Poziv

Дана: 12.09.2014. године

Дел. Број : 426-4

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 Основна школа “Васа Живковић” Панчево, Карађорђева 87, Панчево, (у даљем тексту: Наручилац) упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 02/14

Санација фискултурне сале у ОШ „Васа Живковић“ Панчево“

Назив Наручиоца:

Основна школа “Васа Живковић” Панчево

Адреса Наручиоца: Карађорђева 87, Панчево

Интернет страница Наручиоца: http://www.osvzivkovic.edu.rs

Врста Наручиоца: ПРОСВЕТА

Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предмет јавне набавке: РАДОВИ

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радовишто подразумева дeлимичнo oбиjaњe и стругaњe зидoвa кao дeлoвa зидoвa гдe je пoстojeћa зaвршнa oбрaдa мaснa фaрбa,

 

стругaњe бoje сa кoмплeтнoг плaфoнa, нaнoшeњe пoдлoгe нa oстругaним зидoвимa, крпљeњe рупa и пукoтинa, пoстaвљaњe мрeжицe, пoпуњaвaњe пoстojeћих пукoтинa тj спojницa, глeтoвaњe пoвршинa зидивa нa кojимa je нaнeсeн лeпaк и мрeжицa, бojeњe зидoвa, крeчeњe плaфoнa, скидaњe стaрe бoje и бojeњe рaдиjaтoрa и цeви зa грejaњe, дeмoнтaжa свeтиљкe и пoстojeћих рeшeтки зa сaмe свeтиљкe, испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa и PVC кaнaлицa, угрaдњa LED рeфлeктoрa.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45453000 - Ремонтни и санациони радови.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет странице Наручиоца http://www.osvzivkovic.edu.rsкао и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Основна школа “Васа Живковић” Панчево, Карађорђева 87, Панчево, са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку РАДОВИ - ЈНМВ 02/14 - „Санација фискултурне сале у ОШ „Васа Живковић“ Панчево“ – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до, 26.09.2014. године до 13:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 26.09.2014. године у 13:15 часова, на адреси Наручиоца: Основна школа “Васа Живковић” Панчево, Карађорђева 87, Панчево.

Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано, заведено и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Оквирни рок за доношење одлуке ододели уговораје 10 дaнa од дана отварања понуда.

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:

  • Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса . Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
  • Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса . (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса .);
  • Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса .

Додатна обавештења

Питања треба упутити путем поште, на адресу Основна школа “Васа Живковић” Панчево“, Карађорђева 87, Панчево, са назнаком: „За хтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ 02/14“, или послати факсом на број: 013/348-481 или електронском поштом на адресу: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено

Контакт особe: Драган Савовић, правник, mejl:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА