Javna nabavka

             На основу члана   39.ст.5.члан 55.став 1.тачка 2. и члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/2014), члана 6.Правилника о обавезним елементима   конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину   доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.29/13)

ОШ „ ВАСА ЖИВКОВИЋ“

ПАНЧЕВО

о б ј а в љ у ј е

П О З   И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2015

                    

         1. Назив наручиоца: Основна школа „Васа Живковић“

         2. Адреса: Карађорђева 87, 26000 Панчево , ПИБ: 101052065 Матични број : 08006342

         3. Интернет страница наручиоца: www.osvzivkovic.edu.rs

         4. Врста наручиоца: установа

         5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

        6. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара -електричне енергије за потребе ОШ „Васа Живковић“

 

         7. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000- електрична енергија

         8. Критријум за доделу уговора је „ најнижа понуђена цена“

         9. Право учешћа у поступку: понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Закона   о јавним набавкама , а то доказује својом изјавом о испуњености   услова .

       10. Начин преузимања конкурсне документације: Сви заинтересовани понуђачи могу извршити  преузимање конкурсне документације на Поралу јавних набавки.

       11. Рок за достављање понуда: 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу   јавних набавки .         Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока тј. до 10,00 часова, дана 09.03.2015 године до 10,00 часова.

       Непотпуне и неблаговремене   понуде неће се разматрати;

       Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, а на полеђини коверте назначити назив, адресу,телефон и контакт особу;

       Понуда се доставља препорученом поштом   или   лично , са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку мале вредности, бр.1/2015 на   адресу: ОШ „Васа Живковић“ , 26000 Панчево, улица Карађорђева бр.87.

     Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.

   Понуда са варијантама није дозвољена.

     12. Време, место и начин отварања понуда: Отварње понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10,00 часова, односно 09.03.2015. У 10,00 часова у просторијама Наручиоца.Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда,подносе комисији Наручиоца оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

       13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 7 дана од дана јавног отварања понуда.

       14. Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда информације се могу добити сваког радног дана од 9,00 – 12,00 часова , контакт особа Вера Рајовић,

e-mail>osvzadmin@panet.rs

Konkursna dokumentacija