Besplatni udžbenici

ministarstvo 1 20150305 2017812607

ministarstvo 2 20150305 1304355812

ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ  
ПОДАЦИ О ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
Име школе  
Место  
Адреса школе   
ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ / ДОМАЋИНСТВУ 
Име и презиме ученика  
Разред и одељење школске 2014/15.   
Име и презиме родитеља / старатеља  
Укупан број чланова домаћинства  
Број деце старости до 14 година  
Број деце старије од 14 година  
Адреса становања  
Контакт телефон  
Укупна месечна примања домаћинства  
 
КАТЕГОРИЈА НА ОСНОВУ КОЈЕ КОНКУРИШЕТЕ (заокружити бар један број испред) 
1. Запослена два родитеља/старатеља са ниским примањима
2. Запослен један родитељ/старатељ са ниским примањем
3. Незапослена оба родитеља/старатеља, студенти или пензионери
4. Самохрани родитељ
5. Родитељ борац, војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица
6. Хранитељска породица
7. Установа социјалне заштите
8. Тешко оболели члан породице
9. Ученик са сметњама у развоју
10. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених
11. Ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије  
 
ИЗЈАВА: Сагласан/сагласна сам да се подаци користе искључиво у сврху одабира ученика за учешће у пројекту „бесплатни уџбеници”. Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су напред наведени подаци потпуно тачни.  
 
Датум                                                                                                      Родитељ/старатељ - подносилац молбе  
   
 
УПУТСТВО 
Пријавни образац попуните читко, упишите данашњи датум и својеручно потпишите.  
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ 
● Доказ пријаве пребивалишта за све чланове домаћинства (фотокопија пријаве, испис или фотокопија личне карте, фотокопија здравствене књижице, или неки други доказ)    
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ПО КАТЕГОРИЈАМА 
1. Запослена два родитеља/старатеља са ниским примањима:
a. Потврда за оба родитеља из ПИО фонда о уписаном радном стажу из које се види висина примања или потврда о висини последње месечне зараде из фирме (за приватне и државне фирме).
 
2. Запослен један родитељ/старатељ са ниским примањем
a. Потврда за запосленог родитеља из ПИО фонда о уписаном радном стажу из које се види висина примања или потврда о висини последње месечне зараде из фирме (приватне и државне фирме).
b. Доказ о незапосености, пензији или статусу студента за другог родитеља (потврда Национална службе за запошљавање, решење о пензионисању, потврда о редовном студирању за студенте).
 
3. Незапослена оба родитеља/старатеља, студенти или пензионери
a. Доказ о незапосености, пензији или статусу студента за оба родитеља (потврда Национална службе за запошљавање, решење о пензионисању, потврда о редовном студирању за студенте)
 
4. Самохрани родитељ
a. Фотокорија пресуде о разводу брака.
 b. Одлука другог органа о вршењу родитељског права.
c. Извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства.
d. Умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло.
e. Потврда родитеља из ПИО фонда о уписаном радном стажу из које се види висина примања или потврда о висини последње месечне зараде из фирме (приватне и државне фирме).
 
5. Родитељ борац, војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица
a. Уверење надлежне институције
b. Потврда родитеља из ПИО фонда о уписаном радном стажу из које се види висина примања или потврда о висини последње месечне зараде из фирме (приватне и државне фирме).
 
6. Хранитељска породица
a. Решење Центра за социјални рад о смештању детета у хранитељску породицу или уговор о хранитељству
 
7. Установа социјалне заштите
a. Решење Центра за социјални рад о смештању детета у установу
 
8. Тешко оболели члан породице
a. Медициска документација о болести члана породице
 
9. Ученик са сметњама у развоју
a. Решење интерресорне комисије
 
10. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених
a. Решење Центра за социјални рад да је домаћинство корисник материјалног обезбеђења
 
 
11. Ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије
a. Доказ који ово потврђује