Poziv za podnošenje ponuda

Република Србија
АП Војводина
Основна школа "ВАСА ЖИВКОВИЋ"
26000 ПАНЧЕВО
Ул. Карађорђева бр. 87.
Број: 37-1/2016
Ев. број: ЈНМВ-Д-1/2016
Датум: 14.02.2016.г.


На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1.и члана 60. става 1.тачка2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)


наручилац ОШ „Васа Живковић“ Панчево упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,

у поступку јавне набавке мале вредности број: 1/2016


1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ“ Васа Живковић“
2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Карађорђева број 87, Панчево 26000
3. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа – школа ( правно лице основано у циљу
обављања делатности које су у општем интересу)
4. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности у
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама
5. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра
6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије
7. ОПИС ПАРТИЈА: Предметна јавна набавка није формирана по партијама
8. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Електрична
енергија – 09310000
9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена. У случају
да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће
изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок важења понуде.
10.ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ: Право учешћа имају сва лица која
испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен
чланом 77. Закона о јавним набавкама.Услови које сваки понуђач треба да
испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
11.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
- Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs
12.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуда се подноси непосредно или
путем поште, на адресу :ОШ „Васа Живковић“ 26000 Панчево, ул.
Карађорђева бр. 87. Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, са назнаком: „ ПОНУДА за јавну набавку електричне
енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ .
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона,
име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему
понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
13.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: је 2 9 .02.2016. године до 12:00 часова.
Понуда која је поднета по истеку наведеног рока, сматраће се
неблаговременом.Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за
подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. По протеку рока
за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
14.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање,
благовремено пристиглих понуда обавиће се 2 9 .02.201 6 . године у 12:15
часова, у просторијама
ОШ“ Васа Живковић“ у Панчеву , ул. Карађорђева бр. 87
15.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је
јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у
поступку могу узети само представници понуђача који пре почетка
отварања понуда Комисији Наручиоца предају писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача, заведено
и оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача.
16.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора биће донета у
року од максимално 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.
17.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач
може тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуда.
Лице за контакт је : Вера Рајовић, дипл. правник
тел: 013/353-313. е-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ОШ „ ВАСА ЖИВКОВИЋ“
ПАНЧЕВО
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016
Фебруар - 2016.године
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-1/34
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015.и 68/2015, у даљем тексту: Закон),и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013, и
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 35-1/2016 од 14.02.2016.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 36-1-/2016 од
14.02.2016. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредноти набавка електричне енергије
ЈНМВ бр. 1/2016
Конкурсна документација садржи:


Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Врста, квалитет, количина и опис добара, период испоруке и
место испоруке добара,начин спровођења контроле 4
IV Техничка спецификација 5
V Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова 6
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7
VII Образац понуде (Oбразац 1) 17
VIII Модел уговора (Образац 2) 20
IX Образац структуре понуђене цене (Образац 3) 25
X Образац трошкова припреме понуде (Образац 4) 26
XI Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 27
XII Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 у поступку ЈНМВ
(Образац 6) 28
XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.с т.2. Закона
(Образац 7) 29
XIV Овлашћење представника понуђача 30
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
2/34
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су
да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: ОШ“ Васа Живковић“
Адреса: ул. Карађорђева 87, Панчево
ПИБ 101052065
Матични број: 08006342
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка мале вредности
3. ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1/2016 добра – електрична енергија
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. КОНТАКТ ОСОБА
Вера Рајовић, дипл. правник, бр.тел./факс 013/353-313,
Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Назив из општег речника набавке: – Електрична енергија.
Ознака из општег речника набавке:- 09310000 –
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
( тачка 4. Конкурсне докуменатације)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
3/34
2. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, ПЕРИОД
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
1. ВРСТА ДОБРА
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању)
2. КОЛИЧИНА ДОБАРА
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке:
аналогно распореду утрошка за период од 1.марта 201 6 . до 1. марта 201 7.
године
Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место
примопредаје Наручиоцу.
3. ВРСТА ПРОДАЈЕ
Стална и гарантована
4. КВАЛИТЕТ
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
 Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила
о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012 и 79/2014),
 Правилима о раду дистрибутивног система («Сл.гласник РС» бр.
5/2010, 3/2014 и 41/2014)
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013)
5. ПЕРИОД ИСПОРУКЕ
Од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. Године
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Електроенергетски објекат Наручиоца, односно мерна места Наручиоца
прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње,
одобрене снаге 17,25 KW.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
4/34
7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне
документације.
IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-електричне енергије за
потребе Основне школе „ Васа Живковић“ Панчево.
П
о д
а ц
и
садржани у табели техничке спецификације ,самтраће се саставним делом
Уговора.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
5/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењене количине
на годишњем нивоу
1 2 3 4
1. Електричн
а енергија
кWh 80.000
Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређан важећом Уредбом о
условима испоруке и снабдевања енергијом(„Службени гласник РС“ број:
63/2013)
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке
током целокупног трајања уговора.
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије, на
електроенергетским објектима Наручиоца, а према следећим мерним
местима:
ЕД број: 46734033 основна школа Оператор система: Електровојводина
ЕД број: 46734084 фискултурна сала Оператор система: Електровојводина
Адреса места мерења за мерна места је : ул. Карађорђева бр. 87
26000 Панчево
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
____________________________
____
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН
1) Испуњеност услова из тачке 1 до 3 доказује се Изјавом (Образац бр.6)
2) Испуњеност услова из тачке 5 доказује се Изјавом (Образац бр.7)
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезна и додатне услове
биће одбијена као неприхватљива
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
6/34
Додатне напомене:
1) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
2) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа.
4) Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени јавно доступни.
5) Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
6) Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
7) Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део
понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или
документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног преводиоца.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
- Техничка спецификација (потписан, и печатом оверен)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
7/34
- Образац 1 Понуда (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 2 Модел уговора (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 3 Структура понуђене цене (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 4 Изјава о трошковима припреме понуде (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење
јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)
- Образац 5 Изјава о независној понуди (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 6 Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (попуњен, потписан, и
печатом оверен)
- Образац 7 Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину
понуде буду сложени према наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуде и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
3. ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава
обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим
документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине
обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник
Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Препоручује се да сви докуметни поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно
прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује
се да се нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којој има
текста, исписивањем „ 1 од n “, „ 2 од n “ и тако све до „ n до n“, с тим да „ n
„ представља укупан број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг (хемијска оловка, писаћом машином, и сл....). Понуда се подноси у
затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена као и када је предата.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је
да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
8/34
Понуда се сматра прихватљивом, ако је благовремена, ако нема битних
недостатака утврђених у члану 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ако је одговарајућа, ако не
ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и ако не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласни РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији у
писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуда може бити поднета самосталном, са подизвођачем или као заједничка
понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један
или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуда се подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача име и презиме овлашћеног
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и
сат њеног пријема.
Понуду доставити на адресу:
ОШ „ Васа Живковић“
Карађорђева бр. 87
26000 Панчево,
са назнаком:
„ ПОНУДА за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 –
НЕ ОТВАРАТИ“
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
29.02.2016. године, до 12.00 часова.
Понуда која је поднета по истеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, такву понуду вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
9/34
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
29.02.2016.године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати самО овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је достави оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуда.
7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице може тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информацију објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу НАРУЧИОЦА, са назнаком: „ Захтев за додатним
информацијама или ојашњењима -јавна набавка Електрична енергија – ЈНМВ бр.
1/2016. или електронском поштом:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона, понуђач може у року за подношење
понуде да измени, допуни или опозове своју понуду.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде, непосрдно или путем поште у затвореној коверти.
Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Наручиоца:
ОШ „ Васа Живковић“, Карађорђева бр. 87, 26000 Панчево са назнаком:
„ ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
(на предњој страни коверте)
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима, по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а.
Цена у понуди је ФИКСНА и НЕПРОМЕНЉИВА.
Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне
набавке. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
10/34
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.105/2012)
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. Закона.
10. РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има
примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у
року од 3 (три) дана од дана пријема достави своје примедбе Снабдевачу у писаној
форми.
Снабдевач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема примедби
Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
11. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање врши до 30. у текућем месецу за претходни месец за испоручене количине
електричне енергије за обрачунски период (потврђен од стране Наручиоца и
Снабдевача).
У случају да Наручилац не изврши уплату у овом року, Снабдевач ће Наручиоцу
обрачунати камату у складу са Законом о затезнојј камати и то од дана истека
уговореног рока плаћања, па до датума измирења дуга.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне
фактуре.
Плаћање се врши у динарима. Цена обухвата цену електричне енергије са
балансном одговорношћу, у складу са Законом о енергетици.
Трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, саког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун Снабдевача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
11/34
Снабдевачу није дозвољено да захтева аванс.
12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке (примопредаје) је унутар електоренергетског система РС, на
електроенергетским објекти- ма Наручиоца, а према мерним местима наведеним у
техничкој спецификацији. Мерна места Наручиоца прикључена су на дистрибутивни
систем у категорији широке потрошње, одобрене снаге 17,25 KW.
Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са утврђенимПравилима
о раду преносног система (ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног
система (ОДС) РС – у даљем тексту у множини – Правила оператора система.
Период испоруке: од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. године.
Наручилац ће закључити Уговор са понуђачем којем је додељен уговор у оквирној
вредности износа средстава планираних у Финансијским плалном Наручиоца за
2016. годину и Планом набавки Наручиоца за 2016. годину.
Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока
Уговора, Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава
Снабдевача којем је додељен Уговор.
13. ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде од прописаног,таква понуда
ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (напр: око, оквирно,
од-до и слично) иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Захтев и одговор у вези продужења важења понуде састављаће се у писаној форми.
2) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Уколико Понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћених лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде,
сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
12/34
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
4) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,
односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
.
14. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
3. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још
услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови
не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
6. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача.
7. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
13/34
8. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
9. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуду може поднети и група понуђача.
2. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
5. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, о
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
6. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна
за извршење уговора.
16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена у складу са чланом
85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
14/34
Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђен дужи рок важења
понуде.
Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из Обрасца понуде.
18. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Неблаговремено поднете понуде биће, по окончању поступка отварања понуда,
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
А) РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Б) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико онуда садржи друге недостатке зчбог којих није могуће утврдити
стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
15/34
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1)
ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 5 (пет)
дана од дана јавног отварања понуда.
21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о
додели уговора, и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока
за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу
уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. ЗЈН закључити уговор са
понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када понуђач прими одлуку о додело
уговора.
22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са члалном 109. Закона
-Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетксе године,
односно наредних шест месеци.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
16/34
-Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
-Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне
набавке.
-Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
-Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
-Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као
и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви.
-Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписану реч “ ПОВЕРЉИВО“ у складу са
чланом 14 ЗЈН
-Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
-Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини
тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише „ОПОЗИВ“, упише
датум, време и потпише се.
-Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167.
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
17/34
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Органи и организације из претходног става овог члана нису дужни да подносе
захтев за заштиту права на захтев лица из става 2. овог члана ако то лице није
искористило право на подношење захтева.
На питања поступка заштите права која нису уређена овим законом сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рокова предвиђених у претходна два
става, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки, а у поступку јавне набавке мале вредности 5 (пет) дана
од дана пријема одлуке.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности
из претходног става пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора
бити образложена.
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да
предузме активности из претходног става пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило
интерес Републике Србије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом
112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Срдства обезбеђења нису предвиђена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
18/34
26. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. став 2. и 75. став 2. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ОБРАЗАЦ 1
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______2016. године за јавну набавку добра -
електричне енергије, ЈНМВ број 1/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (Када наступа самостално или са
подизвођачем)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(e-mail):
ТЕЛЕФОН:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
19/34
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: ( заокружити начин подношења понуде и уписати
потребне податке)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршит
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)
Назив учесника у зејдничкој
понуди:
Адреса:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
20/34
Матични број:
Порески идентификациони
број:
Име особе за контакт:
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
Уколико има више подизвођача или учесника у зејдничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за
све подизвођаче или учеснике у зејдничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. «ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ» попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки, за јавну набаку бр. ЈНМВ-Д-1/2016 за набавку – Електричне
енергије, дајемо понуду како следи:
Рок и начин плаћања Најмање 25 дана .
Начин плаћања до 30. у текућем месецу за претходни месец за
испоручене количине електричне енергије а по пријему исправне
фактуре
________________
дана
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
21/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењен
е
количине
на
годишњем
нивоу
Цена
по
јед.
мере
(без
ПДВ)
Цена
по
јед.
мере
(са
ПДВ)
Укупна
цена без
ПДВ-а, за
процењен
е кол.
Укупна
цена са
ПДВ-а, за
процењене
кол.
1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8(4х6)
1. Електричн
а енергија
кWh
80.000
Рок важења понуде (најмање 40 дана од дана отварања
понуда)
________________ од
дана отварања
понуде
Место испоруке:мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији широка потрошња
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку
електричне енергије, (без ПДВ-а).
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
ОБРАЗАЦ 2
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
за набавку електричне енергије
ОСНОВНА ШКОЛА « ВАСА ЖИВКОВИЋ», са седиштем у Панчеву, улица
Карађорђева бр.87 ,ПИБ 101052065, матични број: 08006342,текући рачун број: 840-
315660-62, Управа за jавна плаћања (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа
директор Александра Мрдак, са једне стране и
_____________________________________________________ са седиштем
у________________________
улица_______________________, ПИБ_________________, матични
број____________________________
број рачуна____________________, назив
банке____________________телефон_____________________,
кога заступа директор ________________________________(у даљем тексту Снабдевач), са
друге стране.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
22/34
На основу прихваћене Понуде Снабдевача број ________________, од
_____________________ године,
Одлуке о додели уговора број ___________*/2016 од ____________* године (јавна
набавка број 1/2016, ев. број ЈНМВ-Д-1/2016), закључили су дана
_________________*године.
УГОВОР
о потпуном снабдевању електричном енергијом
( у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора су права,обавезе и одговорности у погледу набавке
електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Наручиоца – ОШ «Васа
Живковић» Панчево, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, а у
складу са важећим законским и подзаконским прописима којима се регулише
производња и продаја електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја, преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврше према следећем:
- гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места
примопредаје, током испоруке
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу
- Капацитет испоруке: до 80 MWh по једној тарифи
- Период испоруке: од 01. марта 2016. до 01.марта 2017. године
- Количина енергије: на основу остварене потрошње и процене Наручиоца
- Место испоруке: електроенергетски објекат Наручиоца, унутар
електроенергетског система Републике Србије, на мерном месту:
Мерно место1 , Ед број: 46734033 - основна школа – ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа " Васа Живковић" - Панчево,
Мерно место 2, Ед број: 46734084-фискултурна сала - ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа "Васа Живковић" - Панчево,
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије
буде у складу са Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила
ОПС).
Снабдевач се обавезује да испоручи уговорену количину електричне енергије у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду
преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту:
Правила ОДС) Републике Србије и Уредбом о условима испоруке електричне
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
23/34
енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима
који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 3.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије
до места испоруке Наручиоца.
Цена електричне енергије
Члан 4.
Уговор се закључује на износ планираних финансијских средстава у Плану набавки
ОШ “ Васа Живковић „ Панчево за 2016. годину, без обрачунатог ПДВ-а.
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће исти
реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.
Члан 5.
Цена обухвата јединствену цену електричне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а)
Цена је фиксна (непроменљива) за цео период испоруке и иста износи за један kWh
електричне енергије __________ динара без обрачунатог ПДВ-а.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу фактурише потрошњу електричне енергије по
јединичној цени из Обрасца понуде.
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије и ПДВ.
Члан 6.
Трошкове приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне
енергије испоручене Наручиоцу, Снабдевач ће фактурисати Наручиоцу, сваког
месеца, на основу обрачунских величина, применом Одлуке о цени приступа
систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа
дистрибутивном систему.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије (даље Накнада) у складу са прописима Републике Србије сносиће
Наручилац.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату
вредност («Службени гласник РС» број:93/2012). Наручилац се обавезује да
Снабдевачу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за испоручену електричну
енергију.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 7.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који
почиње од првог календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у
наредном месецу.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
24/34
Оператор дистрибутивног система ће првог дана у месецу који је радни дан за
Наручиоца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак
оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана
144. Закона о енергетици.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране оператора
дистрибутивног система.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне
електричне енергије су:- активна енергија по јединственој цени (kWh)
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
Члан 8.
Снабдевач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом
електричном енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије,
Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног
извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
Снабдевач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште.
Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и
обрачунати ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са
његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број
рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске
банке, који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Снабдевач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун
укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 9.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
25/34
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 10.
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање по испостављеном рачуну врши до 30. у текућем месецу за претходни
месец за испоручене количине електричне енергије Снабдевачу, на рачун
број:___________________________ код ______________________ банке.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 11.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог Уговора извршава у складу
са овим Уговором.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
Уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни
стварну штету, у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме
количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе.
Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и
сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са
правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности
електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован,
изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не
примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
26/34
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају да догађај више силе ефективно спречава Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно
одлучити о даљој примени овог Уговора.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог
Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем обавести другу уговорну
страну.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Панчеву.
Период важења уговора
Члан 15.
Овај уговор се самтра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.
Уговор се закључује за период од дана закључења уговора од 01.марта 2016. године
до 01.марта 2017. године.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих
средстава Наручиоца овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити
Снабдевача.
Резервно снабдевање
Члан 16.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
чланом 192. и 193. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).
Измене и допуне уговора
Члан 17.
Измене и допуне Уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Снабдевача и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили
споразумно у писаној форми.
О промени цена и других услова продаје, Снабдевач је обавезан да писмено
обавести Наручиоца, најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измена, изузев у
случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје.
Завршне одредбе
Члан 18.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије и одредбе свих закона и подзаконских
аката из области која је предмет овог уговора.
Члан 19.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
27/34
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку
Уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Александра Мрдак
ЗА СНАБДЕВАЧА
Директор
ОБРАЗАЦ 3
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу
остварене потрошње Наручиоца.
Ред
ни
број
Јединична цена за једну
тарифу (дин/KWh) без ПДВ-а
Јединична цена (дин/KWh) са
ПДВ-ом
1 2 3
1.
М.П
_____________________
Потпис понуђача
Цена је фиксна и не може се мењати.
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
____________________________________
ЦЕНА СА ПДВ-ом
____________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (не мањи од 40 дана)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
28/34
Напомена:
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне
енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и ПДВ.
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени
приступа дистрибутивном систему.Одлука о цени приступа систему се примењује на
обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од
оператора система.
Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (даље
Накнада) се утврђују у складу са прописима Републике Србије.
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну
цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом и
потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
ОБРАЗАЦ 4
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), уз понуду
прилажем, структуру трошкова припремања понуде,у поступку јавне
набавке мале вредности број: ЈНМВ – 1/2016, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
(у РСД)
1.
2.
3.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
29/34
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду
наведених трошкова само уколико наручилац предметни поступак јавне
набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88.
став 3. Закона о јавном набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2016)
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П.
_____________________________
(пун потпис )
ОБРАЗАЦ 5
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61.став 4. тачка 9. Закона, (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) , као
Понуђач________________________________________, дајем
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр ЈНМВ-Д-1/2016, која за
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
30/34
предмет има набавку електричне енергије за потребе ОШ“ Васа
Живковић“ Панчево, коју спроводи наручилац ОШ “Васа Живковић“ Панчево,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П. _____________________________
(пун потпис)
ОБРАЗАЦ 6
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача и подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
31/34
Понуђач
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке електричне енергије ЈНМВ-Д-1/2016, испуњава све
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2 2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на
њеној територији.
Напомена:
У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати
услове под редним бројевима 1,2,3 .
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
_______________________
М.П.
Понуђач
______________________________
ОБРАЗАЦ 7
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из чл. 75. ст.
2. ЗАКОНА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
32/34
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке електричне енергије бр. ЈНМВ-Д-1/2016, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне, као и да нам није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Датум Понуђач
________________ М.П.
__________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
XIV ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
33/34
__________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из_______________________________,
ул.______________________________________________
бр.л.к.____________________ овлашћује се да у име
_____________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности- набавка и испорука електричне енергије за потребе ОШ «Васа
Живковић» у Панчеву.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и у друге
сврхе се не може користити.
Дана: ______.______. 2016. године
ПОНУЂАЧ
(потпис
овлашћеног лица)
М.П.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
34/34ОШ „ ВАСА ЖИВКОВИЋ“
ПАНЧЕВО
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016
Фебруар - 2016.године
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
1/34
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015.и 68/2015, у даљем тексту: Закон),и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013, и
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 35-1/2016 од 14.02.2016.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 36-1-/2016 од
14.02.2016. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредноти
набавка електричне енергије
ЈНМВ бр. 1/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглављ
е Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Врста, квалитет, количина и опис добара, период испоруке и
место испоруке добара,начин спровођења контроле 4
IV Техничка спецификација 5
V Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова 6
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7
VII Образац понуде (Oбразац 1) 17
VIII Модел уговора (Образац 2) 20
IX Образац структуре понуђене цене (Образац 3) 25
X Образац трошкова припреме понуде (Образац 4) 26
XI Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 27
XII Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 у поступку ЈНМВ
(Образац 6) 28
XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.с т.2. Закона
(Образац 7) 29
XIV Овлашћење представника понуђача 30
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
2/34
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су
да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: ОШ“ Васа Живковић“
Адреса: ул. Карађорђева 87, Панчево
ПИБ 101052065
Матични број: 08006342
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка мале вредности
3. ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1/2016 добра – електрична енергија
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. КОНТАКТ ОСОБА
Вера Рајовић, дипл. правник, бр.тел./факс 013/353-313,
Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Назив из општег речника набавке: – Електрична енергија.
Ознака из општег речника набавке:- 09310000 –
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
( тачка 4. Конкурсне докуменатације)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
3/34
2. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, ПЕРИОД
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
1. ВРСТА ДОБРА
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању)
2. КОЛИЧИНА ДОБАРА
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке:
аналогно распореду утрошка за период од 1.марта 201 6 . до 1. марта 201 7.
године
Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место
примопредаје Наручиоцу.
3. ВРСТА ПРОДАЈЕ
Стална и гарантована
4. КВАЛИТЕТ
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
 Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила
о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012 и 79/2014),
 Правилима о раду дистрибутивног система («Сл.гласник РС» бр.
5/2010, 3/2014 и 41/2014)
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013)
5. ПЕРИОД ИСПОРУКЕ
Од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. Године
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Електроенергетски објекат Наручиоца, односно мерна места Наручиоца
прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње,
одобрене снаге 17,25 KW.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
4/34
7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне
документације.
IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-електричне енергије за
потребе Основне школе „ Васа Живковић“ Панчево.
П
о д
а ц
и
садржани у табели техничке спецификације ,самтраће се саставним делом
Уговора.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
5/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењене количине
на годишњем нивоу
1 2 3 4
1. Електричн
а енергија
кWh 80.000
Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређан важећом Уредбом о
условима испоруке и снабдевања енергијом(„Службени гласник РС“ број:
63/2013)
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке
током целокупног трајања уговора.
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије, на
електроенергетским објектима Наручиоца, а према следећим мерним
местима:
ЕД број: 46734033 основна школа Оператор система: Електровојводина
ЕД број: 46734084 фискултурна сала Оператор система: Електровојводина
Адреса места мерења за мерна места је : ул. Карађорђева бр. 87
26000 Панчево
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
____________________________
____
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН
1) Испуњеност услова из тачке 1 до 3 доказује се Изјавом (Образац бр.6)
2) Испуњеност услова из тачке 5 доказује се Изјавом (Образац бр.7)
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезна и додатне услове
биће одбијена као неприхватљива
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
6/34
Додатне напомене:
1) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
2) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа.
4) Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени јавно доступни.
5) Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
6) Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
7) Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део
понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или
документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног преводиоца.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
- Техничка спецификација (потписан, и печатом оверен)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
7/34
- Образац 1 Понуда (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 2 Модел уговора (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 3 Структура понуђене цене (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 4 Изјава о трошковима припреме понуде (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење
јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)
- Образац 5 Изјава о независној понуди (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 6 Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (попуњен, потписан, и
печатом оверен)
- Образац 7 Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину
понуде буду сложени према наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуде и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
3. ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава
обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим
документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине
обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник
Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Препоручује се да сви докуметни поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно
прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује
се да се нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којој има
текста, исписивањем „ 1 од n “, „ 2 од n “ и тако све до „ n до n“, с тим да „ n
„ представља укупан број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг (хемијска оловка, писаћом машином, и сл....). Понуда се подноси у
затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена као и када је предата.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је
да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
8/34
Понуда се сматра прихватљивом, ако је благовремена, ако нема битних
недостатака утврђених у члану 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ако је одговарајућа, ако не
ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и ако не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласни РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији у
писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуда може бити поднета самосталном, са подизвођачем или као заједничка
понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један
или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуда се подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача име и презиме овлашћеног
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и
сат њеног пријема.
Понуду доставити на адресу:
ОШ „ Васа Живковић“
Карађорђева бр. 87
26000 Панчево,
са назнаком:
„ ПОНУДА за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 –
НЕ ОТВАРАТИ“
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
29.02.2016. године, до 12.00 часова.
Понуда која је поднета по истеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, такву понуду вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
9/34
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
29.02.2016.године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати самО овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је достави оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуда.
7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице може тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информацију објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу НАРУЧИОЦА, са назнаком: „ Захтев за додатним
информацијама или ојашњењима -јавна набавка Електрична енергија – ЈНМВ бр.
1/2016. или електронском поштом:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона, понуђач може у року за подношење
понуде да измени, допуни или опозове своју понуду.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде, непосрдно или путем поште у затвореној коверти.
Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Наручиоца:
ОШ „ Васа Живковић“, Карађорђева бр. 87, 26000 Панчево са назнаком:
„ ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
(на предњој страни коверте)
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима, по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а.
Цена у понуди је ФИКСНА и НЕПРОМЕНЉИВА.
Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне
набавке. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
10/34
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.105/2012)
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. Закона.
10. РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има
примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у
року од 3 (три) дана од дана пријема достави своје примедбе Снабдевачу у писаној
форми.
Снабдевач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема примедби
Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
11. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање врши до 30. у текућем месецу за претходни месец за испоручене количине
електричне енергије за обрачунски период (потврђен од стране Наручиоца и
Снабдевача).
У случају да Наручилац не изврши уплату у овом року, Снабдевач ће Наручиоцу
обрачунати камату у складу са Законом о затезнојј камати и то од дана истека
уговореног рока плаћања, па до датума измирења дуга.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне
фактуре.
Плаћање се врши у динарима. Цена обухвата цену електричне енергије са
балансном одговорношћу, у складу са Законом о енергетици.
Трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, саког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун Снабдевача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
11/34
Снабдевачу није дозвољено да захтева аванс.
12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке (примопредаје) је унутар електоренергетског система РС, на
електроенергетским објекти- ма Наручиоца, а према мерним местима наведеним у
техничкој спецификацији. Мерна места Наручиоца прикључена су на дистрибутивни
систем у категорији широке потрошње, одобрене снаге 17,25 KW.
Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са утврђенимПравилима
о раду преносног система (ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног
система (ОДС) РС – у даљем тексту у множини – Правила оператора система.
Период испоруке: од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. године.
Наручилац ће закључити Уговор са понуђачем којем је додељен уговор у оквирној
вредности износа средстава планираних у Финансијским плалном Наручиоца за
2016. годину и Планом набавки Наручиоца за 2016. годину.
Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока
Уговора, Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава
Снабдевача којем је додељен Уговор.
13. ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде од прописаног,таква понуда
ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (напр: око, оквирно,
од-до и слично) иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Захтев и одговор у вези продужења важења понуде састављаће се у писаној форми.
2) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Уколико Понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћених лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде,
сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
12/34
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
4) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,
односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
.
14. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
3. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још
услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови
не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
6. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача.
7. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
13/34
8. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
9. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуду може поднети и група понуђача.
2. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
5. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, о
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
6. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна
за извршење уговора.
16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена у складу са чланом
85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
14/34
Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђен дужи рок важења
понуде.
Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из Обрасца понуде.
18. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Неблаговремено поднете понуде биће, по окончању поступка отварања понуда,
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
А) РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Б) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико онуда садржи друге недостатке зчбог којих није могуће утврдити
стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
15/34
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1)
ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 5 (пет)
дана од дана јавног отварања понуда.
21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о
додели уговора, и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока
за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу
уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. ЗЈН закључити уговор са
понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када понуђач прими одлуку о додело
уговора.
22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са члалном 109. Закона
-Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетксе године,
односно наредних шест месеци.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
16/34
-Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
-Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне
набавке.
-Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
-Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
-Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као
и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви.
-Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписану реч “ ПОВЕРЉИВО“ у складу са
чланом 14 ЗЈН
-Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
-Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини
тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише „ОПОЗИВ“, упише
датум, време и потпише се.
-Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167.
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
17/34
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Органи и организације из претходног става овог члана нису дужни да подносе
захтев за заштиту права на захтев лица из става 2. овог члана ако то лице није
искористило право на подношење захтева.
На питања поступка заштите права која нису уређена овим законом сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рокова предвиђених у претходна два
става, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки, а у поступку јавне набавке мале вредности 5 (пет) дана
од дана пријема одлуке.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности
из претходног става пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора
бити образложена.
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да
предузме активности из претходног става пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило
интерес Републике Србије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом
112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Срдства обезбеђења нису предвиђена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
18/34
26. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. став 2. и 75. став 2. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ОБРАЗАЦ 1
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______2016. године за јавну набавку добра -
електричне енергије, ЈНМВ број 1/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (Када наступа самостално или са
подизвођачем)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(e-mail):
ТЕЛЕФОН:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
19/34
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: ( заокружити начин подношења понуде и уписати
потребне податке)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршит
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)
Назив учесника у зејдничкој
понуди:
Адреса:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
20/34
Матични број:
Порески идентификациони
број:
Име особе за контакт:
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
Уколико има више подизвођача или учесника у зејдничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за
све подизвођаче или учеснике у зејдничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. «ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ» попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки, за јавну набаку бр. ЈНМВ-Д-1/2016 за набавку – Електричне
енергије, дајемо понуду како следи:
Рок и начин плаћања Најмање 25 дана .
Начин плаћања до 30. у текућем месецу за претходни месец за
испоручене количине електричне енергије а по пријему исправне
фактуре
________________
дана
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
21/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењен
е
количине
на
годишњем
нивоу
Цена
по
јед.
мере
(без
ПДВ)
Цена
по
јед.
мере
(са
ПДВ)
Укупна
цена без
ПДВ-а, за
процењен
е кол.
Укупна
цена са
ПДВ-а, за
процењене
кол.
1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8(4х6)
1. Електричн
а енергија
кWh
80.000
Рок важења понуде (најмање 40 дана од дана отварања
понуда)
________________ од
дана отварања
понуде
Место испоруке:мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији широка потрошња
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку
електричне енергије, (без ПДВ-а).
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
ОБРАЗАЦ 2
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
за набавку електричне енергије
ОСНОВНА ШКОЛА « ВАСА ЖИВКОВИЋ», са седиштем у Панчеву, улица
Карађорђева бр.87 ,ПИБ 101052065, матични број: 08006342,текући рачун број: 840-
315660-62, Управа за jавна плаћања (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа
директор Александра Мрдак, са једне стране и
_____________________________________________________ са седиштем
у________________________
улица_______________________, ПИБ_________________, матични
број____________________________
број рачуна____________________, назив
банке____________________телефон_____________________,
кога заступа директор ________________________________(у даљем тексту Снабдевач), са
друге стране.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
22/34
На основу прихваћене Понуде Снабдевача број ________________, од
_____________________ године,
Одлуке о додели уговора број ___________*/2016 од ____________* године (јавна
набавка број 1/2016, ев. број ЈНМВ-Д-1/2016), закључили су дана
_________________*године.
УГОВОР
о потпуном снабдевању електричном енергијом
( у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора су права,обавезе и одговорности у погледу набавке
електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Наручиоца – ОШ «Васа
Живковић» Панчево, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, а у
складу са важећим законским и подзаконским прописима којима се регулише
производња и продаја електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја, преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврше према следећем:
- гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места
примопредаје, током испоруке
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу
- Капацитет испоруке: до 80 MWh по једној тарифи
- Период испоруке: од 01. марта 2016. до 01.марта 2017. године
- Количина енергије: на основу остварене потрошње и процене Наручиоца
- Место испоруке: електроенергетски објекат Наручиоца, унутар
електроенергетског система Републике Србије, на мерном месту:
Мерно место1 , Ед број: 46734033 - основна школа – ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа " Васа Живковић" - Панчево,
Мерно место 2, Ед број: 46734084-фискултурна сала - ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа "Васа Живковић" - Панчево,
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије
буде у складу са Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила
ОПС).
Снабдевач се обавезује да испоручи уговорену количину електричне енергије у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду
преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту:
Правила ОДС) Републике Србије и Уредбом о условима испоруке електричне
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
23/34
енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима
који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 3.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије
до места испоруке Наручиоца.
Цена електричне енергије
Члан 4.
Уговор се закључује на износ планираних финансијских средстава у Плану набавки
ОШ “ Васа Живковић „ Панчево за 2016. годину, без обрачунатог ПДВ-а.
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће исти
реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.
Члан 5.
Цена обухвата јединствену цену електричне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а)
Цена је фиксна (непроменљива) за цео период испоруке и иста износи за један kWh
електричне енергије __________ динара без обрачунатог ПДВ-а.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу фактурише потрошњу електричне енергије по
јединичној цени из Обрасца понуде.
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије и ПДВ.
Члан 6.
Трошкове приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне
енергије испоручене Наручиоцу, Снабдевач ће фактурисати Наручиоцу, сваког
месеца, на основу обрачунских величина, применом Одлуке о цени приступа
систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа
дистрибутивном систему.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије (даље Накнада) у складу са прописима Републике Србије сносиће
Наручилац.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату
вредност («Службени гласник РС» број:93/2012). Наручилац се обавезује да
Снабдевачу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за испоручену електричну
енергију.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 7.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који
почиње од првог календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у
наредном месецу.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
24/34
Оператор дистрибутивног система ће првог дана у месецу који је радни дан за
Наручиоца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак
оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана
144. Закона о енергетици.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране оператора
дистрибутивног система.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне
електричне енергије су:- активна енергија по јединственој цени (kWh)
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
Члан 8.
Снабдевач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом
електричном енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије,
Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног
извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
Снабдевач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште.
Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и
обрачунати ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са
његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број
рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске
банке, који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Снабдевач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун
укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 9.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
25/34
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 10.
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање по испостављеном рачуну врши до 30. у текућем месецу за претходни
месец за испоручене количине електричне енергије Снабдевачу, на рачун
број:___________________________ код ______________________ банке.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 11.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог Уговора извршава у складу
са овим Уговором.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
Уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни
стварну штету, у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме
количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе.
Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и
сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са
правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности
електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован,
изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не
примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
26/34
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају да догађај више силе ефективно спречава Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно
одлучити о даљој примени овог Уговора.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог
Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем обавести другу уговорну
страну.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Панчеву.
Период важења уговора
Члан 15.
Овај уговор се самтра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.
Уговор се закључује за период од дана закључења уговора од 01.марта 2016. године
до 01.марта 2017. године.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих
средстава Наручиоца овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити
Снабдевача.
Резервно снабдевање
Члан 16.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
чланом 192. и 193. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).
Измене и допуне уговора
Члан 17.
Измене и допуне Уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Снабдевача и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили
споразумно у писаној форми.
О промени цена и других услова продаје, Снабдевач је обавезан да писмено
обавести Наручиоца, најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измена, изузев у
случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје.
Завршне одредбе
Члан 18.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије и одредбе свих закона и подзаконских
аката из области која је предмет овог уговора.
Члан 19.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
27/34
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку
Уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Александра Мрдак
ЗА СНАБДЕВАЧА
Директор
ОБРАЗАЦ 3
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу
остварене потрошње Наручиоца.
Ред
ни
број
Јединична цена за једну
тарифу (дин/KWh) без ПДВ-а
Јединична цена (дин/KWh) са
ПДВ-ом
1 2 3
1.
М.П
_____________________
Потпис понуђача
Цена је фиксна и не може се мењати.
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
____________________________________
ЦЕНА СА ПДВ-ом
____________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (не мањи од 40 дана)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
28/34
Напомена:
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне
енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и ПДВ.
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени
приступа дистрибутивном систему.Одлука о цени приступа систему се примењује на
обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од
оператора система.
Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (даље
Накнада) се утврђују у складу са прописима Републике Србије.
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну
цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом и
потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
ОБРАЗАЦ 4
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), уз понуду
прилажем, структуру трошкова припремања понуде,у поступку јавне
набавке мале вредности број: ЈНМВ – 1/2016, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
(у РСД)
1.
2.
3.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
29/34
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду
наведених трошкова само уколико наручилац предметни поступак јавне
набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88.
став 3. Закона о јавном набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2016)
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П.
_____________________________
(пун потпис )
ОБРАЗАЦ 5
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61.став 4. тачка 9. Закона, (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) , као
Понуђач________________________________________, дајем
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр ЈНМВ-Д-1/2016, која за
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
30/34
предмет има набавку електричне енергије за потребе ОШ“ Васа
Живковић“ Панчево, коју спроводи наручилац ОШ “Васа Живковић“ Панчево,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П. _____________________________
(пун потпис)
ОБРАЗАЦ 6
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача и подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
31/34
Понуђач
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке електричне енергије ЈНМВ-Д-1/2016, испуњава све
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2 2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на
њеној територији.
Напомена:
У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати
услове под редним бројевима 1,2,3 .
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
_______________________
М.П.
Понуђач
______________________________
ОБРАЗАЦ 7
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из чл. 75. ст.
2. ЗАКОНА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
32/34
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке електричне енергије бр. ЈНМВ-Д-1/2016, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне, као и да нам није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Датум Понуђач
________________ М.П.
__________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
XIV ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
33/34
__________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из_______________________________,
ул.______________________________________________
бр.л.к.____________________ овлашћује се да у име
_____________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности- набавка и испорука електричне енергије за потребе ОШ «Васа
Живковић» у Панчеву.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и у друге
сврхе се не може користити.
Дана: ______.______. 2016. године
ПОНУЂАЧ
(потпис
овлашћеног лица)
М.П.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
34/34ОШ „ ВАСА ЖИВКОВИЋ“
ПАНЧЕВО
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016
Фебруар - 2016.године
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
1/34
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015.и 68/2015, у даљем тексту: Закон),и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013, и
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 35-1/2016 од 14.02.2016.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 36-1-/2016 од
14.02.2016. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредноти
набавка електричне енергије
ЈНМВ бр. 1/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглављ
е Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Врста, квалитет, количина и опис добара, период испоруке и
место испоруке добара,начин спровођења контроле 4
IV Техничка спецификација 5
V Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова 6
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7
VII Образац понуде (Oбразац 1) 17
VIII Модел уговора (Образац 2) 20
IX Образац структуре понуђене цене (Образац 3) 25
X Образац трошкова припреме понуде (Образац 4) 26
XI Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 27
XII Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 у поступку ЈНМВ
(Образац 6) 28
XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.с т.2. Закона
(Образац 7) 29
XIV Овлашћење представника понуђача 30
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
2/34
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су
да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: ОШ“ Васа Живковић“
Адреса: ул. Карађорђева 87, Панчево
ПИБ 101052065
Матични број: 08006342
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка мале вредности
3. ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1/2016 добра – електрична енергија
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. КОНТАКТ ОСОБА
Вера Рајовић, дипл. правник, бр.тел./факс 013/353-313,
Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Назив из општег речника набавке: – Електрична енергија.
Ознака из општег речника набавке:- 09310000 –
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
( тачка 4. Конкурсне докуменатације)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
3/34
2. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, ПЕРИОД
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
1. ВРСТА ДОБРА
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању)
2. КОЛИЧИНА ДОБАРА
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке:
аналогно распореду утрошка за период од 1.марта 201 6 . до 1. марта 201 7.
године
Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место
примопредаје Наручиоцу.
3. ВРСТА ПРОДАЈЕ
Стална и гарантована
4. КВАЛИТЕТ
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
 Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила
о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012 и 79/2014),
 Правилима о раду дистрибутивног система («Сл.гласник РС» бр.
5/2010, 3/2014 и 41/2014)
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013)
5. ПЕРИОД ИСПОРУКЕ
Од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. Године
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Електроенергетски објекат Наручиоца, односно мерна места Наручиоца
прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње,
одобрене снаге 17,25 KW.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
4/34
7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне
документације.
IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-електричне енергије за
потребе Основне школе „ Васа Живковић“ Панчево.
П
о д
а ц
и
садржани у табели техничке спецификације ,самтраће се саставним делом
Уговора.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
5/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењене количине
на годишњем нивоу
1 2 3 4
1. Електричн
а енергија
кWh 80.000
Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређан важећом Уредбом о
условима испоруке и снабдевања енергијом(„Службени гласник РС“ број:
63/2013)
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке
током целокупног трајања уговора.
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије, на
електроенергетским објектима Наручиоца, а према следећим мерним
местима:
ЕД број: 46734033 основна школа Оператор система: Електровојводина
ЕД број: 46734084 фискултурна сала Оператор система: Електровојводина
Адреса места мерења за мерна места је : ул. Карађорђева бр. 87
26000 Панчево
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
____________________________
____
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН
1) Испуњеност услова из тачке 1 до 3 доказује се Изјавом (Образац бр.6)
2) Испуњеност услова из тачке 5 доказује се Изјавом (Образац бр.7)
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезна и додатне услове
биће одбијена као неприхватљива
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
6/34
Додатне напомене:
1) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
2) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа.
4) Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени јавно доступни.
5) Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
6) Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
7) Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део
понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или
документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног преводиоца.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
- Техничка спецификација (потписан, и печатом оверен)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
7/34
- Образац 1 Понуда (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 2 Модел уговора (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 3 Структура понуђене цене (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 4 Изјава о трошковима припреме понуде (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење
јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)
- Образац 5 Изјава о независној понуди (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 6 Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (попуњен, потписан, и
печатом оверен)
- Образац 7 Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину
понуде буду сложени према наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуде и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
3. ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава
обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим
документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине
обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник
Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Препоручује се да сви докуметни поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно
прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује
се да се нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којој има
текста, исписивањем „ 1 од n “, „ 2 од n “ и тако све до „ n до n“, с тим да „ n
„ представља укупан број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг (хемијска оловка, писаћом машином, и сл....). Понуда се подноси у
затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена као и када је предата.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је
да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
8/34
Понуда се сматра прихватљивом, ако је благовремена, ако нема битних
недостатака утврђених у члану 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ако је одговарајућа, ако не
ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и ако не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласни РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији у
писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуда може бити поднета самосталном, са подизвођачем или као заједничка
понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један
или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуда се подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача име и презиме овлашћеног
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и
сат њеног пријема.
Понуду доставити на адресу:
ОШ „ Васа Живковић“
Карађорђева бр. 87
26000 Панчево,
са назнаком:
„ ПОНУДА за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 –
НЕ ОТВАРАТИ“
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
29.02.2016. године, до 12.00 часова.
Понуда која је поднета по истеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, такву понуду вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
9/34
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
29.02.2016.године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати самО овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је достави оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуда.
7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице може тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информацију објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу НАРУЧИОЦА, са назнаком: „ Захтев за додатним
информацијама или ојашњењима -јавна набавка Електрична енергија – ЈНМВ бр.
1/2016. или електронском поштом:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона, понуђач може у року за подношење
понуде да измени, допуни или опозове своју понуду.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде, непосрдно или путем поште у затвореној коверти.
Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Наручиоца:
ОШ „ Васа Живковић“, Карађорђева бр. 87, 26000 Панчево са назнаком:
„ ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
(на предњој страни коверте)
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима, по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а.
Цена у понуди је ФИКСНА и НЕПРОМЕНЉИВА.
Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне
набавке. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
10/34
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.105/2012)
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. Закона.
10. РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има
примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у
року од 3 (три) дана од дана пријема достави своје примедбе Снабдевачу у писаној
форми.
Снабдевач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема примедби
Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
11. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање врши до 30. у текућем месецу за претходни месец за испоручене количине
електричне енергије за обрачунски период (потврђен од стране Наручиоца и
Снабдевача).
У случају да Наручилац не изврши уплату у овом року, Снабдевач ће Наручиоцу
обрачунати камату у складу са Законом о затезнојј камати и то од дана истека
уговореног рока плаћања, па до датума измирења дуга.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне
фактуре.
Плаћање се врши у динарима. Цена обухвата цену електричне енергије са
балансном одговорношћу, у складу са Законом о енергетици.
Трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, саког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун Снабдевача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
11/34
Снабдевачу није дозвољено да захтева аванс.
12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке (примопредаје) је унутар електоренергетског система РС, на
електроенергетским објекти- ма Наручиоца, а према мерним местима наведеним у
техничкој спецификацији. Мерна места Наручиоца прикључена су на дистрибутивни
систем у категорији широке потрошње, одобрене снаге 17,25 KW.
Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са утврђенимПравилима
о раду преносног система (ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног
система (ОДС) РС – у даљем тексту у множини – Правила оператора система.
Период испоруке: од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. године.
Наручилац ће закључити Уговор са понуђачем којем је додељен уговор у оквирној
вредности износа средстава планираних у Финансијским плалном Наручиоца за
2016. годину и Планом набавки Наручиоца за 2016. годину.
Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока
Уговора, Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава
Снабдевача којем је додељен Уговор.
13. ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде од прописаног,таква понуда
ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (напр: око, оквирно,
од-до и слично) иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Захтев и одговор у вези продужења важења понуде састављаће се у писаној форми.
2) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Уколико Понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћених лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде,
сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
12/34
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
4) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,
односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
.
14. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
3. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још
услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови
не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
6. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача.
7. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
13/34
8. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
9. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуду може поднети и група понуђача.
2. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
5. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, о
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
6. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна
за извршење уговора.
16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена у складу са чланом
85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
14/34
Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђен дужи рок важења
понуде.
Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из Обрасца понуде.
18. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Неблаговремено поднете понуде биће, по окончању поступка отварања понуда,
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
А) РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Б) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико онуда садржи друге недостатке зчбог којих није могуће утврдити
стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
15/34
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1)
ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 5 (пет)
дана од дана јавног отварања понуда.
21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о
додели уговора, и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока
за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу
уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. ЗЈН закључити уговор са
понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када понуђач прими одлуку о додело
уговора.
22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са члалном 109. Закона
-Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетксе године,
односно наредних шест месеци.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
16/34
-Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
-Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне
набавке.
-Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
-Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
-Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као
и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви.
-Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписану реч “ ПОВЕРЉИВО“ у складу са
чланом 14 ЗЈН
-Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
-Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини
тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише „ОПОЗИВ“, упише
датум, време и потпише се.
-Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167.
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
17/34
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Органи и организације из претходног става овог члана нису дужни да подносе
захтев за заштиту права на захтев лица из става 2. овог члана ако то лице није
искористило право на подношење захтева.
На питања поступка заштите права која нису уређена овим законом сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рокова предвиђених у претходна два
става, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки, а у поступку јавне набавке мале вредности 5 (пет) дана
од дана пријема одлуке.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности
из претходног става пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора
бити образложена.
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да
предузме активности из претходног става пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило
интерес Републике Србије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом
112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Срдства обезбеђења нису предвиђена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
18/34
26. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. став 2. и 75. став 2. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ОБРАЗАЦ 1
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______2016. године за јавну набавку добра -
електричне енергије, ЈНМВ број 1/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (Када наступа самостално или са
подизвођачем)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(e-mail):
ТЕЛЕФОН:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
19/34
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: ( заокружити начин подношења понуде и уписати
потребне податке)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршит
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)
Назив учесника у зејдничкој
понуди:
Адреса:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
20/34
Матични број:
Порески идентификациони
број:
Име особе за контакт:
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
Уколико има више подизвођача или учесника у зејдничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за
све подизвођаче или учеснике у зејдничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. «ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ» попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки, за јавну набаку бр. ЈНМВ-Д-1/2016 за набавку – Електричне
енергије, дајемо понуду како следи:
Рок и начин плаћања Најмање 25 дана .
Начин плаћања до 30. у текућем месецу за претходни месец за
испоручене количине електричне енергије а по пријему исправне
фактуре
________________
дана
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
21/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењен
е
количине
на
годишњем
нивоу
Цена
по
јед.
мере
(без
ПДВ)
Цена
по
јед.
мере
(са
ПДВ)
Укупна
цена без
ПДВ-а, за
процењен
е кол.
Укупна
цена са
ПДВ-а, за
процењене
кол.
1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8(4х6)
1. Електричн
а енергија
кWh
80.000
Рок важења понуде (најмање 40 дана од дана отварања
понуда)
________________ од
дана отварања
понуде
Место испоруке:мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији широка потрошња
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку
електричне енергије, (без ПДВ-а).
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
ОБРАЗАЦ 2
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
за набавку електричне енергије
ОСНОВНА ШКОЛА « ВАСА ЖИВКОВИЋ», са седиштем у Панчеву, улица
Карађорђева бр.87 ,ПИБ 101052065, матични број: 08006342,текући рачун број: 840-
315660-62, Управа за jавна плаћања (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа
директор Александра Мрдак, са једне стране и
_____________________________________________________ са седиштем
у________________________
улица_______________________, ПИБ_________________, матични
број____________________________
број рачуна____________________, назив
банке____________________телефон_____________________,
кога заступа директор ________________________________(у даљем тексту Снабдевач), са
друге стране.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
22/34
На основу прихваћене Понуде Снабдевача број ________________, од
_____________________ године,
Одлуке о додели уговора број ___________*/2016 од ____________* године (јавна
набавка број 1/2016, ев. број ЈНМВ-Д-1/2016), закључили су дана
_________________*године.
УГОВОР
о потпуном снабдевању електричном енергијом
( у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора су права,обавезе и одговорности у погледу набавке
електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Наручиоца – ОШ «Васа
Живковић» Панчево, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, а у
складу са важећим законским и подзаконским прописима којима се регулише
производња и продаја електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја, преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврше према следећем:
- гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места
примопредаје, током испоруке
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу
- Капацитет испоруке: до 80 MWh по једној тарифи
- Период испоруке: од 01. марта 2016. до 01.марта 2017. године
- Количина енергије: на основу остварене потрошње и процене Наручиоца
- Место испоруке: електроенергетски објекат Наручиоца, унутар
електроенергетског система Републике Србије, на мерном месту:
Мерно место1 , Ед број: 46734033 - основна школа – ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа " Васа Живковић" - Панчево,
Мерно место 2, Ед број: 46734084-фискултурна сала - ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа "Васа Живковић" - Панчево,
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије
буде у складу са Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила
ОПС).
Снабдевач се обавезује да испоручи уговорену количину електричне енергије у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду
преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту:
Правила ОДС) Републике Србије и Уредбом о условима испоруке електричне
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
23/34
енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима
који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 3.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије
до места испоруке Наручиоца.
Цена електричне енергије
Члан 4.
Уговор се закључује на износ планираних финансијских средстава у Плану набавки
ОШ “ Васа Живковић „ Панчево за 2016. годину, без обрачунатог ПДВ-а.
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће исти
реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.
Члан 5.
Цена обухвата јединствену цену електричне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а)
Цена је фиксна (непроменљива) за цео период испоруке и иста износи за један kWh
електричне енергије __________ динара без обрачунатог ПДВ-а.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу фактурише потрошњу електричне енергије по
јединичној цени из Обрасца понуде.
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије и ПДВ.
Члан 6.
Трошкове приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне
енергије испоручене Наручиоцу, Снабдевач ће фактурисати Наручиоцу, сваког
месеца, на основу обрачунских величина, применом Одлуке о цени приступа
систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа
дистрибутивном систему.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије (даље Накнада) у складу са прописима Републике Србије сносиће
Наручилац.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату
вредност («Службени гласник РС» број:93/2012). Наручилац се обавезује да
Снабдевачу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за испоручену електричну
енергију.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 7.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који
почиње од првог календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у
наредном месецу.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
24/34
Оператор дистрибутивног система ће првог дана у месецу који је радни дан за
Наручиоца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак
оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана
144. Закона о енергетици.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране оператора
дистрибутивног система.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне
електричне енергије су:- активна енергија по јединственој цени (kWh)
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
Члан 8.
Снабдевач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом
електричном енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије,
Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног
извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
Снабдевач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште.
Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и
обрачунати ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са
његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број
рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске
банке, који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Снабдевач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун
укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 9.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
25/34
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 10.
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање по испостављеном рачуну врши до 30. у текућем месецу за претходни
месец за испоручене количине електричне енергије Снабдевачу, на рачун
број:___________________________ код ______________________ банке.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 11.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог Уговора извршава у складу
са овим Уговором.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
Уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни
стварну штету, у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме
количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе.
Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и
сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са
правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности
електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован,
изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не
примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
26/34
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају да догађај више силе ефективно спречава Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно
одлучити о даљој примени овог Уговора.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог
Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем обавести другу уговорну
страну.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Панчеву.
Период важења уговора
Члан 15.
Овај уговор се самтра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.
Уговор се закључује за период од дана закључења уговора од 01.марта 2016. године
до 01.марта 2017. године.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих
средстава Наручиоца овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити
Снабдевача.
Резервно снабдевање
Члан 16.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
чланом 192. и 193. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).
Измене и допуне уговора
Члан 17.
Измене и допуне Уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Снабдевача и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили
споразумно у писаној форми.
О промени цена и других услова продаје, Снабдевач је обавезан да писмено
обавести Наручиоца, најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измена, изузев у
случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје.
Завршне одредбе
Члан 18.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије и одредбе свих закона и подзаконских
аката из области која је предмет овог уговора.
Члан 19.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
27/34
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку
Уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Александра Мрдак
ЗА СНАБДЕВАЧА
Директор
ОБРАЗАЦ 3
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу
остварене потрошње Наручиоца.
Ред
ни
број
Јединична цена за једну
тарифу (дин/KWh) без ПДВ-а
Јединична цена (дин/KWh) са
ПДВ-ом
1 2 3
1.
М.П
_____________________
Потпис понуђача
Цена је фиксна и не може се мењати.
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
____________________________________
ЦЕНА СА ПДВ-ом
____________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (не мањи од 40 дана)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
28/34
Напомена:
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне
енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и ПДВ.
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени
приступа дистрибутивном систему.Одлука о цени приступа систему се примењује на
обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од
оператора система.
Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (даље
Накнада) се утврђују у складу са прописима Републике Србије.
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну
цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом и
потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
ОБРАЗАЦ 4
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), уз понуду
прилажем, структуру трошкова припремања понуде,у поступку јавне
набавке мале вредности број: ЈНМВ – 1/2016, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
(у РСД)
1.
2.
3.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
29/34
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду
наведених трошкова само уколико наручилац предметни поступак јавне
набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88.
став 3. Закона о јавном набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2016)
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П.
_____________________________
(пун потпис )
ОБРАЗАЦ 5
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61.став 4. тачка 9. Закона, (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) , као
Понуђач________________________________________, дајем
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр ЈНМВ-Д-1/2016, која за
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
30/34
предмет има набавку електричне енергије за потребе ОШ“ Васа
Живковић“ Панчево, коју спроводи наручилац ОШ “Васа Живковић“ Панчево,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П. _____________________________
(пун потпис)
ОБРАЗАЦ 6
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача и подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
31/34
Понуђач
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке електричне енергије ЈНМВ-Д-1/2016, испуњава све
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2 2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на
њеној територији.
Напомена:
У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати
услове под редним бројевима 1,2,3 .
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
_______________________
М.П.
Понуђач
______________________________
ОБРАЗАЦ 7
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из чл. 75. ст.
2. ЗАКОНА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
32/34
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке електричне енергије бр. ЈНМВ-Д-1/2016, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне, као и да нам није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Датум Понуђач
________________ М.П.
__________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
XIV ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
33/34
__________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из_______________________________,
ул.______________________________________________
бр.л.к.____________________ овлашћује се да у име
_____________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности- набавка и испорука електричне енергије за потребе ОШ «Васа
Живковић» у Панчеву.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и у друге
сврхе се не може користити.
Дана: ______.______. 2016. године
ПОНУЂАЧ
(потпис
овлашћеног лица)
М.П.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
34/34ОШ „ ВАСА ЖИВКОВИЋ“
ПАНЧЕВО
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016
Фебруар - 2016.године
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
1/34
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015.и 68/2015, у даљем тексту: Закон),и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013, и
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 35-1/2016 од 14.02.2016.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 36-1-/2016 од
14.02.2016. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредноти
набавка електричне енергије
ЈНМВ бр. 1/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглављ
е Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Врста, квалитет, количина и опис добара, период испоруке и
место испоруке добара,начин спровођења контроле 4
IV Техничка спецификација 5
V Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова 6
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7
VII Образац понуде (Oбразац 1) 17
VIII Модел уговора (Образац 2) 20
IX Образац структуре понуђене цене (Образац 3) 25
X Образац трошкова припреме понуде (Образац 4) 26
XI Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 27
XII Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 у поступку ЈНМВ
(Образац 6) 28
XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.с т.2. Закона
(Образац 7) 29
XIV Овлашћење представника понуђача 30
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
2/34
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су
да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: ОШ“ Васа Живковић“
Адреса: ул. Карађорђева 87, Панчево
ПИБ 101052065
Матични број: 08006342
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка мале вредности
3. ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 1/2016 добра – електрична енергија
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. КОНТАКТ ОСОБА
Вера Рајовић, дипл. правник, бр.тел./факс 013/353-313,
Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Назив из општег речника набавке: – Електрична енергија.
Ознака из општег речника набавке:- 09310000 –
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
( тачка 4. Конкурсне докуменатације)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
3/34
2. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, ПЕРИОД
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
1. ВРСТА ДОБРА
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању)
2. КОЛИЧИНА ДОБАРА
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке:
аналогно распореду утрошка за период од 1.марта 201 6 . до 1. марта 201 7.
године
Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место
примопредаје Наручиоцу.
3. ВРСТА ПРОДАЈЕ
Стална и гарантована
4. КВАЛИТЕТ
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
 Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила
о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012 и 79/2014),
 Правилима о раду дистрибутивног система («Сл.гласник РС» бр.
5/2010, 3/2014 и 41/2014)
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013)
5. ПЕРИОД ИСПОРУКЕ
Од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. Године
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Електроенергетски објекат Наручиоца, односно мерна места Наручиоца
прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње,
одобрене снаге 17,25 KW.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
4/34
7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне
документације.
IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-електричне енергије за
потребе Основне школе „ Васа Живковић“ Панчево.
П
о д
а ц
и
садржани у табели техничке спецификације ,самтраће се саставним делом
Уговора.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
5/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењене количине
на годишњем нивоу
1 2 3 4
1. Електричн
а енергија
кWh 80.000
Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређан важећом Уредбом о
условима испоруке и снабдевања енергијом(„Службени гласник РС“ број:
63/2013)
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке
током целокупног трајања уговора.
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије, на
електроенергетским објектима Наручиоца, а према следећим мерним
местима:
ЕД број: 46734033 основна школа Оператор система: Електровојводина
ЕД број: 46734084 фискултурна сала Оператор система: Електровојводина
Адреса места мерења за мерна места је : ул. Карађорђева бр. 87
26000 Панчево
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
____________________________
____
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН
1) Испуњеност услова из тачке 1 до 3 доказује се Изјавом (Образац бр.6)
2) Испуњеност услова из тачке 5 доказује се Изјавом (Образац бр.7)
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезна и додатне услове
биће одбијена као неприхватљива
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
6/34
Додатне напомене:
1) Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
2) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа.
4) Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени јавно доступни.
5) Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
6) Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на
српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
7) Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део
понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или
документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног преводиоца.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
- Техничка спецификација (потписан, и печатом оверен)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
7/34
- Образац 1 Понуда (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 2 Модел уговора (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 3 Структура понуђене цене (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 4 Изјава о трошковима припреме понуде (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење
јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)
- Образац 5 Изјава о независној понуди (попуњен, потписан, и печатом оверен)
- Образац 6 Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН (попуњен, потписан, и
печатом оверен)
- Образац 7 Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, (попуњен, потписан, и печатом
оверен)
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину
понуде буду сложени према наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуде и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
3. ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава
обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим
документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине
обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник
Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Препоручује се да сви докуметни поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно
прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује
се да се нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којој има
текста, исписивањем „ 1 од n “, „ 2 од n “ и тако све до „ n до n“, с тим да „ n
„ представља укупан број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг (хемијска оловка, писаћом машином, и сл....). Понуда се подноси у
затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена као и када је предата.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је
да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
8/34
Понуда се сматра прихватљивом, ако је благовремена, ако нема битних
недостатака утврђених у члану 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ако је одговарајућа, ако не
ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и ако не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласни РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији у
писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуда може бити поднета самосталном, са подизвођачем или као заједничка
понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један
или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуда се подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача име и презиме овлашћеног
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и
сат њеног пријема.
Понуду доставити на адресу:
ОШ „ Васа Живковић“
Карађорђева бр. 87
26000 Панчево,
са назнаком:
„ ПОНУДА за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 –
НЕ ОТВАРАТИ“
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
29.02.2016. године, до 12.00 часова.
Понуда која је поднета по истеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, такву понуду вратити
понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
9/34
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
29.02.2016.године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати самО овлашћени
представници понуђача. Представник понуђача дужан је достави оверено
овлашћење за учествовање у отварању понуда.
7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице може тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информацију објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу НАРУЧИОЦА, са назнаком: „ Захтев за додатним
информацијама или ојашњењима -јавна набавка Електрична енергија – ЈНМВ бр.
1/2016. или електронском поштом:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона, понуђач може у року за подношење
понуде да измени, допуни или опозове своју понуду.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде, непосрдно или путем поште у затвореној коверти.
Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Наручиоца:
ОШ „ Васа Живковић“, Карађорђева бр. 87, 26000 Панчево са назнаком:
„ ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
„ ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку електричне енергије,бр:1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,
(на предњој страни коверте)
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима, по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а.
Цена у понуди је ФИКСНА и НЕПРОМЕНЉИВА.
Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне
набавке. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
10/34
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.105/2012)
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. Закона.
10. РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има
примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у
року од 3 (три) дана од дана пријема достави своје примедбе Снабдевачу у писаној
форми.
Снабдевач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема примедби
Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
11. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање врши до 30. у текућем месецу за претходни месец за испоручене количине
електричне енергије за обрачунски период (потврђен од стране Наручиоца и
Снабдевача).
У случају да Наручилац не изврши уплату у овом року, Снабдевач ће Наручиоцу
обрачунати камату у складу са Законом о затезнојј камати и то од дана истека
уговореног рока плаћања, па до датума измирења дуга.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне
фактуре.
Плаћање се врши у динарима. Цена обухвата цену електричне енергије са
балансном одговорношћу, у складу са Законом о енергетици.
Трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће фактурисати
Наручиоцу, саког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун Снабдевача.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
11/34
Снабдевачу није дозвољено да захтева аванс.
12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке (примопредаје) је унутар електоренергетског система РС, на
електроенергетским објекти- ма Наручиоца, а према мерним местима наведеним у
техничкој спецификацији. Мерна места Наручиоца прикључена су на дистрибутивни
систем у категорији широке потрошње, одобрене снаге 17,25 KW.
Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са утврђенимПравилима
о раду преносног система (ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног
система (ОДС) РС – у даљем тексту у множини – Правила оператора система.
Период испоруке: од 01. марта 2016. године до 01.марта 2017. године.
Наручилац ће закључити Уговор са понуђачем којем је додељен уговор у оквирној
вредности износа средстава планираних у Финансијским плалном Наручиоца за
2016. годину и Планом набавки Наручиоца за 2016. годину.
Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока
Уговора, Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава
Снабдевача којем је додељен Уговор.
13. ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде од прописаног,таква понуда
ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (напр: око, оквирно,
од-до и слично) иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Захтев и одговор у вези продужења важења понуде састављаће се у писаној форми.
2) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Уколико Понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћених лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде,
сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
12/34
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
4) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,
односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
.
14. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
3. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још
услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови
не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
6. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача.
7. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
13/34
8. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
9. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
1. Понуду може поднети и група понуђача.
2. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
5. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, о
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
6. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна
за извршење уговора.
16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена у складу са чланом
85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
14/34
Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђен дужи рок важења
понуде.
Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из Обрасца понуде.
18. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Неблаговремено поднете понуде биће, по окончању поступка отварања понуда,
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
А) РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Б) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико онуда садржи друге недостатке зчбог којих није могуће утврдити
стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
15/34
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1)
ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 5 (пет)
дана од дана јавног отварања понуда.
21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о
додели уговора, и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока
за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу
уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. ЗЈН закључити уговор са
понуђачем у року од 2 (два) дана од дана када понуђач прими одлуку о додело
уговора.
22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са члалном 109. Закона
-Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетксе године,
односно наредних шест месеци.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
16/34
-Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
-Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне
набавке.
-Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
-Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
-Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као
и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви.
-Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписану реч “ ПОВЕРЉИВО“ у складу са
чланом 14 ЗЈН
-Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
-Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини
тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише „ОПОЗИВ“, упише
датум, време и потпише се.
-Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167.
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
17/34
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Органи и организације из претходног става овог члана нису дужни да подносе
захтев за заштиту права на захтев лица из става 2. овог члана ако то лице није
искористило право на подношење захтева.
На питања поступка заштите права која нису уређена овим законом сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рокова предвиђених у претходна два
става, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки, а у поступку јавне набавке мале вредности 5 (пет) дана
од дана пријема одлуке.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности
из претходног става пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора
бити образложена.
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да
предузме активности из претходног става пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило
интерес Републике Србије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом
112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Срдства обезбеђења нису предвиђена.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
18/34
26. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. став 2. и 75. став 2. Закона о
јавним набавкама
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ОБРАЗАЦ 1
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _______2016. године за јавну набавку добра -
електричне енергије, ЈНМВ број 1/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (Када наступа самостално или са
подизвођачем)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(e-mail):
ТЕЛЕФОН:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
19/34
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: ( заокружити начин подношења понуде и уписати
потребне податке)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршит
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)
Назив учесника у зејдничкој
понуди:
Адреса:
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
20/34
Матични број:
Порески идентификациони
број:
Име особе за контакт:
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
Уколико има више подизвођача или учесника у зејдничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за
све подизвођаче или учеснике у зејдничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. «ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ» попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки, за јавну набаку бр. ЈНМВ-Д-1/2016 за набавку – Електричне
енергије, дајемо понуду како следи:
Рок и начин плаћања Најмање 25 дана .
Начин плаћања до 30. у текућем месецу за претходни месец за
испоручене количине електричне енергије а по пријему исправне
фактуре
________________
дана
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
21/34
Р.
бр
Предмет
набавке
Јед.
мер
е
Процењен
е
количине
на
годишњем
нивоу
Цена
по
јед.
мере
(без
ПДВ)
Цена
по
јед.
мере
(са
ПДВ)
Укупна
цена без
ПДВ-а, за
процењен
е кол.
Укупна
цена са
ПДВ-а, за
процењене
кол.
1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8(4х6)
1. Електричн
а енергија
кWh
80.000
Рок важења понуде (најмање 40 дана од дана отварања
понуда)
________________ од
дана отварања
понуде
Место испоруке:мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији широка потрошња
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку
електричне енергије, (без ПДВ-а).
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
ОБРАЗАЦ 2
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
за набавку електричне енергије
ОСНОВНА ШКОЛА « ВАСА ЖИВКОВИЋ», са седиштем у Панчеву, улица
Карађорђева бр.87 ,ПИБ 101052065, матични број: 08006342,текући рачун број: 840-
315660-62, Управа за jавна плаћања (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа
директор Александра Мрдак, са једне стране и
_____________________________________________________ са седиштем
у________________________
улица_______________________, ПИБ_________________, матични
број____________________________
број рачуна____________________, назив
банке____________________телефон_____________________,
кога заступа директор ________________________________(у даљем тексту Снабдевач), са
друге стране.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
22/34
На основу прихваћене Понуде Снабдевача број ________________, од
_____________________ године,
Одлуке о додели уговора број ___________*/2016 од ____________* године (јавна
набавка број 1/2016, ев. број ЈНМВ-Д-1/2016), закључили су дана
_________________*године.
УГОВОР
о потпуном снабдевању електричном енергијом
( у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора су права,обавезе и одговорности у погледу набавке
електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Наручиоца – ОШ «Васа
Живковић» Панчево, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, а у
складу са важећим законским и подзаконским прописима којима се регулише
производња и продаја електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја, преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврше према следећем:
- гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места
примопредаје, током испоруке
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу
- Капацитет испоруке: до 80 MWh по једној тарифи
- Период испоруке: од 01. марта 2016. до 01.марта 2017. године
- Количина енергије: на основу остварене потрошње и процене Наручиоца
- Место испоруке: електроенергетски објекат Наручиоца, унутар
електроенергетског система Републике Србије, на мерном месту:
Мерно место1 , Ед број: 46734033 - основна школа – ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа " Васа Живковић" - Панчево,
Мерно место 2, Ед број: 46734084-фискултурна сала - ОДС ЕЛЕКТОВОЈВОДИНА,
Место: Основна школа "Васа Живковић" - Панчево,
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије
буде у складу са Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила
ОПС).
Снабдевач се обавезује да испоручи уговорену количину електричне енергије у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду
преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту:
Правила ОДС) Републике Србије и Уредбом о условима испоруке електричне
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
23/34
енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима
који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 3.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије
до места испоруке Наручиоца.
Цена електричне енергије
Члан 4.
Уговор се закључује на износ планираних финансијских средстава у Плану набавки
ОШ “ Васа Живковић „ Панчево за 2016. годину, без обрачунатог ПДВ-а.
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће исти
реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.
Члан 5.
Цена обухвата јединствену цену електричне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а)
Цена је фиксна (непроменљива) за цео период испоруке и иста износи за један kWh
електричне енергије __________ динара без обрачунатог ПДВ-а.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу фактурише потрошњу електричне енергије по
јединичној цени из Обрасца понуде.
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије и ПДВ.
Члан 6.
Трошкове приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне
енергије испоручене Наручиоцу, Снабдевач ће фактурисати Наручиоцу, сваког
месеца, на основу обрачунских величина, применом Одлуке о цени приступа
систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа
дистрибутивном систему.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије (даље Накнада) у складу са прописима Републике Србије сносиће
Наручилац.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату
вредност («Службени гласник РС» број:93/2012). Наручилац се обавезује да
Снабдевачу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за испоручену електричну
енергију.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 7.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који
почиње од првог календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у
наредном месецу.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
24/34
Оператор дистрибутивног система ће првог дана у месецу који је радни дан за
Наручиоца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак
оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана
144. Закона о енергетици.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране оператора
дистрибутивног система.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне
електричне енергије су:- активна енергија по јединственој цени (kWh)
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
Члан 8.
Снабдевач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом
електричном енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије,
Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног
извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
Снабдевач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште.
Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и
обрачунати ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са
његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број
рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске
банке, који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Снабдевач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун
укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 9.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
25/34
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 10.
Снабдевач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да
плаћање по испостављеном рачуну врши до 30. у текућем месецу за претходни
месец за испоручене количине електричне енергије Снабдевачу, на рачун
број:___________________________ код ______________________ банке.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 11.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог Уговора извршава у складу
са овим Уговором.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
Уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни
стварну штету, у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме
количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе.
Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и
сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са
правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности
електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован,
изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не
примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
26/34
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају да догађај више силе ефективно спречава Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно
одлучити о даљој примени овог Уговора.
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог
Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем обавести другу уговорну
страну.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Панчеву.
Период важења уговора
Члан 15.
Овај уговор се самтра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.
Уговор се закључује за период од дана закључења уговора од 01.марта 2016. године
до 01.марта 2017. године.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих
средстава Наручиоца овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити
Снабдевача.
Резервно снабдевање
Члан 16.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
чланом 192. и 193. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).
Измене и допуне уговора
Члан 17.
Измене и допуне Уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Снабдевача и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили
споразумно у писаној форми.
О промени цена и других услова продаје, Снабдевач је обавезан да писмено
обавести Наручиоца, најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измена, изузев у
случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје.
Завршне одредбе
Члан 18.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије и одредбе свих закона и подзаконских
аката из области која је предмет овог уговора.
Члан 19.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
27/34
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку
Уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
Александра Мрдак
ЗА СНАБДЕВАЧА
Директор
ОБРАЗАЦ 3
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу
остварене потрошње Наручиоца.
Ред
ни
број
Јединична цена за једну
тарифу (дин/KWh) без ПДВ-а
Јединична цена (дин/KWh) са
ПДВ-ом
1 2 3
1.
М.П
_____________________
Потпис понуђача
Цена је фиксна и не може се мењати.
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
____________________________________
ЦЕНА СА ПДВ-ом
____________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (не мањи од 40 дана)
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
28/34
Напомена:
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне
енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и ПДВ.
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени
приступа дистрибутивном систему.Одлука о цени приступа систему се примењује на
обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од
оператора система.
Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (даље
Накнада) се утврђују у складу са прописима Републике Србије.
Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну
цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом и
потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
ОБРАЗАЦ 4
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), уз понуду
прилажем, структуру трошкова припремања понуде,у поступку јавне
набавке мале вредности број: ЈНМВ – 1/2016, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
(у РСД)
1.
2.
3.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
29/34
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду
наведених трошкова само уколико наручилац предметни поступак јавне
набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88.
став 3. Закона о јавном набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2016)
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П.
_____________________________
(пун потпис )
ОБРАЗАЦ 5
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61.став 4. тачка 9. Закона, (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) , као
Понуђач________________________________________, дајем
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр ЈНМВ-Д-1/2016, која за
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
30/34
предмет има набавку електричне енергије за потребе ОШ“ Васа
Живковић“ Панчево, коју спроводи наручилац ОШ “Васа Живковић“ Панчево,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Место и датум: Понуђач:
_______________
_________________________________
(штампано име и презиме
одговорне особе)
М.П. _____________________________
(пун потпис)
ОБРАЗАЦ 6
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача и подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
31/34
Понуђач
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке електричне енергије ЈНМВ-Д-1/2016, испуњава све
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2 2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на
њеној територији.
Напомена:
У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати
услове под редним бројевима 1,2,3 .
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
_______________________
М.П.
Понуђач
______________________________
ОБРАЗАЦ 7
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из чл. 75. ст.
2. ЗАКОНА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
32/34
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке електричне енергије бр. ЈНМВ-Д-1/2016, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне, као и да нам није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Датум Понуђач
________________ М.П.
__________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и
за сваког члана групе понуђача посебно.
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, Наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
XIV ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
33/34
__________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из_______________________________,
ул.______________________________________________
бр.л.к.____________________ овлашћује се да у име
_____________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности- набавка и испорука електричне енергије за потребе ОШ «Васа
Живковић» у Панчеву.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и у друге
сврхе се не може користити.
Дана: ______.______. 2016. године
ПОНУЂАЧ
(потпис
овлашћеног лица)
М.П.
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр 1/2016-
- Набавка електричне енергије-
34/34