Kalendar polaganja mature

Kategorija: 8 razred Objavljeno utorak, 01 mart 2016 Autor Super User

 

ВАЖЕЋИ ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА

(НЕЗВАНИЧНО ПРЕЧИШЋЕН)

На основу члана 38. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС,број 55/13),

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

 

О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

(„Службени гласник РС”, бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15 и 39/16)

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу, садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднујуи друга питања везана за упис у школу.

II. УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Члан 2.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту,

4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Члан 3.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале  помножи  бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи  бројем пет (5).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама из ст. 1-4. овог члана.

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основама из ст. 1-4. овог члана.

Кандидат који је завршио VIразред основне школе у иностранству или који је у Републици Србији завршио VIразред у страној школи остварује20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе.

Члан 3а

Уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске године у којој је на основу општег успеха могао да освоји највише 60 бодова, а на основу успеха на завршном испиту највише 40 бодова, право на рангирање за упис у школу остварује на следећи начин:

- број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин прописан чланом 3. став 3. овог правилника, тако да на основу општег успеха може да оствари највише 70 бодова;

- број бодова освојен на завршном испиту множи се са бројем 0,75 и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 30 бодова.

Изузетно, уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 2012/2013. године, број бодова које би освојио на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова остварен на основу општег успеха множи са бројем три (3) и тако добијени број дели се са бројем седам (7) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 30 бодова.

Члан 4.

Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.

Члан 5.

Кандидат који језавршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко броја одређеног за упис ученика.

Уколико је један од два последња разреда основног образовања и васпитања из става 1. овог члана седми разред, кандидат обавља завршни испит.

Кандидат из става 2. овог члана уписује се преко броја одређеног за упис.

Уколико кандидат из ст. 1. и 2. овог члана конкурише за упис у школу из члана 11. овог правилника, полаже пријемни испит.

Члан 6.

брисан

Члан 7.

брисан

Члан 8.

После утврђивања укупног броја бодова из члана 3. овог правилника,и бодова остварених на пријемном испиту, кандидат за упис у средњу школу има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање. Опредељење ученика садржи: шифру образовног профила, назив школе, место у коме се налази школа, тип школе, смер, односно образовни профил, према листи објављеној у конкурсу за упис у средњу школу.

Члан 9.

На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова из члана 3. овог правилника, врши се распоређивање кандидата по средњим школама према типу школе, смеровима, односно образовним профилима.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

Члан 10.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је:

носилац Дипломе Вук Караџић,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

 

 

III. УПИС У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ, ОДНОСНО НА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, ШКОЛУ ИЛИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА, ШКОЛУ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ И ШКОЛУ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ

1. Заједничке одредбе

Члан 11.

Кандидат заупису уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, гимназија и одељење за спортисте,одељењеза ученике са посебним способностима за физикуу гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназијиу школи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправеу даљем тексту: одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), полаже пријемни испит за проверу посебних способности и склоности.

Члан 12.

Пријемни испит за упис у школу из члана11. овог правилника полаже се пре полагања завршног испита, у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.

Члан 13.

На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.

Члан 14.

Право на рангирање ради уписа у школу из члана 11. овог правилника стиче кандидат који је положио пријемни испит и који је испунио услове из чл. 2. и 3. овог правилника.

Кандидати који конкуришу за упис у музичку школу, Школу за музичке таленте у Ћуприји и балетску школу не изражавају у матичној основној школи 20 опредељења из члана 8. овог правилника.

Члан 15.

Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, полаже се пред комисијом у којој се до 40% чланова именује из реда наставника школе.

Пријемни испити за упис у музичку и балетску школу полажу се пред комисијом у којој се до 60% чланова именује из реда наставника школе.

2. Упис у школу по програму за  ученике са посебним способностима

Упис у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење,одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији

Члан 16.

Кандидат се уписује у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење,одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији, према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха на завршном испиту,

3) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха од VI до VIII разреда основне школе,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе, из предмета који су од значаја за упис у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење или одељењеза ученике са посебним способностима за физикуу гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији.

Члан 17.

Успех на завршном испиту вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Резултати постигнути на такмичењима ученика осмог разреда основне школе, из предмета који су од значаја за упис у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење,одељењеза ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији,стручна друштва и други организатори такмичења, вреднују се на начин прописан чл. 21, 26, 31. и 36. овог правилника.

Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима из чл. 21, 26, 31. и 36. овог правилника, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

 Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места, бодови из свих предмета се сабирају, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.

Упис у филолошку гимназију и одељење

Члан 18.

За упис у филолошку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,

2) тест из страног језика.

Тестови из става 1. овог члана полажу се по програмима основне школе.

Члан 19.

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење може да оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова.

Члан 20.

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење положио је пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.

Члан 21.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у филолошку гимназију и одељење, у смислу овог правилника, јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке културе и страног језика.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за српски језикДруштво за српски језик и књижевност Србије,

2) за матерњи језик:

мађарски језикОдсек за хунгарологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду,

словачки језикСловакистичко војвођанско друштво,

русински језикДруштво за русински језик, књижевност и културу,

румунски језикОдсек за румунистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду,

бугарски језик – Матица Бугара,

хрватски језик – Национални савет хрватске националне мањине,

3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански):

Друштво за стране језике и књижевности.

Кандидату, који је освојио прво, друго или трећеместо на републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика, додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место.

Члан 22.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију и одељење оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је:

носилац Дипломе Вук Караџић,

остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Упис у математичку гимназију и одељење

Члан 23.

За упис у математичку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се по програму основне школе.

Члан 24.

Кандидат за упис у математичку гимназију и одељење може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Члан 25.

Кандидат за упис у математичку гимназију и одељење положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на тесту из математике.

Члан 26.

Такмичење ученика основне школе које је од значаја за упис у математичку гимназију и одељење, у смислу овог правилника, јесте такмичење из математике.

Стручно друштво и други организатори такмичења из става 1. овог члана је:

1) за математикуДруштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу из математике у VIII разреду основне школе, додељује се 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Члан 27.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у математичку гимназију и одељење оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

носилац Дипломе Вук Караџић,

остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији

Члан 28.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из физике,

2) тест из математике.

Тестови из става 1. овог члана полажу се по програмима основне школе.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Тест из математике из става 1. тачка 2) овог члана истоветан је тесту из математике из члана 33. став 1. овог правилника.

Члан 29.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназијиможе да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Члан 30.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из физике, или најмање 60 бодова на тесту из математике.

Члан 31.

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из физике и математике.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математикуДруштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике).

Кандидату, који је освојио прво, друго или трећеместо на републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из физике или математике, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Члан 32.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је:

носилац Дипломе Вук Караџић,

остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Упис у одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији

Члан 33.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се по програму основне школе.

Члан 34.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Члан 35.

Кандидат за упис уодељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Члан 36.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математикуДруштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарствоДруштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства), Електротехничка школа у Нишу (такмичење: Тесла Инфо Куп).

Кандидату, који је освојио прво, друго или трећеместо на републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Члан 37.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис уодељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

носилац Дипломе Вук Караџић,

остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Упис у гимназију и одељење за спортисте

Члан 38.

Кандидати се уписују у гимназијуи одељење за спортисте према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха од VI до VIII разреда основне школе,

– постигнутих спортских резултата, које је кандидат остварио у VIII разреду основне школе, у складу са чланом 40. овог правилника.

Члан 39.

Успех на завршном испиту вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Члан 40.

Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у гимназију и одељењеза спортисте додељују следећи бодови:

1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку репрезентативаца (репрезентативни кампови), за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова,

2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану медаљу.

Кандидат за упис у гимназију и одељење за спортисте дужанје да достави потврду о оствареним спортским резултатима, издату од надлежног националног гранског спортског савеза, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.

Члан 41.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију и одељењеза спортисте оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је:

остварио већи број бодова на основу постигнутих спортских резултата,

носилац Дипломе Вук Караџић,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

3. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику

Члан 42.

Кандидат се уписују у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха на завршном испиту,

3) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе.

Члан 43.

Успех на завршном испиту вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Члан 44.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде теста из страног језика.

Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи.

Члан 45.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту на тесту из страног језика.

Члан 46.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова на тесту из страног језика.

Члан 47.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу, у којој се део наставе остварује на страном језику, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је:

остварио већи број бодова на тесту из страног језика,

носилац Дипломе Вук Караџић,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

4. Упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области ликовне уметности

Члан 48.

Кандидат се уписује у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области ликовне уметности, према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању.

Члан 49.

Успех на завршном испиту вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе вреднује се на начин утврђен чланом 3. овог правилника.

Члан 50.

За упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) цртања,

2) сликања,

3) вајања.

Члан 51.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 480 бодова.

Критеријуми за оцењивање цртања јесу: композиција – 40 бодова, пропорција и карактер облика – 40 бодова, квалитет линије – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање сликања јесу: композиција – 40 бодова, осећај за боју – 40 бодова, локални тон – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање вајања јесу: композиција – 40 бодова, осећај за облик – 40 бодова, структурална вредност – 40 бодова и тактилност – 40 бодова.

Члан 52.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, положио је пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно на свим деловима пријемног испита.

Члан 53.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је:

носилац Дипломе Вук Караџић,

остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

5. Упис у музичку школу

Члан 54.

Кандидат се уписује у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној музичкој школи,

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Изузетно од става 1. овог члана, кандидат који није завршио основну музичку школу, уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,

– успеха на испиту за ниво основне музичке школе.

Члан 55.

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од шест година, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају IV, V и VI разреда и помноже с бројем два (2).

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од четири године, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда и помноже с бројем два (2).

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од две године, исказује се бројем бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи с бројем шест (6).

Укупан број бодова из ст. 1. до 3. овог члана заокружује се, пре сабирања, на две децимале.

На основу општег успеха у основној музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 56.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже с бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат који се упоредо школује у другој средњој школи као редован ученик или студира, остварује 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Члан 57.

Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:

1) солфеђо,

2) теорија музике,

3) инструмент, односно певање.

Члан 58.

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:

1) солфеђо – 10 бодова,

2) теорија музике – 10 бодова,

3) инструмент, односно певање – 10 бодова.

Члан 59.

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

Члан 60.

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек традиционалне музике и одсек за рану музику (изборни одсек), кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) инструмент, односно певање,

2) солфеђо са теоријом музике.

Члан 61.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 60. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 200 бодова за инструмент, односно певање,

2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Члан 62.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 60. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Члан 63.

За упис у музичку школу на теорију музике, одсек за црквену музику и музичку продукцију и снимање звука, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) писмени испит из солфеђа,

2) усмени испит из солфеђа,

3) тест из теорије музике.

Члан 64.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 63. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,

2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,

3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Члан 65.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 63. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Члан 66.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је остварио већи број бодова из главног предмета.

Упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји

Члан 67.

За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) психолошка процена способности,

2) инструмент,

3) солфеђо.

Члан 68.

Кандидат за упис у школу из члана 67. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из психолошке процене способности,

2) 100 бодова из инструмента,

3) 100 бодова из солфеђа.

6. Упис у балетску школу

Члан 69.

Кандидат се уписујеу балетску школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној балетској школи,

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Изузетно од става 1. овог члана, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,

– успеха на испиту за ниво основне балетске школе.

Члан 70.

Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда основне балетске школе и помноже бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 71.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже  бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 72.

Испит за ниво основне балетске школе, за одсек класичан балет и одсек савремена игра, састоји се из три дела, и то:

1) класични балет – 10 бодова,

2) историјске игре – 10 бодова,

3) солфеђо – 10 бодова.

Испит за ниво основне балетске школе, за одсек народна игра, састоји се из три дела, и то:

1) народна игра – 10 бодова,

2) народно певање – 10 бодова,

3) солфеђо – 10 бодова.

Члан 73.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 74.

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

Члан 75.

За упис у балетску школу, одсек класичан балет, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

Члан 76.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 75. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Члан 77.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 75. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Члан 78.

За упис у балетску школу,  одсек савремена игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

Члан 79.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 78. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Члан 80.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 78. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Члан 81.

За упис у балетску школу, одсек народна игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењују:

1) играчке способности,

2) сценичност и физичке предиспозиције,

3) слух, ритам и меморија.

Члан 82.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 81. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова за играчке способности,

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,

3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.

Члан 83.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 81. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

Члан 84.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,има кандидат који је

остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

остварио већи број бодова по основу општег успеха у основној балетској школи, односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85.

Кандидат који је последњи разред основне школе завршио у Републици Српској, рангира се на основу резултата остварених на тестoвима из члана 3. став 1. овог правилника и општег успеха у последња три разреда основног образовања.

Члан 86.

Кандидат који је основно образовање стекао у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином,право на рангирање за упис у школу остварује на основу резултата остварених на тестовима из члана 3. став 1. овог правилника и општег успеха од VI до VIII разреда и уписује се у школу у својству ванредног ученика.

Број бодова остварен на основу тестова и општег успеха утврђује се у складу са чланом 3. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 87.

брисан

Члан 88.

Кандидат који је од школске 2010/2011. до школске 2013/2014. године завршио осми разред, а није обавио завршни испит, завршни испит обавља у складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Просветни гласник РС, бр. 1/11 и 1/12 и Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/14) и остварује право на рангирање за упис у школу у складу са чл. 3. и  3а овог правилника.

Члан 89.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о упису ученика у средњу школу (Службени гласник РС, бр. 37/11 и 55/12).

  Члан 90.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања уСлужбеном гласнику Републике Србије.

 

М И Н И С Т А Р

др Срђан Вербић, с.р.

 

 

Pogodaka: 4039