Kalendar polaganja mature

Kategorija: 8 razred Objavljeno utorak, 01 mart 2016 Autor Super User

 

 

На основу члана 99. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Правилник о мерилима и поступку за упис ученика - припадника ромскe националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 12/2016 од 12.2.2016. године, а ступио је на снагу 20.2.2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се мерила и поступак под којим ученици - припадници ромске националне мањине могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.

Члан 2.

Основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно старатеље ученика о мерилима и поступку за упис ученика у средњу школу под повољнијим условима, у складу са овим правилником.

Информисање родитеља, односно старатеља о мерилима и поступку уписа ученика у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, реализује и Национални савет ромске националне мањине.

Члан 3.

Под мерама из члана 2. овог правилника, подразумевају се активности одељенског старешине, стручног сарадника (психолога, педагога, социјални радник) и других наставника које се односе на:

1) континуирано информисање родитеља, односно старатеља о могућностима за упис ученика у средњу школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву ученика за упис у складу са овим правилником;

3) помагање родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу праћење њиховог развоја и информисање о карактеру и условима рада појединих занимања.

Члан 4.

Пријаву за упис у средњу школу под повољнијим условима, родитељи, односно старатељи ученика из члана 1. овог правилника подносе основној школи, најкасније до првог новембра школске године у којој ученик похађа осми разред.

У пријави из става 1. овог члана родитељ, односно старатељ се изјашњава о националној припадности ученика и доставља документацију о социјалном статусу ученика и родитеља, односно старатеља.

Члан 5.

Школа, на основу пријаве из члана 4. овог правилника, саставља листу ученика који су се пријавили за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником.

Листа из става 1. овог члана доставља се министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: министарство) најкасније до 31. марта школске године у којој пријављени ученици похађају осми разред.

Члан 6.

Ученици који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Број бодова који ученици из става 1. овог члана остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Ученицима из става 1. овог члана који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до бодова.

Након полагања завршног испита, родитељи, односно старатељи ученика из става 1. овог члана достављају школи опредељења за даље школовање, у складу са правилником којим је прописан упис ученика у средњу школу.

Ученици из става 1. овог члана расподељују се у средње школе на основу опредељења и броја бодова утврђених у складу са ст. 2. и 3. овог члана, заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици из става 5. овог члана се равномерно расподељују по одељењима.

Члан 7.

Након уписа, основна школа доставља средњој школи податке о ученику који се уписао у складу са овим правилником.

Члан 8.

За ученике који завршавају осми разред у школској 2015/2016. години, а који остварују право на упис у средњу школу у складу са овим правилником, школе ће информисати родитеље, односно старатеље ученика о мерилима и поступку за упис ученика, у складу са овим правилником од почетка другог полугодишта школске 2015/2016. године.

За ученике из става 1. овог члана, родитељи подносе школи пријаву за упис у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, најкасније до 15. марта 2016. године.

Листу пријављених ученика школа доставља министарству најкасније до 31. марта 2016. године.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-00527/2015-04

У Београду, 8. фебруара 2016. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.

 

КОНКУРС ЗА ВОЈНЕ ШКОЛЕ

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије
У школској 2016/2017. години извршиће се пријем 120 кандидата мушког и женског пола
из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Војне гимназије.
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
ОПШТИ УСЛОВИ
– да су држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска
комисија;
– да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у
тра-јању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, или им није изрицана
заводска мера.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ
– да су рођени 2000. године или касније;
– да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред
основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех
школовања,
– да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке
способности, провери знања из математике и српског језика, психолошкој процени,
медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по плану и
програму гимназије општег смера.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су обавезни да полажу пријемни
испит за упис у Војну академију.
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са
Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату Војне
гимназије, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана
примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина
новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања
сноси Министарство одбране Републике Србије.
Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране
Републике Србије регулишу се уговором.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства
одбране на територији сталног места боравка.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну
документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране
који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у
територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом
конкурисања.
Кандидат уз пријаву прилаже:
– оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или
поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није
осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном
малолетничког затво-ра, односно да му није изрицана заводска мера;
– оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате
који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије
сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о
оценама на крају полугодишта VIII разреда.
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или
код јавног бележника.
Приликом доласка на проверу општих способности у Војну гимназију, кандидати са собом
обавезно носе потребну спортску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.
Селекција кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије реализује се у три дела. У
првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и
провери знања из математике и српског језика. У другом делу, у трајању од једног дана,
кан-дидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана,
кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на
упис у Војну гимназију, те се не упућује на следећи облик (део) селекције.
Ради провере физичке способности, провере знања из математике и српског језика,
кандидати за пријем на школовање у Војну гимназију, долазе у интернат Војне гимназије
(ул. Хумска бр. 22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и
доставити регионалним центрима Министарства одбране.
Приликом доласка на предвиђене селекције кандидата из грађанства за ученике Војне
гимназије, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља – старатеља.
Све путне трошкове око превоза до интерната Војне гимназије ради реализације првог
дела селекције и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-
здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2016. године.
Конкурсна документација кандидатима за ученике Војне гимназије неће се враћати.
Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почев од 10.
јуна 2016. године.
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Војној гимназији, Улица Петра
Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603–966, 011/3603–972 и
011/3603–655) или на интернет презентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod. gov.rs.

Pogodaka: 4039