Годишњи извештај о раду школе за 2014/15

Kategorija: Oglasna tabla

ДЕЛ. БР. 533/1

15. 9. 2015.

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања

Школски одбор Основне школе "Васа Живковић" Панчево

на својој седници одржаној15.09.2015. усвојио је

И З В Е ШТ А Ј    О    Р А Д У    ШК О Л Е

                   за школску 2014/2015. годину

                                    

Директор школе                                          Председник Школског одбора

________________________                           __________________________

(Александра Мрдак)                                (Биљана Дубаић Стојаков)

                              

                                                       

1. УВОД

1. 1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

          Основна школа "Васа Живковић" Панчевоостварујециљевеизадаткеосновногобра­зовањаиваспитањаускладусаУставомРепубликеСрбијеиЗакономоосновној школи.

          Основна школа "Васа Живковић" организована је као самостална установа. Основна делат­ност школе је образовање и васпитање деце узраста од 7 до 15 година, односно 17 година живота.

           За ученике од 1. до 4. разреда ор­ганизована је разредна настава. За ученике од 5. до 8. разреда настава је била предметна, кабинетског типа. Ученици 1. и 2. разреда имају могућност похађања продуженог боравка у школи. У свим одељењима нижих разреда и за све предмете виших разреда настава је била стручно заступљена.

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ

          Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву, основана давне 1878. године.

          Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве. Садашња зграда подигнута је 1912. године. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

          Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

          Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

          Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

          Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ                                                                         

                  

2. 1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА

       

        Школасепростиренаповршиниодоко 6.414 м2.

          Школсказградасеналазиназемљиштуповршине 2.804 м2, површинадвориштаизноси 3.656 м2одкојихнаспортскетеренеот­пада 1450 м2, аназеленеповршине 2.188 м2.

Табела бр. 1  Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 1   1
7. Учионице (универзалне) 8 8  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу 1   1
11. Музички кабинет 1   1
12. Библиотека 1   1
  УКУПНО: 21 12 9

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б*  учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремљеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1   1
2. Спортски терен за мали фудбал 1 1  
3. Терен за одбојку (у фискултурној сали) 1 1  
4. Терен за рукомет (у фискултурној сали) 1 1  
5. Терен за кошарку (у фискултурној сали) 1 1  
  УКУПНО: 5 4 1

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

                 Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

                                                                Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3  Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Зубна амбуланта 1    
  УКУПНО: 2   1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                    Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

 Б* Недовољно опремљена

Табела бр. 4  Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљениизложбенимвитринамаиседиштимазаприхватродитеља  иодморученика. Б* Опремљениизложбенимвитринама. В* Нисуопремљениадекватномифункционалномопремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију. Б* Постоје слике и изложбени панои. В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5  Наставничка зборница, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети  за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет  психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља у холу школе 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 2 2  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 12 7 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме

2. 2.  УЧЕНИЦИ

        Школска 2014/2015. година је завршена са631 учеником.

          Ученици су били распоређени у 29 одељења, што је приказано табелом 6.

Табела 6.

Разред

1 2 3 4 5 6 7 8 укупно
бр. одељења 4 4 4 4 4 3 3 3 29
број ученика 87 85 88 79 93 74 65 60 631
дечака 47 45 44 38 51 39    40 34 338
девојчица 40 40 44 41 42 35 25 26 293
Уч.путници   1 3   6 1 1 1 13
 
 
 

2.3.  КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

        Настава је у свим одељењима и из свих наставних предмета била стручно заступљена.

          Послове педагога и психолога обављали су радници са високим стручним образовањем.

          Послове библиотекара обављају радници са високом стручном спремом (професор разредне наставе).

          Радници школе, према степену стручне приказани су табелом 8.

Табела бр. 8  Представља раднике школе према степену стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 1         1  
5. Нас. предметне наставе 28       6 21 1
6. Нас. разредне наставе 16       11 5  
7. Библиотекар 1         1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач 1     1      
10. Мајстор 1   1        
11. Хигијеничарке 7 7          
12. Сервирка 2     1      
13. Радник обезбеђења 1     1      

3.  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ

3. 1.  ОПШТА  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ

        Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвијао се у оквиру 16 одељења млађих и 12 одељења старијих разреда. Подела одељења по сменама је била спроведена тако да буде усклађена са формираним групама у продуженом боравку.

          Настава се одржавала у две смене: парна смена (3,4,6,8) и непарна смена (1,2,5,7).

          Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

- 1. смена од 8,00 до 13,10 часова,

- 2. смена од 13,30 до 18,40 часова.

          Смене су се мењале сваке 2 недеље.

          У школи је радио и продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда.

3.1.1.ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

        У школској 2014/2015. години настава се одвијала према Плану и програму основног образовања и васпитања Републике Србије.

Број планираних часова по предметима и разредима реализован је у потпуности према утврђеном плану и програму.

          ;

Предмет разред

Са позитивним успехом завршило је 605 ученик , од тога:

 • описно оцењено 87 ученика првог разреда
 • са одличним успехом 309 ученика;
 • са врло добрим успехом 144 ученика;
 • са добрим успехом 64 ученика;
 • са довољним успехом 1 ученик.

-          Неоцењених ученика је 8. Са негативним успехом завршило је 18 ученика (4 ишли на поправни испит и успешно положили). Укупно 14 ученика је понављало разред, од тога 6 непохађача, 3 због неодазивања на разредни испит, а 6 због три или више недовољних оцена

-          Укупно 6 ученика је ове године радило по индивидуалном образовном плану, а индивидуализација наставе је реализована за 4 ученика.

           

Владање ученика:

 • примерно – 612 ученика;
 • врло добро – 6 ученика;
 • добро – 3 ученика;
 • задовољава – 2 ученик;
 • незадовољава – 0 ученика;
 • неоцењен - 8 ученика

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

 

 

 

 

одељење

 

оправдани неоправдани одељење оправдани неоправдани

1/1

 

459 0 4/4 704 0

1/2

 

634 0 5/1 756 581

1/3

 

572 0 5/2 1218 31

1/4

 

842 362 5/3 1773 25

2/1

 

692 2 5/4 998 15

2/2

 

579 0 6/1 1014 268

2/3

 

785 0 6/2 1451 719

2/4

 

347 185 6/3 960 29

3/1

 

730 290 7/1 935 16

3/2

 

551 0 7/2 1525 20

3/3

 

692 0 7/3 1803 85

3/4

 

448 0 8/1 2566 0

4/1

 

312 2 8/2 871 48

4/2

 

1192 0 8/3 860 25

4/3

 

314 0 УКУПНО 26583 2703

 

 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

одељење

 

свега

ученика

5 4 3 2

са 1

нед.

са 2

нед.

завршило

разред

понавља

разред

1/1 19             19  
1/2 19             19  
1/3 20             20  
1/4 20             20  
2/1 20 18 2         20  
2/2 22 17 5         22  
2/3 21 15 6         21  
2/4 22 16 3 3       22  
3/1 21 11 6 3       21  
3/2 19 9 7 3       19  
3/3 25 20 4 1       25  
3/4 23 12 7 2       23  
4/1 19 10 7 2       19  
4/2 20 11 6 3       20  
4/3 17 12 1 3 1     17  
4/4 19 13 4 1       19  
5/1 22 11 6 2       19 3
5/2 23 12 5 4       22 1
5/3 25 13 6 5       24 1
5/4 22 13 2 5       20 2
6/1 24 11 8 4       23 1
6/2 25 16 7       1 23 2
6/3 23 13 6 2   1   22 1
7/1 23 11 7 2   3   23  
7/2 20 6 7 5       20  
7/3 22 10 10 1     1 22  
8/1 20 9 7 1       20  
8/2 19 9 5 5       19  
8/3 21 12 7 2       21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

НАСТАВНИ ПЕРИОД: прво полугодиште, друго полугодиште

школска 2014/2015. година

 

 

 

одељење

средња оцена

I полугодиште

 

средња оцена

II полугодиште

одељење

средња оцена

I полугодиште

средња оцена

II полугодиште

2/1 4,81 4,60 5/1 4,25 4,28
2/2 4,81 4,85 5/2 4,13 4,11
2/3 4,72 4,65 5/3 4,20 4,20
2/4 4,10 4,69 5/4 4,11 4,20
3/1 4,17 3,78 6/1 4,00 4,19
3/2 4,26 4,16 6/2 4,46 4,82
3/3 4,18 4,95 6/3 4,29 4,38
3/4 4,64 4,57 7/1 3,95 4,07
4/1 4,46 4,55 7/2 3,69 3,88
4/2 4,33 4,46 7/3 3,74 4,29
4/3 4,08 3,86 8/1 4,22 4,33
4/4 4,43 4,60 8/2 3,36 3,52
      8/3 4,20 4, 49

УКУПНО

нижи разреди

4,42 4,48

УКУПНО

виши

разреди

4,05 4,21
      УКУПНО 3,78 3,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добитници диплома „Вук Караџић“ и специјалних диплома

         

Ученици осмог разреда који су на крају школске године добили дипломе за постигнут одличан успех или за постигнуте резултате у појединим такмичарским дисциплинама наведени су у табели 13.

Табела бр. 13 Ученици осмог разреда – добитници диплома по одељењима

Презиме и име ученика    специјална диплома диплома „Вук Караџић“

Ученици 8/1

 

Милосављевић Александра хемија                    *
Балог Филип ликовна култура        *
Стојадинов Андреа физичко васпитање        *
Петров Вања биологија        *
Мишковић Марина ликовна култура        *
Кукољ Јована ликовна култура        *
Теофанов Јована ликовна култура        *

                                                             Ученици 8/2

 

Кнежевић Никола физичко васпитање    *
Ђорђевић Филип музичка култура    *
Стојинов Невена географија, ликовна култура          *
Брети Матеја ТИО, математика, хемија  
Пап Стефан енглески језик, физичко васпитање  
Врачевић Милош енглески језик  
Асанов Севдија ликовна култура  
Јованов Милана ликовна култура, физичко васпитање  
Влашић Маша физичко васпитање  
Вујић Александар физичко васпитање  
Вучковић Владимир физичко васпитање  

                                                             Ученици 8/3

 

Арбутина Никола физика, математика, хемија, географија, историја и музичка култура     *
Дакић Анита ТИО, шпански, биологија и хемија     *
Попов Немања енглески језик, биологија     *
Бољанац Валентина биологија и музичка култура     *
Марков Владан српски језик, историја, ликовна култура     *
Јелача Марија ликовна култура     *
Скорић Жељана ликовна култура     *
Јован Вари физика и математика  
Држајић Немања музичка култура  

           

Директор школе је на крају школске године наградио похвалама и пригодним књигама све ученике који су постигли запажене резултате на такмичењима и конкурсима, као и наставнике који су се посебно агажовали у реализацији слободних активности и имали значајне резултате на разним смотрама и такмичењима.

            Награђен је ученик генерације Никола Арбутина, као и  ученица осмихог разреда, Анита Дакић, које су својим постигнућима и владањем допринеле унапређењу школског живота.

Резултати које су ученици постигли на ПОЈЕДИНАЧНИМтакмичењима, општинском, окружном и републичком, у току школске 2014/2015. године:

Рб.

Име и презиме

 

предмет

ранг

такмичења

место ментор
1. Арбутина Никола 8-3

физика

хемија

математика

географија

општинско

окружно

општинско

општинско

општинско

3.

похвала

3.

3.

3.

Вера Станоевски

Вера Станоевски

Тодорка Николова

Татјана Стојковић

Биљана Крстин

2. Бољанац Валентина 8-3 биологија

општинско

3. Тодорка Николова
3. Вари Јован 8-3

физика

математика

општинско

окружно

општинско

окружно

1.

похвала

3.

похвала

Вера Станоевски

Вера Станоевски

Татјана Стојковић

Татјана Стојковић

4. Дакић Анита 8-3

хемија

шпански ј.

општинско

општинско

окружно

3.

3.

2.

Тодорка Николова

Татјана Ановић

Татјана Ановић

5.

Марков Владан 8-3

лик. колонија

српски језик

општинско

регионално

3.

3.

Томислав Стошић

Ивана Бикар

6. Попов Немања 8-3

енглески ј.

општинско

3. Зорица Аћамовић
7. Брети Матеја 8-2

ТиО

хемија

општинско

окружно

општинско

2.

2.

2.

Дарко Кнежевић

Тодорка Николова

8. Врачевић Милош 8-2 енглески ј.

општинско

3. Зорица Аћамовић
9.

Пап Стефан 8-2

енглески ј. општинско 3. Зорица Аћамовић
10. Арбутина Огњен 7-3

математика

физика

хемија

општинско

општинско

окружно

општинско

похвала

1.

2.

2.

Биљана Дубаић

Вера Станоевски

Тодорка Николова

11.

Бабић Богдан 7-3

хемија општинско 3. Тодорка Николова
12.

Медојевић Јелена 7-3

лик. колонија смотра 3. Томислав Стошић
13.

Николић Немања 7-3

биологија

општинско

3.

Радојка Миловановић
14. Пап Моника 7-3 ТИО

општинско

окружно

2.

3.

Дарко Кнежевић
15. Илин Марија 7-2

биологија

географија

општинско

општинско

окружно

3.

2.

3.

Радојка Миловановић

Биљана Крстин

16. Катанов Гордана 7-2 лик. колонија смотра 2. Томислав Стошић
17. Бирманац Ксенија 7-2 географија

општинско

3.

Биљана Крстин
18.

Босиљ Кристина 7-1

хемија општинско 2. Тодорка Николова
19.

Котур Софија 7-1

хемија

општинско

2. Тодорка Николова
20.

Углишин Коста 7-1

српски језик

општинско

окружно

3.

2.

Драгица Дулејан Стојковић
21.

Дедеић Уна 6-3

ликовна коло.

конкурс Авив

смотра

1.

5.

Томислав Стошић
22.

Јеврић Ивана 6-3

кљижевни конкурс     Емилија Милосављевић
23.

Крсмановић Никола 6-3

српски ј. похвала   Емилија Милосављевић
24.

Цинцовић Никола 6-3

физика

математика

српски ј.

општинско

окружно

републичко

општинско

окружно

општинско

2.

1.

3.

3.

похвала

2.

Вера Станоевски

Тања Стојковић

Емилија Милосављевић

25.

Миоков Миона 6-2

лик. колонија

конкурс Авив

 

2.

1.

Томислав Стошић
26.

Павловић Магдалена 6-2

ликовно

српски језик

општинско

општинско

1.

2.

Томислав Стошић

Емилија Милосављевић

27.

Станков Чедомир 6-2

ликовна коло. смотра 3. Томислав Стошић
28.

Баруновић Сара 6-1

књижевни конкурс     Емилија Милосављевић
29. Митровић Наталија 6-1 физика

општинско

1.

Вера Станоевски

30.

Секулић Елена 5-4

српски језик

општинско

2. Драгица Дулејан Стојковић

31.

Трајковић Лука 5-4 математика општинско похвала Новица Лаловић

32.

Цмиљановић Милица 5-4 математика

општинско

окружно

3.

3.

Новица Лаловић

33.

Биговић Милош 5-3 биологија општинско 2. Радојка Миловановић

34.

Брнгар Марина 5-3 ликовна коло. смотра 1. Томислав Стошић

35.

Зенг Огњен 5-2 ликовно   2. Томислав Стошић

36.

Бркић Дуња 5-1 српски језик општинско 1. Ивана Бикар

37.

Несторов Анастасиа 4-4 ликовно   4. Душанка Младеновић

38.

Рвовић Војин 4-4 „Игре без граница“ општинско 1. Драгана Филиповић
39. Рвовић Огњен 4-4 „Игре без граница“ општинско 1. Драгана Филиповић
40. Ваневски Немања 4-3   „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
41. Дакић Бојана 4-3 ликовно   2.

Душанка Младеновић

42. Хофман Барбара 4-3 „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
43. Јовановић Анита 4-2 „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
44. Поповић Мирјана 4-2

математика

„Игре без граница“

општинско

окружно

3.

похвала

1.

Драгана Филиповић

Драгана Филиповић

45. Стојић Игор 4-2 „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
46. Белеуца Кристина 4-1 „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
47. Кнежевић Ања 4-1 „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
48. Папац Недељко 4-1 „Игре без граница“   1. Драгана Филиповић
49. Брети Теодора 3-3 Мислиша   2.

Душанка Младеновић

50. Вукашинов Валентина 3-1 ликовно   3.

Душанка Младеновић

Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту

           Име и презиме ученика

Бр. бодова

из

матерњег

 језика

Бр. бодова

 из

математике

Бр. бодова

 из

комбино-

ваног т.

Укупан

бр.

бодова

1. Филип Балог 8,00 7,25 8,50 93,75
2. Маја Гаћеша 7,00 3,50 7,50 77,28
3. Никола Јакшић 4,50 1,25 4,50 55,25
4. Милан Кочоба 6,50 3,25 4,25 69,16
5. Ања Ковачевић 6,00 4,00 7,25 64,09
6. Јована Кукољ 7,25 6,00 7,00 90,25
7. Иван Марјанов 5,50 2,75 6,50 62,10
8. Милан Миливојевић 5,50 6,50 6,50 76,85
9. Александра Милосављевић 8,50 7,00 6,00 91,50
10. Марина Мишковић 7,50 8,50 7,50 93,50
11. Давид Оберкнез - - - -
12. Елеонора Оравец 7,50 6,50 7,50 87,19
13. Војин Панић 4,75 1,75 4,75 63,11
14. Вања Петров 8,50 6,50 8,00 93,00
15. Тинка Станисављевић 8,50 7,00 6,25 87,19
16. Андреа Стојадинов 8, 00 такм. 10,00 8,50 9,50 106,00
17. Жељана Суба 5,50 2,50 7,75 66,66
18. Јована Теофанов 8,00 7,50 7,75 91,44
19. Мирко Тодоровић 4,00 4,50 5,25 67,66
20. Никола Трајковић 8,25 8,50 7,25 92,44
21. Катарина Анушић 8,00 5,25 7,25 67,51
22. Севдија Асанов 8,75 3,50 7,25 66,78
23. Матеја Брети 4,00 такм. 9,25 8,50 8,50 95,90
24. Бојана Ћирка 8,50 5,75 7,75 89,54
25. Горица Ћирков 1,25 0,00 5,25 48,50
26. Иван Думитру 4,00 3,25 5,25 52,43
27. Филип Ђорђевић 8,25 5,50 8,00 91,75
28. Милана Јованов 7,00 1,50 6,75 61,41
29. Јована Кнежевић 4,00 2,50 6,50 60,16
30. Никола Кнежевић 9,00 8,25 7,25 94,50
31. Стефан Митеровић 4,00 2,00 4,25 54,18
32. Стефан Пап 6,00 6,00 7,50 84,20
33. Невена Стојинов 9,50 8,75 8,00 96,25
34. Горан Шапић 6,00 3,50 5,00 66,01
35. Борко Вицановић 8,50 7,00 9,00 93,34
36. Маша Влашић 6,00 5,00 8,00 67,09
37. Милош Врачевић 9,50 5,00 8,50 85,65
38. Владимир Вучковић 7,00 4,75 7,00 80,75
39. Александар Вујић 7,00 2,00 6,75 70,05
40. Никола Арбутина 10,00 9,75 9,00 98,75
41. Ивана Белошевић 7,75 4,75 6,75 74,53
42. Валентина Бољанац 8,25 8,50 8,50 95,25
43. Александљар Бугарски 3,50 3,00 6,75 51,06
44. Елена Цветковић 9,00 7,50 4,75 88,99
45. Анита Дакић 8,25 8,75 8,25 95,25
46. Денис Далипи 3,75 2,50 7,50 58,45
47. Ђорђе Димић 5,75 3,75 6,25 76,40
48. Немања Држаић 6,75 5,25 7,25 75,81
49. Милош Илић 6,25 5,75 7,75 81,89
50. Марија Јелача 7,75 8,25 6,50 92,50
51. Владан Марков 9,25 9,50 7,25 96,00
52. Урош Петровачки 8,50 4,50 6,50 76,01
53. Немања Попов 5,50 8,00 7,50 91,00
54. Никола Попов 6,50 5,75 7,00 75,69
55. Александар Радин 6,75 8,50 7,75 90,79
56. Бојан Радуљ 6,75 5,50 6,25 74,57
57. Жељана Скорић 8,25 8,75 7,25 94,25
58. Милица Шућур 6,00 6,75 6,75 83,15
59. Дарко Терзић 5,00 3,50 7,00 64,31
60. Јован Вари 6,75 9,25 9,00 94,00
 

5,58

6,93

7,04

 

19,55

 

79,34

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

 

4.1.РАД СЕКЦИЈА УЧЕНИКА

            

У школи су радиле секције у оквиру слободних активности ученика које су приказане табелом 14.

Табела бр.14.  Представља секције слободних активности

назив секције наставник
Рецитаторска Драгица Дулејан-Стојковић
Драмска Ивана Бикар
Математичка Биљана Дубаић-Стојаков, Татјана Стојковић
Саобраћајна-нижи раз. Биљана Анђелковић
Саобраћајна-виши раз. Дарко Кнежевић
Астрономска и географска Биљана Крстин
Еколошка Биљана Крстин, Вера Станоевски, Радојка Миловановић

       

4.2.  ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ

 

        У току 2014/2015. године ученици нижих и виших разреда школе посетили су Градски музеј, више позоришних и биоскопских представа, Калемегдан и Планетаријум у Београду, поставке у градској биб­лиотеци, Сајам књига и фестивал науке у Београду и све ос­тале пригодне културне манифестације у граду и ближој околини.

          Организоване су посете културно-историјским споменицима у ближој и даљој околини.

          Према Програму рада школе, директор школе је на основу добијених понуда туристичких агенција и уз сагласност Школског одбора и савета родитеља склопио  уговор са туристичким агенцијама «Балканик» из Ваљева и «Плана турс» из Велике Плане и «Центром дечијих летовалишта и опоравилишта» Београд, у чијој организацији је реализована настава у природи за ниже разреде, зимовања за више разреде и  екскурзије ученика, а са Дечјим одмаралиштем Дирекције града Панчева наставу у природи за одељења другог разреда на Дивчибарама.

 

Екскурзије ученика

 

Циљ: Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

Задаци: Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима: стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

Екскурзије су реализоване  у свим разредима. Одзив ученика је био веома добар.

На Одељенским већима су размотрене понуде и донете су одлуке о путним правцима, крајевима и пределима који треба да се посете у складу са програмом екскурзије.

          Директор школе је на основу сагласности Школског одбора потписао уговор, као одговорно лице за извођење екскурзије.

Реализоване екскурзије:

разреди релације трајање
1. Београд једнодневно
2. Чуруг-Бечеј-Темерин-Ковиље једнодневно
3. Београд једнодневно
4. Аранђеловац једнодневно
5. Идвор-Зрењанин-Бечеј једнодневно
6. Пећинци-Ср.Митровица-Засавица једнодневно
7. Опленац, Аранђеловац једнодневно
8. Палић једнодневно

          * Све једнодневне екскурзије су реализиване у јуну 2015.

Екскурзије су реализоване у потпуности по предвиђеном плану и програму екскурзија. Остварени су циљеви и задаци који су планирани, извршен је обилазак свих предвиђених релација. Сви видови услуга (услови превоза), предвиђени уговором, од стране туристичке агенције били су испуњени и квалитетни.

 Настава у природи

Циљ: Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатским погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај: Задаци и садржаји наставе у природи заснивају се на плану и програму образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег плана рада школе.

После извршене анкете са родитељима ученика од I до IV разреда, приступило се припремама за реализацију наставе у природи. На састанцима Одељенских већа одлучено је о месту и времену боравка уз сагласност директора школе.

          За ученике који нису ишли на наставу у природи, школа је организовала редовну наставу.

             Реализована настава у природи и зимовања:

разреди Релације трајање Време реализације
1. разред Гучево 7 дана мај и јун 2015.
2. разред Гучево 7 дана мај и јун 2015.
3. разред Гучево 7 дана мај 2015.
4. разред Дивчибаре 7 дана мај-јун 2015.
5. разред Тара, Бели Бор 7 дана зимски распуст
6. разред Тара, Бели Бор 7 дана зимски распуст
7. разред Тара, Бели Бор 7 дана зимски распуст
8. разред Деспотовац 7 дана зимски распуст
 • Излет у Београд, где су ученици са разредним старешинама обишли легат Паје Јовановића, Народно позориште, Природњачки музеј на Калемегдану, Планетаријум и Војни музеј на Калемегдану.
 • Излет ученика 2. разреда у Чуруг, Бечеј, Темерин и Ковиље.
 • Излет у Аранђеловац за ученике 4. разреда.
 • Посета Фестивалу науке 5.12.2014. у Београду где су ученици видели занимљиве експерименте из физике и хемије.

4.3. ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

     Дечји савез

- Пријем првака у дечји савез поводом Дечје недеље,

- На часовима одељенске заједнице обрађене су теме “Деца помажу старијим особама” и вођен је разговор на сличне теме. Континуирано прикупљање уџбеника, школског прибора, одеће и обуће за децу без материјалних средстава .

4.4.УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

 

„Моја школа-школа без насиља“

          Школа је наставила са активностима које је започела учешћем у реализацији пројекта и у овој школској години, а првенстевено кроз активности Вршњачког тима школе и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Обзиром да је наша школа добила сертификат од стране УНИЦЕФ-а да је завршила све кораке предвиђене овим пројектом, ове године смо имали и већу одговорност да даље  наставимо са спровођењем овог пројекта.

Игре без граница у школском дворишту“

 

            Ово је спортско такмичење које организује Учитељско панчевачко друштво, ради популаризације спорта кроз игру и дружење. Ученици 4. разреда се такмиче у седам игара које не спадају у регуларне спортове – вијача, фудбал коцка, хула-хоп, арачкиње-барачкиње, школице и вожња ролера. Арачкиње-барачкиње и штафетна игра су екипне, фудбал коцка се игра у пару, а остале су појединачне.

            Ове године учествовало је 15 школа са територије града Панчева. Прво место су освојили ученици ОШ „Васа Живковић“, друго ученици ОШ „Ђура Јакшић“, а треће ученици ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Омољице.

„Такмичење из познавања историје и културе Русије

 

300 ученика узраста од 10 до 14 година из свих 19 основних школа с територије Панчева учествовало јена такмичењу из познавања историје и културе Русије. Деветнаесторо најбољих учесника награђено је седмодневним боравком у СанктПетербургу. Трошкове превоза и боравак победницима такмичења омогућиле су „Руске железнице”, у склопу сарадње с градом и ОШ „Васа Живковић”.

Такмичење је организовано захваљујући „РЖД Интернешнл”, уз подршку Амбасаде Руске Федерације у Србији. Подршка образовним установама део је хуманитарног програма, који реализује „РЖД Интернешнл”, у оквиру пројекта изградње и модернизације железничке инфраструктуре Србије.

 

„Ојачај себе, предупреди грешку II“

          Наша школа је током школске 2014/2015. године успешно сарађивала са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку II“ отворило Саветовалиште за децу и адолесценте. Овај пројекат је финансирам од стране града Панчева. Рад Саветовалишта је био осмишљен тако да оно буде помоћ педагошко-психолошкој служби школе у процесу рада на превенцији поремећаја понашања, психолошке подршке младима, помоћи у учењу деци која раде по ИОП-у, али и свим осталим ученицима којима је стручна помоћ и подршка неопходна. Стручни сарадници који су радили у Саветовалишту су мастер дефектолог, дипл. специјални педагог, дипл. психолог и дипл. дефектолог-олигофренолог.

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“

Током октобра месеца школске 2012/2013. године стручни сарадник школе-психолог и одељенске старешине 8. разреда су похађале семинар „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта уз подршку ГИЗ. Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе на преласку из основне у средњу школу кроз петофазни динамични модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању, пошто спозна себе и савремени свет рада са свим изазовима. Стога, је програм професионалне оријентације ученика 8. разреда и ове школске године надограђен радионицама и активностима из овог пројекта.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

 

 

РАДИОНИЦЕ

 

 

ЧАС

 

ВРЕМЕ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред (уводна радионица) ЧОС новембар одељенске старешине, психолог

2. У свету интересовања (радионица 2)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

3. Графикон интересовања (р. 3)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

4. Стереотипи (р.4)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

5. У свету врлина и вредности (р.5)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог

6. Слика савременог света рада (р.10)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог

7. Повезивање области рада са занимањем (р.15, 7. разред) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

8. Образовни профил у средњим школама (р.11) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

9. Мрежа средњих школа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

10. Израда паноа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

11. Захтеви занимања, одговарајуће способности, контраиндикације (р.13) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

12. Сазнајем са интернета куда после ош (р.14) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

13. Путеви образовања и каријере (р.15)

ЧОС март

одељенске старешине,

психолог

14. Припрема и спровођење интервјуа за реалне сусрете (р.16) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог

15. Испитивање ставова, разбијање предрасуда (р.19) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог

16. Саветодавни рад (р.30)

ЧОС април

одељенске старешине,

психолог

 

 

Програм радионица у 8. разреду је у потпуности реализован. У оквиру овог пројекта ученици 8. разреда су  били на промоцијама електротехничке, машинске и економске, техничке и медицинске школе као и на реалним сусретима у техничкој школи „23 мај“ у организацији Националне службе за запошљавање. У нашој школи је такође организован реалан сусрет са родитељима који раде у области здравства и економије и са матурантима средњих школа.

4.5.ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

          У интересу здравља ученика свакодневно се одржава хиги­јена радних просторија, опреме и целокупног инвентара.

          Психолог и педагог школе су у циљу здравственог просвећиваља ученика и у циљу превенције болести зависности организовале у сарадњи са Заводом за јавно здравље радионице за ученике од 5.-8. разреда. Едукатори са богатим искуством, а са којима сарађујемо већ низ година, бавили су се следећим темама:

РАЗРЕД ТЕМА ТРАЈАЊЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Сви 5. разреди Која је разлика између дечака и девојчица? По 1 час мај 2015.
Сви 6. разеди

Дишимо пуним плућима

Алкохолизам је болест

По 1 час

По 1 час

мај 2015.
Сви 7. разреди Дрога је коцкање са животом По 2 часа мај 2015.
Сви 8. разреди Шта знаш о СИДИ? По 2 часа мај 2015.
Едукације су обављане путем радионица и предавања праћених презентацијом на видео-биму. Укупно 23 часа  

 

ОСТАЛИ ВИДОВИ ЕДУКАЦИЈЕ:

„Промене у пубертету“

            У сарадњи са компанијом „Procter & Gamble“ у школи је одржано предавање девојчицама 6. разреда. Медицински стручњаци су после предавања и разговора са ученицама поделили пригодне поклоне.

„Превенција трговине људима“

            У сарадњи са „Црвеним крстом“ Панчева, организоване су вршњачке едукације за 6, 7. и 8. разреде на тему превенције трговине људима.

Здрава школа

Ученици 4. разреда учествовали су на такмичењу „Здрава школа“ у организацији Патронажне службе Дома здравља Панчево.

                                                                       ***

Ужина у школи

           

У школи је постојала ор­ганизована ужина ученика. Недовољно материјално обезбеђени ученици имали су бесплатну ужину. Школа је обезбедила оброк и сок за све ученике који су учествовали на предметним и спортским такмичењима.

 

 

Осигурање

 

Сви ученици били су обухваћени животним осигурањем.

Уџбеници

          Школа је обезбедила набавку уџбеника и потребног школског прибора за ученике лоше материјалне ситуације, преко одређених друштвених институција, док је набавку уџбеника за ученике ромске националности и ове године финансирао град Панчево.

Ученици 8. разреда су у оквиру програма превенције наркоманије, алкохолизма и ризичног понашања у два наврата одлазили у Школски диспанзер Дома здравља где су имали прилику да буду на предавању која су реализовали доктори Школског диспанзера.

               

5.  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

5.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

          Седницама Наставничког већа председавао је и водио их директор школе. У току школске године одржано је  13 седница. На седницама су разматрана следећа питања:

à      школски календар

à      правилник о норми часова рада наставника

à      подела предмета и одељењског старешинства

à      избор руководилаца Разредних већа и стручних актива

à      годишњи Извештај о раду школе

à      годишњи План рада школе

à      наставни Планови и Програми

à      именовање комисија за попис инвентара, именовање стручних тимова за самовредновање рада школе, инклузивно обравовање, тима за Школско развојно планирање

à      усвајање акционог плана у оквиру процеса самовредновања рада школе

à      кућни ред школе и школска правила

à      ученичка давања, осигурање ученика

à      Избор наставника године

à      припреме за одржавање Дана Бундеве

à      информисање настваника о начину организовања наставе у природи, зимовања и екскурзија

à      извештаји о успеху и владању ученика на класификационим и полугодишњим седницама

à      изрицање васпитно-дисциплинских мера за повреде дужности ученика

à      организовање спортско-рекреативне наставе у природи

à      прослава Св.Саве

à      завршни рачун пословања школе за 2014. годину

à      Одлука  о  избору уџбеника  за  2015-2016.

à      административни послови одељењских старешина

à      упознавање са правилником о дипломама за изузетан успех у основној школи

à      планирање учешћа на семинарима и сручном усавршавању наставника, директора и стручних сарадника

à      спровођење припремне наставе за ученике 8. разреда и планирање уписа у средњу школу

à      Проглашење  ученика генерације

à      упознавање са новим стандардима у образовању и процедуром одржавања завршног испита на крају основношколског образовања

à      Припреме за  почетак  нове школске  године

à      додела специјалних диплома и дипломе "Вук Караџић"

à      анализа остварених резултата на такмичењима ученика

à      инвестиционо одржавање и опремање школе

à      кадровска питања

à      Организовање пријема првака

à      Упознавање са Програмским основама васпитног рада основне школе

5.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Седнице Одељењских већа водили су руководиоци ових већа.

Разред Руководиоци  разредних већа
I Ирена Мирковић
II Биљана Анђелковић
III Душанка Младеновић
IV Драгослава Гашпар
V   Драгана Милићев
VI   Биљана Крстин
VII    Дарко Кнежевић
VIII Слободан Стамболић

          Седницама су присуствовали директор, психолог и педагог школе. Одржано је по 5 сед­нице у сваком већу. Важнија питања са седница била су:

 • усвајање плана и програма рада одељењског већа
 • организовање припремне наставе
 • анализа успеха ученика
 • анализа владања, дисциплине и изостанака ученика
 • васпитно-дисциплинске мере
 • реализација редовне, додатне и допунске наставе, те часова одељењ­ског старешине и одељењске заједнице
 • распоред писмених и контролних задатака
 • критеријуми оцењивања
 • рад у слободним активностима
 • сарадња са родитељима

  Записници са седница налазе се у Дневницима образовно-васпитног рада.

 

 

 

 

 

 

5.3. СТРУЧНА  ВЕЋА

        У школи је радило осам стручних већа. Стручна већа су радила у складу са својим плановима и програмима.

          Руководиоци Стручних већа су били:

                                 

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Драгица Дулејан-Стојковић
2. Математика Татјана Стојковић
3. Физика и ТО Дарко Кнежевић
4. Биологија и хемија Радојка Миловановић
5. Историја и географија Биљана Крстин
6. Страни језици Драгана Милићев
7. Веће вештина Славко Макара
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

          У оквиру својих састанака бавили су се следећим питањима:

 • планирањем и припремањем наставног рада
 • корелацијом наставних садржаја сродних предмета
 • избором ученика за додатну и допунску наставу као и секције сло­бод­них ак­тивности
 • припремама  за такмичење ученика
 • уједначавање критеријума оцењивања
 • оптерећеношћу ученика домаћим задацима
 • избором уџбеника

          У оквиру предагошко-инструктивног рада са руководиоцима стручних већа вршено је информисање наставника и упућивање на стручну литературу као и сарадња педагога и психолога са појединим већима, пре свега око вођења педагошке документације, око проблема додатне наставе и модела дневног припре­мања за наставу.

 

 

 5.4. СТРУЧНИ АКТИВИ

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

 

Време

 

Реализоване активности

 

Носиоци активности

 

Начин праћења

 

Август

- израђен нацрт годишњег програма рада

- прикупљени годишњи и оперативни планови за шк. годину

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Септембар

- реализована израда годишњег програма рада

- извршено усклађивање са ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Октобар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Новембар

- извршено праћење реализације допунске и додатне наставе

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Децембар

 - на крају првог  полугодишта извршена анализа извештаја - наставници, руководиоци актива, тим за  ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јануар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Фебруар

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом - наставници, руководиоци актива, тим за  ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Март

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јун

- на крају школске године извршена анализа извештаја

- Предложене мере за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

5.4.2. Стучни актив за ШРП

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

 

           

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
октобар 2014.

1. доношење правила на нивоу одељенске заједнице

2. истицање одељенских правила у свакој учионици

3. формирање комисије која је направила ужи избор правила

4. усвајање Школских правила на Наставничком већу

5. израда паноа са Школским правилима и њихово истицање у холу школе

учитељице,

одељенске старешине

директор,

руководиоци одељенских већа,

директор

Вршњачи тим, Стручна служба,

наставник ликовног, наставник ТИО

март-април 2015.

1. Наставничко веће на коме су наставници радионичарским радом дали предлоге за измене и допуне Статута школе

2. Усвајање предлога од стране управе школе

1. указивање на важност постојања структуре и правила путем различитих видова комуникације (предавања, презентације, видео материјали...)

Стручна служба,

директор,

секретар

Тим за реализацију ШРП-а

5.4.3. Стручни тим за инклузивно образовање

       

        Чланови овог тима су:

1. Гордана Јосимов (к)

2. Драгана Филиповић

3. Славица Радосављев-Ђорђевић

4. Слободан Стамболић

5. Ирена Мирковић

6. Милена Калкан

7. Маја Марошан Михајловић

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2014/15. ГОДИНУ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ
СЕПТЕМБАР - успостављена сарадња са Активом учитеља и идентификована деца са тешкоћама у развоју и учењу у млађим разредима

Чланови СТ ИО

Стручна служба

ОКТОБАР

- план пружања подршке у индивидуализацији наставе за идентификоване ученике у нижим разредима

Чланови СТ ИО

НОВЕМБАР

- идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка / ИОП у нижим и старијим разредима

- пружање подршке за израду ИОП-а за неколико ученика којима је неопходан

- давање подршке одељенским старешинама и учитељицама за адекватну презентацију ИОП-а родитељима

Чланови СТ ИО

Стручна служба

Чланови СТ ИО

ДЕЦЕМБАР

- сарадња са установом социјалне заштите

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

- праћење реализације ИОП-а од стране учитеља и предметних наставника

- сарадња са асистентима у настави и пружање додатне подршке

- сарадња са стручњацима из ШОСО „Мара Мандић“, који пружају додатну подршку нашим ученицима

- сарадња са Домом „Споменак“, тј. Саветовалиштем за децу и адолесценте у оквиру Дома

Чланови СТ ИО

стручна служба

учитељице

ЈАНУАР

-подршка за израду ИОП-а

-подршка у сарадњи са родитељима ученика са тешкоћама

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

Стручна служба

ФЕБРУАР

- подршка за израду ИОП-а

Чланови СТ ИО

ЈУН

- извршена анализа реализације ИОП-а на крају школске године

- посета директора, кординаторке за сарадњу са редовним школама и стручњацима из специјалне школе „Маре Мандић“

Чланови СТ ИО, стручни активи и већа

Чланови СТ ИО

директор и стручна служба

ЈУЛ

- Послати Захтеви за подршку ученицима који раде по ИОП-у коју пружа СОШО „Мара Мандић“   стручна служба

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима су:

1. Соња Грујић (к)

2. Снежана Живановић

3. Невена Дашић

4. Татјана Путник

5. Благоје Копривица

6. Зорица Аћамовић

7. Марија Мишљанов

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА

И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

И ВРШЊАЧКОГ ТИМА ШКОЛЕ

 

   Време

 

     

               Активности

   

          Носиоци активности

 

 

 

октобар

    2014.

 

- Избор нових чланова за Вршњачки тим

-Састанак и конституисање Вршњачког тима и избор наставника координатора за ВТ

-     ПП служба

-          ПП служба

-          координатор за ВТ

 

новембар

2014.

- доношење одељенских и школских правила

-          одељенске старешине

-          Вршњачки тим

-     ПП служба

 

током школске године

- рад на решавању проблема из „Кутије поверења“

-          ВТ

-          координатори за ВТ

-          Тим за заштиту деце

 

Новембар 2014. – јануар 2015.

- Приказивање цртаног филма

„Уа, неправда!“ ученицима од 1. до 4. разреда и одржавање радионица

  

   - учитељице

током школске године

- сарадња са надлежним институцијама (Центар за социјални рад , полиција и Школски диспанзер-психолог) ради решавања проблема  понашања појединих ученика

     - Тим за заштиту деце

април 2015.

 

- чланови Вршњачког тима су у Дому културе гледали представу „Насиље нема оправдање“

    - чланови ВТ

    - ПП служба

    - координаторка ВТ

     мај

    2015.

- Организовање спортских фер-плеј турнира између ученика, поводом Дана школе

-          Тим за заштиту деце

-          ВТ

-          наставници физичког васпитања

 

 

 

 

Током   школске      године

 

- Превенција и конструктивно решавање проблема везаних за насиље - пано за одговоре ВТ у холу школе

- Континуирано  евидентирање случајева насиља у школи, коришћење Евиденционог листа за пријаву насилних ситуација у школи од стране Стручне службе, одељенских старешина и предметних наставника

-          координатори за ВТ

-          ВТ

-          наставници

-          Стручна служба

     Вршњачки тим школе се редовно састајао и разматрао могућа решења за проблеме из „Кутије поверења“. Такође, чланови тима, наставница енглеског језика Зорица Аћамовић и психолог Марија Мишљанов су направиле анкету и презентацију која се односила на превенцију вршњачког насиља на интернету и приказале је члановима „Вршњачког тима“, који су касније, уз њихову асистенцију, едуковале осталу децу из својих одељења на ЧОСу. Резултате анкете презентовала је Марија Мишљанов Наставничком већу на крају школске године. Такође, ПП служба је континуирано радила на спречавању и сузбијању вршњачког насиља у школи саветодавним радом.

 

 

5.4.5.   Тим за самовредновање

Чланови Тима за самовредновање су:

1. Марија Мишљанов (к)

2. Маја Марошан Михајловић

3. Александра Мрдак

4. Вера Станоевски

5. Славица Ђорђевић

6. Биљана Дубаић Стојаков

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

 

 

Активност

 

време носиоци активности

-Формиран тим за самовредновање

за школску 2014/2015. годину

септембар 2014. директор, ПП служба

-Дефенисане су области која ће бити

предмет самовредновања, избор одељења

које ће бити обухваћено самовредновањем

-Израђен план самовредновања

октобар 2014. чланови тима

-спроведене су анкете на Наставничком већу, на

 ЧОС-у и родитељским састанцима

октобар и новембар 2014.

ПП служба и

одељенске

старешине

-извршено прикупљање података, релевантне

школске документације

новембар и

децембар 2014.

ПП служба

-извршена обрада података добијених

анкетирањем

фебруар 2015. ПП служба

- анализа прикупљених података

- попуњавање чек листе

март

2015.

чланови тима

- анализа података добијених анкетирањем и кроз школску документацију

април 2015. чланови тима

 

 

 

 

Чланови Тима за самовредновање су протекле школске године радили истраживање у школи на тему „Подршка ученицима“. Подељене су анкете ученицима, родитељима и наставницима. Подаци су обрађени и интерпретирани су добијени резултати. Урађен је брејнсторминг у циљу израде будућег акционог плана, како би се унапредила ова област у нашој школи.

 

 

5. 5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

            Продужени боравак је почео са радом  03 .09.2014 . године, када се формирала група која ће похађати боравак  и трајао је до краја школске године, тачније до 13.6.2015. године. На време је прикупљена сва потребна документација.

Рад у продуженом боравку је организован пре или после редовне наставе у зависности од смене када ученици иду у школу. Пре наставе деца су била у боравку од 8.00 до 13.30 часова а после наставе од 10.30 до 16.00 часова.

Свакодневни рад са децом одвијао се кроз израду домаћих задатака, утврђивање наставних садржаја, проверу усвојености градива и вежбање. Слободно време су деца проводила или у просторији продуженог боравка или на школском игралишту. У просторији деца су играла разне друштвене игре, бавила се цртањем и прављењем различитих паноа, новогодишњих и ускршњих украса, честитки за 8. Март, као и пригодних рођенданских честитки. На школском игралишту деца су се играла разних игара са лоптом, прескакала су вијаче, играла се са обручима, школице, јуре итд.

Сав рад који је организован у продуженом боравку био је у циљу стицања радних, културних и хигијенских навика, као и одређених правила понашања у учионици, трпезарији и школском дворишту.

У циљу унапређења рада, остварена је добра сарадња са учитељима и педагогом школе. Кроз индивидуалне посете и разговоре постигнута је и сарадња са родитељима.

Сви васпитно-образовни циљеви и задаци предвиђени годишњим планом рада су у потпуности остварени.

Рад у продуженом боравку школске 2014/15. је организовао професор разредне наставе Милан Рајић, који је био замена колегинице Марије Маринковић.

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ У ШКОЛИ

 

 

6.1.РАД ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ

 

6.1.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

 

Школски психолог је у школској 2014/2015. години обављала следеће послове:

   1. Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2013/2014. годину
 • учествовала у изради програма рада школе за школску 2014/2015. годину
 • учествовла у изради програма стручног усавршавања наставника
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • састављала годишњи и месечне планове рада психолога
 • учествовала у организовању васпитног рада
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад
 • учествовала у процесу праћења рада наставника
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученника)
 • организовала сарадњу са Заводом за јавно здравље и средњим школама  Панчева, временски артикулишући  гостовања и презентације
 • учествовала у припреми педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и смена, подели одељенског старешинства, организовању васпитног рада и друго

  2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада
 • у  предузимању мера за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу
 • стручних актива, нарочито питања везана за избор наставника за рад са појединим категоријама ученика
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем, као и њиховој реализацији
 •  помагала одељенским старешинама у проналажењу начина за превазилажење проблема у одељенској заједници
 • нонтинуирано пратила и анализирала напредовање ученика у наставном процесу путем тромесечних извештаја наставника који су анализирани на седницама разредних и наставничког већа  
 • на часовима пратила употребу и заступљеност наставних средстава као и методе стимулације  и технике ненасилне комуникације у раду са ученицима

3. Рад са ученицима:

 

 • индивидуално је психолог радила  пре свега  тестирање за упис у први разред, тестирања сопсобности према захтеву старешине или родитеља најчешће ученика који раде по посебном програму смањеног обима и захтева.
 • индивидуални разговори са ученицима који су самоиницијативно долазили по савет или на консултацију у вези проблема које не могу сами да реше
 • индивидуални разговори са недисциплинованим ученицима по сугестији наставника
 • идентификовање ученика који су васпитно, здравстврено као и едукативно занемарени, те узимање података од њих и заштита ове групе деце кроз сарадњу са дечијим диспанзером и службама центра за социјални рад
 • сарађивала са одељенским заједницама од четвртог до осмог разреда и то радећи најчешће на превазилажењу конфликтних ситуација ученик-ученик, ученик-наставник и сагледавању групне динамике.У том циљу су се релизовалерадионице са темом уважавања различитости инеговања толеранције
 • са мањим групама ученика који су се навикли да долазе самоиницијативно најчешће су се решавали текући конфликти и сукоби.Тада су у рад укључивани и ОС како би се тимски помогло ученицима
 • организовала часове превентивне едукације у сарадњи са стручним тимом Завода за јавно здравље.На савремен начин путем средстава АВ комуникације ученицима су представљене болести зависности као и обрада тема хигијене, пубертета и физичког сазревања.Тако је од петог  до осмог разреда у свим одељењима одржано укупно 28 часова. Овај обиман посао психолог и педагог не би могле да реализују, да колеге одељењске старешине и предметни наставницинисубилимаксимално предусретљиви кад је требало прилагодити распоред часова.
 • пратила мотивацију за рад и учење код појединих ученика, развој и напредовање личности ученика и усклађеност програмских захтева са индивидуалним могућностима ученика
 • пратила успех и напредовање ученика у настави и ваннаставним активностима, идентификовао ученике којима је потребан корективан рад и организовао образовно-васпитни рад са њима, пратио рад слободних активности, учествовао у организацији психолошко-педагошког и здравствено-превентивног образовања ученика, обављао инструктивни рад ради рационалне организације рада и учења, припремао предавања из области културе и науке, упознавао ученике са подручјима рада и уписном политиком средњих школа, подстицао ученике на активно понашање према свету рада

4. Сарадња са наставницима:

 

 • након наведених посета часовимаодржаване су консултације наставник-психолог у вези са посматрањем и анализом часа. Уколико је било примедби и сугестија договарана је још једна посета у наредном месецу на којем часу би се примениле договорене измене.Директору су подношени усмени извештаји и протоколи праћења часова као и записници са консултативних састанака.
 • сарадња са ОС који су се обраћали за помоћ у вези са проблемимапојединих ученика и њихових породица, одвијала се континуирано током целе школске године и у већини случајева, укључивањем родитеља или сарадника са стране
 • Психолог је учествовала у реализацији програма ПО непосредним контактом са ученицима осмих разреда и њиховим старешинама.
 • сара|иваласаодељенскимстарешинама: пружаопомоћуупознавању, подстицањуипраћењусвихкомпоненатаразвојаличностиученика (физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, социјалногипрофесионалног), пружањепомоћиуформирањуивођењуученичкогколектива, откривањеузрокапоремећајапонашањапојединихученикаилигрупаипредузимаwеодговарајућихваспитнихмера, праћењеиусклађивањеоптерећеностиучениканаставнимиваннаставнимактивностима (домачизадаци, тестови, контролнизадаци, такмичењаидр.).
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

5. Сарадња са родитељима

 

 • индивидуални разговориса родитељима већ при тестирању ученика за први разред
 • индивидуални рад са родитељимау виду саветовања, када се родитељи самоиницијативно обраћају
 • пружањепомоћиродитељимачијадецаимајупроблемеуразвоју, учењуипонашању, оспособљавањеродитељазапружањепомоћидециуусмеравањуњиховогпрофесионалногразвоја, каоиупознавањесаплановимаикритеријумимауписа, педагошко-психолошкообразовањеродитеља
 • по позиву су родитељи долазили на договорне састанке са психологом и директором и то најчешће због неких изгреда или недисциплине њихове деце
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

6. Истраживање и анализа

 • испитивања, проучавања и истраживања
 • прилагођавање планова и програма за основну школу узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика
 • учествовање у утврђивању образовних захтева за поједине категорије ученика
 • откривање узрока заостајања појединих ученика или одељења у школском раду и учењу и преузимање или предлагање одговарајућих мера
 • подстицање мотивације за рад и учење, учествовање у вредновању резултата образовно-васпитног рада и израда критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика
 • остваривање циљева и задатака професионалне оријентације

7.  Рад у стручним органима

 

 • учествовала у раду стручних органа школе (у решавању актуелних образовно-васпитних проблема, извештавао о резултатима анализа о успеху и дисциплини ученика и о другом образовно-васпитном раду у школи
 • присуствовала свим седницамаодељенских или наставничког већа
 • учествовала у раду стручног тима за ШРП
 • учествовала у раду стручног тима пројекта за самовредновање
 • учествовала у раду стручног тима за инклузивно образовање
 • учешће у раду школске администрације и помоћ директору око подношења годишњег извештаја, те учешће у изради  глобалног плана рада школе
 • учествовала у организацији завршног испита и активности везаних за упис у средњу школу, као координатор

 

 

8. Сарадња са релевантним институцијама

 

 • сарадња са друштвеном средином (Центром за социјални рад, МУП-ом, Болницом, Градском управом града Панчева итд.), ради остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада
 • учествовала у раду стручног Актива педагога и психолога
 • пратила стручно усавршавање наставника и приправника
 • водила документацију о свом раду и вршила припремање и планирање за рад са ученицима, наставницима и родитељима
 • сарадња са Предшколском установом „Дечја радост“, Панчево, посебно њиховом стручном службом, у вези саполазницима који стижу у школу „Васа Живковић“
 • сарадња са средњим школама - професорима, директорима и стручном службом, а у вези са презентацијом средњих школа у нашој школи, намењеној ученицима осмог разреда
 • сарадња са Институтом за психолошка истраживања и Друштвом психолога Србије, ради набавке тестова и мерних инструмената потребних за рад психолога
 • сарадња са следећим институцијама: Диспанзер за школску децу, Центар за социјални рад, Полицијска управа Панчево, Диспанзер за ментално здравље, Завод за јавно здравље, Институт за ментално здравље у Београду, Интерресорна комисија града Панчева
 • сарадња са СОШО „Мара Мандић“, Панчево
 • сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.

 

9. Стручно усаврашавање

 • Праћење стручног усвршавања наставника и приправника и рад на сопственом усавршавању

 

 

10. Вођење документације

 

 • води се евиденција о разговорима са ученицима, родитељима и наставницима у виду појединачних фолдерау компјутеру
 • досијеи тестираних ученика су ван компјутера у посебним фасциклама
 • постоје појединачни досијеи за  ученика који су показали проблеме у учењу и/или понашању (ван компјутера)
 • постоје посебне фасцикле са материјалима за: сарадњу са ОС и ОЗ, за рад са талентованим ученицима, за рад на ПО, за дописе који су послати или добијени у току године итд, за посете часовима, за седнице у школи(записници)

 

 

 

 

 

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ПОЛАЗНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ У ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ“

 

У оквиру активности везаних за упис деце у први разред основне школе, стручна служба школе обављала је различите послове:

Евиденција полазника у први разред трајала је од 01.04. до 30.06., као и у последњој недељи августа. Истовремено је прављен и распоред тестирања стандардизованим тестом ТИП-1, који испитује готовост за полазак у школу. Обухваћена су деца која су рођена 2008. и 2009. године. Евидентирано је укупно 98 деце. Уз наведени тест, родитељи су давали податке о детету путем упитника, као и у току усменог разговора са психологом и педагогом, након тестирања.

Тестирање полазника извршено је у периоду између 15.04. и 05.07. У последњој недељи августа тестирано је још 5 деце. Од укупног броја деце (98), формирана су  4 одељења, узимајући у обзир пре свега резултате теста, а затим и социјални статус полазника, образовни статус родитеља, посебне потребе детета, пол, породичне прилике и  личне карактеристике детета.

Одређен број полазника (4) који имају потешкоће у развоју  и/или је ромске националности, па је у њиховом случају тестирање није извршено у потпуности (или уопште) због немогућности споразумевања и неразумевања задатака теста.

           

Табела 1: полна структура ученика по одељењима

  1/1 1/2 1/3 1/4
дечаци 12 12 13 14
девојчице 13 12 12 10
УКУПНО 25 24 25 24

 

Школске 2015/2016. године, 98 ученика првог разреда преузимају следеће учитељице:

1/1  Гордана Јосимов

1/2  Драгана Филиповић

1/3  Јасмина Рајић

1/4  Драгослава Гашпар

 

 

 

6.2. РАД   ПЕДАГОГА  ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ:

Школски педагог је у школској 2014/2015. години обављао следеће послове:

1. Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2013/2014. годину;
 • учествовала у изради плана рада школе за школску 2014/2015. годину;
 • учествовала у изради програма стручног усавршавања наставника;
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • израдила скице за глобалне и оперативне планове наставника, припреме,...
 • састављала годишњи и месечне планове рада педагога;
 • пружала помоћ наставницима у састављању планова рада редовне наставе;
 • учествовала у организовању васпитног рада;
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад;
 • учествовала у процесу праћења рада наставника, посебно приправника (посете часовима);
 • редовно прегледала педагошку документацију (двевнике образовно-васпитног рада, матичне књиге,...)
 • континуирано пратила напредовање ученика;
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученника);
 • као члан тима учествовала у изради плана и извештаја ШРП-а, као и акционог плана и извештаја за самовредновање;

 

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника (нарочито наставника-приправника) за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада;
 • у  предузимању мера (проналажењу метода, облика и средстава рада) за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу;
 • кроз посете часовима, а у сарадњи са наставником, радила на отклањању евентуалних пропуста у реализацији васпитно-образовних задатака (вођени су протоколи праћења часова и разговори са наставницима);
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем на часовима одељенског старешине, као и њиховој реализацији;
 •  сарађивала са разредним старешинама у откривању узрока проблема (у учењу или владању) и помагала им у проналажењу начина за превазилажење истих у одељенској заједници;

 

3. Рад са ученицима:

 • прикупљала је све важне податке које су важни за рад са ученицима;
 • испитивала узроке неуспеха у учењу, предлагала мере за њихово отклањање, учествовала у њиховој примени и пратила њихове ефекте;
 • у сарадњи са психологом школе радила на професионалној орјентацији ученика;
 • испитивала интересовања ученика за обавезне изборне и изборне предмете;
 • обављала саветодавно-васпитни рад са ученицима који постижу слабији успех, са ученицима који имају проблема у социјализацији и/или понашању и ученицима који живе у лошим социјално-педагошким условима (на њихову иницијативу или на иницијативу наставника);
 • индивидуално и групно радила са ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање метода учења и коришћења литературе и повећању мотивације за учење;
 • у сарадњи са психологом и наставницима организовала предавања и трибине:
 • организовала је предавање ЗЈЗ ученицима од 5. до 8. разреда;
 • Координација Вршњачког  тимом;
 • Координација Ученичког парламента

4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика:

 

 • од родитеља прикупљала податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика;
 • информисала родитеље о проблемима њихове деце;
 • индивидуално и групно (на родитељским састанцима) упућивала родитеље у методе решавања проблема деце;
 • радила са психологом на професионалном информисању родитеља;

5. Аналитичко-истраживачки рад:

 • сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са својим радом и радом школе уопште;
 •  Неколико пута у току школске године прикупњала податке у циљу обавештавања просветно-педагошких служби и министарства просвете;
 • Прикупљала податке за потребе истраживања Института за педагошка истраживања

                                                                                                                      

6. Остали послови:

 • Учествовала у раду седница наставничког и одељенских већа, дајући предлог мера за решавање проблема, извештавала о успеху и дисциплини ученика;
 • Сарађивала са друштвеним институцијама – Школским диспанзером, ПУ Панчево, Геронтолошким центром, Центром за социјални рад, ПУ „Дечја радост“, основним и средњим школама, Институтом за ментално здравље у Београду, Интерресорном комисијом града Панчева
  • сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.
 • Учествовао у организовању завршног испита;
 • Пратила је стручно усвршавање наставника и приправника и радила  на сопственом усавршавању;
 • Координирала радом Тима за самовредновање, Тимом за заштиту деце;
 • Чланица Тима за инклузивно образовање;
 • Учествовала у раду Актива педагога и психолога;
 • Припремала и планирала свој рад.

6.3. РАД  БИБЛИОТЕКАРА

У току школске 2014/15. године у школској библиотеци на пословима библиотекара радила је  Мирјана Радичевић, проф.разредне наставе са пуним радним временом.

Библотека је смештена у приземљу школе у простору од око 40м2.

За потребе рада библиотеке понекад се користи и савремено опремљена медијатека са кабинетом информатике који су смештени на спрату школе у простору од преко 90м2. Овај простор опремљен је мултимедијалним средствима: ТВ пријемником, ДВД плејером, Бим пројектором, умреженим рачунарима са бежичним приступом интернет мрежи, клима уређајем.

Услуге библиотеке користило је 599 ученика, од тога самостално 559  ученика: 40 првог, 80 другог, 89 трећег, 76 четвртог, 63 петог, 65 шестог, 63 седмог и 74 осмог разреда, 62 запослена радника школе, (наставници, стручни сарадници и остали  радници). Понекад  бивши ученици или родитељи затраже неку услугу или књигу, на наше велико задовољство.

Библиотечки фонд располаже са преко 14986 наслова од којих је 12945 монографских публикација, а остало су стручни часописи и периодика за наставнике и ученике. Урађена је делимична ревизија и отпис појединих књига.

У току школске године купљено је преко 119 књига из средстава школе.

За обнову фонда преко 99 монографских публикација, највише популарне литературе, вредних енциклопедија и нових речника.

За потребе извођења наставе око 70 уџбеника и приручника за наставнике.

¨  Евидентирани су и подељени бесплатни комплети уџбеника за 89 ученика првог разреда, 80 уџбеника другог разреда и 89 трећег разреда и 76 уџбеника за четврти разред.

¨  Обновљена је обавезна домаћа лектира за ученике виших разреда са 85 књиге. Наслови: Мали пират (25), Бела грива (30), Тајна вечера (5), Песме-Добрица Ерић (25).

¨  За награде у оквиру Дана бундева, најбоља маска и најбоља креација од бундеве, 3 ученика награђено је књигама,

¨  За награђивање 35 ученика који су остварили одређени успех на такмичењима, од општинског до републичког нивоа, поклоњене су 42  књиге.

¨  За ученике носиоце Вукове дипломе поклоњено је 17књига.

¨  За Ученикa генерације у Ученика разреда поклоњене су  2 књиге, енциклопедије.

Школска библиотека претплаћена је на часописе: Библиотечки путоказ,  Витез, Мали витез1, Мали витез2, Просветни преглед, Информатор ванпривреде.

Као бесплатан примерак часописа добијали смо: РАК- спречити, открити и лечити,   а на поклон Панчевачко читалиште.

Реализација програмских садржаја:

 1. Васпитно-образовна делатност са ученицима:

¨  Издавање књига:

У оквиру ових активности рад се огледао у пружању помоћи при избору литературе и развијању свести о значају и вредности које књига има, неговању потребе за кулурним односом према књизи (хигијенски захтеви при читању, правила о корићшењу књиге, позајмљивању, задуживању и чувању књиге).

¨  Реализовани су часови библиотекарства са темама:

-          Упознавање са простором и основна обавештења о библиотеци, 1. разред

-          У сусрет новим читачима, 2. Разред

-          Оспособљавање за самостално коришћење књижевне грађе библиотеке – 3. Разред

-          Појмови: садржај, предговор, поговор, 4. Разред

-          Послове које обавља: аутор књиге, састављач, издавач... 5. Разред

-          Упућивање у коришћење енциклопедија и других приручника, 6. Разред

-          Упућивање ученика да пишу приказе књига, 7. Разред

-          Професионална оријентација – Библиотекар као занимање, 8. Разред

 1. Сарадња са наставницима и стручним службама
 • Учешће у набавци потребне стручне и друге литературе за наставнике и стручне сараднике у договору са Директором и информисање о истом.
 • Припремање и проналажење књижне и остале грађе за потребе наставе и осталих активности.
 • Обавештавање и популарисање часописа који су у понуди школе.
 • Обрада и давање статистичких података за потребе психо-педагошке службе
 • Унос и обрада података потребних за упис у средњу школу ученика осмих разреда
 1. Библиотечко информациона делатност

У оквиру стручног рада који се односи на ову делатност рађени су следећи послови

 • Испитивање интересовања и потребе корисника.
 • Проналажење књижне и остале грађе путем интернет мреже, код издавачких кућа или диструбутера
 • Набавка и техничкој обрада фонда: инвентарисање, сигнирање, класификовање и вођење одговарајуће евиденције и статистике
 • Систематско информисање корисника о новим књигама, часописима и новинама.
 • Евиденција коришћења услуга
 • Учествовање  у ажурирању Веб-сајта школе
 1. Културна и јавна делатност

! Редовно информисање  ученика о расписаним конкурсима.

Наши ученици учествовали су на поетском конкурсу „Сто младих талената“.

! Учешће  у обележавању:  Дана бундеве – набавка и припрема књига за награђене ученике;  Дана Светог Саве – школске славе;  Дана школе, помоћ у сценарију приредбе, набавка и припрема књига за награђене ученике и наставнике.

! Учешће  у изради WEB-странице за упис првака за сајт школе

! Учешће у ажурирању сајта школе

! Учешће у уносу, обради и слању података везаних за Завршни испит – Мале матуре ученика осмих разреда

 

 

 

 1. Стручно усавршавање

! Присуство седницама стручних органа школе

! Праћење  законских  прописа  из области образовања и васпитања

! Посета  Међународном сајаму  књига у Београду, октобар 2012.

 1. Планирање и програмирање рада

! Израда програма и плана рада

! Израда извештаја рада и статистичких података за потребе школске службе и Матичне службе - Анкета о библиотечком пословању.

! Планирање набавке литературе и осталих публикација за потребе корисника

 

 

 

6.4 РАД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СЕКРЕТАРА  ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

 

РЕАЛИЗОВАНИ  послови и задаци из делокруга правне службе:

*  израда правилника и дргих општих аката из овог

    делокруга

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на

   мишљење и обраду

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе

    године)

* праћење законских и других прописа  и указивање на обавезе које   

   проистичу из њих ( целе године).

* праћење примене статута, колективних уговора и других општих

   аката,  припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења

   тих   аката (целе године)

* присуствовање седницама школског одбора, вођење записника и

   чување документације (целе године)

* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге и

   друге правне послове ( када се укаже потреба)

РЕАЛИЗОВАНИ   послови и задаци из области кадровске службе:

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за пријем

     радника школе (по потреби)

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног

    односа (целе године)

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године)

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној

    заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године)

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и  органе

   ван школе, (целе године)

* сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно)

РЕАЛИЗИВАНИ   послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених:

 

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита  и испита за лиценце наставника, сарадника као и осталих радника школе.   (целе године )

* упис ученика у први разред, ( мај - септрмбар)

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ  остали  послови :

 * организација и надзор над радом административне и помоћно-техничне службе,које опслужују образовно-васпитни процес школе (свакодневно).

 

 

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА

 

7.1.ШКОЛСКИ  ОДБОР

                     

          У току школске 2014/2015. године одржано је осам састанка Школског одбора.

Чланови Школског одбора су:

1. Биљана Дубаић Стојаков, председник, представник школе

2. Ирена Мирковић, представник школе

3. Слободан Стамболић, представник школе

  4. Наталија Гашевић, представник локалне самоуправе

5. Бранислав Врачевић, представник локалне самоуправе

6. Душан Пурић, представник локалне самоуправе

7. Јелена Самуилов, представник родитеља

8. Весна Чанковић, представник родитеља

9. Александар Радојевић, представник родитеља

         

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • разматран је Извештај рада школе за протеклу школску годину,
 • разматран је План и програм рада школе за наредну школску годину,
 • усвајање финансијског плана
 • доношење одлуке  о  измени  школског календара  за школску 2014-15.
 • правилник  о  безбедности  деце и ученика  за  време боравка  у  школи,
 • правилник о  испитима  у  основној  школи,
 • разматране су кадровске промене,
 • именовање чланова  стручног  актива  ШРП,
 • план  евакуације и  правила  о  заштити  од  пожара,
 • усвојена школска правила
 • разматране су понуде за екскурзије ученика и одлазак ученика на наставу у природи матерјалним могућностима и условима школе
 • разматран правилник о критеријумима за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба.

7.2. САВЕТ  РОДИТЕЉА

          Чланови Савета родитеља за 2014/15. годину су били:

Име родитеља члана савета
Лукета Светлана
Бабић Сања
Мичевић Драган
Ристић Наташа
Марков Слађана
Радојевић Александар
Ковач Татјана
Мркела Жељко
Стојнов Марта
Зубић Биљана
Каравла Наташа
Николић Живковић Весна
Хамзагић Адиса
Рајић Весна
Самуилов Јелена
Цветановић Снежана
Чанковић Весна
Међо Гордана
Брнгар Зоран
Обрадовић Данијела
Самарџић Сања / Албијанић Радојка
Срданов Гордана
Крсмановић Анђа
Басарић Предраг
Соломун Душана
Мунћан Биљана
Мишковић Јелена
Вицановић Мануела
Јелача Љубица

          Савет родитеља школе  радио је у складу са Законом о основној школи и ре­ализовао четири састанка у току школске 2014/2015. године.

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • конституисање  Савета  родитеља  за  школску  2014-15,
 • Извештај о раду  школе за шк. 2013/14.  и  План рада школе за  шк. 2014/15.,
 • отварање понуда за извођење једнодневних екскурзија и наставе у природи за школску 2014/15. годину
 • избор председника Савета родитеља
 • усвајање плана екскурзије и наставе у природи
 • избор најповољнијег понуђача за извођење једнодневне екскурзије и наставе у природи
 • утврђивање цена наставничке дневнице
 • осигурање ученика и обезбеђење у школи
 • Савет је упутио иницијативу школи да уџбеници који се користе у вишим разредима остану исти пар школских година како би их деца наслеђивала
 • иницијатива  родитеља  ученика 8. разреда-прослава  матуре.

Одлуке донете на Савета родитеља доследно су спровођене у складу са могућностима и условима школе.

7.2.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

        Сарадња са родитељима одвијала се путем индивидуалних разговора и родитељских састанака. За решавање питања везаних за ученике највише су се користили индивидуални контакти родитеља и наставника. Овакви разговори одржавали су се по потреби, и имали су значајну улогу у решавању питања успеха и дисциплине код свих. Такође, по потреби су се укључивали и психолог и педагог школе, а посебно код ученика који су показивали проблеме у понашању и учењу.

          Осим тога, велико интересовање родитељи су показали и за учешће у организацији већ традиционалне манифестације -  „Дан бундеве“.

 

 

7.3.РАД  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ О СВОМ РАДУ

 

 

 

У складу са чланом 62 ст. 3 тачка 15. ЗОС-а  Директор подноси  Извештај о свом раду најмање 2 пута годишње.

Од  18.01.2013. директор школе је Мрдак Александра, дипломирани педагог у истој школи.

 Обављала сам  активности у складу са Законом и бавила се пословима везаним за организацију рада школе, наставе и свих осталих активности у школи.

 1. Програмирање рада

 

-          Учешће у изради Извештаја о раду школе за школску 2013-2014. годину и Плана рада школе за 2014-2015. школску годину.

-          Месечно планирање рада школе и појединачне активности запослених.

-          Планирање рада Наставничког и одељенских већа и учешће у њиховом раду.

-          Сарадња са п.п. службом, стручним активима и стручним већима.

-          Израда ЦЕНУСА за 2014-2015. школску годину и његово одобравање у Школској управи у Зрењанину у септембру месецу.

 1. Организационо-материјална проблематика

 

-          У току лета 2015. извршени су припремни радови за спремност школе за нову школску годину:

-          Кречење спољне фасаде школске  зграде, уређење зелених површина у школском дворишту, мењање крова  школске  зграде (изнад  хола), бетонирање  малог  дворишта,

-          Постављање клупа у дворишту као и поправка оштећених делова клупа, заштита дрвених делова и остало у складу са финансијским могућностима школе

- Кречење дела унутрашњости школе, фарбање металних делова у холу школе, уређење-хобловање столова у уционици за практични део наставе Техничког и информатичког образовања, поправка и куповина столица и столова и опремање учионица довољним бројем клупа и столица за наставу са 30 ученика у разреду

-    извршена је подела предмета на наставнике, подела по кабинетима, предочен календар     активности,

      -  учествовала у раду Актива директора на нивоу општине Панчево и сарадња са Школском управом у Зрењанину

      - рад и учешће у Школском одбору, Савету родитеља

      - уцешће у активностима око набавке школске лектире, опремање уционица белим таблама (3), набавке стручних часописа, спортских реквизита-лопте и сто за стони тенис

          -  оспособљавање просторије – справарнице за употребу – стони тенис

    3.   Праћење и вредновање остварених резултата

- урађена анализа резултата у предходној школској години и рад на Извештају о раду школе у сарадњи са пп службом

- анализа стручног усавршавања запослених, статуса приправника, ментора и праћење њиховог рада

- анализа   извештаја о реализацији екскурзија, наставе у природи, посетама сајмовима

- анализа посећених часова у разредној и предметној настави у сарадњи са пп службом

 1. Унапређење образовно-васпитног рада

 

-          Опремање учионица средствима за унапређење наставе у складу са финансијским могућностима школе

-          Омогућавање посете наставника стручним семинарима у складу са финансијским могућностима школе  (на сваком семинару присуствовао је по неки представник школе)

-          Реализација хоризонталног стручног усаврсавања за 4 семинара по 1 сат

-          Укључивање школе у пројекат АП Војводине ,,Зелене школе Војводине,,

Обезбеђивање донације у виду садница  од ЈКП Зеленила

Обезбеђивање донације у виду клупа за школско двориште и опремање малог дворишта за учионицу у природи

-          Укључивање ученика осмог разреда у активности Завода за превентивно здравље које је одрзало два предавања на тему ризичног понашања, здравља и осталих проблема  тога узраста

-          Присуство на часовима приправника-волонтера у школи због стицања услова за полагање испита за лиценцу

 1. Мотивација и стимулација радника

 

-          Одржавање атмосфере погодне за успешан рад наставника и осталих запослених у школи

-          Организација поклон пакетића за децу запослених радника по Колективном уговору

 1. Кадровска проблематика

 

-          Попуњавање радног места уцитеља 1. разреда са адекватним квалификацијама као приправника са ментором из истог већа, и сервирке за  школску  кухињу,

-          Расписивање конкурса са одобрењем Школске управе из Зрењанина за избор проф. разредне наставе и окончење тог конкурса у октобру 2014,

-          Уплата наставницима који су стекли услов за полагање испита за лиценцу

( тренутно су сви пријављени и уплате извршене )

 1. Сарадња са друштвеном средином

 

-          Представљање и заступање школе

-          Сарадња са Просветном инспекцијом у Панчеву, Школском управом у Зрењанину, Министарством просвете, педагошким саветницима

-          Сарадња са медијима, РТВ Панчево, Панчевац

-          Отварање Луткарске радионице и новинарске секције у организацији ТВ Панчева за ђаке школе,

-          Сарадња  са  балетском школом

-          Сарадња са јавним предузећима Зеленилом, Хигијеном, Дирекцијом

-          Сарадња са Градском управом, Црквеном општином и Месном заједницом

-           Сарадња са предшколским установама у граду, оближњим вртићима

-          Сарадња са донаторима школе

-          Рад у Активу директора основних и средњих школа у Панчеву

 

7.4. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

Ученички парламент је у школској 2014/2015. години одржао шест седница.

Чланови Ученичког парламента:

Одељење Име и презиме ученика
7/1 Вученовић Теодора
7/1 Углишин Коста
7/2 Ђурђев Милица
7/2 Аваши Даријана
7/3 Бабић Богдан
7/3 Илић Наталија
8/1 Балог Филип
8/1 Стојадинов Андреа
8/2 Јованов Милана
8/2 Ђорђевић Филип
8/3 Шућур Милица
8/3 Валентина Бољанац

На првој седници одржаној дана 03.10.2014. године изабрана је председница Ученичког парламента - Шућур Милица (8-3), заменица председнице Вученовић Теодора (7-1), а за записничара је изгласан Бабић Богдан (7-3).

На седницама је разматрано:

 • Пословник о раду Ученичког парламента ОШ „Васа Живковић“;
 • права, обавезе и одговорности ученика школе;
 • организована је акција изгубљено-нађено у школи;
 • помоћ око организације „Дана бундеве“
 • организована је акција украшавања новогодишње јелке у холу школе, али ове школске године тако да ученици сами украсе јелку како желе - један ученик-један украс;
 • организована је акција укључивања ученика који нису чланови „Ученичког парламента“ који су имали прилику да анонимно, убацивањем поруке у „Кутију поверења“ напишу шта би волели да се побољша у нашој школи;
 • избор уџбеника за следећу школску годину;
 • успеси ученика наше школе на такмичењима истицани су на паноу у холу школе.
 • оранизована је журка поводом краја школске године, а за ученике виших разреда на којој су проглашени мис, мистер и најпријатељ из редова ученика завршног 8. разреда;

 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

                У току школске 2014/15. године наставници и стручни сарадници су остварили различите видове стручног усавршавања. Евиденција о стручном усавршавању ван установе се налази у портфолијима запослених.

            Као вид стручног усавршавања у установи, бележи се презентација Марије Мишљанов, стручног сарадника школе, са семинара „Активна школа“, одржаног у Новом Саду, а за коју је сваки присутни наставник добио 1 бод .

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (ван установе)

у школској 2014/2015. години

Рб Име и презиме запосленог Стручно усавршавање К. П.о. Б.б
1. Снежана Живановић

1. Васпитни рад и индивидуални васпитни планови - 9., 10., 11.05.2015. у Панчеву

2. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе - 11., 12.10. 2014. у Панчеву

К3

К2

6

1

24

16

2. Драгослава Гашпар

1. Васпитни рад и индивидуални васпитни планови - 9., 10., 11.05.2015. у Панчеву

2. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе - 11., 12.10. 2014. у Панчеву

К3

К2

6

1

24

16

3. Весна Терзић

1. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе - 06., 07.06.2015. у Панчеву,

2. Васпитни рад и индивидуални васпитни планови - 11., 12., 13.10.2014. у Панчеву

К2

К3

1

6

16

24

4. Маја Марошан Михајловић 1. Обука за наставу грађанског васпитања - 20.09.2015. у Београду К1 1 8
5. Марија Мишљанов 1. Обука за наставу грађанског васпитања - 20.09.2015. у Београду К1 1 8
6. Слободан Стамболић

1. Васпитни рад и индивидуални васпитни планови - 11., 12., 13.10.2014. у Панчеву

2. Oxford University Press ELT конференција - 07.02.2015. у Београду

3. ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика - 15., 16.05.2015. у Београду

К3 6

24

6

2

7. Весна Хлавати Ширка

1. Међународна конференција „Нове технологије у образовању“ - 27., 28.02.2015. у Београду

2. Трибина „Коришћење нових технологија у образовању“ - 27., 28.02.2015. у Београду

3. Balkan Botanical Congress - 14.-18.09.2015, у Ријеци (ХР)

   

4

2

8. Татјана Ановић

1. Васпитни рад и индивидуални васпитни планови - 11., 12., 13.10.2014. у Панчеву

К3 6 24
9. Драгица Дулејан Стојковић 1. Републички зимски семинар - 15., 16., 17.01.2015. у Београду     18
10. Драгана Милићев Јанковић

1. Oxford University Press ELT конференција - 07.02.2015. у Београду

    6
11.  Биљана Крстин

1.Трибина „Зашто је важно самовредновање ученица и ученика“ - 20.12.2014, у Београду

2. Учешће на стручном скупу Српског географског друштва - 22.03.2015. у Панчеву

   

1

2

 

 

 

 

9. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 

Током читаве школске године школа је сарађивала са свим друштвеним ор­гани­зацијама на нивоу града, ради реализације текућих проблема школе и педагошког рада у њој. Такође, своју расположеност за сарадњу показали су и ученици учествујући у следећим активностима:

         

 Фолклор

Деца наше школе која се баве фолклором под вођством кореографа Лазара Стојнова наступили су у Геронтолошком центру у Панчеву. Овим наступом је настављена традиција наступа наше деце пред штићеницима овог Центра. Програм је трајао сат времена и био састављен од игара и песама које су деца учила. Наступиле су све три узрасне групе.

 

Дан бундеве

 

            Традиционалан Дан бундеве у Основној школи „Васа Живковић“ одржан је 19.10.2013. Учитељице су организовале и креирале изложбу   предмета од  бундеве, које су ученици осмислили и направили. Колона  са маскираним ученицима и наставницима кренула је из школског дворишта  око  11 сати, предвођена дувачким оркестром Бориса  Матијевића. Затим је у фискултурној сали одиграна позоришна представа „Књига“, ауторки Ирене Мирковић и Гордане Јосимов, учитељица наше школе, у којој  су учествовали ученици 4. и 5. разреда. Гости су нам  били и васпитачи  и  деца из вртића  „Бубамара“, „Бајка“ и „Црвенкапа“.

            Проглашене  су  најбоље  маске, предмети  од  бундеве  и  најбољи колачи  и пите  од  бундеве.

Сарадња са предшколском установом „Дечија радост“ Панчево

 

          У току школске 2014/2015. године остварена је добра сарадња са ПУ „Дечија радост“, а у циљу афирмације школе и уписа ученика у први разред. Са предшколском децом која похађају вртић „Бубамара“ реализоване су бројне активности. У школи су се организовале радионице за све три предшколске групе и за 4 одељења 4. разреда. Поводом Дана школе предшколци су имали уводну тачку у приредби.

          Ажурирана је и презетанија школе и одржан је родитељски састанак у вртићу „Бубамара“, а за родитеље вртића „Бајка“, „Црвенкапа“ и „Лептирић“, одржана је презентација школе у нашим просторијама.

 

 

10. УНАПРЕЂИВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

 

          У оквиру педагошко-инструктивног рада и сарадње са наставницима на ун­апређивању образовно-васпитног рада, педагог, психолог и директор школе пружали су помоћ у избору и примени иновативних метода и облика рада. Пра­тили су дидактичко-методичку заснованост часова, упућивали наставнике на коришћење стручне литературе, унапређивали конпензационе облике наставе (додатна и допун­ска настава), радили са приправницима и сарађивали са надзорницима. Обилазак наставе од стране школске стручне службе био је добра основа за стручно усавршавање једног дела наставника, чији рад је био предмет надзора.

          Настава је у току школске године, посебно у разредној настави, у више наврата била уз помоћ примена савремене технологије рада, (индивидуализована настава, полупрограмирана настава, групни облик рада, рад у паровима).

          Школа је претплаћена на часописе: “Школа“, „Директор школе“, „Учитељ“, „Иновације у настави“, „Просветни преглед“ “Школски час” и „Хемија“, „Педагошка сварност“, „Педагогија“, „Настава и васпитање“ Наставницима је обезбеђена потребна стручна литература за рад у току године и за лично професионално усавршавање.

     У току школске године од стране Министарства просвете били су организовани семинари за поједине предмете. Стручно звање наставника проширивано је путем стручних актива и путем тема предвиђених програмом Наставничког већа.

Панчево,                                                                                                                     Директор школе                                       

15. септембар 2015.год.                                             

                                                                                             _______________________________

                                                                                                                       Александра Мрдак


 

Pogodaka: 435