Годишњи план и програм школе за 2015/16

Kategorija: Oglasna tabla

На основу чланова72 и 89. Закона о основној школи Републике Србије,  на предлог  директора, Школски одбор, на својој  седници од 15.09.2015. године, донео је

ДЕЛ. БР. 532

15. 9. 2015.

Годишњи план и програм

за школску 2015/2016. годину

Школа представља установу без организационих јединица, односно без издвојених одељења, која се налази у Панчеву.

                                     

                                                                                      Адреса: Карађорђева 87, Панчево

                                                                  Тел/факс: 013-353-313

                                                                      E-mail: osvasaz@panet.rs

Директор школе                                                                            Председник Школског одбора

                                                                                                                       

___________________________                                                    _________________________

(Александра Мрдак)                                                                       (Биљана Дубаић Стојаков)

САДРЖАЈ:

1. УВОД................................................................................................. 3

1. 1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ................................................................3

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ..........4

2. ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  РАД  ШКОЛЕ        ..............................................5

2. 1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА..................................................5

2.2 КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА......................................................7

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ.....................................................7

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА............................................................7

3.2. УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА.............8

3.3. КАЛЕНДАР РАДА...........................................................................9

3.4. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ................................................................................................

1. УВОД

1. 1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

            Основна школа "Васа Живковић" Панчево остварује циљеве и задатке основног обра­зовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије и Законом о основној школи.

           

Организација рада школе и полазне основе програмирања се темеље на:

-          Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),

-          Закон о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013),

-          Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2004)

-          Правилник о оцењивању ученика основне школе („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)

-          Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставницима, стручним сарадницима и васпитачима у основној школи  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/2000)

-          Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2005 и 15/2006 – др. правилник)

-          Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2007)

-          Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/94)

-          Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12)

-          Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)

-          Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)

-          Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.4/90)

-          Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.27/87);

-          Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС, бр. 55/2013)

Поред горе наведених Закона и Правилника избор програмских садржаја обављен је на основу образовних потреба ученика, наставника и локалне заједнице.

            Поред остваривања образовног процеса ученици се максимално оспособљавају за наставу креативног типа. У таквим условима могуће је одржати и очувати традицију ове школе, а то су врхунски резултати на свим пољима које су постигли ученици и наставници наше школе. Сарадња са радним, културним и спортским организацијама у општини је веома добра.

            Досадашњи радни резултати су веома поуздана основа за планирање рада у следећој школској години. Промене које су настале у нашем друштву у протеклом периоду омогућиће дањи развој школства и образовања узлазном линијом.

           

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ

            Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву. Основана је давне 1878. године. Њој је припадало истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била жариште око кога су се окупљали млади, где су стицали знање, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе.

            Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве.

 

   Садашња зграда подигнута је 1912. године. Налази се у Карађорђевој улици. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

 

           

Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

          Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

          Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

          Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  РАД  ШКОЛЕ                                                                                       

2. 1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА

           

Школасепростиренаповршиниодоко 6.414 м2.

          Школсказградасеналазиназемљиштуповршине 2.804 м2, површинадвориштаизноси 3.656 м2одкојихнаспортскетеренеот­пада 1450 м2, аназеленеповршине 2.188 м2.

Табела бр. 1  Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 1   1
7. Учионице (универзалне) 8 8  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу 1   1
11. Музички кабинет 1   1
12. Библиотека-медијатека 1   1
  УКУПНО: 21 12 9

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б*  учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремqеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1   1
2. Спортски терен за мали фудбал 1 1  
3. Терен за одбојку (у ф. сали) 1 1  
4. Терен за рукомет (у ф. сали) 1 1  
5. Терен за кошарку (у ф. сали) 1 1  
  УКУПНО: 5 4 1

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

                 Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3  Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Амбуланта -    
3. Зубна амбуланта 1    
  УКУПНО: 2   1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                    Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

                          Б* Недовољно опремљене

Табела бр. 4  Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљениизложбенимвитринамаиседиштимазаприхватродитеља  иодморученика. Б* Опремљениизложбенимвитринама. В* Нисуопремљениадекватномифункционалномопремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију. Б* Постоје слике и изложбени панои. В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5  Наставничка зборница, дневни боравак, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети  за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет  психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 2 2  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 12 7 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме.

2.2 КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

            Годишњи програм рада школе оствариће следећи радници:

Табела бр. 6  Представља раднике школе према степен стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 0,5         0,5  
5. Нас. предметне наставе 26       5 20 1
6. Нас. разредне наставе 17       9 8  
7. Библиотекар 1          1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач 1     1      
10. Мајстор 1   1        
11. Хигијеничарке 7 7          
12. Сервирка 1     1      
13. Радник обезбеђења 1     1      
14. Куварица 1     1      

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

3.1.1 Бројно стање одељења и ученика по разредима

            Школска 2015/2016. година отпочела је рад са 711 ученика и они су распоређени у 30 одељења.

            Бројно стање ученика по разредима приказано је следећом табелом:

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно
Број одељења 4 4 4 4 4 4 3 3 30
Број ученика 102 95 93 97 92 92 75 65 711

3.1.2 Бројно стање ученика по одељењима

  1.раз. 2.раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз. укупно
1.одељ. 25 (1 иоп) 22 (2 иопа) 22 (1 иоп) 22 21 (1 иоп) 23 23 22 190
2.одељ. 26 (1 иоп) 21 (2 иопа) 22 23 (2 иоп) 22 23 25 21 193
3.одељ. 25 22 22 (1 иоп) 25 20 (2 иоп) 23 25 22 190
4.одељ. 24 22 23 23 21 (1 иоп) 23     138
укупно 102 95 93 97 92 92 75 65 711

3.1.3.Ученици путници

   Школу похађа 20 ученика који су путници. Њих11 путујеизСкробаре, а9 ученика изнасељаДубокабара. Због промене места становања неки ученици користе локални превоз да би дошли до школе. Трошкове месечних карата за ученике који користе међумесни аутобус сноси Општина Панчево.

  1.раз. 2.раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз.
Дубока Бара   1     2 2 2 1
Скробара 2 1   3 4      

3.1.4 Број ученика по сменама

смена разреди укупно ученика
непарна 1, 2, 5,7 364
парна 3,4, 6,8 347

3.2. УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА

            Специфичности краја у коме се налази наша школа увелико се одражавају на услове живота и рада наших ученика: некада земљораднички део града, на самој периферији Панчева, центар православног живља, претежно српског народа, данас “трговачки центар” оближег Бувљака (највећег на Балкану) у коме ја бар половина породица у некој функционалној вези са пословима који се тамо обављају; или имају своје сопствене трговинске послове (сиве економије) или су закуподавци соба трговцима-економским емигрантима из других, углавном источних земаља. Породице живе у још увек проширеним домаћинствима, вишегенерацијским, нижег су социјалног и економског положаја.

           

            Из досад наведених карактеристика породица проистичу и неки од проблема живота и рада ученика:

v  Деца из тзв.ризичних група су посебно праћена од стране психолошко-педагошке службе,

v  Нешто нижи просечни мотив за постигнућем у усвајању школских садржаја (низак ступањ аспирација је присутан и у породици),

v  Проблеми у учењу (поред породичних проблема најзаступљеније категорије са којима се срећу наставници и психолошко-педагошка служба)

v  Око 15% ученика је са проблемом у понашању, учењу, развојним проблемима.

            Поред поменутих присутни су и проблеми социјално-економске природе:

-Известанбројученика (12) су  путницикојистанујуидо 12 кмдалекоод школе, азаступљеностифреквентностаутобусајенезадовољавајућаи честонеусклашенасапочеткомикрајемнаставе.

-Укупан нижи економски статус породица који се одражава на обезбеђивање ученику сопственог простора за рад и учење, на нуђење адекватних подстицајних садржаја који доприносе психичком и сазнајном развоју детета, на обезбеђивање неопходних уџбеника, материјала који се користи у школи. То нас суочава са проблемом опремања ученика потребним прибором за рад. Школа настоји да из својих извора обезбеди социјално угроженим ученицимасве што им је потребно за рад и учење.

-Школу похађа и све већи  број деце ромске народности који живе у отежаним условима, јер поред школских обавеза воде рачуна о вођењу домаћинства и чувању млађе браће и сестара. Из ових породица се регрутују ученици-непохађачи. Чести су примери злоупотребе деце у таквим породицама где се деца присиљавају да сакупљају одређене секундарне сировине на депонији, па чак и просе. Такав начин живота утиче на здравствено стаље ове групе ученика. Неки родитељи  су пријављени Центру за социјални рад, а школа се труди да деци обезбеди уџбенике, бесплатну ужину и психосоцијалну подршку на нивоу одељења.

3.3. КАЛЕНДАР РАДА

            На основу члана 88. став 5, у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број: 72/09 и 52/11) и члана 21 и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 4/2012)

            Правилник и табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2015/2016. годину налазе се у прилогу овог Плана.

3.4. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ

3.4.1. Годишњи фонд редовне наставе

Планирани недељни и годишњи  фонд часова обавезних предмета по разредима и предметима:

Предмет разред

ученици који су због болести, породичних и других разлога често изостајали са наставе

v  ученици који тешко савладавају  наставно градиво из разлога интелектуалне природе

v  ученици који више пута у континуитету добијају негативну оцену из предмета

            Трајање допунског рада зависи од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, оптерећености ученика и стања њихових психофизичких способности.

             О извођењу допунске наставе и постигнутих резултата у нижим и вишим разредима ће се водити евиденција у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.

            ДОДАТНА НАСТАВА има за циљ да омогући одабраним и талентованим ученицима самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења.

            Избор ученика за додатни рад вршиће: предметни наставник, педагошко-психолошка служба и разредни старешина. Са ученицима који се определе за додатну наставу ради се интензивније у другом полугодишту када се организују такмичења из различитих предмета.

            Овај вид рада обухвата ученике од 4. до 8. разреда.

3.4.4. Распоред часова

          Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности усклађен је са захтевима Надзорне службе за основно образовање и васпитање и налази се у Прилогу овог документа.

         

3.5. РАД У СМЕНАМА И РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ           

           

            Подела одељења по сменама је вертикална.

            Настава се одржавава у две смене: непарни (1,2,5,7.) и парни разреди (3,4,6,8.).

            Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

1.   смена од 8.00 до 13,10 часова;

2.   смена од 13,30 до 18,40 часова.

            Смене се мењају сваке 2 недеље.

3.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

3.6.1. Подела предмета редовне наставе на наставнике

            Редовна настава као облик организованог образовно-васпитног рада са ученицима одвија се по распореду часова. Подела часова на наставнике врши се у складу са педагошким правилима.

            Циљ и задаци наставе дати су у глобалним плановима и програмима у наставним предметима, за сваки разред и одељење, а посебно у месечним плановима рада. Задатак наставника је да стручно и квалитетно пренесе утврђене садржаје и омогући ученицима усвајање знања у што већем обиму.

           

            Наставничко веће на предлог директора извршило је следећу поделу предмета на наставнике у старијим разредима:

Ред. бр. Презиме и име Предмет Одељења
 1.  
Ивана Бикар Српски ј. 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3
 1.  
Драгица Дулејан-Стојковић

Српски ј.

6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3
 1.  
Емилија Милосављевић Српски ј. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
 1.  
Драгана Милићев Енглески ј. 2/3,4,   4/1,2  5/3,4  6/1,2,3,4
 1.  
Зорица Аћамовић Енглески ј. 1/1,3,4,   3/1,2,3,4  7/1,2,3
 1.  
Новица Лаловић Математика 5/1,2,3,4
 1.  
Слободан Стамболић Енглески ј. 1/2    2/1,2   4/3,4   5/1,2   8/1,2,3
 1.  
Томислав Стошић Ликовна к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3  8/1,2,3
 1.  
Деже Јакаб Музичка к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3  8/1,2,3
 1.  
Радојка Миловановић Биологија 6/1,3,4   7/1,2,3   8/1,2,3
 1.  
Весна Ширка Биологија 6/2
 1.  
Тодорка Николова

Хемија

Биологија

7/1,2,3    8/1,2,3

5/1,2,3,4

 1.  
Илија Веселиновић ТИО 5/1   7/2,3  
 1.  
Дарко Кнежевић ТИО 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Благоје Копривица Физичко в. 6/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Славко Макара Физичко в. 5/1,2,3,4   7/1,2,3
 1.  
Наташа Челар Историја 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3,   8/1,2,3
 1.  
Биљана Крстин Географија 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4   7/1,2,3,   8/1,2,3
 1.  
Вера Станоевски

Физика

ТИО

6/1,2,3,4    7/1,2,3    8/1,2,3

7/1

 1.  
Тања Стојковић Математика 6/1,3   7/1,2,3
 1.  
Биљана Дубаић -Стојаков Математика 6/2,4   8/1,2,3

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике

Обавезни изборни предмети и изборни предмети су се организовани на основу изјава родитеља. Настава се одвија по одобрењу Министарства просвете Републике Србије.

Ред. б Наставник Предмет Одељење
 1.  
Данијела Ђорђев Грађанско васпитање 5/1,2,3,4   6/1,2   7/1,3   8/1,2,3
 1.  
Биљана Јелић Грађанско васпитање 6/3,4   7/2
 1.  
Жељко Младеновић Верска настава сви разреди, 12 група
 1.  
Татјана Стојковић Информатика  5, 6. и 7. разред  укупно 3 групе
 1.  
Биљана Дубаић -Стојаков Информатика 8. разред - 2 групе и 7. разред 1 група
 1.  
Славко Макара Изабрани спорт 5/1,2,3,4   7/1,2,3
 1.  
Благоје Копривица Изабрани спорт 6/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Биљана Јелић Француски језик 5/2   6/3,4  7/2   8/3
 1.  
Татјана Ановић Шпански језик 5/1,3,4   6/1,2   7/1,3   8/1,2
 1.  
Новица Лаловић Шах 5. р. и 6. р., укупно 2 гр.
 1.  
Томислав Стошић Цртање, сликање и вајање 5.,6.,7. и 8. р, укупно 4 гр.
 1.  
Радојка Миловановић Чувари природе 5. р. и 6. р., укупно 2 гр.
 1.  
Милена Калкан Народна традиција 3/1
 1.  
Соња Грујић Од играчке до рачунара 3/2
 1.  
Весна Лујанов-Писарев Народна традиција 3/3
 1.  
Биљана Анђелковић Народна традиција 3/4
 1.  
Ирена Мирковић Народна традиција 2/1
 1.  
Снежана Живановић Чувари природе 2/2
 1.  
Татјана Путник Од играчке до рачунара 2/3
 1.  
Невена Дашић Чувари природе 2/4
 1.  
Гордана Јосимов Од играчке до рачунара 1/1
 1.  
Драгана Филиповић Од играчке до рачунара 1/2
 1.  
Јасмина Рајић Од играчке до рачунара 1/3
 1.  
Драгослава Гашпар Од играчке до рачунара 1/4
 1.  
Весна Вила Чувари природе 4/1
 1.  
Славица Радосављев-Ђорђевић Чувари природе 4/2
 1.  
Душанка Младеновић Од играчке до рачунара 4/3
 1.  
Весна Терзић Чувари природе 4/4

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности

  разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34

3.6.4. Подела одељења на одељенске старешине      

ОДЕЉЕЊЕ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
1-1 Гордана Јосимов
1-2 Драгана Филиповић
1-3 Јасмина Рајић
1-4 Драгослава Гашпар
2-1 Ирена Мирковић
2-2 Снежана Живановић
2-3 Татјана Путник
2-4 Невена Дашић
3-1 Милена Калкан
3-2 Соња  Грујић
3-3 Весна Лујанов-Писарев
3-4 Биљана Анђелковић
4-1 Весна Вила
4-2 Славица Радосављев-Ђорђевић
4-3 Душанка Младеновић
4-4 Весна Терзић
5-1 Славко Макара
5-2 Емилија Милосављевић
5-3 Наташа Челар
   
5-4 Томислав Стошић
6-1 Драгана Милићев
6-2 Татјана Ановић
6-3 Татјана Стојковић
6-4 Благоје Копривица
7-1 Вера Станоевски
7-2 Биљана Крстин
7-3 Зорица Аћамовић
8-1 Драгица Дулејан
8-2 Биљана Дубаић-Стојаков
8-3 Дарко Кнежевић
продужени боравак Марија Маринковић
   

3.6.5. Дежурства у школи

            Дежурство ученика и наставника у школи има променљив карактер, а у складу је са структуром радне недеље.

            Распоред дежурства наставника се налази у прилогу Годишњег плана рада школе.

3.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Рок извршавања

Назив послова и радних задатака

Носиоци задатака

 

IX

- Израда  и усвајање

годишњих планова рада НВ, ОВ, ОС, Актива и секција

ОВ, НВ, ОС, ПП служба, директор, наставници

 
IX, XII, III, VI - Састанци Савета родитеља директор, ПП служба  
X, IV - Јесењи и пролећни  крос

наставник физичког

васпитања и ОС

 
XII, V, VI - Излети и екскурзије ОС  

X, I, V

-Обележавање Дана бундеве, Дана Светог Саве и Дана школе Одбор за обележавање и директор  

I, VIII

- Анализа реализације наставног плана и програма и извештај о раду школе директор, ПП служба, НВ, ОВ  

XI, XII, IV, VI

- Утврђивање успеха по кварталима и доношење мера за унапређивање успеха ОС, НВ,ОВ, ПП служба, директор  

IX, XI, XII, IV, VI

- Родитељски састанци

ОС, ПП служба

 

IV, V, VI

- Тестирање ученика за полазак у први разред ПП служба  

III, IV, V

- Школска и општинска такмичења

предметни

наставници

 

V,VI

- Припрема за упис ученика у средње школе ОС,педагог и комисија за ПИ  

V, VIII

- Припремна настава за ученике који су упућени на поправни испит предметни наставници
VI - Организација завршног испита за ученике 8.разреда директор, ПП служба
           

3.8. ИНКЛУЗИЈА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

            За ученике са сметњама у психичком и физичком развоју наставници  спроводе индивидуални приступ са диференцираним и редукованим захтевима у погледу наставних садржаја. У нашој школи је заживео прогам инклузије деце са посебним потребама где се и у нижим и у вишим разредима налази неколико ученика са којима се индивидуални образовни планови (ИОП-и) спроводе уз сарадњу са родитељима, стручњацима организације „Велики и мали“ и Интерресорном комисијом града Панчева.

Са СОШО „Мара Мандић“ склопљен је уговор о међусобној сарадњи, тако да ученици који нашу школу похађају према индивидуалном, измењеном или редукованом програму, имају додатну подршку од стране едукованог особља специјалне школе.

 Спроводи се и сарадња са Домом за децу и омалдину без родитељског старања „Споменак“, које је отворило Саветовалиште за децу и адолесценте у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“.

У вези са инклузијом деце наставно особље, као и педагошко-психолошка служба се континуирано оспособљава и обучава, посећује семинаре и стручно се усавршава.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР

-организовање састанка учитељица које примају прваке са ПП службом у циљу указивања на ученике са потенцијалним тешкоћама

- организовање одељенског већа петих разреда на коме ће учитељице дати упутства наставницима за рад са ученицима који имају потешкоће у учењу

Чланови СТ ИО

Стручна служба

ОКТОБАР

- успостављање сарадње са Активом учитеља и идентификовање деце са тешкоћама у развоју и учењу у млађим разредима

- пружање подршке у индивидуализацији наставе за идентификоване ученике

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

НОВЕМБАР

- осмишљавање и реализација различитих активности у сарадњи са Вршњачким тимом и Ђачким парламентом

-идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка / ИОП у старијим разредима

-пружање подршке за израду ИОП-а за неколико ученика којима је неопходан

-презентовање ИОП-а на Педагошком колегијуму

Чланови СТ ИО

Стручна служба

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

ДЕЦЕМБАР

-давање подршке одељенским старешинама и учитељицама за адекватну презентацију ИОП-а родитељима

-анализа и ревизија ИОП-а

-анализа успеха ученика и идентификација оних за који је неопходан ИОП у 2. полугодишту

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

ЈАНУАР

-организовање састанка са одељенским старешинама ученика који су идентификовани као они за које је потребна израда ИОП-а

-подршка за израду ИОП-а

-подршка у сарадњи са родитељима ученика са тешкоћама

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

ФЕБРУАР

- подршка за израду ИОП-а

-успостављање сарадње са интерресорном комисијом и изналажење могућности за ангажовањем асистента у настави

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

АПРИЛ

-анализа реализације ИОП-а на класификационом периоду

-израда извештаја за Педагошки колегијум

-анализа резултата истраживања, израда акционог плана и презентација на Наставничком већу

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

Чланови СТ ИО

МАЈ - укључивање ученика са проблемима у учењу и понашању у фер плеј турнир поводом Дана школе

Чланови СТ ИО у сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља

ЈУН -анализа реализације ИОП-а Чланови СТ ИО
КОНТИНУИРАНО, ТОКОМ ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

- праћење рада асистената у настави и размена искустава

- сарадња са ШОСО „Мара Мандић“ и стручњацима школе који пружају додатну подршку нашим ученицима

- сарадња са Домом „Споменак“, тј. Саветовалиштем за децу и адолесценте у оквиру Дома

Чланови СТ ИО

Стручна служба

Чланови тима:

1. Гордана Јосимов

2. Драгана Филиповић

3. Весна Лујанов Писарев

4. Милена Калкан

5. Ирена Мирковић

6. Марија Мишљанов

7. Маја Марошан Михајловић

3.9. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

У школској 2015/16. години  у продуженом боравку ће се радити по утврђеном плану и програму који је саставни део Годишњег плана школе.

У септембру месецу биће формирана група продуженог боравка од ученика првог и другог разреда. Ученици ће бити упознати са дужностима, обавезама, правилима понашања у школи. Током године радиће се на утврђивању и обнављању пређеног градива у редовној настави, изради домаћих задатака, описмењавању ученика.

За рад у продуженом боравку од наставних средстава се користи DVD, TV, CDплејер, школска табла. У оквиру својих активности, ученици израђују очигледна наставна средства.

Будући да ученици имају велику природну потребу за кретањем и активностима ове врсте, у продуженом боравку кад год осетимо потребу за физичком активношћу можемо је реализовати на терену, у школском дворишту или у учионици ако за то има потребе.

У продуженом боравку радиће наставник разредне наставе Марија Маринковић.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

-         Оспособљавање ученика да сами организују рад и да активно учествују у процесу организације рада.

-         Развијање позитивних међуљудских односа кроз дружење, договарање и помоћ вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери.

-         Остваривање слободне дисциплине: дете је активно, али по засићењу може да промени активност.

-         Постављање и неговање правила понашања.

-         Омогућити ученицима што више боравка на свежем ваздуху и бављење физичким активностима које позитивно утичу на правилан развој и раст.

-         Развијање креативности ученика кроз ликовно и музичко стваралаштво и укључивање у разне изложбе, манифестације, позоришне представе, обележавање разних датума- Бундевијаде, Дана планете, Дана школе, школске славе, итд.

-         Развијање културно-хигијенских навика ради очувања здравља.

-         Развијање одговорности, упорности, сналажљивости и доследности кроз израду домаћих задатака.

-         Описмењавање ученика.

-          Неговање односа према раду, стварима, понашања према друговима

-          Неговање толеранције, стрпљења у раду, учењу, приликом ручања, играња, дружења.

РИТАМ РАДА  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Продужени боравак деце се одвија у две смене.

Када ученици иду после подне на наставу боравак се организује пре подне у периоду од 8.00 до 13.30 часова. Када похађају наставу пре подне, у боравак иду од 10.30 до 16.00 часова.

 

Сатница рада у продуженом боравку

 

Пре подне

8.00 – 8.15  - пријем ђака у боравак

9.00 – 9.30 - доручак у трпезарији

9.45 – 11.00 - израда домаћих задатака

10.30 – 11.30 - активности ученика у слободном времену

11.30 – 12.00 - ручак у школској трпезарији

12.00 -  13.00 – слободне активности

13.00 – 13.30 - сређивање просторије у којој бораве и напуштање боравка

После подне       

10.30 – 11.30 - боравак на отвореном простору или усмерене релаксирајуће активности у учионици зависно од временских прилика

11.30 – 12.00 -  ручак у школској трпезарији

12.00 – 14.00 -  израда домаћих задатака

14.00 – 15.00 -  слободне активности

15.00 – 15.30 -  ужина у школској трпезарији

До напуштања боравка у 16.00 часова

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

СЕПТЕМБАР

-          Формирање групе првака за продужени боравак.

-          Прављење списка ученика у дневник долазака.

-          Подсећање на правила понашања у школи и у боравку.

-          Израда домаћих задатака.

-          Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-          Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-          Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-          Развијање хигијенских навика.

ОКТОБАР

-          Израда домаћих задатака.

-          Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-          Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-          Обележавање Бундевијаде – прављење маски, радови од природног материјала, бундева, лишћа, кукуруза, шаше…

-          Учествовање на паради, у шетњи, маскембалу,изложби радова, представи

-          Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-          Развијање хигијенских навика.

-          ДИЛС пројекат у коме учествују деца која имају потешкоће у савладавању школског градива.

-          Читање и анализа бајки и прича ради развијања заинтересованости ученика за читањем и ради развијања логичког мишљења и позитивних ставова о животу.

-          Прављење заједничког паноа од креп папира на тему ,,Октобар – месец здраве хране''.

НОВЕМБАР

-          Израда домаћих задатака.

-          Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-          Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-          Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-          Развијање хигијенских навика.

-          ДИЛС пројекат у коме учествују деца која имају потешкоће у савладавању школског градива из математике (,,Забавна математика'').

-          Читање и анализа бајки и прича ради развијања заинтересованости ученика за читањем и ради развијања логичког мишљења и позитивних ставова о животу.

-          Прављење ликовних радова: животиње од сувог лишћа, на тему јесени.

ДЕЦЕМБАР

        - Редовна израда домаћих задатака

        - Вежбе читања и писања текстова штампаним и писаним словима ћириличног и     латиничног писма

        - Учлањивање у библиотеку, читање нових књига, часописа

        - Читамо и бојимо „Вукову цртанку“

        - Вежбе задатака са сабирањем и одузимањем које прате план и програм рада редовне наставе

        - Стигла је зима – припремање радова за пано – цртање Снешка Белића, зиме, украшавање јелке, простора у боравку, учимо да правимо пахуље од папира

       - Цртамо, лепимо, сецкамо, бојимо и бројимо

       - Редовно уређивање боравишног простора и развијање хигијенских навика

       - Позоришна представа за завршетак првог полугодишта и поводом предстојећег дочека Нове године

       - Прављење честитки и исказивање лепих жеља за Нову годину

  

ЈАНУАР

-          Враћамо се с распуста – причамо како смо се провели, наши доживљаји и поклони

-          Редовна израда домаћих задатака, читање текстова из читанке и нових  књига из библиотеке, школских часописа

-          Прослава поводом школске славе „Светог Саве“

-          Присуствовање и учествовање на приредби

-          Гледање дечјих серија, цртаних филмова по избору ученика

-          Друштвене игре и правила понашања

ФЕБРУАР

-          Провера и израда домаћих задатака дата из свих предмета

-          Учимо да рецитујемо нове песме

-          Наше  заједничке игре и играчке, како их чувамо

-          Подсећање на правила понашања у простору који боравимо

-          Учимо нове друштвене игре

-          Цртамо за наше другове, рођенданске честитке, поклањамо нацртано

-          Свакодневно уређивање простора у коме се борави

-          Неговање хигијенских навика

    

МАРТ

-          Припрема радова, цртање, бојење, сецкање за нови пано поводом Дана жена – цртамо за наше маме, баке, тетке, ујне…

-          Празнични пано – Мама и ја

-          Слободне активности, друштвене игре, гледање цртаних филмова, слушање музике

-          Редовно подсећање на правила понашања у боравку

-          Неговање хигијенских навика

-          Вежбамо редовно задатке из математике, множење, дељење, сабирање и одузимање

                                  

АПРИЛ

-          Наше шале, игре, музичко и ликовно стваралаштво

-          Редовна израда домаћих задатака из свих предмета- српски језик, математика, свет око нас, енглески језик

-          Вежбе читања и писања штампаних и писаних слова оба писма

-          Припремамо се да погледамо позоришну представу предвиђену у пролећном периоду

-          Цртамо за Дан планете Земље, гледамо перформанс старијих ученика

-          Физичке активности

МАЈ

      -     Наше књиге – читање нових изабраних књига и часописа из библиотеке

-          Редовна провера и израда домаћих задатака

-          Посета млађој групи вртића у близини школе – како помоћи млађима у игри, учењу, дружењу

-          Развијање друштвених навика кроз игру, рад и учење

-          Неговање хигијенских навика како у боравку тако и ван њега

-          Свакодневно уређивање простора у коме ученици бораве

-          Фузичке активности, организоване ескурзије, шетње, игре у дворишту зависно од временских прилика, игре лоптом итд.

-          Подсећање на правила понашања у боравку и школском дворишту

                                             

ЈУН

      -     Развијање друштвених навика кроз игру, рад и учење

-          Израда домаћих задатака

-          Слободне активности, игре у боравку и школском дворишту

-          Ускоро ће крај школске године – наши успеси и неуспеси, како ћемо се потрудити до бољих успеха

-          Шта планирамо за распуст, како и где ћемо га провести

 

 

 

 

4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

 

            Стручни органи су носиоци свих активности у реализацији основног образовања и васпитања.

            Наставничко веће, разредно веће и стручни активи прате остваривање Плана и програма, анализирају остварене циљеве и садржаје образовања и васпитања, утврђују резултате рада наставника и ученика.

            Планом рада стручних органа, поред општих, утврђени су и други задаци распоређени по месецима и извршиоцима.

 

4.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 

Активност Носиоци активности Време
- конституисање Педагошког колегијума - директор

август, септембар

- доношење Програма рада педагошког колегијума - директор, ПП служба
- учешће у планирању стручног усавршавања наставника - директор, ПП служба
- утврђивање резултата рада ученика - ПП служба

квартално,

полугодишње

- доношење ИОП-а - Стручни тим за ИО

- праћење резултата рада ученика

- предлагање и праћење примене иновација у циљу побољшања квалитета наставног процеса

- стручни активи

- наставници

            током године

- aнализа безбедности и сигурности у школи - директор, ПП служба
- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом , као и акционим планом у области самовредновања рада  школе

- директор, ПП служба, руководиоци стручних већа

- сарадња са Стручним тимом за ИО - Стручни тим за ИО
- спровођење поступка за стицање знања наставника/стручног сарадника - директор
 - Анализа извештаја рада Педагошког колегијума на крају првог  полугодишта - директор децембар

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- директор

- директор

јун, јул, август

4.2. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће усмерава и координира целокупни васпитни и образовни процес у школи.

Програмски задаци:

Динамика Програмски садржај Носилац
1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ
VIII 1.Анализа организационе техничке припреме за почетак рада у наредној школској години (припремљеност објекта) директор
VIII

2. Постављање организације образовно-васпитног рада (социјална организација)

број и структура одељења по кључним варијаблама (успех, социјални статус, број ученика у одељењу);

педагошко психолошка заснованост распореда часова

подела предмета на наставнике

школски календар (ритам рада у току школске године)

директор, педагог
IX 3. Организација екскурзија и излета  
IX 4. Организација наставе у природи  
I 5. Организација прославе Дана Светог Саве  
IV 6. Организација прославе Дана школе  
XI-VI 7. Организација зимовања и летовања  
2. ПРОГРАМИРАЊЕ  РАДА
VIII 1. Разматрање предлога годишњег плана и програма рада директор, педагог
IX-VI 2. Месечно планирање послова и радних задатака  
IX-VI 3. Концепција планирања наставног рада (годишњи и оперативни планови наставних тема)  
3. ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ОСТВАРЕНИХ  РЕЗУЛТАТА
IX 1. Анализа остварених резултата у протеклој школској години (годишњи извештај о раду) директор
X-VIII 2. Анализа остварених резултата на крају појединих класификационих периода у току школске године педагог, директор
X, XII, III, VI, VIII,

3. Остваривање годишњег програма рада школе

анализирање реализације планираног фонда часова

остваривање појединих програма рада (унапређивање наставног рада, стручног усавршавања и сл.)

рада стручних органа (актива, већа и др.)

педагог, психолог, директор, руководиоци актива и одељенских већа
V 4. Анализа рада школе у природи руков. шк. у прир.

XII

III, VI

5.Анализа реализације програма педагошко инструктивног рада

педагошко-дидактичка заснованост часова

педагог, психолог
4. УНАПРЕЂИВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА  ШКОЛЕ
XII-V 1. Опремање специјализованих учионица (дидактичким медијима) директор
X, XI, XII, II, III, V

2. Теоријско упознавање појединих педагошких иновација:

индивидуализована настава (потреба, функција, значај, модели)

истоврсни и диференцирани задаци групног облика рада у настави

примена савремене образовне технологије у настави

примена савремених поступака праћења и вредновања рада ученика у настави

педагог
5. МОТИВАЦИЈА  И  СТИМУЛАЦИЈА  УЧЕНИКА  И  НАСТАВНИКА  У  НАСТАВНОМ  РАДУ
X 1. Доношење правилника о стимулативним мерама за ученике (награђивање) руководилац комисије
X 2. Доношење правилника о стимулативним мерама за наставнике (награђивање) руководилац комисије
XI-VI 3. Додела признања ученицима и наставницима у току и на крају школске године директор, одељ.старешина
6. КАДРОВСКА  ПИТАЊА
IV 1. Анализа кадровских услова рада у школи (мере за унапређивање) директор
7. ИСТРАЖИВАЧКИ  РАД
IV 1. Упознавање наставника са извршеним истраживањима педагог и психолог

4.3. РАЗРЕДНА ВЕЋА         

            Разредно веће сачињавају сва одељења једног разреда. Оно обавља следеће послове:

            -непосредно организује образовно-васпитни рад

            -прати рад и резултате ученика

            -предлаже мере за побољшање услова рада

            -подстиже рад одељењске заједнице ученика

            -утврђује оцене и општи успех ученика

            -похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере

            -даје предлоге за екскурзије, излете и посете

            -врши друге послове у складу са општим актима школе

Програм рада разредних већа:

време програмски садржај
1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
IX Формирање већа
IX Израда годишњег програма рада већа
IX Усвајање годишњег програма рада
IX,X Анализа програма интересних (предметних) група
XI-IV Израда плана писмених задатака из појединих предмета
XI-VI План одвијања “дана отворених врата” предметних наставника и разредних старешина
XI-VI План организације родитељских састанака
2. ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ
IX Организација наставе у одељењу (распоред, задаци, циљеви и сл.)
IX Просторно дидактичко-технички услови рада у школи
X Стање дидактичких медија и материјалних средстава у организацији наставе
3. УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
X-V Договори о примени иновација из појединих предмета (проблемска, програмирана и друге врсте наставе)
X-V Примена дидактичких иновација у појединим предметима
X-V Примена образовног софтвера у настави
X-V Примена образовне технологије у настави
X-V Израда дидактичких материјала за примену појединих иновација у настави
X-V Организовање угледних часова и посете часовима
4. ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА  УЧЕНИКА
X-VI Анализа успеха ученика у настави
X-VI Уједначавање критеријума вредновања постигнућа ученика
X-VI Анализа односа ученика према раду и нормама живота и рада у школи
X-VI Примене стимулативних и дисциплинских мера
5. ИСТРАЖИВАЊЕ  У  НАСТАВИ
XI-V Ставови ученика према организацији наставног рада у чколи
XI-V Ставови ученика о томе шта цене, а шта не код својих наставника
V-VI Анализа резултата истраживања
6. ИЗВОРИ  ЗА  САМОСТАЛАН  РАД  УЧЕНИКА
II-V Анализа коришћења вануџбеничке литературе
X-V Самостални рад ученика у настави (како подстицати у току наставе и ваннаставе)
7. ИСПИТИ
VI Припремна настава
VIII Продужна настава
VIII Именовање комисија за полагање поправних и разредних испита
VIII Поправни испити
8. МАТУРСКО  ВЕЧЕ
VI Организација матурских свечаности

Руководиоци разредних већа су:

Разред Руководиоци  разредних већа
I Гордана Јосимов
II Снежана Живановић
III Соња Грујић
IV Весна Шукер
V Томислав Стошић
VI Татјана Ановић
VII Вера Станоевски
VIII Драгица Дулејан

4.4. СТРУЧНА ВЕЋА

            Председници стручних већа доносе програм њиховог рада. Ови програми утврђују начин избора и коришћење уџбеника, приручника, корелацију наставних садржаја, уводе савремене педагошке методе.

Програм рада стручних актива:

време садржај носиоци
1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
VIII-IX 1. Конституисање већа руководство
IX

2. организационо-материјални услови рада

доношење плана рада стручних већа по областима

договор о броју седница и времену одржавања

предлог набавке наставних средстава и литературе

сарадња и координација са другим активима

разредни и предметни наставници
2. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УСАВРШАВАЊЕ
X-VI

1. Реализација плана и програма:

договор о начину планирања

организација допунске и додатне наставе

предметни наставници
X-VI

2. Унапређивање образовно-васпитног рада

уједначавање критеријума у настави

примена наставних средстава у раду

предметни наставници
X-VI

3. Праћење и реализација образовно-васпитног рада

анализа успешности ученика и оспособљавање за самостално учење

наставници разред. и пред. наставе
3. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ
IX-VI

1. Стручно усавршавање наставника

усавршавање приправника и размена искустава наставника

семинари, предавања и стручна литература

разред. и предмет. настава
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
IX-VI 1. Организовање допунске, додатне и факултативне наставе  
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
II-V 1. Организација такмичења у школи  
III-V 2. Учешћа на такмичењима  
VI 6. ПОДНОШЕЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  

           

Руководиоци стручних већа су:

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Емилија Милосављевић
2. Математика Биљана Дубаић Стојаков
3. Физика и ТИО Дарко Кнежевић
4. Биологија и хемија Тодорка Николова
5. Историја и географија Наташа Челар
6. Страни језици Зорица Аћамовић
7. Веће вештина Благоје Копривица
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

4.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма доноси програм рада и подноси извештаје  о његовој реализацији, израђује нацрт школског програма, израђује пројекте који су у вези са школским програмом и прати реализацију школског програма.

Време

Активност

Носиоци активности

Начин праћења

Август

- Израда нацрта анекса годишњег програма рада, у складу са законским новинама

- Прикупљање годишњих и оперативних планова за шк. годину

- наставници, руководиоци актива

- прикупљена докуметација

Септембар

- Израда анекса годишњег програма рада, у складу са законским новинама

- Усклађивање са ШРП и акционим планом за самовредновање

- наставници, руководиоци актива

- прикупљена докуметација

Октобар

- Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Новембар

- Праћење реализације допунске и додатне наставе

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Децембар

 - Анализа извештаја на крају првог  полугодишта - наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Јануар

Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Фебруар

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Март

- Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Јун

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Чланови актива за развој школског програма су:

- Драгана Филиповић, руководилац већа учитеља

- Ивана Бикар, руководилац већа српског језика

- Татјана Ановић, руководилац већа страних језика

- Славко Макара, руководилац већа вештина

- Тодорка Николова, руководилац већа биологије и хемије

- Татјана Стојковић, руководилац већа матеметике

- Дарко Кнежевић, руководилац већа физике и ТИО

- Биљана Крстин, руководилац већа историје и географије

- Марија Мишљанов, стручна служба

- Маја Марошан Михајловић, стручна служба

4.6. РАД  ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА

            На часовима одељенског старешине ће се обрађивати теме блиске ученицима. Предлог тема је саставио педагог и психолог школе у сарадњи са одељенским старешинама и он се налази у прилогу овог Плана.

 

5. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

 

5.1. РАД ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

            План и програм рада педагошко-психолошке службе:

време програмски садржај реализатор
  1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

VIII, XI

1. Планирање и програмирање:

- Учешће у изради ИРШ и ГПРШ, израда планова и програма

педагог

психолог

XI -

VIII

- Учешће у раду тимова у школи

VIII, XI

2. Организација педагошког рада школе

XI -

VIII

3. Праћење и вредновање рада школе

  2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  И ИНСТРУКТИВНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА

XI, X

 1. Сарадња с наставницима и директором школе:

- идентификовање обдарених ученика, као и оних који имају сметње у развоју и учењу и организовање одговарајућег васпитно – образовног рада,

- рад са наставницима у припремању и планирању непосредног васпитно – образовног рада,

-праћење  ефекта  преласка  са  описног  на  нумеричко  оцењивање  после  првог  разреда,

-праћење  прилагођавања  ученика  при  преласку  са разредне  на  предметну  наставу,

-упућивање  наставника на  коришћење  педагошке  литературе.

педагог

психолог

XI - VI

- упознавање стручних актива, ОВ, НВ са резултатима анализа проучавања и истраживања

XI - VI

        2. Сарадња с одељенским старешинама:

У циљу унапређивања рада одељењских већа а

у циљу отклањања проблема у раду са ученицима

педагог

психолог

 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА

XI - VI

- Тестирања, испитивања, анкетирања, разговори и друге активности са групама ученика или одељењима,

- Израда инструмената за испитивање знања и осталих карактеристика личности (тестови знања, анкета, скала, процене, социометријских упитника и др.),

- Идентификација  ученика  који  су  васпитно-едукативно емотивно  и  здравствено  занемарени, и  мере  заштите и помоћи тако угроженој  деци,

- Превентиви  ментално  хигијенски  рад  са  одељенским заједницама,

- Организовање часова са циљем унапређивања међуљудских односа и помоћи одељењским заједницама да организују своје активности,

- Сарадњa са Ученичким Парламентом, и са координатором,

- Координација рада Вршњачког тима,

- Рад  са даровитим  ученицима,

- Професионално усмеравање,праћење  и  проучавање  интересовања  ученика.

педагог

психолог

XI - VI

4. САРАДЊА СА  РОДИТЕЉИМА

- Педагошко – психолошко образовање родитеља,

- Сарадња са родитељима обдарене деце и деце која имају проблема у учењу и развоју,

- Организовање, припремање и учешће на родитељским састанцима,

- Пружање помоћи у васпитном раду са децом, оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и понашање,

- Саветодавно – инструктивни рад са родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и развоју,

- Упознавање родитеља са психолошким карактеристикама деце и давање савета за решавање развојних и других проблема

педагог

психолог

XI - VI

5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ

- Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање образовно – васпитног рада у Школи,

- Учествовање у истраживањима других школа, научних и просветних институција

педагог

психолог

III - Истраживање брзине читања ученика 3. разреда,
XI - Учествовање у самовредновању школе, изради новог ШРП-а           

VI

- Истраживање успеха ученика на квалификационом испиту за упис у средње школе,
  6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

XI -

VIII

- Унапређивање рада стручних органа током године,

- Извештавање стручних органа о резултатима извршених анализа, прегледа и истраживања,

- Учествовање у организацији и припреми састанака стручних органа,

-Решавање  актуелних  О-В проблема  школе,

-Рад  у  стручном  тиму  за ШРП.

-Сарадња  са другим  психолозима  и педагозима предшколских,основних и  средњих  школа,

педагог

психолог

  7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

IX

- Израда плана и програма стручног усавршавања наставника,

педагог

психолог

XI - VI

- Учешће на семинарима, предавањима, активима педагога

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним институцијама и др. установама,

-Помоћ  у  менторском  вођењу приправника  у  школи.

                          8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

XI -

VIII

- Досијеи ученика

- Посебни досијеи тестираних ученика

-Документација разговора са родитељима

- Дневници рада

психолог

педагог

 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД

педагог

психолог

XI -

VIII

Припремање и планирање

Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње.

Посебни програми рада педагога и психолога се налазе у прилогу овог Плана.

5.2. РАД БИБЛИОТЕКАРА

ЦИЉ

Развијање културе читања код ученика и њихово оспособављање за самостално коришћење и проналажење потребне књижне и некњижне грађе.

ЗАДАЦИ

 1. Развијање потреба, навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе.
 2. Подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем одговарајуће информацијске грађе.
 3. Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, развој толеранције и уважавање различитости.
 4. Учествовање у остваривању програма образовно-васпитног рада школе.
 5. Подстицање и упућивање ученика, наставника и сарадника на коришћење фондова школске и других библиотека.
 6. Набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, инвентарисање, класификовање, сигнирање и каталогизација.
 7. Вођење прописане евиденције и документације.
 8. Заштита библиотечке грађе.

Циљеви и задаци програма рада реализоваће се кроз програмске садржаје у 180 радних дана распоређених у 36 наставних недеља.

Програмски садржаји Наставне недеље
Месец IX X XI XII I II III IV V VI  
Број радних дана 20 23 20 15 14 19 20 22 19 8 180
непосредан рад (6сати)
Васпитно-образовна делатност са ученицима*4,4 88 101,2 88 66 61,9 83,6 88 96,8 83,6 35,2 792
Сарадња са наставницима*0,3 6 13,8 6 4,5 4,2 5,7 6 6,6 5,7 2,4 54
Библиотечко-информациона делатност*1 20 23 20 15 14 19 20 22 19 8 180
Културна и јавна делатност*0,3 6 13,8 6 4,5 4,2 5,7 6 6,6 5,7 2,4 54
Остали послови (2 сата)
Планирање и програмирање*1 20 23 20 15 14 19 20 22 19 8 180
Стручно усавршавање*1 20 23 20 15 14 19 20 22 19 8 180
                         

Програм рада сачињен је на основу упутства подзаконских аката везаних за рад Библиотекара и стручног чланка Ђурђевке Јарић, шефа Матичне службе Градске библиотеке у Панчеву, објављеном у часопису Панчевачко читалиште и дато на стручним семинарима.

Библиотекар у току школске године ради и остале послове по налогу директора школе на основу структуре о 40-то часовној радној недељи.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

Назив делатности Програмски садржаји Носиоци активности Време (месец) Начин праћења
Образовно васпитна делатност

-планирање активности у раду са ученицима

-упознавање ученика са радом библиотеке

-упознавање ученика с врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија...

-реализација часова библиотекарства

-вођење библиотечке секције;

-пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе;

-подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе;

-развијање информацијске писмености и формирање навика за самостално налажење информација;

-подстицање код ученика развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија – рад на пројекту

-помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;

-подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота (препоручивање текстова за читање и разговор о прочитаним текстовима)

-упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација

-педагошка помоћ при реализацији наставних садржаја, садржаја слободних активности и ваннаставних активности

-обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Дан писмености, Дан бундева, Месец књига, ),

-промоција читања и развијање читалачких способности ученика;

-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом;

библиотекар

ученици

библиотекар

чланови секције

ученици

библиотекар

ученици

наставници

библиотекар

ученици

библиотекар, ученици

наставници

библиотекар

ученици

библиотекар

библиотекар

ученици

   
Сарадња са наставницима, стручним сарадницима, директором и родитељима

-учествовање у припремању годишњег и развојног плана школе

-припремање годишњег плана за обраду лектире;

-набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике

-информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и педагошко-психолошке литературе

-сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набавци књига на Сајму

-сарадња на развоју информацијске и информатичке писмености, развијањем „истраживачког духа“ код ученика и упућивањем да буду критични и креативни корисници информација - заједнички рад на пројектима

-сарадња са наставником грађанског васпитања у вези са израдом пројеката,

-сарадња са вероучитељем у вези обележавања значајних датума,

-сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе,

-тимски рад са наставницима у изради планова и проналажењу информација за реализацију наставног плана и програма

-присуство седницама стручних већа у школи,

-присуство седницама наставничког већа;

-сарадња са родитељима

библиотекар

наставници

педагог

библиотекар

библиотекар

наставници

педагог

библиотекар,

наставници

библиотекар, наставници, педагог

   
Библиотечко-информациона делатност

-израда годишњег плана и програма рада

-систематско информисање корисника корисника о новим књигама, листовима, часописима, конкурсима;

-припремање паноа и тематских изложби о појединим издањима, ауторима, акцијама, јубилејима, важним данима и догађајима и слично;

-израда статистике коришћења фонда (дневна, месечна, годишња);

-упис ученика у библиотеку;

-сређивање и естетско уређење библиотеке

-сређивање књига на полицама

-сређивање ознака на полицама

-остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање, класификација и каталогизација, отпис и ревизија),

-израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и (само)вредновање рада

     

Културна и јавна делатност

 -сарадња са Градском библиотеком – планирање заједничких акција и пројеката (обележавање Дана писмености, Месеца књиге..)

-израда текстова за интернет презентацију школе

- организовање књижевних сусрета

     
Стручно усавршавање

-праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа;

-праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства;

-учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре;

-сарадња са другим библиотекама.

     

5.3. РАД СЕКРЕТАРА

Послови и задаци из делокруга правне службе:

*  израда нацрта статута, правилника и дргих општих аката из овог

    делокруга ( по потреби).

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на

   мишљење и обраду  (током целе године)

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе

    године)

* праћење законских и других прописа  и указивање на обавезе које   

   проистичу из њих ( целе године).

* праћење примене статута, колективних уговора и других општих

   аката,  припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења

   тих   аката (целе године)

* присуствовање седницама школског одбора, вођење записника и

   чување документације (целе године)

* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге и

   друге правне послове ( када се укаже потреба)

Послови и задаци из области кадровске службе:

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за пријем

     радника школе (по потреби)

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног

    односа (целе године)

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године)

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној

    заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године)

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и  органе

   ван школе, (целе године)

* сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно)

Послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених_

 

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита  и испита за лиценце наставника, сарадника као и осталих радника школе.   (целе године )

* упис ученика у први разред, ( мај - септрмбар)

 *вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима (целе године)

Остали  послови :

 * организација и надзор над радом административне и помоћно-техничне службе,које опслужују образовно-васпитни процес школе (свакодневно).

               

6. РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ

 

6.1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА

            Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове именује и разрешава скупштина општине, односно скупштина града. Изборни период је четири године.

            Чланови школског одбора су:

 1. Наталија Гашевић
 2. Бранислав Врачевић
 3. Душан Пурић
 4. Јелена Самуилов
 5. Весна Чанковић
 6. Александар Радојевић
 7. Слободан Стамболић
 8. Биљана Дубаић Стојаков
 9. Ирена Мирковић

            На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања  Школски одбор се бави следећим програмским садржајима:

ВРЕМЕ САДРЖАЈ
  1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
VIII-IX

Доноси Статут школе

Доноси годишњи програм рада школе

Усваја  извештаја о остваривању рада школе

  2. ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНА  ПРОБЛЕМАТИКА
IX-VIII

Одлучује о пословању школе

Одлучује о коришћењу средстава школе

Врши анализу финансијског стања школе

Разматра успех ученика и предузима мере за побоњшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада

  3.  САРАДЊА  СА  ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ
IX-VIII

Анализа сарадње са друштвеном средином

Реализација културне и јавне делатности школе

  4.  КАДРОВСКА  ПРОБЛЕМАТИКА
IX-VIII

Расписује конкурс за директора

Расписивање конкурса за избор наставника и стручних сарадника уз давање мишљења за њихов избор

Разматрање успеха ученика и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада

Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и статутом школе

6.2. РАД  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Школом руководи и директор. Програмирање и вредновање рада школе је магистрално подручје његовог рада. То је и сложена делатност која на свеобухватан начин изражава припрему, функционисање и домете образовног процеса и других активности школе.

Функција менаџмента од испитивања услова, планирања и програмирања рада школе, до вредновања остварених резултата, представqају повезан низ активности од којих зависи не само рад директора, него укупна делатност школе.

 

Послови организације васпитно-образовног рада:

 • Учешће у изради идејне скице програмске структуре рада школе
 • Изради месечног плана послова школе и плана директора школе

Инструктивно-педагошки рад:

 • Израда распореда свих видова наставе и рада службе
 • Седнице

Рад са стручним органима, стручним сарадницима и родитељима:

 • Консултације са стручним службама , педагога и психолога
 • Разрада овлашћења свих руководних места, одговорност истих, праћење и вредновање рада
 • Сарадња са родитељима

Рад на праћењу и унапређивању образовно-васпитног рада:

 • Израда програма вредновања рада школе И wегове реализације;
 • Израда инструментарија за:
 • Праћење припремања наставника за наставу
 • Усавршавање наставника
 • Вредновање рада ученика
 • Вредновање рада стручне службе
 • Израда дидактичких материјала
 • Подстицај за примену савремене образовне технологије
 • Истраживачки рад
 • Увођење информационог система у функцији ефикаснијег организационог рада школе
 • Учешће у евалуацији свих видова рада школе

 

Финансијско-материјални послови:

 • Анализа финансијског плана
 • Праћење, вредновање и укључивање у тржишна правила понашаља (зараде, инвестиције, одржавање)
 • Менаџер (планер, организатор, кадровски стратег, надзорник…)
 • Прикупљање средстава за поправак објекта школе
 • Прикупљање средстава за набавку савремене опреме школе
 • Усвајање завршног рачун

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ПРОГРАМИРАЊЕ:

-израда извештаја и програма рада школе

-помоћ наставницима при планирању и програмирању

-програм директора

aвгуст 2015.

септембар 2015.

септембар 2015.

септембар 2015.

ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ,САВЕТОДАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАД:

-припрема за почетак школске године

-праћење законских прописа

-унутрашња организација школе,стварање услова за обављање делатности

-посета наставним и ваннаставним активностима

-сарадња и помоћ наставницима и стручним -сарадницима,приправницима и другим радницима

-сарадња са родитељима

-предузимање мера за унапређивање васпитно образовног рада

-помоћ у таду стручним активима

јун-септембар

Континуирано

Континуирано

Повремено

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Повремено

АНАЛИЗА:

-анализа извештаја и остваривање годишњег програма

-анализа наставних планова и програма

-праћење успеха ученика

октобар-мај

Током године

Тромесечно

ОРГАНИЗОВАЊЕ И КООРДИНИРАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ:

-организовање увођења иновација у наставу

-организација и координација стручних органа школе

-организација и коопдинација наставних и ваннаставних активности

-израда плана опремања школе

-учешће у раду Одељенских већа и стручних актива

-припрема и вођење седница Наставничког већа

-спровођење одлука Органа управљања школе

Повремено

Континуирано

Континуирано

Током године

Тромесечно

Повремено

Континуирано

ПРЕДСТАВЉАЊЕ,ЗАСТУПАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ:

-представљање и заступање школе

-обезбеђивање и стварање материјалних услова за рад

-одобравање и регулисање финансијског пословања

-анализа пословања

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

-контрола вођења педагошке документације

-преглед матичних књига и дневника рада

Повремено

Повремено

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА,НАДЗОРНОМ СЛУЖБОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

-сарадња са Општинском управом, просветним инспекторатом,одељењем Министарства просвете

-учествовање у раду актива директора школа

Континуирано

Континуирано

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:

-стручно усавршавање запослених

Континуирано

ОПРЕМАЊЕ:

-активно учествовање у опремању и уређењу школског простора,школског дворишта,спортских терена и сале

Континуирано

ОСТАЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ Континуирано

6.3. САВЕТ РОДИТЕЉА

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку.

  Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

 Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно - образовних проблема.

Савет родитеља:

-         предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

-         даје сагласност на програм и организовање екскурзија

-         предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног рада

-         учествује у поступку предлагања изборних предмета

-         учествује у поступку предлагања избора уџбеника

-         учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика

-         предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе

-         разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

-         разматра и прати услове за рад установе

-         разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.

 

време реализације

садржај рада носиоци активности

септембар

Конституисање новог Савета родитеља и избор председника, заменика председника и записничара чланови Савета родитеља
септембар

Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2014/2015. годину

директор школе
септембар

Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2015/2016. годину

директор школе
септембар

Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 2015/2016. годину

председник Савета
 септембар Информисање о почетку рада школе, припремљености за нову школску годину и пријем првака директор
септембар

Договор око новчаних потраживања од ученика (осигурање, обезбеђење)

чланови Савета

директор

октобар

Упознавање са планом и програмом екскурзија, избор агенција и дневница

секретар школе

чланови Савета

октобар Учешће родитеља чланова Савета у организацији и обележавању „Дана бундеве“ чланови Савета
јануар Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске 2014/2015.године педагог школе
јануар Упознавање родитеља са програмом професионалне оријентације и њеним значајем психолог школе
јануар

Припреме за обележавање Дана Светог Саве 

директор

април

Припреме за обележавање Дана школе директор
април Анализа досадашње сарадње родитеља и друштвене средине са школом и предлози за њихово унапређивање

директор

педагог и психолог

чланови Савета

април

Сагласност за уџбенике председник Савета
мај Резултати ученика на такмичењу у току школске године педагог и психолог школе
мај Упознавање са новинама за полагање матурског испита педагог и психолог школе
мај Учешће у организацији матурске вечери за ученике 8. разреда одељенске старешине 8. разреда и чланови Савета родитеља
јун Давање сагласност на План и програм за извођење екскурзија, излета и наставе у природи за наредну школску годину директор
јун Предлог изборних предмета за наредну школску годину педагог и психолог школе
јун Извештај о упису ученика у средње школе педагог и психолог школе
јун Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2015/2016.године педагог и психолог школе
јун Израда извештаја о раду савета родитеља за школску 2016/2017. годину чланови Савета

Списак родитеља, чланова Савета родитеља за школску 2015-16. годину:

одељење име и презиме родитеља
1-1 Тошковић Марина
1-2 Несторовић Душица
1-3 Милатовић Ана
1-4 Ђорђев Даница
2-1 Матовић Миодраг
2-2 Бабић Сања
2-3 Мичевић Драган
2-4 Санадер Наталија
3-1 Марков Слађана
3-2 Радојевић Александар
3-3 Ковач Татјана
3-4 Тончев Дејан
4-1 Стојнов Марта
4-2 Лозановски Младенка
4-3 Каравла Наташа
4-4  Николић Живковић Весна
5-1 Хамзагић Адиса
5-2 Рајић Весна
5-3 Самуилов Јелена
5-4 Цветановић Снежана
6-1 Чанковић Весна
6-2 Перић Петар
6-3 Брнгар Зоран
6-4 Обрадовић Данијела
7-1 Албијанић Радојка
7-2 Срданов Гордана
7-3 Биговић Дубравка
8-1 Басарић Предраг
8-2 Соломун Душана
8-3 Мунћан Биљана

6.4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

На основу закона о основама система образовања и васпитања, у школској 2015/2016. години организоваће се рад ученичког парламента. Ученички парламент чине по 2 представника сваког одељења седмог и осмог разреда и по два представника  шестог разреда, који су посматрачи.

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
септембар 2015. Прикупљање података о новим кандидатима за ученички парламент (ученици 6.разр.) и евентуална промена досадашњих чланова (7. и 8. разр.)

П-П служба

одељенске старешине

октобар 2015. Упознавање кандидата о процедури и раду ученичког парламента П-П служба
октобар 2015. Званичан избор председника и чланова ученичког парламента уколико је дошло до промена П-П служба
октобар 2015. Подношење извештаја о наставку рада ученичког парламента на наставничком већу

П-П служба

ученици – представници парламента

новембар 2015. Израда плана активности предвиђених за школску 2014/2015. годину

П-П служба

ученици – представници парламента

новембар 2015.

децембар 2015.

фебруар 2016.

март 2016.

април 2016.

Спровођење планираних активности

П-П служба

ученици – представници парламента

мај 2016. Евалуација резултата спровођења планираних активности и израда извештаја

П-П служба

ученици – представници парламента

јун 2016. Подношење извештаја о раду ученичког парламента током школске 2014/2015. године наставничком већу

П-П служба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА НАСТАВНИКА

 

Индивидуални планови и програми рада наставника се налазе у прилогу овог Плана.

 

 

8. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

8.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ

            Значај слободних активности је у организовању слободног времена ученика под стручним педагошким надзором, утврђен дидактичким правилима. Различитост ученичког интересовања карактеристичног за узраст од 7 до 15 година, њихова радозналост, тежња ка стваралаштву и креативности, те потреба за дружењем, обавезују на организовање многобројних секција уз ангажовање свих учитеља и наставника. У плану је да ове године рад у групама слободних активности буде унапређен. Наставници ће учествовати на свим конкурсима, смотрама, такмичењима како државним тако и међународним. Очекујемо у марту месецу такмичење у организацији математичког друштва „Архимедес“ опет такмичење за младе матетатичар „Мислиша“, као и прошле године.

            У оквиру унапређења рада слободних активности планира се ове школске године организовање посета позоришним представама, музејима, планетаријуму у нашем граду или у Београду. 

У нашој школи постоје следеће секције:   

слободне активности стручни руководиоци
Рецитаторска секција Драгица Дулејан-Стојковић
Литерарна секција Емилија Милосављевић
Драмска секција Ивана Бикар
Саобраћајна секција Биљана Анђелковић, Дарко Кнежевић
Млади астрономи Биљана Крстин
Архитектура и грађевинарство Дарко Кнежевић
Еколошка секција Радојка Миловановић, Вера Станоевски
Историјска секција Наташа Челар
Фотографска секција Дарко Кнежевић
   

8.2. КОРЕКТИВНИ  РАД СА УЧЕНИЦИМА

            Код одређеног броја ученика присутне су тешкоће у савладавању наставног садржаја, што условљава неуспех у учењу, а тиме и тешкоће у напредовању.

         Да би се омогућило сваком ученику са лакшим сметњама у развоју да савлада градиво у складу са својим могућностима, реализоваће се  следећи програм корективно – педагошког рада:

Приближно време реализације

Садржај рада

Носиоци реализације
IX, током године - Идентификација ученика са сметњама ОС, педагог

IX

- Утврдити природу и степен поремећаја и формирати групе са посебним програмом рада педагог

X

- Упознавања чланова ОВ о евидентираним ученицима и присутним тешкоћама педагог

XI

- Усклађивање критеријума и начина вредновања успеха ових ученика наставници, педагог
током године - Прилагођавање захтева степену оштећења ученика наставници
по потреби - Укључивање ученика у рад допунске наставе наставници
током године - Успостављање сарадње са родитељима деце ОС, педагог
по потреби - Организовање сарадње са специјалистичким здрав. установама ОС, педагог
током године - Вођење документације за сваког ученика посебно наставници, ОС, педагог
током године - Континуирано праћење напредовања развоја и промена код ученика наставници, ОС, педагог
VI - Извештај о раду ОС

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ

            Програм је сачињен на основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр.7/10) и “Упутства” Министарства просвете Републике Србије за остваривање “Плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној школи” која је саставни део Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања.

            Циљ: Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

            Задаци: Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучаваwе објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима: стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

            Садржаји екскурзије базирају се на наставном плану и програму и саставни су део годишњег програма рада школе.

            Планове и програме екскурзија и рекреативне урадила су већа свих разреда од 1-8  за своју генерацију ученика.

            Директор школе ће на основу сагласности школског одбора потписати уговор, као одговорно лице за извођење екскурзије.

            Екскурзије ће се реализовати са одељењима од 1. до 8. разреда, по плану предлога стручних актива и сарадника.

            Наведене екскурзије су једнодневне.

            Предлог плана екскурзија:

Разред Дестинација Динамика
1. Београд јун 2015.
2. Чуруг, Ечка, Темерин јун 2015.
3. Јагодина јун 2015.
4. Виминацијум, Лепенски вир, Голубац јун 2015.
5. Топола, Аранђеловац јун 2015.
6. Аранђеловац јун 2015.
7. Тршић мај 2015.
8. Бања Ковиљача јун 2015.
 • У оквиру верске наставе планирана је једнодневна екскурзија до Београда
 • Наставници биологије, историје и географије планирају обилазак музеја у Београду.
 • Одлазак у Београд - посета Фестивалу науке, који се одржава прве недеље децембра 2015. године
 • Ученици  ће током школске године, у циљу упознавања града у коме живе, значајних објеката, биљног и животињског света, током наставног дана релизовати наставне садржаје кроз амбијенталну наставу (полудневни излети):

ü  Шетња центром града Панчева

ü  Посета Градској библиотеци

ü  Посета Народној башти

ü  Спортски дан на Спортском центру

ü  Посета Музеју и Галерији

ü  Посета биоскопским и позоришним представама

ü  Посета Градском кеју и упознавање са карактеристикама реке Тамиш

            У складу са актуелним догађајима и понудама, а у сагласности са родитељима, водећи рачуна о безбедности ученика реализоваће се и остале одговарајуће посете објекатима и локацијама у складу са наставним планом и програмом.

8.4. НАСТАВА У ПРИРОДИ

Разред Дестинација Динамика
1. Дивчибаре мај - јун 2016.
2. Тара, Митровац мај 2016.
3. Тара мај 2016.
4. Дивчибаре мај - јун 2016.

8.5. ЗИМОВАЊА

            Сваке школске године на иницијативу родитеља се организују зимовања у току зимског распуста у трајању од 7 дана. Зимовања се реализују за заинтересоване ученике од 5. до 8.

            Циљ зимовања је рекреативно – здравствени опоравака ученика с обзиром на то да живимо у индустријски загађеном граду.

Разред Дестинација Динамика
5. Гоч 7 дана током зимског распуста
6. Кушићи 7 дана током зимског распуста
7. Тршић 7 дана током зимског распуста
8. Тара 7 дана током зимског распуста

             

8.6. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

            За школску 2015/2016. годину планирана је ликовна колонија за ученике од

петог до осмог разреда на Дивчибарама, коју ће водити наставник ликовног, Томислав Стошић.

 

 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

9.1. ПРОГРАМ  ПЕДАГОШКО-ВАСПИТНОГ РАД СА УЧЕНИЦИМА

Време Садржај Носиоци активности
IX

-Учешће на јесењем кросу

наставници физичког васпитања

- Обележавање Дана писмености

библиотекар
X

-Обележавње Дечје недеље

веће учитеља
- учешће у активностима за Дан бундеве

наставници

ПП служба

-Обележавање Дана професора библиотекар
XII,I -Припрема програма за Дан Светог Саве вероучитељи
II -Организација активности око обележавања Дана љубави и пријатељства ПП служба
IV -Обележавање Ускрса ПП служба, вероучитељи
V -Учешће у припреми Дана школе наставници српског језика, наставник музичког, наставник ликовног, учитељице
VI -Учешће у припреми приредбе за Дане прота Васе наставници српског језика, наставник музичког, учитељице

9.2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

 

РАДИОНИЦЕ

 

ЧАС

 

ВРЕМЕ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред (уводна радионица) ЧОС октобар одељенске старешине, психолог

2. У свету интересовања, Графикон интересовања (радионица 2)

ЧОС октобар

одељенске старешине,

психолог

3. О свету вештина и способности, Пут способности (р. 4 , 5; 7. разред)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

4. Стереотипи (р.4, 19 и 20)

Дебате

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

5. У свету врлина и вредности (р.5)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог

6. Самоспознаја- то сам ја; Какав сам на први поглед; Моја очекивања (р.7; 7. разред и р. 6; 8. разред)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог

7. Слика савременог света рада и кључне компетенције (р.15, 7. разред и р. 10; 8. разред)

Повезивање области рада са занимањима (р. 15; 7. разред)

Евалуација рада у групи

ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

8. Образовни профил у средњим школама (р.11)

Мрежа средњих школа (р.12)

ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

9. Захтеви занимања, одговарајуће способности, контраиндикације (р.13 и 14)

Анкета

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

10. Путеви образовања и каријере; Припрема за спровођење интервјуа (р. 18; 7. разред и р. 16. 8. разред) пр. физиотерапеут и хотелски менаџер ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

11. CV, пропратно писмо, мотивационо писмо и молба; Најчешће грешке приликом интервјуа за добијање посла (р. 27) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог

16. Саветодавни рад

по потреби, заказивање април

одељенске старешине,

психолог, педагог

17. Реални сусрети са бившим ученицима наше школе а који су матуранти средњих школа   у  другом полугодишту

одељенске старешине,

педагог

18. Реални сусрети са родитељима ученика који су различитих занимања   у  другом полугодишту одељенске старешине, педагог

Чланови тима:

1. Драгица Дулејан Стојковић 8/1

2. Биљана Дубаић Стојаков 8/2

3. Дарко Кнежевић 8/3

4. Вера Станоевски 7/1

5. Биљана Крстин 7/2

6. Зорица Аћамовић 7/3

7. Марија Мишљанов, стручна служба

9.3. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ

Време Садржај Носиоци активности
IX-X Сарадња са Школским диспанзером поводом Дана борбе против туберкулозе ПП служба, Школски диспанзер
XI Предавање активиста КОМПАС-а и лекара Школског диспанзера ученицима 7. разреда на тему сексуалног образовања и репродуктивног здравља младих ПП служба, Школски диспанзер, КОМПАС
XII Учешће ученика у квизу "А да ти кажем!" КОМПАС
III Едукација ученика нижих разреда у оквиру програма „Здрава школа“и учествовање у квизу Патронажна служба Дома здравља Панчево
IV Предавање за ученике 6. разреда на тему "Промене у пубертету" "Проктер & Гамбле"
VI Предавање  ЗЗЈЗ за ученике 5., 6., 7. и 8. разреда ЗЗЈЗ
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

   Време

 

     

               Активности

   

          Носиоци активности

септембар

 2015.

 

- Избор нових чланова за Вршњачки тим

- Састанак и конституисање Вршњачког тима и избор наставника координатора за ВТ

        -   координаторке ВТ

-   ВТ и координаторке ВТ

октобар,

новембар

2015.

- Доношење одељенских правила

- Израда новог паноа са Школским правилима и истицање у холу школе

- Организовање фер-плеј утакмица у  оквиру школске манифестације „Дан бундеве“

- Приказивање цртаног филма

„Уа, неправда!“ ученицима нижих разреда и одржавање радионица

      -     ПП служба

-          одељенске старешине

-          Вршњачки тим

-          Тим за заштиту деце од насиља, наставници физичког васпитања

       -    учитељице

током школске године

- рад на решавању проблема из „Кутије поверења“

- упућивање на конструктивне начине решавања конфликтних ситуација (реституција, зидне новине, форум театар, вршњачка медијација,...)

      -      ВТ

-          координатори за ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

фебруар

 2016.

-Организовање изложбе литерарних и ликовних радова на тему ненасиља (прављење беџева, паноа, плаката, ликовних радова)

- Обележавање дана љубави и пријатељства поводом дана Светог Валентина тј. дана Светог Трифуна

-          разр. старешине, учитељице

-          наставници ликовне културе

-          ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          ВТ, координатори за ВТ

април, март

 2015.

- Организовање радионице коју би заједно реализовали једно одељење нижих и једно одељење виших разреда

-          ПП служба

-          Разредне старешине

-          Учитељице

април

2016.

-Осликавање дворишне фасаде мотивима пројекта „Школа без насиља“

-          управа школе, Тим за заштиту деце од насиља

 мај

2016.

- Организовање спортског турнира на тему ненасиља  у оквиру Дана школе

-          ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          наставници физичког васпитања

јун

2016.

- Евалуација активности и писање извештаја

-          Тим за заштиту деце од насиља

Током целе школске      године

 

- Састанци ВТ ради јачања капацитета за преузимање активније улоге у укључивању вршњака у активности за превенцију насиља и конструктивно реаговање у ситуацијама насиља.

- Превенција и конструктивно решавање проблема везаних за насиље - пано за одговоре ВТ у холу школе

- Израда информативних, едукативних и педагошких материјала за превенцију, препознавање и конструктивно реаговање на насиље

- Континуирано  евидентирање случајева насиља у школи, коришћење Евиденционог листа за пријаву насилних ситуација у школи од стране

- Сарадња са Центром за социјални рад, Школским диспанзером, Развојним саветовалиштем, полицијом у интервенцијама у ситуацијама у којима ученици школе трпе или врше насиље

-          координатори за ВТ

-          ВТ

-          ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          Тим за превенцију насиља

-          наставници

- ПП служба

- Тим за превенцију насиља

Чланови школског тима су:

1. Снежана Живановић, наставник разредне наставе

2. Невена Дашић, професор разредне наставе

3. Татјана Ановић, професор шпанског језика

4. Ивана Бикар, професор српског језика

5. Благоје Копривица, професор физичког васпитања

6. Зорица Аћамовић, професор енглеског језика

7. Марија Мишљанов, стручна служба

9.5. ПРОГРАМ  УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ ОКОЛИНЕ

време садржај носиоци
током године - уређивање учионица и школског дворишта ОС
током године - вођење рачуна о биљкама у школи и школском дворишту Радојка Миловановић
током године - разговори о екологији на часовима ОС ОС
V - обележавање Дана планете Земље Биљана Крстин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ПЛАН АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА ЗА

ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
септембар 2015.

-састанак Тима за ШРП и договор око израде новог Плана активности Школског развојног планирања за шк. 2015/2016. годину

- прецизирање времена и начина реализације планираних активности

-осмишљавање активности, подела задужења и план спољне подршке за реализацију плана

-Тим за ШРП

-директор школе

до краја школске 2015/2016. године

-реализација свих активности предвиђених за ову школску годину

- Активност:

Уређење свих школских дворишта и зелених површина (велико двориште, двориште на које се излази из „топле везе“, двориште на страни административног блока (управе), у циљу њиховог адекватног искоришћавања и вишеструке користи за све учеснике у О-В процесу.

-Тим за ШРП

- Тим за ШРП

- директор школе

- еколошка секција

- локална самоуправа

- родитељи, ученици

Чланови школског тима за ШРП су:

1.Вера Станоевски , професор физике

2. Биљана Анђелковић, професор разредне наставе

3. Слободан Стамболић, професор енглеског језика

4.Марија Мишљанов, стручна служба

5. Маја Марошан Михајловић, стручна служба

6. Александра Мрдак, директор

9.7. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

           

            У школској 2015/2016. години у школи ће се реализовати самовредновање кључне области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА,  а на основу показатеља:

 • Брига о ученицима
 • Подршка у учењу
 • Лични и социјални развој
 • Професионална оријентација

           Тим за самовредновање чине: Александра Мрдак, Маја Марошан Михајловић, Марија Мишљанов, Славица Ђорђевић, Биљана Дубаић Стојаков и Татјана Стојковић. Планирана је израда и презентација Акционог плана Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору током првог полугодишта школске 2015/2016. године и реализација током школске године.

9.8. ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

септембар 2015.

- састанак тима, планирање активности и начина реализације - чланови тима
током целе школске године школске 2015/2016. године

- редовно прикупљање података о свим дешавањима у школи

- уношење података у форми летописа

- редовно ажурирање интернет странице школе

- чланови тима

Чланови тима су Емилија Милосављевић, Наташа Челар, Томислав Стошић, Славко Макара, Весна Шукер и Весна Вила.

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

          Програм стручног усавршавања наставника обезбеђује:

v  Стално праћење нових достигнућа у струци

v  Стицање нових педагошких, психолошких, методичких и дидактичких захтева

v  Увођењње иновација у васпитно-образовни рад

v  Осавремењавање васпитно-образовног рада и увођење иновација

v  Савремена организација рада, модернизација образовне технологије рада

v  Учење помоћу компјутера и коришћење АВ средстава у настави

v  Организовање часова путем презентација на видео-биму или питем компјутерске учионице.

v  Тимска настава

v  Осамостаљивање ученика за самостални рад.

           

            Унапређивање рада школе реализовање се кроз примену иновирајућих облика рада. Садржаји осавремењивања, унапређивања и усавршавања усвајају се кроз  праћење семинара и стручне литературе, препоручене од стране ПП службе или  надзорних служби, обука рада на рачунарима у више циклуса, праћење литературе и савремених достигнућа путем посећивања сајтова на интернету.

           

 

 

11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

            Остваривање културних и друштвених функција, односно припремање ученика за живот и рад и коришћење слободног времена, богаћење животних културних функција саставни је део плана и програма.

            Захваљујући добрим резултатима које је наша школа постигла спроводећи Акциони план из области ЕТОС, сарадња са родитељима, културне и друге активности школе су много бројније и боље него раније.

            Циљ је, и даље, узајамно повезивање и деловање школе, породице и друштвено-политичке заједнице (друштвених, културних, спортских, медијских и других институција, установа и организација) као услов за успешно остваривање  васпитања младих.      

            Задаци основне школе у остваривању културних и друштвених активности су да успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и развој деце и омладине.

            Садржаји овог рада организују се:

- културне и друге активности (обухватају посете културним и другим манифестацијама, изложбама, сусрети са познатим културним радницима, посета позоришта и музеја у нашем граду, као и Београду, родитељи учествују у припремама за Дан бундеве, гостују на свим приредбама у школи, учествују на предавањима,...)

- упознавање културно-историјских споменика (обиласци знаменитости - екскурзије)

- спортски догађаји (подразумевају учешће ученика школе и њихових родитеља у различитим спортским играма и такмичењима)

11.1. ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

   Време   Садржај активности    Носиоци

током године

 1. Међусобно информисање родитеља и наставника о :

-       здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика,

-       резултатима учења и понашања ученика,

-       условима живота у породици, школи.

одељенски старешиан, наставници

током године

 1. Образовање родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице:

-       здравствено васпитање,

-       психолошко образовање,

-       педагошко образовање

   ОС, педагог

током  године

 1. Сарадња са родитељима у реализацији заједничких задатака и деловања програма школе:

-       учешће у реализацији програма ПО,

-       учешће у решавању социјалних проблема ученика,

-       учешће родитеља у организацији слободног времена ученика, раду ДС, друштвено – корисног рада

-       учешћу у реализацији Дана бундеве и Дана школе

ОС, наставници, педагог, Савет родитеља

током године

 1. Укључивање родитеља у обезбеђивању услова за успешан рад школе:

-       учешће у Савету родитеља и Шк. Одбору,

-       ангажовање у акцијама које организује школа

 директор, ОС

           

11.2. ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Време Садржај активности Носиоци

    током године

- културне активности ученика кроз организовање приредби, концерата, литерарних вечери и кроз рад библиотеке    директор, наставници, библиотекар

     током године

- сарадња школе са Центром за социјални рад ради добијања информација о ученицима и њиховим породицама, а који се налазе на њиховој евиденцији

ОС, директор,

ПП служба

     током године

- сарадња школе са Домом здравља ради организације редовних систематских прегледа, предавања из области здравственог просвећивања и сарадња са комисијом за категоризацију ученика

  ОС, ПП служба

IV, V - сарадња са ЗЗЈЗ ради организовања предавања из области здравственог просвећивања

ПП служба

   током године

- сарадња са Министарством просвете ради добијања стручне помоћи у различитим областима обр. васп. рада и ради стручног усавршавања

сви носиоци обр.- васп. рада

V, VI - сарадња са Црквеном општином Панчево ради учешћа наше школе на манифестацији "Дани прота Васе" наставници, библиотекар
   током године - сарадња са друштвеном средином ради унапређења рада школе и њеног уређења  директор

током

године

- сарадња са локалним листом"Панчевац" и РТВ Панчево, ради објављивања важних информација и догађаја везаних за нашу школу

директор,

библиотекар

ПП служба

11.3. ПЛАН САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
 септембар 2015. - Присуствовање васпитачица вртића „Бубамара“ свечаности поводом пријема првака

- ПП служба

октобар 2015.

-                    Израда позивница за вртиће

-    Посета вртићима у окружењу („Бубамара“, „Славуј“, „Бајка“, „Лептирић“, „Црвенкапа“) и предаја позивница за учешће предшколске групе деце у поворци за „Дан бундеве“ и приредби која ће се тим поводом организовати

-ПП служба, директор, ученици нижих разреда, одељенске старешине нижих разреда
фебруар 2015. - Активности у спортској сали (ученици 1. разреда и предшколци у вртићу) - учитељице 1. разреда, ПП служба
март 2016.

- Креирање плаката школе са позивом на родитељски састанак

- Презентација школе у вртићу

ПП служба, разредне старешине нижих разреда

- ПП служба, учитељице које преузимају прваке, учитељица која ради у боравку

април 2016.

- Организација и реализација радионица за предшколце у вртићу

- Ликовна радионица поводом Ускрса у школи, предшколска група и ученици 4. разреда

- ПП служба

- учитељице 4. разреда, ПП служба

мај 2016. - Учествовање на приредби поводом Дана школе, предшколци у школи - ПП служба, директор
јун 2016. - Присуство учитељица 4. разреда завршној приредби у вртићу - учитељице, ПП служба

 

 

12. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

         Праћење и вредновање се односи на анализу постигнућа и  ефеката образовно-васпитног рада, на праћење ефеката иновативних поступака у настави и на праћење оцењивања.

        У школи се примењује педагошка документација која је у функцији праћења и вредновања наставног радa. Неопходна је континуирана сарадња са наставницима. Посебна пажња ће се посветити коришћењу наставних средстава на часу, као мотивација за учење. Такође је битно да наставник оствари увид у ниво реализације циља наставног часа и степен усвојености наставног градива код ученика.

Панчево,                                                                      Директор школе: Александра Мрдак

15. септембар 2015.год.                                             

 __________________________________


  

Pogodaka: 403