Godišnji izveštaj o radu škole za 2015-16

Kategorija: Oglasna tabla

ДЕЛ. БР.

15. 9. 2016.

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања

Школски одбор Основне школе "Васа Живковић" Панчево

на својој седници одржаној15.09.2016. усвојио је

И З В Е ШТ А Ј    О    Р А Д У    ШК О Л Е

за школску 2015/2016. годину

                                               

Директор школе                                                                          Председник Школског одбора

______________________                                                          __________________________

(Александра Мрдак)                                                                    (Биљана Дубаић Стојаков)

                              

                                   

                                                              САДРЖАЈ:

1. УВОД........................................................................................................................................5

1.1 Уводне напомене...................................................................................................................5

1.2. Краћа ретроспектива развоја и рада школе........................................................................5

2. УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ...................................................................................................7

2. 1.Објекти наставног рада.......................................................................................................7

2. 2. Ученици...............................................................................................................................10

2.3.  Кадровски услови рада.......................................................................................................11

3.  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ.................................................................................12

3. 1.  Општа организација рада школе.......................................................................................12

3.1.1.Обавезне наставне активности........................................................................................12

3.1.2. Обавезни изборни и изборни предмети..........................................................................14

3.1.3.Обавезне - ваннаставне активности................................................................................16

3.2.Општи успех ученика..........................................................................................................17

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА

УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ....................................................................18

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ........................19

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМАНАСТАВНИ ПЕРИОД:

прво полугодиште, друго полугодиште школске 2015/ 2016. године....................................21

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ..................................................................................31

4.1. Рад секција ученика..............................................................................................................31

4.2. Изборни предмети.................................................................................................................38

4.3.Посете, излети и екскурзије.................................................................................................40

4.4. Друштвене организације......................................................................................................42

4.5.Учешће школе у пројектима................................................................................................43

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА   ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ..............................................................................................44

4.6.Здравствена и социјална заштита ученика.........................................................................47

4.7. Програм заштите животне средине....................................................................................49

4.8. Програм школског спорта и спортских активности.........................................................50

5.  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА................................................................................................52

5.1. Наставничко веће.................................................................................................................52

5.2.Одељенска већа....................................................................................................................53

5.3. Стручна већа.........................................................................................................................63

5.4. Стручни активи....................................................................................................................73

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма..................................................................73

5.4.2. Стучни актив за Школско развојно планирање.............................................................75

5.4.3. Стручни тим за инклузивно образовање........................................................................77

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања ....................80

5.4.5.Тим за самовредновање.....................................................................................................83

5.5.  Извештај о раду продуженог боравка за школску 2015/ 2016. годину..........................85

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ У ШКОЛИ..........................................................................86

6.1. Рад психолога школе...........................................................................................................86

6.1.1.Извештај рада психолога школеза школску2015/ 2016. годину................................86

6.1.2. Извештај о упису полазника у први разред школске 2015/ 2016. године...................90

6.2. Рад педагога школе..............................................................................................................91

6.2.1. Извештај рада педагога за школску 2015/16. годину....................................................91

6.3. Рад библиотекара.................................................................................................................95

6.4. Рад секретара школе............................................................................................................98

6.4.1. Извештај рада секретара школе за школску 2015/2016. годину..................................99

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА...................100

7.1. Школски одбор....................................................................................................................100

7.2. Савет родитеља...................................................................................................................101

7.2.1. Сарадња са родитељима..................................................................................................103

7.3.Рад директора школе..........................................................................................................103

7.3.1. Извештај директора школе о свом раду........................................................................103

7.4. Рад ученичког парламента.................................................................................................106

7.4.1. Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2015/2016. годину...................106

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА............................................................108

9. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ.............................................114

10. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ........................116

1. УВОД

1. 1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

            Основна школа "Васа Живковић" Панчевоостварујециљевеизадаткеосновногобра­зовањаиваспитањаускладусаУставомРепубликеСрбијеиЗакономоосновној школи.

            Основна школа "Васа Живковић" организована је као самостална установа. Основна делат­ност школе је образовање и васпитање деце узраста од 7 до 15 година, односно 17 година живота.

             За ученике од 1. до 4. разреда ор­ганизована је разредна настава. За ученике од 5. до 8. разреда настава је била предметна, кабинетског типа. Ученици 1. и 2. разреда имају могућност похађања продуженог боравка у школи. У свим одељењима нижих разреда и за све предмете виших разреда настава је била стручно заступљена.

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ

            Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву, основана давне 1878. године.

            Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве. Садашња зграда подигнута је 1912. године. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

            Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

            Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

            Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

            Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ                                                                                            

                  

2. 1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА

            Школасепростиренаповршиниодоко 6.414 м2.

            Школсказградасеналазиназемљиштуповршине 2.804 м2, површинадвориштаизноси 3.656 м2одкојихнаспортскетеренеот­пада 1450 м2, аназеленеповршине 2.188 м2.

   Табела бр. 1  Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 1   1
7. Учионице (универзалне) 8 8  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу 1   1
11. Музички кабинет 1   1
12. Библиотека 1   1
  УКУПНО: 21 12 9

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б*  учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремљеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1   1
2. Спортски терен за мали фудбал 1 1  
3. Терен за одбојку (у фискултурној сали) 1 1  
4. Терен за рукомет (у фискултурној сали) 1 1  
5. Терен за кошарку (у фискултурној сали) 1 1  
  УКУПНО: 5 4 1

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

                 Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

                                                               Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3  Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Зубна амбуланта 1 1  
  УКУПНО: 2 1 1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                      Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

 Б* Недовољно опремљена

Табела бр. 4  Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљениизложбенимвитринамаиседиштимазаприхватродитеља  иодморученика.

                       Б* Опремљениизложбенимвитринама.

                       В* Нисуопремљениадекватномифункционалномопремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију.

                      Б* Постоје слике и изложбени панои.

                      В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5  Наставничка зборница, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети  за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет  психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља у холу школе 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 2 2  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 12 7 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме

2. 2.  УЧЕНИЦИ

Школска 2015/2016. година је завршена са663 ученикa.

Ученици су били распоређени у 30 одељења, што је приказано табелом 6.

Табела 6.

Разред

1 2 3 4 5 6 7 8 укупно
бр. одељења 4 4 4 4 4 4 3 3 30
број ученика 107 82 84 85 86 84 72 63 663
дечака 52 40 42 42 42 47 34 38 337
девојчица 55 42 42 43 44 37 38 25 326
Уч.путници 3 2   3 6 1 3 2 20
 
 
 
 
 
 

 

2.3.  КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

            Настава је у свим одељењима и из свих наставних предмета била стручно заступљена.

            Послове педагога и психолога обављали су радници са високим стручним образовањем.

            Послове библиотекара обављају радници са високом стручном спремом (професор разредне наставе).

            Радници школе, према степену стручне приказани су табелом 8.

Табела бр. 8  Представља раднике школе према степену стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 0,5         1  
5. Нас. предметне наставе 28       6 21 1
6. Нас. разредне наставе 16       11 5  
7. Библиотекар 1         1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач 1     1      
10. Мајстор 1     1      
11. Хигијеничарке 7 7          
12. Сервирка 2     1      
13. Радник обезбеђења 1     1      

3.  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ

3. 1.  ОПШТА  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ

            Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвијао се у оквиру 16 одељења млађих и 14 одељења старијих разреда. Подела одељења по сменама је била спроведена тако да буде усклађена са формираним групама у продуженом боравку.

Настава се одржавала у две смене: парна смена (3, 4,6, 8) и непарна смена (1, 2, 5, 7).

            Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

- 1. смена од 8,00 до 13,10 часова,

- 2. смена од 13,30 до 18,40 часова.

            Смене су се мењале сваке 2 недеље.

            У школи је радио и продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда.

3.1.1.ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

            У школској 2015/2016. години настава се одвијала према Плану и програму основног образовања и васпитања Републике Србије.

Број планираних часова по предметима и разредима реализован је у потпуности према утврђеном плану и програму.

Предмет

Разред

Неоцењених ученика је 5. Са негативним успехом завршило је 13 ученика (4 ишли на поправни испит и успешно положили). Укупно 8 ученика је понављало разред, од тога 5 непохађача, 3 због неодазивања на разредни испит, а 3 због три или више недовољних оцена

-          Укупно 8 ученика је ове године радило по индивидуалном образовном плану, а индивидуализација наставе је реализована за 15 ученика.

           

Владање ученика:

 • примерно – 642 ученика;
 • врло добро – 9 ученика;
 • добро – 7 ученика;
 • задовољава – 0 ученик;
 • незадовољава – 0 ученика;
 • неоцењен - 5 ученика

* Један ученик 5. разреда није се одазвао на покренут дисциплински поступак и због тога има добро владање, а случај је пријављен Центру за социјални рад и полицији.

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

одељење оправдани неоправдани одељење оправдани неоправдани
1/1  1390 0 5/1 1166 0
1/2 1171 0 5/2 1487 87
1/3 790 0 5/3 741 282
1/4 1312 0 5/4 1130 0
2/1 1172 0 6/1 1183 435
2/2 1023 0 6/2 1142 85
2/3 701 123 6/3 1652 10
2/4 1003 0 6/4 1287 27
3/1 553 0 7/1 3181 19
3/2 978 4              7/2 2011 8
3/3 1471 5 7/3 1923 830
3/4 603 1 8/1 1520 35
4/1 642 0 8/2 1443 44
4/2 739 1 8/3 1382 37
4/3 1352 14      
4/4 755 65 УКУПНО 36 903 2 112

 

 

 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

одељење

 

свега

ученика

5 4 3 2

са 1

нед.

са 2

нед.

завршило

разред

понавља

разред

1/1 28             28  
1/2 26             26  
1/3 27             27  
1/4 26             26  
2/1 21 12 7 2       19  
2/2 21 17 3 1       19  
2/3 20 11 5 3       19  
2/4 20 14 5     1   18  
3/1 19 18   1       19  
3/2 21 17 3 1       21  
3/3 22 17 6 2       22  
3/4 22 17 1 4       22  
4/1 20 11 5 4       20  
4/2 20 13 6 1       20  
4/3 25 20 5   1     25  
4/4 20 14 5         19 1
5/1 20 8 4 7       19 1
5/2 21 11 6 4       21  
5/3 22 13 8 1       19  
5/4 22 18 4         19  
6/1 19 10 6 3       19  
6/2 21 11 5 4       21  
6/3 23 11 7 5       23  
6/4 21 11 5 5       21  
7/1 24 10 10 4       24  
7/2 24 16 6 2       24  
7/3 24 14 6 2       22 2
8/1 22 11 8 3       22  
8/2 18 7 8 3       18  
8/3 23 10 9 3     1 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

 

НАСТАВНИ ПЕРИОД: прво полугодиште, друго полугодиште школска 2015/2016. година

одељење

средња оцена

I полугодиште

 

средња оцена

II полугодиште

одељење

средња оцена

I полугодиште

средња оцена

II полугодиште

2/1 4,60 3,78 5/1 4,29 3,95
2/2 4,55 4,68 5/2 4,42 4,47
2/3 4,02 4,30 5/3 4,35 4,31
2/4 3,17 3,97 5/4 4,67 4,73
3/1 4,65 4,74 6/1 4,18 4,30
3/2 4,81 4,74 6/2 3,97 4,08
3/3 4,52 4,50 6/3 3,96 4,30
3/4 4,45 4,47 6/4 4,11 4,18
4/1 4,20 4,34 7/1 4,07 4,19
4/2 4,35 4,03 7/2 4,49 4,26
4/3 4,39 4,68 7/3 4,25 4,39
4/4 4,50 4,68 8/1 4,03 4,23
  8/2 3,89 4,13
8/3 3,98 4,23

УКУПНО

млађи разреди

4,36 4,41

УКУПНО

старији разреди

4,19 4,27
  УКУПНО 4,27 4,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добитници диплома „Вук Караџић“ и специјалних диплома

Ученици осмог разреда који су на крају школске године добили дипломе за постигнут одличан успех или за постигнуте резултате у појединим такмичарским дисциплинама наведени су у табели 13.

Табела бр. 13 Ученици осмог разреда – добитници диплома по одељењима

Презиме и име ученика    специјална диплома диплома „Вук Караџић“
Ученици 8/1
Босиљ Кристина хемија, енглески језик и ТИО  *
Басарић Ђорђе српски језик, ТИО  *
Котур Софија хемија, математика, ликовна култура и ТИО  *
Вученовић Теодора српски језик       
Бирманац Ксенија географија и ликовна култура       
Ђурђевић Марко енглески језик        
Стојановић Милица ликовна култура и ТИО       
Углишин Коста српски језик *
Мијатовић Стефан физичко васпитање  
Анушић Никола физичко васпитање  
Делалов Матеја физичко васпитање  
Лупулов Ана ликовна култура  
Путић Катарина ликовна култура  
Првуљ Мила ликовна култура  
Стефковски Ања ликовна култура  
                                                             Ученици 8/2
Илин Марија шпански језик, биологија и географија   *
Прибић Михајло математика   *
Катанов Гордана ликовна култура         
                                                             Ученици 8/3
Арбутина Огњен физика, математика, хемија, музичка култура и ТИО    *
Кауфман Андреј физичко васпитање    *
Бабић Богдан енглески језик, хемија    
Санадер Алекса физичко васпитање    
Пап Моника српски језик, ликовна култура и  ТИО    
Ћурчић Јулија ТИО    
Николић Немања биологија    
Милошев Јована ликовна култура  

           

     Директор школе је на крају школске године наградио похвалама и пригодним књигама све ученике који су постигли запажене резултате на такмичењима и конкурсима, као и наставнике који су се посебно агажовали у реализацији слободних активности и имали значајне резултате на разним смотрама и такмичењима.

     Награђен је ученик генерације Огњен Арбутина, као и  ученици осмих разреда, Коста Углишин, Кристина Босиљ и Марија Илин, који су својим постигнућима и владањем допринели унапређењу школског живота.

Резултати које су ученици постигли на ПОЈЕДИНАЧНИМтакмичењима, општинском, окружном и републичком, у току школске 2015/2016. године:

Бр.  име и презиме  разред и одељење предмет општинско такмичење окружно такмичење републичко такмичење наставник
1 Арбутина Огњен 8/3 Математика пох.     Б. Дубаић Стојаков
  Арбутина Огњен 8/3 Физика 3 2   В. Станоевски
2 Бабић Богдан 8/3 Енглески језик 3 2   С. Стамболић
3 Пап Моника 8/3 Књижевна олимпијада 2      Драгица Дулејан Стојковић
  Пап Моника 8/3 ТиО 2     Д. Кнежевић
4 Илин Марија 8/2 Шпански језик 1 3   Т. Ановић
  Илин Марија 8/2 Географија 3     Б. Крстин
5 Босиљ Кристина 8/1 Енглески језик 3 2   С. Стамболић
6 Ђурђевић Марко 8/1 Енглески језик 2 1   С. Стамболић
7 Симовић Јована 8/1 Читалачка значка        Драгица Дулејан Стојковић
8 Углишин Коста 8/1 Српски језик 1     Драгица Дулејан Стојковић
9 Биговић Ана 7/3 Хемија 3     Ж. Костић
10 Дедеић Уна 7/3 Српски језик 2     И. Бикар
11 Јовановић Јована 7/3 Државно првенство ТЕКВОНДО     2  
12 Класнетић Вук 7/3 Биологија   3   Р. Миловановић
12 Туцић Божидар 7/3 Хемија 2     Ж. Костић
13 Туцић Божидар 7/3 Биологија   2   Р. Миловановић
14 Цинцовић Никола 7/3 Хемија 1 1   Ж. Костић
  Цинцовић Никола 7/3 Математика пох.     Т. Стојковић
  Цинцовић Никола 7/3 Физика 1 1 2 В. Станоевски
             
               
15 Агатоновић Софија

7/2

Хемија 1     Ж. Костић
16 Миоков Миона 7/2 Хемија

2

    Ж. Костић
               
17 Вељковић Никола 7/1 Историја 3     Н. Челар
18 Лукачи Анастасија 7/1 Хемија 3     Ж. Костић
19 Митровић Наталија 7/1 Физика 2 пох.   В. Станоевски
20 Сабовљев Душана 7/1 ТиО 1 1   Д. Кнежевић
21 Предић Александар 6/4 Физика 3 2   В. Станоевски
22 Станојковски Невена 6/4 ТиО 1 2   Д. Кнежевић
23 Трајковић Лука 6/4 Физика 3     В. Станоевски
  Трајковић Лука 6/4 Математика 1     Б.Д. Стојаков
24 Цмиљановић Милица  6/4 Математика пох.     Б.Д. Стојаков
25 Брнгар Марина 6/3 Лик. Кул. "Мали Пјер" 3     Т. Стошић
26 Змајковски Предраг 6/1 Лик. Кул. Светосавски конкурс 3     Т. Стошић
27 Жугић Јелена 5/4 Лик. Кул. Светосавски конкурс 2     Т. Стошић
28 Јеротић Тамара 5/4 Књижевни конкурс *     Е. Милосављевић
29 Несторов Анастасија 5/4 Лик. Кул. Светосавски конкурс 1     Т. Стошић
30 Стојинов Никола 5/4 Књижевни конкурс   рег.   Е. Милосављевић
31 Ваневски Немања 5/3 Лик. Конкурс ПЛАКАТ 3. Регионални ниво     Т. Стошић
32 Врачевић Анђелија 5/3 ТиО 2     Д. Кнежевић
33 Краснић Леонора 5/2 Књижевни конкурс   рег.   Е. Милосављевић
34 Гавриловић Наталија 3/3 Математика пох.     Весна Лујанов
35

Гаћеша

Снежана

3/2 Математика 3     С. Грујић
36 Плавшић Лука 3/2 Математика 3     С. Грујић
37 Вељковић Немања 3/1 Математика пох.     Весна Лујанов
38 Јагодић Сара 2/2 Лик. Кул. Светосавски конкурс 3     С. Живановић
  Јагодић Сара 2/2 Лик. Кул. "Мали Пјер" 3     С. Живановић
39 Француз Филип 4/4 10. олимпијске спортске игре ученика РС у Џудоу 2      

                      Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту 

  Име и презиме ученика

Бр. бодова

из

матерњег

језика

Бр. бодова

из

математике

Бр. бодова

из

комбино-

ваног теста

Бр. бодова

из школе

Укупан

бр.

бодова

1. Никола Анушић 9,25 6,75 5,50 59,65 81,15
2. Ђорђе Басарић 9,50 9,00 5,50 70,00 94,00
3. Ксенија Бирманац 9,00 5,25 6,25 61,49 81,99
4. Кристина Босиљ 9,00 7,75 7,50 70,00 94,25
5. Матеја Делалов 5,00 1,75 3,00 40,86 50,61
6. Јовица Ђорђев 3,50 1,25 4,50 53,51 62,76
7. Марко Ђурђевић 9,50 7,25 7,50 68,19 92,44
8. Светлана Карбунар 5,50 3,75 4,00 52,09 65,34
9. Софија Котур 9,00 10,00 8,50 70,00 97,50
10. Ана Лупулов 8,50 6,50 6,50 65,21 86,71
11. Стефан Мијатовић 5,25 4,50 5,00 52,00 66,75
12. Михајло Обрадовић 9,50 7,50 7,00 68,84 92,84
13. Милан Предић 7,50 5,50 7,25 64,19 84,44
14. Мила Првуљ 9,00 8,25 5,75 64,00 87,00
15. Катарина Путић 6,75 3,75 4,00 60,35 74,85
16. Александар Раданов 2,50 0,50 2,00 40,79 45,79
17. Јована Симовић 6,50 0,50 3,75 48,30 59,05
18. Ања Стефковски 8,75 5,25 6,75 64,49 85,24
19. Милица Стојановић 8,50 5,75 7,25 63,46 84,96
20. Коста Углишин 10,00 10,00 8,50 70,00 98,50
21. Томислав Урошев 6,75 1,00 5,00 39,21 51,96
22. Теодора Вученовић 9,25 8,00 7,00 66,00 90,25
23. Даријана Аваши 6,75 6,00 4,25 53,72 70,72
24. Георге Аврамовић 5,00 3,00 4,25 43,16 55,41
25. Зорана Блага 9,00 4,75 6,25 66,49 86,49
26. Марко Цветковић 7,75 1,50 6,00 60,65 75,90
27. Михајло Ћосић 7,50 3,75 6,50 49,14 66,89
28. Петар Ђорђевић 8,25 5,00 6,00 55,00 74,25
29. Милица Ђурђев 9,50 4,00 5,25 67,16 85,91
30. Невен Гатарић 5,25 2,00 5,00 54,93 67,18
31. Марија Илин 9,50 4,75 8,50 70,00 92,75
32. Младен Јокић 3,50 0,50 3,75 38,91 46,66
33. Гордана Катанов 7,00 1,75 5,50 57,65 71,90
34. Милер Ненић 2,25 0,50 4,50 37,56 44,81
35. Бојана Нешковић 6,25 2,50 4,50 67,30 80,55
36. Михајло Прибић 8,50 7,25 8,00 70,00 93,75
37. Немања Радојковић 7,75 3,75 5,75 56,51 73,76
38. Иван Соломун 5,50 1,25 5,75 52,00 64,50
39. Јована Стојановић 8,00 3,75 6,25 65,51 83,51
40. Антоније Жебељан 8,50 4,75 6,50 57,30 77,05
41. Огњен Арбутина 10,00 8,00 8,25 70,00 96,25
42. Богдан Бабић 9,00 6,75 8,00 68,00 91,75
43. Дамјана Бујак 7,50 3,50 5,50 53,44 69,94
44. Јулија Ћурчић 9,50 5,00 6,50 67,00 88,00
45. Ђорђе Ђелошевић 5,25 2,75 6,00 55,19 69,19
46. Наталија Илић 8,50 5,25 6,25 64,49 84,49
47. Никола Јованов 3,50 0,75 3,50 43,56 51,31
48. Огњен Јованов 6,50 0,75 4,50 59,93 71,68
49. Вук Јовановић 5,75 2,75 3,75 55,74 67,99
50. Дарко Јовић 4,00 1,50 5,25 49,93 60,68
51. Владимир Јусић 7,00 1,00 5,25 68,14 81,39
52. Андреј Кауфман 9,00 8,00 5,00 70,00 92,00
53. Јован Коцић 5,75  5,25 7,00 58,58 76,58
54. Тамара Крачун 8,50 6,75 5,75 56,09 77,09
55. Јелена Медојевић 3,25 0,00 4,25 45,09 52,59
56. Јована Милошев 6,75 5,00 7,00 58,44 77,19
57. Теодор Мунћан 5,00 2,00 3,75 48,86 59,61
58. Немања Николић 5,75 4,50 5,00 66,09 81,34
59. Милен Пантелић 2,50 0,00 4,00 37,84 44,34
60. Моника Пап 9,25 5,25 5,50 67,51 87,51
61. Алекса Санадер 8,00 8,00 5,75 70,00 91,75
62. Филип Санадер 8,00 5,50 5,50 66,35 85,35
63. Страхиња Тешовић 8,75 2,00 5,50 55,16 71,41
  7,15/ 10

4,30/ 10

 

5,67/ 10

 

58,59/ 70 75,71/ 100

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

 

4.1.РАД СЕКЦИЈА УЧЕНИКА                

У школи су радиле секције у оквиру слободних активности ученика које су приказане табелом 14.

Табела бр.14.  Представља секције слободних активности

назив секције наставник
Рецитаторска Драгица Дулејан-Стојковић
Драмска Ивана Бикар
Литерарна Емилија Милосављевић
Фото секција Дарко Кнежевић
Астрономска и географска Биљана Крстин
Еколошка Биљана Крстин, Вера Станоевски, Радојка Миловановић

           

4.1.1. Извештај рада рецитаторске секције за школску 2015/2016. годину

 

ЗАДУЖЕНА  ЗА РАД СЕКЦИЈЕ – ГРУПЕ

Ред. бр.  Име  и  презиме Звање односно разред и одељење
  Наставник  
1. Драгица Дулејан-Стојковић Професор
  Ученици
1. 8/  1, 2, 3
2. 6/  3, 4

ОСТВАРЕНИ  ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

-          Увођење ученика у поетско стваралаштво и уметност изражајног казивања

-          развијање смисла за драмски и рецитаторски израз

-          карактеристике усменог  изражавања

-          особености појединих поетских  врста

-          веза са позориштем и   другим уметностима

-          упознавање са књижевном критиком

-          припремање рецитаторских тачака према интересовањима  и  могућностима ученика

-          јавно извођење и учешће на приредбама и смотрама рецитатора

-          учешће  у  припремању   програма  за школске и друге свечаности

-          посета  позоришту  и  анализа  гледане представе

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УЧЕШЋА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ

Манифестација   Датум и место

’’Дан  бундеве”

Школа

20.10.2015.

Прослава Дана Светог Саве

Школа

27.1.2016.

Посета Народом позоришту

Београд

Јануар,2016.

Дан  школе

Сала Културног центра Месне заједнице 23.5.2016.

Дани прота Васе

Црква

Јун,2016.

Учешће на општинској смотри рецитатора

Март 2016. Дом омладине

СПИСАК УЧЕНИКА

Презиме и име Разред  
 
 
 
Јована Стојановић 8-2  
 

Гордана Катанов

8-2  
 

Бабић Богдан

8-3  
 

Вук Јовановић

8-3  
 

Јовица Ђорђев

8-1  
 

Ђорђе Басарић

8-1  
 
Кристина Босиљ 8-1  
 

Софија Котур

8-1  
 
Вук Смиљанић 6-4  
 
Милена Шушњар 6-4  
 
Павле Обрадовић 6-4  
 
Миња Бабић

6-4

 

 

 

4.1.2. Извештај рада драмске секције за школску 2015/2016. годину

     План и програм рада су у потпуности реализовани.

Чланови секције су ученици седмог разреда: Биговић Ана, Даутовић Наташа, Вујић Наташа, Туцић Божидар, Јеврић Ивана, Класнетић Вук, Кнежевић Сара, Мишковић Драгана, Франц Исидора.

Септембар

-          Разговор о историји позоришта, почеци драмске уметности, драма као књижевни род и њене врсте ( комедија, трагедија, драма у ужем смислу )

-          Упознавање са планом и програмом рада секције за текућу школску годину

Октобар

-          Припреме за Дан бундеве и реализација ове културно-забавне манифестације, 29.10.2015. Чланови драмске секције направили  су оригиналне маске од природног материјала, у бојама јесени и у холу школе  извели представу „ Koлко – толко”, у којој су приказали сеоско такмичење у највећој бундеви. 

Новембар

-          Говорне вежбе (брзалице и ишчитавање различитих врста текстова ) и сценски покрет

-          Приказивање различитих талената на тему „ Покажи шта знаш “

-          Планирање гледања позоришне представе

Децембар

-          Одгледана представа „ Избирачица “, Косте Трифковића, у Народном позоришту у Београду.

-          Анализа представе и глумаца

-          Акценатске и вежбе дисања на Нушићевим текстовима „ Власт “ и „ Кирија “

Јануар                                                                                                                                                                                          

      - Импровизације без текста ( пантомима ), причање вицева и прича

на измишљене теме, сналажење на сцени                                                                                                 

-          Реализација школске славе „ Свети Сава “, 27. 1. 2016.

-          Приредбу је припремио вероучитељ у сарадњи са члановима драмске секције. Ученици су извели рецитал о животу и делима Св. Саве и интерпретирали разне песме и приче о овом великом светитељу.

Фебруар, март, април

-          Ученици, који су у драмској секцији, изабрали су комедију                               “Покондирена тиква “ и у овом периоду ишчитавали текст по улогама, анализирали сваки лик понаособ, као и сам текст, увежбавали сценски покрет и предлагали решења за сценографију, костиме, музику и поставили представу на сцену, све у циљу реализације Дана школе.

-          Такође, исти ови ученици, увежбавали су сцену под називом  „Сама и немоћна” за Форум театар, који има за циљ смањивање насиља и злостављања међу ученицима.

  Maj, jун

-          Генерална проба, извођење представа за Дан школе, 25.5.2016.

-          Анализа одиграних представа,  осврт на њихов културни, забавни и едукативни карактер, као и на рад у току целе школске године и договор о раду у наредној години.

4.1.3. Извештај рада литерарне секције за школску 2015/2016. годину

     Након анкетирања ученика формирана је секција коју ове школске године чине заинтересовани ученици петог разреда.

     Месечно су одржавани састанци према распореду часова, на којима су се ученици упознавали са техникама писања састава, радили лексичке вежбе за богаћење речника, проширивали стечена знања са часова редовне наставе као што су облици казивања, версификација, стилске фигуре или елементи текста, писали задате саставе или песме итд.

     Такође су кроз вежбе имали прилику да разумеју важност изучавања матерњег језика и значај књижевног језика, развију естетски доживљај уметничког дела и науче да изражавају свој став о конкретном тексту, аргументовано га образлажући.

     Израђивали су паное поводом обележавања школске манифестације Дана бундеве (октобар), затим Међународног дана писмености и Европског дана језика (септембар),  Дана матерњег језика (фебруар) и Светског дана књиге (април).

     Давали су предлоге за набавку књига и часописа за школску библиотеку и осавремењавање наставе, а кроз дебату разматрали добре и лоше стране употребе интернета у њиховом узрасту.

     Учествовали су на књижевним конкурсима (Регионални центар за таленте, Српска кућа и др.). На конкурсу који је расписала Месна заједница за песму о Светом Сави награду је добила Тамара Јеротић, уч. 5/4 (општински ниво). На конкурсу „Сто младих талената Јужнобанатског округа“ за 2015. објављене су песме Саре Дабић, Ане Миливојевић и Саше Пандурова, сада ученика седмог разреда, а за 2016. Леоноре Краснић, ућ. 5/2 и Николе Стојинова, ућ. 5/4 (окружни ниво). Ученици петог разреда са својим песмама учествовали су на хуманитарној приредби у организацији Месне заједнице и на Дану школе у оквиру програма. Школа их је наградила пригодним књигама.

                                                                       

4.1.4. Извештај рада астрономске и географске секције за школску 2015/2016. годину

     План и програм секције подељен је у два нивоа. . ТЕОРИЈСКИ- у кабинету путем видео бим презентација и прелиставања часописа вршимо реализацију утврђеног плана секције. Док је други ПРАКТИЧНИ који смо на следећи начин реализовали и на шта смо веома поносни.

СЕПТЕМБАР:

*Формирање групе „Астрономска дружина“ и договор да се сваког петка за време 4. и 5. часа у супротној смени у односу на њихов распоред окупњамо у учионици географије

* реализација по плану за септембар

ОКТОБАР:

10. oктобра у оквиру обележавања Међународне недеље свемира, мр Наташа Станић одржала је ученицима интерактивни час “ Балони, часа восе и мобилни телефон“

* Реализација по плану за октобар

НОВЕМБАР:

*реализација по плану за новембар

МАРТ:

  *реализација по плану за март

АПРИЛ:

22. април обележили смо у холу школе Међународни дан планете Земље, а детаљан извештај се налази у Извештају школског тима за школско развојно планирање.

МАЈ- ЈУН:

Ретроспектива догађаја и договор за следећу школску годину.

Посетили смо Планетаријум на Калемегдану и Народну опсерваторију на Звездари.

 

 

4.1.5. Извештај рада еколошке секције за школску 2015/2016. годину

Обележен је Дан планете земље, 22. априла, где су се ученици, заједно са наставницима подсетили колико је важно чувати нашу планету од загађења и континуирано развијати еколошку свест.

Током пролећа, ученици су заједно са наставницима имали више акција чишћења школског дворишта и сађења дрвећа и цвећа.

4.1.6. Извештај рада еколошке секције за школску 2015/2016. годину

Ученици су поводом обележавања Дана планете земље фотографисали запуштене и загађене делове града Панчева, као и оне који су уређени и чисти, како би на тај начин истакли значај развијања еколошке свести и очувања околине чистом. Изложба фотографија ученика је била истакнута у холу школе.

4.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

4.2.1. Музичка култура – хор, изборни предмет

     Хор основне школе „Васа Живковић“ из Панчева, чине ученици од петог до осмог разреда. Пробе хора се одвијају једном недељно у две групе. Хор изводи једногласне и двогласне песме различитих жанрова и карактера, као и две химне, Државну химну (Боже правде) и школску химну. Такође, хор изводи духовне песме и Светосавску химну. Хор претежно наступа a capella, али понекад и уз пратњу оркестра или клавира.

     Од важнијих наступа могу се издвојити учешће на манифестацији „Дан бундеве“ која је организована у сарадњи са Месном заједницом Горњи град, затим, наступ на школској слави (Свети Сава) дана 27. јануара 2016. године. Хор је учествовао и на хуманитарној приредби која је била организована у Културном Центру у Панчеву, на којој су учествовале и остале школске секције. Поводом краја школске године, хор је извео две нове композиције.

     Школски хор ће наступити и на прередби поводом пријема првака, која ће се одржати дана 31. августа 2016. године.

4.2.2. Цртање, сликање и вајање

     Предмет Цртање, сликање и вајање похађају ученици од петог до осмог разреда организовани у групе одређеног узраста. Настава се одвија једном недељно у свакој групи. Циљ предмета је да развије креативне и инвентивне способности ученика као и да их упозна са актуелним кретањима у ликовним уметностима и развије навике посећивања музеја и галерија.

- Током манифестације Дечије недеље посетили смо изложбу стрипова који су тематски везани за музику. Поставка под називом „Двадесет лаких комада“ изложена је у Легату Бате Михајловића а у сарадњи са „Нова“ фестивалом. Том приликом је уприличен сусрет са италијанским стрип издавачем Андреом Плацијем.

- У Галерији РТС-а у Београду посетили смо изложбу једног од најзначајнијих савремених српских сликара Љубе Поповића који је више од пола века живео и стварао у Паризу.

- Изложбу графика Албрехт Дирер и његови савременици смо посетили у Конаку кнегиње Љубице. Изложене су графике једног од водећих ренесансних уметника и његових ученика и следбеника.

Осим посета изложбама ученици су учествовали на конкурсима и изложбама које су организоване у оквиру пратећих школских манифестација или у организацији других институција. Излажени су радови ученика кроз тематске изложбе као пратећи програм прославе школске славе светог Саве, „Дана бундеве“,Дана школе и Ускршњих празника.

-       У оквиру обележавања Савиндана Месна заједница „Котеж“ је организовала конкурс на коме је прво место заузела Анастасија Несторов а друго место Јелена Жугић.

-       На конкурсу за ПЛАКАТ  у организацији Бадминтон клуба Панчево , треће место је заузео Ваневски Немања. Ове године је конкурс био на регионалном нивоу

-       Конкурс за карикатуру „Мали Пјер“у организацији Министарства просвете је донео треће место Марини Брнгар.

У јулу је реализована традиционална ликовна колонија Дивчибаре 2016. где је двадесет ученика који похађају овај предмет вредно стварало у пријатном амбијенту. Изложба тих радова је у припреми.

4.2.3. Шах

     Шах је изборни предмет, који могу похађати ученици од 5. до 8. разреда. Шах игре се играју столећима и представљају једну од најпопуларнијих игара на свету. Постоји више варијација ове игре, а најпознатији је европски тип шаха. Осим што је веома забавна, ова игра укључује и подстиче развијање логичке способности играча, па је веома корисна за развој ученика. Ученици наше школе имали су прилику да се и ове године такмиче, најпре на школском такмичењу, а најбољи шахисти су били позвани у шаховски клуб, где је одржан турнир.

4.2.4. Информатика

Циљ предмета је развијање информатичке писмености и учење правилне употребе технологије. У наставном програму информатике налази се стицање основних знања о рачунарима, рад са програмима WORD, EXCEL, Power Point, програмирање у Visual Basic-у, графика и анимација. Такође, било је речи о превенцији дигиталног насиља у сарадњи са стручном службом школе, за ученике седмог разреда, а програм планирамо да имплементирамо следеће школске године и прилагодимо за ученике од 5. до 8. разреда.

4.3.  ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ

            У току 2015/2016. године ученици нижих и виших разреда школе посетили су Градски музеј, више позоришних и биоскопских представа, Калемегдан и Планетаријум у Београду, поставке у градској биб­лиотеци, Сајам књига и фестивал науке у Београду и све ос­тале пригодне културне манифестације у граду и ближој околини.

            Организоване су посете културно-историјским споменицима у ближој и даљој околини.

            Према Програму рада школе, директор школе је на основу добијених понуда туристичких агенција и уз сагласност Школског одбора и Савета родитеља склопио  уговор са туристичким агенцијама «Балканик» из Ваљева и «Плана турс» из Велике Плане и «Центром дечијих летовалишта и опоравилишта» Београд, у чијој организацији је реализована настава у природи за ниже разреде, зимовања за више разреде и  екскурзије ученика, а са Дечјим одмаралиштем Дирекције града Панчева наставу у природи за одељења другог разреда на Дивчибарама.

 

Екскурзије ученика

Циљ: Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

Задаци: Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима: стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

Екскурзије су реализоване  у свим разредима. Одзив ученика је био веома добар.

На Одељенским већима су размотрене понуде и донете су одлуке о путним правцима, крајевима и пределима који треба да се посете у складу са програмом екскурзије.

            Директор школе је на основу сагласности Школског одбора потписао уговор, као одговорно лице за извођење екскурзије.

Реализоване екскурзије:

разреди релације трајање
1. Зрењанин једнодневно
2. Нови Сад једнодневно
3. Јагодина једнодневно
4. Зрењанин једнодневно
5. Свилајнац једнодневно
6. Опленац, Аранђеловац једнодневно
7. Зрењанин, Идвор једнодневно
8. Тршић- Троноша- Бања Ковиљача једнодневно

            * Све једнодневне екскурзије су реализиване у јуну 2016.

     Екскурзије су реализоване у потпуности по предвиђеном плану и програму екскурзија. Остварени су циљеви и задаци који су планирани, извршен је обилазак свих предвиђених релација. Сви видови услуга (услови превоза), предвиђени уговором, од стране туристичке агенције били су испуњени и квалитетни.

 Настава у природи

Циљ: Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатским погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај: Задаци и садржаји наставе у природи заснивају се на плану и програму образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег плана рада школе.

После извршене анкете са родитељима ученика од I до IV разреда, приступило се припремама за реализацију наставе у природи. На састанцима Одељенских већа одлучено је о месту и времену боравка уз сагласност директора школе.

            За ученике који нису ишли на наставу у природи, школа је организовала редовну наставу.

            Реализована настава у природи и зимовања:

разреди Релације трајање Време реализације
1. разред Гучево 7 дана мај и јун 2015.
2. разред Дивчибаре 7 дана мај и јун 2015.
3. разред Дивчибаре 7 дана мај 2015.
4. разред Дивчибаре 7 дана мај-јун 2015.
5. разред Рудник, Дивчибаре 7 дана зимски распуст
6. разред Јавор, Кушићи 7 дана зимски распуст
7. разред Тара, Бели Бор 7 дана зимски распуст
8. разред Тара 7 дана зимски распуст
 • Излет у Београд, где су ученици са разредним старешинама обишли легат Паје Јовановића, Народно позориште, Природњачки музеј на Калемегдану, Планетаријум и Војни музеј на Калемегдану.
 • Излет ученика 2. разреда у Чуруг, Бечеј, Темерин и Ковиље.
 • Излет у Аранђеловац за ученике 4. разреда.
 • Посета Фестивалу науке у децембру 2015. у Београду где су ученици видели занимљиве експерименте из физике и хемије.

4.4. ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

     Дечји савез

- Пријем првака у дечји савез поводом Дечје недеље,

- На часовима одељенске заједнице обрађене су теме “Деца помажу старијим особама” и вођен је разговор на сличне теме. Континуирано прикупљање уџбеника, школског прибора, одеће и обуће за децу без материјалних средстава.

4.5.УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

„Моја школа-школа без насиља“

            Школа је наставила са активностима које је започела учешћем у реализацији пројекта и у овој школској години, а првенстевено кроз активности Вршњачког тима школе и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Обзиром да је наша школа добила сертификат од стране УНИЦЕФ-а да је завршила све кораке предвиђене овим пројектом, ове године смо имали и већу одговорност да даље  наставимо са спровођењем овог пројекта.

Игре без граница у школском дворишту“

            Ово је спортско такмичење које организује Учитељско панчевачко друштво, ради популаризације спорта кроз игру и дружење. Ученици 4. разреда се такмиче у седам игара које не спадају у регуларне спортове – вијача, фудбал коцка, хула-хоп, арачкиње-барачкиње, школице и вожња ролера. Арачкиње-барачкиње и штафетна игра су екипне, фудбал коцка се игра у пару, а остале су појединачне.

            Ове године учествовало је 15 школа са територије града Панчева. Прво место су освојили ученици ОШ „Свети Сава“, а ученици ОШ „Васа Живковић“ били су четврти.

 

„Ојачај себе, предупреди грешку II“

            Наша школа је током школске 2015/2016. године успешно сарађивала са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку II“ отворило Саветовалиште за децу и адолесценте. Овај пројекат је финансиран од стране града Панчева. Рад Саветовалишта је био осмишљен тако да оно буде помоћ педагошко-психолошкој служби школе у процесу рада на превенцији поремећаја понашања, психолошке подршке младима, помоћи у учењу деци која раде по ИОП-у, али и свим осталим ученицима којима је стручна помоћ и подршка неопходна. Стручни сарадници који су радили у Саветовалишту су мастер дефектолог, дипл. специјални педагог, дипл. психолог и дипл. дефектолог-олигофренолог.

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“

     Током октобра месеца школске 2012/2013. године стручни сарадник школе-психолог и одељенске старешине 8. разреда су похађале семинар „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта уз подршку ГИЗ. Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе на преласку из основне у средњу школу кроз петофазни динамични модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању, пошто спозна себе и савремени свет рада са свим изазовима. Стога, је програм професионалне оријентације ученика 8. разреда и ове школске године надограђен радионицама и активностима из овог пројекта.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

РАДИОНИЦЕ

 

 

ЧАС

 

ВРЕМЕ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред (уводна радионица) ЧОС новембар одељенске старешине, психолог/ педагог

2. У свету интересовања (радионица 2)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

3. Графикон интересовања (р. 3)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

4. Стереотипи (р.4)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

5. У свету врлина и вредности (р.5)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

6. Слика савременог света рада (р.10)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

7. Повезивање области рада са занимањем (р.15, 7. разред) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

8. Образовни профил у средњим школама (р.11) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

9. Мрежа средњих школа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

10. Израда паноа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

11. Захтеви занимања, одговарајуће способности, контраиндикације (р.13) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

12. Сазнајем са интернета куда после ош (р.14) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

13. Путеви образовања и каријере (р.15)

ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

14. Припрема и спровођење интервјуа за реалне сусрете (р.16) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

15. Испитивање ставова, разбијање предрасуда (р.19) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

16. Саветодавни рад (р.30)

ЧОС април

одељенске старешине,

психолог/ педагог

 

 

 

 

 

     План рада Тима за професионалну оријентацију реализован је на часовима одељенског старешине и приликом посета средњим школама у Панчеву у периоду од октобра 2015. до краја априла 2016. године. Чланови тима су се састали на пре почетка реализације и на том састанку је координаторка тима објаснила како је овај програм био реализован претходних година и изнела план за школску 2015/16. са којим су се остали чланови упознали и сложили. Одељенске старешине осмих разреда су у септембру месецу водоли ученике у Нови Сад, где су имали прилику да се упознају са свим занимањима људи који раде у Народном позоришту, а ученици су посетили и касарну у Панчеву крајем септембра.

     Ученици су на почетку овог програма имали прилику да интроспективно сагледају своја интересовања, способности, ставове и вредности у циљу самоспознаје, што је први од пет корака на основу којих дете доноси самосталну одлуку о избору средње школе. Ученици су попуњавали упитнике, дискутовали у групама и били у прилици да дебатују. Нашу школу су посетиле и бивше ученице, које су осмацима пренеле своје утиске и искуства из средњих школа које су уписале. Школсаки тим се након тога састао у циљу евалуације претходно урађеног и договора око наставка реализације програма. Затим су се упознали са савременим светом рада и компетенцијама које су неопходне за одређена занимања, као и контраиндикацијама, о чему такође треба водити рачуна, о чему је оговорила гост предавач из Националне службе за запошљавање. Након тога, ученицима је представљена мрежа средњих школа у Панчеву, као и образовни профили, кроз реалне сусрете, који су организовани у средњој Техничкој школи, а где су свој штанд имале све средње школе у Панчеву. Затим су се ученици, путем анкета, изјаснили које 3 средње школе би желели да посете и школски психолог је заказала термине и водила их током марта и априла месеца. Такође, представници средњих школа су посетили ОШ „Васа Живковић“ и на тај начин им приближили образовне профиле које им нуде. У мају и јуну су ученици могли да закажу термин консултације са школским психологом, уколико су и даље имали дилему око одабира средње школе.

     Ученици 7. разреда посетили су у априлу музеј у Панчеву, где су имали прилику да се упознају са старим занатима. Одељенске страрешине су урадиле уводне радионице на ЧОС-у из програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“.

4.6.ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

            У интересу здравља ученика свакодневно се одржава хиги­јена радних просторија, опреме и целокупног инвентара.

            Психолог и педагог школе су у циљу здравственог просвећиваља ученика и у циљу превенције болести зависности организовале у сарадњи са Заводом за јавно здравље радионице за ученике од 5.-8. разреда. Едукатори са богатим искуством, а са којима сарађујемо већ низ година, бавили су се следећим темама:

РАЗРЕД ТЕМА ТРАЈАЊЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Сви 5. разреди Која је разлика између дечака и девојчица? По 1 час мај 2016.
Сви 6. разеди

Дишимо пуним плућима

Алкохолизам је болест

По 1 час

По 1 час

мај 2016.
Сви 7. разреди Дрога је коцкање са животом По 2 часа мај 2016.
Сви 8. разреди Шта знаш о СИДИ? По 2 часа мај 2016.
Едукације су обављане путем радионица и предавања праћених презентацијом на видео-биму. Укупно 23 часа  

ОСТАЛИ ВИДОВИ ЕДУКАЦИЈЕ:

„Промене у пубертету“

            У сарадњи са компанијом „Procter & Gamble“ у школи је одржано предавање девојчицама 6. разреда. Медицински стручњаци су после предавања и разговора са ученицама поделили пригодне поклоне.

„Превенција трговине људима“

      У сарадњи са „Црвеним крстом“ Панчева, организоване су вршњачке едукације за 6, 7. и 8. разреде на тему превенције трговине људима. Такође, постоји континуирана сарадња са Црвеним крстом Панчева и ученици наше школе су континуирано били обавештавани о њиховим акцијама, како Тима за борбу против трговине људима, тако и других активности волонтера, нарочито прве помоћи.

Здрава школа

     Ученици 4. разреда учествовали су на такмичењу „Здрава школа“ у организацији Патронажне службе Дома здравља Панчево.

Превенција дигиталног насиља

Ученици 7. разреда и ове школске године, наставили су да се информишу о овој теми и приказани су им филмови из Приручника, које је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Пројекат Активни распуст – Када се воли распуст у школи

     Реализован је током зимског распуста школи у циљу активног провеђења слободног времена ученика самосталним избором активности које су у складу са здравим стиловима живота. Радионице које су биле понуђене су: Фер плеј игре без граница, Школски рукомет, Није ово само смеће, већ играчке мало веће, Позориштанце и Ђускијада. Ученици су били веома заинтересовани и мотивисани и током једног дана су имали прилику да похађају по 2 радионице. Радионице су биле реализоване у учионицама, фискултурној сали, Хали спортова, Народној башти,  Градском парку, Кока-кола игралишту,  Спортским теренима код Тамиша,  Новогодишњем базару,  КУД-у „Јединство“,  дворани Аполо,  Фоајеу Градске управе и Галерији културног центра. По завршетку пројекта ученици су приказали све оно што су урадили и научили на радионицама током седам дана уз присуство већег броја родитеља и наставника. Укупно је учествовало 176 ученика узраста од првог до шестог разреда.

Општи ефекти пројекта су:

- међусобна повезаност ученика различите старосне доби и  различитих одељења истог узраста, сарадња, развијање другарских односа, подршке, уважавања и толеранције који су се наставили и по завршетку пројекта,

- укљученост, заинтересованост и боља сарадња са родитељима ученика који су подржали активности у школи и ван ње и који су помогли у реализацији,

- повезивање са установама у граду, спортским клубом, културноуметничким друштвом  и  градском управом кроз заједничке активности,

- опремање школе спортским реквизитима  ће побољшати квалитет рада учитељица на часовима физичког васпитања, јер су набављена неопходна наставна средства као и аудио визуелна средства,

-  ученици су се током зимског распуста окупљали у школи,  квалитетно проводили слободно време, развијали осећај припадности школи, као месту на које радо долазе не само да уче, већ и да се играју и друже, развијају своје спсобности у складу са интересовањима,

У реализацији радионица су учествовале наставнице разредне наставе: Драгана Филиповић, Соња Грујић Матијевић, Биљана Анђелковић и Весна Вила, наставник физичког васпитања Благоје Копривица.

Аутор и координатор пројекта, наставник разредне наставе, Гордана Јосимов

                                                                       ***

 

Ужина у школи

У школи је постојала ор­ганизована ужина ученика. Недовољно материјално обезбеђени ученици имали су бесплатну ужину. Школа је обезбедила оброк и сок за све ученике који су учествовали на предметним и спортским такмичењима.

Осигурање

Сви ученици били су обухваћени животним осигурањем.

Уџбеници

            Школа је обезбедила набавку уџбеника и потребног школског прибора за ученике лоше материјалне ситуације, преко одређених друштвених институција, док је набавку уџбеника за ученике ромске националности и ове године финансирао град Панчево.

4.7.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

     Наша школа улаже напоре да континуирано ради на развијању еколошке свести ученика. ЈКП Зеленило и Хигијена су донирали неколико канти за отпатке школи, али на жалост нису могли да помогну, када је у питању држач за бицикла, који је школи потребан. Ученици и наставници су учествовали у недељи уређења школског дворишта и Дана планете Земље у априлу месецу.

ДАН ПЛЕНЕТЕ ЗЕМЉЕ НАШИ ЂАЦИ И НАСТАВНИЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СУ РАДНО

И овог 24. априла обележили смо Међународни дан планете Земље. Ученици од I до IV разреда су са својим учитељицама урадили зидне плакате и ликовне радове који пружају подршку заштити животне средине. Ученици од V до VIII разреда су уз помоћ астрономске, еколошке и фото секције у холу школе приказали едукативни филм и презентацију  у циљу подизања еколошке свести, како би упозорили на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама., а све то услед развоја индустрије, повећања потрошње енергије, глобалног загревања и климатским променама. Овим активностима желимо да подстичемо ученике да учествују у рециклирању отпада, како би смањили депоније. Након тога почистили смо двориште школе, заједно са наставницима, ђаци су садили цвеће како би улепшали екстеријер и ентеријер наше школе која има најдужу традицију у граду, на шта смо посебно поносни.

На крају да подсетимо, на данашњи дан 22. април 2016. године у Паризу је потписан споразум, између  195 земаља света, а први пут подписнице су САД и Кина иначе највећи загађивачи. Овај споразума се односи на  ограничење глобалног загревања на два  Целзијусова степена изнад преиндустријског нивоа, и прелазак на такозвану чисту енергију . Драго нам је да смо и ми били део  “Светске еколошке патроле“.

4.8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

     Ученици наше школе су учествовали на кошаркашком турниру у ОШ Јован Јовановић Змај, који је био организован за ученике 8. разреда. Такође, организовани су турнири у фудбалу за ученике 6. разреда и традиционални фер плеј меч за Дан школе, на којем су ученици играли фудбал против наставника. Ученици 4. разреда учествовали су на турниру Игре без граница у нашој школи. На редовним часовима физичког васпитања, као и на часовима изабраног спорта, континуирано се истиче значај физичке активности за развој ученика, као и важност поштовања конкурента у спорту.

 

5.  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

5.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

            Седницама Наставничког већа председавао је и водио их директор школе. У току школске године одржано је  13 седница. На седницама су разматрана следећа питања:

à      школски календар

à      правилник о норми часова рада наставника

à      подела предмета и одељењског старешинства

à      избор руководилаца Разредних већа и стручних актива

à      годишњи Извештај о раду школе

à      годишњи План рада школе

à      наставни Планови и Програми

à      именовање комисија за попис инвентара, именовање стручних тимова за самовредновање рада школе, инклузивно обравовање, тима за Школско развојно планирање

à      усвајање акционог плана у оквиру процеса самовредновања рада школе

à      кућни ред школе и школска правила

à      ученичка давања, осигурање ученика

à      Избор наставника године

à      припреме за одржавање Дана Бундеве

à      информисање настваника о начину организовања наставе у природи, зимовања и екскурзија

à      извештаји о успеху и владању ученика на класификационим и полугодишњим седницама

à      изрицање васпитно-дисциплинских мера за повреде дужности ученика

à      организовање спортско-рекреативне наставе у природи

à      прослава Св.Саве

à      завршни рачун пословања школе за 2015. годину

à      Одлука  о  избору уџбеника  за  2016-2017.

à      административни послови одељењских старешина

à      упознавање са правилником о дипломама за изузетан успех у основној школи

à      планирање учешћа на семинарима и сручном усавршавању наставника, директора и стручних сарадника

à      спровођење припремне наставе за ученике 8. разреда и планирање уписа у средњу школу

à      Проглашење  ученика генерације

à      упознавање са новим стандардима у образовању и процедуром одржавања завршног испита на крају основношколског образовања

à      Припреме за  почетак  нове школске  године

à      додела специјалних диплома и дипломе "Вук Караџић"

à      анализа остварених резултата на такмичењима ученика

à      инвестиционо одржавање и опремање школе

à      кадровска питања

à      Организовање пријема првака

à      Упознавање са Програмским основама васпитног рада основне школе

5.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Седнице Одељењских већа водили су руководиоци ових већа.

Разред Руководиоци  разредних већа
I Гордана Јосимов
II Снежана Живановић
III Соња Грујић
IV Весна Шукер
V   Томислав Стошић
VI   Татјана Ановић
VII   Вера Станоевски
VIII Драгица Дулејан
   

Седницама су присуствовали директор, психолог и педагог школе. Одржано је по 5 сед­ница у сваком већу.

Важнија питања са седница била су:

 • усвајање плана и програма рада одељењског већа
 • организовање припремне наставе
 • анализа успеха ученика
 • анализа владања, дисциплине и изостанака ученика
 • васпитно-дисциплинске мере
 • реализација редовне, додатне и допунске наставе, те часова одељењ­ског старешине и одељењске заједнице
 • распоред писмених и контролних задатака
 • критеријуми оцењивања
 • рад у слободним активностима
 • сарадња са родитељима

Записници са седница налазе се у Дневницима образовно-васпитног рад

5.2.1. Извештај о раду Одељенског већа 1. разреда за школску 2015/2016.

 

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Одржан је свечани пријем првака

 На седници 2. 9. 2015:

- Усвојени су годишњи планов рада

- Извршен је договор о организовању допунске наставе и

слободних активности

-Договорено је о изради и избору наставних средстава, приручника и школског прибора

-Утврђен је распоред часова и школски календар

-Организована је анкета за изборне предмете и договорено о начину њихове реализације

Септембар

2. 10. 2015.

- Извршена је организација  многобројних активности у оквиру Дечје недеље.

14. 10. 2015.

- Договорено је  о индивидуализацији наставе почетног читања и писања и извршена је идентификација ученика са тешкоћама у развоју и израда планова подршке.

27. 10. 2015.

- Анализирани су образовни стандарди који треба да буду реализовани током школске године

- Учествовање на манифестацији Дан бундеве у оквиру школе

Октобар

24. 11. 2015.

- Одржана је Седница одељенског већа и извршена тромесечна анализа васпитно-образовног рада;  остварених резултата у учењу; анализа понашања ученика и реализације наставног плана и програма

Новембар

23. 12. 2015.

- Одржана је Седница одељенског већа и извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта, реализација наставног плана и програма, донешене су препоруке за даљи рад, анализирана је сарадња са родитељима и друштвеном заједницом и ефекти рада на  индивидуализацији и ИОП-у.

- Организована је Новогодишња приредба

Децембар

27. 1. 2016.

- Учествовање у организацији  школске приредбе поводом Светог Саве, школске славе

Јануар

29. 2. 2016.

- Постигнут је договор око усклађивања захтева при реализацији наставних активности и анализирано је  индивидуално праћење напредовања ученика

Фебруар

16. 3. 2016.

- Одржана је Седница одељенског већа

- Анализирани су предлози и постигнут је договор о

избору уџбеника за наредну школску годину.

- Извршена је анализа успеха и понашања ученика на крају трећег класификационог периода као и резултати остварени у допунској настави

Март

12. 4.2016.

- Извршен је договор о реалиацији излета на пољопривредно добро Тамиш и на Чардак.

Април

24. 5.2016.

- Извршене су припреме и реализована је на приредба поводом Дана школе

Мај

14. 6.2016.

- Одржана је Седница одељенског већа и извршена је

анализа успеха и владања ученика на крају школске године у односу на дефинисане циљеве и исходе, реализације наставног плана и програма, утврђен је предлог похвала         

Јун

22. 8. 2016.

- Усвојен је план рада Одељенског већа за наредну школску годину; договорено је о начину  глобалног и оперативног планирања наставних и ваннаставних активности за други разред.  - Извршене су стручно организационе припреме за почетак школске 2016/2017.

31. 8. 2016.

- Припремљена је  и реализована  приредбе Добро нам дошли прваци

Август

 

5.2.2. Извештај о раду Одељенског већа 2. разреда за школску 2015/2016.

     У току школске 2015/2016.године Одељенско веће је одржало 5 седница на којима су усвајани текући планови рада,вршена анализа њихове реализације.Такође, је на крају сваког квартала вршена анализа успеха и владања ученика.Одељенско веће је предложило при избору уџбеника за следећу школску годину, Креативни центар.

 Током школске године ученици су били укључени у пројекте локалне заједнице и то:

-          20. 10. 2015. Предавање Добровољног ватрогасног друштва

-          од 2.11. до 27.11.2015. Обука непливача у организацији Спортског савеза

     Одељенско веће је према свом плану било укључено у све активности у школи поводом Дечје недеље, Дана бундеве.У оквиру обележавања Дана планете,сви ученици су учествовали у чишћењу и уређењу школског дворишта. У оквиру Дана школе,масовно су учествовали са својим кућним љубимцима у шетњи и изложби у школском дворишту.

     Током школске године ученици су гледали две позоришне представе: “Мач у камену“ 28. Јануара 2016. и „Тајне Дунава“ 25.02.2016. у Културном центру.

 3.06.2016. реализована је једнодневна екскурзија Сремски Карловци - Нови Сад, а део ученика је током марта и априла био на Дивчибарима.           

5.2.3. Извештај о раду Одељенског већа 3. разреда за школску 2015/2016.

     Одељенско веће 3. разреда чине четири одељења.  Одељенске старешине су: Милена Калкан, Соња Грујић,  Биљана Анђелковић и Весна Лујанов Писарев.  Руководилац већа је Соња Грујић.

     У току школске године одржано је пет седница Одељенског већа у складу са плановима али и према актуелним дешавањима и потребама.  Одељенска већа су се бавила различитим темама из своје надлежности. Област односа наставника и ученика редовно су пратила и сва већа,  најчешће на седницама Наставничког већа,  а најчешће од стране ПП службе.  Повод за разматрање ових односа били су проблеми који су решавани са ПП службом.

     Потребе и интересовања и особености ученика се интензивно прате кроз свакодневне активности,  а разматрају са ПП службом.  На основу уочених потреба,  интересовања и способности ученицима се прилагођавају наставни и ваннаставни садржаји или се за њих ради ИОП.

     Разговором са самим ученицима и њиховим родитељима,  одељењске старешине су детаљно упознате са условима у којима ученици живе и раде, и на основу сазнања предузимају се неопходне акције за помоћ онима којима је то потребно.

     Сви часови наставних и ваннаставних активности одржани су по Плану и програму,  као и часови допунске наставе и часови одељенског старешине.

У оквуру већа извођене су две групе изборних предмета:

 1. Грађанско васпитање и веронаука
 2. Од играчке до рачунара и народна традиција.

     Одељенско веће је организовало наставу у природи од 08.04.-15.04.2016.год.на Дивчибарама као и једнодневну екскурзију 11.06.2016. год. до Јагодине, Ресавске пећине и водопада Лисине.

     Организоване су и посете музеју где су ученици погледали поставке “Занати у прошлости” и “Рођендани кроз прошлост”, затим посете позиришним представама и гостовању песницима. 

5.2.4. Извештај о раду Одељенског већа 4. разреда за школску 2015/2016.

Чланови већа 4. разреда за школску 2015/16. годину су:

41- Весна Вила

42- Славица Р.Ђорђевић

43- Душанка Младеновић

44- Весна Шукер

Вероучитељ, Жељко Младеновић

Наставник енглеског језика, Слободан Стамболић

За руководиоца већа изабрана је Весна Шукер.

     Веће 4. разреда је радило по унапред утврђеном плану и програму Годишњег плана рада. За сваки предмет урађен је план са стандардима. Часови редовне наставе, допунске наставе, као и часови одељенског старешине су у потпуности реализовани. Све је реализовано у складу са планом и програмом.

     Остварена је добра сарадња са наставницима енглеског језика и веронауке у погледу организовања и планирања наставе.У току школске 2015/16.године одржано је 5 стастанака, на којима се разговарало и на којима су давани предлози за вредновање ученика, критеријуми оцењивања, решења за ученике који имају проблем у учењу или проблем са дисциплином. Психолошко-педагошка служба је помогла у раду већа, нарочито око оних ученика који су показали слабије напредовање. Кроз консултације добили су смернице како да унапреде свој рад. Такође су дали и велики допринос раду са ученицима који недовољно поштују правила понашања у школи.

У току школске године успешно су реализоване следеће активности:

 1. Такмичења

-          Школско такмичење из математике;

-          Општинско такмичење из математике:

-          Математичко такмичење „Мислиша“;

Такмичења организована од стране других институција:

-          Квиз „Саобраћајац“

-          Квиз „Здрав живот“ (Дом здравља,Панчево)

-          „Игре без граница у школском дворишту“ (УПАД и локална самоуправа)

 1. Посете културно-уметничким установама

-          Музеј града Панчева: изложба „Рођендан у Хермановој јазбини“, изложба „Панчево од давнина“

-          Музеј Афричке Уметности: изложбе „Уметност западне Африке из збирке Печар“ и „Ибеђи: два пута рођени“

-          Културни центар града Панчева: позоришне представе „Мач“ и „Тајне Дунава“

-          Хуманитарна приредба за социјално угрожене ученике наше школе

-          Дворана Аполо: Концерт  духовних и световних песама дечијег хора ПСЦПД-а,

-          Дружење са песником Рашом Поповим

 1. Учествовање у пројектима школе

-          Дан бундеве

-          Приредба поводм школске славе Светог Саве

-          Приредба и спортске активности поводом прославе дана школе

-          Дан планете земље (чишћење шк.дворишта, сађење биљака у школи и око школе)

 1. Излети

-          Обилазак Царске баре и града Зрењанина

-          Једнодневни излет- посета комплексу Тамишки конаци(ергела коња, фарма крава, мини зоо-врт) и посета Чардака

*Планом и програмом је планиран другачији једнодневни излет (посета Виминацијума, Лепенског вира и Голупца) који је промењен!

 

 1. Рекреативна настава

Рекреативна настава је реализована на Дивчибарима, у пролећном периоду (март месец), и на њу су ишла одељења 41, 43 и 44.

5.2.5. Извештај о раду Одељенског већа 5. разреда за школску 2015/2016.

     На почетку школске године, у септембру, учитељице Гордана Јосимов, Драгана Филиповић, Драгослава Гашпар и Јасмина Рајић упознале су разредне старешине са карактеристикама ученика.

Разредни старешина 5/1 Живана Костић, 5/2 Емилија Милосављевић, 5/3 Наташа Челар, 5/4 Томислав Стошић.

     Усвојен је план и програм рада ОВ, а за руководиоца већа изабран је Томислав Стошић. Направљен је распоред наставних и ваннаставних активности (редовна, допунска, додатна настава, остали садржаји према школском развојном плану) и распоред писмених и контролних вежби и задатака.

     Донет је план за излете и екскурзије у току школске године. Реализована су четири излета до Београда (октобар, децембар, март и јун) за посете музејима (Конак кнегиње Љубице, Андрићев музеј, Музеј Николе Тесле, Историјски, Етнографски), галеријама (Галерија РТС, изложбе на Калемегдану, Институт Сервантес), планетаријуму и опсерваторији, а у циљу боље корелације међу предметима. Такође је реализована вишедневна екскурзија на Дивчибаре и Рудник, као и једнодневна: Свилајнац (Природњачки центар), Топола, Опленац, Аранђеловац.

Ученици петог разреда имали су обавезан систематски преглед у школском диспанзеру.

     Учествовали су на разним манифестацијама: Дан бундеве, Дечија недеља, Савиндан, Дан планете земље, Дан школе и у хуманитарној приредби у Центру за културу. Одржани су међуодељенски турнири у малом фудбалу, победник је 5/2.

     Успех ученика континуирано се пратио у току школске године, као и владање, квартално је вршена анализа успеха и напредовања ђака, појединачно и одељенски. За освојена места на школским такмичењима и конкурсима ученици су награђени књигама од стране Наставничког већа.

План и програм су у потпуности реализовани.

5.2.6. Извештај о раду Одељенског већа 6. разреда за школску 2015/2016.

     У августу 2015. формирано је веће шестих разреда у саставу Драгана Милићев-Јанковић VI 1, Татјана Ановић VI 2, Татјана Стојковић VI 3 и Благоје Копривица VI 4. За руководиоца већа изабрана је Татјана Ановић. Планом рада веће предвиђене су активности које су током школске године и реализоване.Редовни састанци већа одржавани су квартално. Поред ових састанака чланови већа су се састајали и чешће, зависно од динамике активности и потреба ученика шестог разрада.

 • На редовним, кварталним, састанцима анализирао се успех и владање ученика. Ученици шестог разреда друго полугодиште завршавају са следећим успехом- од њих 84 одличних је 43, врло добрих  23, добрих 17, а 1 ученица се упућује на понављање разреда.
 • Сарадња са родитељима остварена је кроз 5 родитељских састанака и већи број индивидуалних разговора.
 • Веће шестих разреда сарађивало је и са другим наставницима, нарочито у планирању допунске и додатне наставе, писмених вежби и ваннаставних активности.
 • У сарадњи са дечјим диспанзером обављени су лекарски прегледи и вакцинација ученика против хепетитиса Б.
 • Одржано је по 36 часова ЧОС на којима су обрађиване разне теме, нпр. Учење, међуљудски односи, култура понашања, слободно време, решавање конфликтних ситуација и друго.
 • Ученици VI разреда учествовали су и на школским манифестацијама, Дану школе, Светом Сави, Дану планете Земље и другим школским манифестацијама. Бавили су се рециклажом и учествовали у хуманитарним акцијама за ђачке ужине.
 • Према плану, реализовано је зимовање од 24. до 30. децембра 2015. у хотелу Јавор, Кушићи. Зимовање је планирано заједно са већем седмих разреда, а реализовано у сарадњи са агенцијом Балканик. План зимовања је у потпуности реализован.
 • Организована је и једнодневна екскурзија у Аранђеловац,а ученици су обишли и  Опленац, Орашац и Ресавску пећину. Екскурзија је реализована 15. маја 2016. у организацији агенције Балканик. Циљ екскурзије је реализован.
 • Сарадња са педагогом школе била је усмерена на ученике који слабије напредују или показују проблеме у понашању и прихватању школских правила и обавеза.

 

5.2.7. Извештај о раду Одељенског већа 7. разреда за школску 2015/2016.

     У току школске године одржано је четири одељенска већа,на којима је дат извештај о успеху владању ученика и донете су мере за побољшање истих. Остварена је успешна сарадња са родитељима и управом школе.

Организоване  су:

-једнодневни излет до Београда,посета Етнографском музеју и Ботаничкој башти(октобар)

-једнодневна екскурзијана релацији Идвор (Пупинов музеј)-дворац Дунђерски-Зрењанин (мај)

-посета Фестивалу науке у Београду (децембар)

Ученици седмог разреда су учествовали у следећим школским манифестацијама:

- Дану бундеве

- Дану планете Земље

- Дану школе

- Прослави дана Светог Саве

     Велики број ученика учествовао је на свим нивоима такмичења из физике, математике, хемије, историје, техничког образовања, спортских такмичења и постигао запажене резултате.

     Веће седмих разреда активно је радило и на пројектима “Школа без насиља“ и професионалне оријентације кроз посету изложби „Стари занати“.

5.2.8. Извештај о раду Одељенског већа 8. разреда за школску 2015/2016.

Одељењско веће 8. разреда школске 2015/2016. године чиниле су одељењске старешине:

Драгица Дулејан-Стојковић – 8/1

Биљана Дубаић-Стојаков   - 8/2

Дарко Кнежевић – 8/3

     Веће је пратило рад и напредовање ученика у сталним консултацијама. Одржано је пет седница Одељењског већа, на почетку школске године и на крају сваког квартала на којима је анализиран успех и напредовање ученика,  сваки  одељењски старешина  одржао је по пет родитељских састанака и велики број индивидуалних разговора са родитељима ученика.

Организовано је и спроведено учешће ученика 8. разреда у следећим манифестацијама:

-          Обележавању Дана бундеве

-          Завршној вишедневној екскурзији за време зимског распуста  у Хотелу Оморика на Тари

-          Једнодневној екскурзији – обилазак  Тршића, манастира Троноше,  Бање Ковиљаче 

-          Посети Сајму науке и Сајму књига

-          Посетама изложбама  и гледању позоришних представа

-          Веће је учествовало у организовању других школских манифестација

-          Пратило, организовало  и спроводило припремну наставу за завршни испит

-          Учествовало и спроводило активности око завршног испита

-          Радило на професионалној оријентацији ученика

Одељењско веће је, такође, пратило  остваривање наставног плана и програма,  допунске, додатне и припремне наставе,  разредних и поправних испита и решавало текућа питања везана за наставни процес и ваннаставне активности, пратило учешће ученика на такмичењима кроз сталне консултације, сарадњу са родитељима и педагошком службом школе.

    

                                         

5.3. СТРУЧНА  ВЕЋА

            У школи је радило осам стручних већа. Стручна већа су радила у складу са својим плановима и програмима.

            Руководиоци Стручних већа су били:                              

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Емилија Милосављевић
2. Математика Биљана Дубаић Стојаков
3. Физика и ТИО Дарко Кнежевић
4. Биологија и хемија Живана Костић
5. Историја и географија Наташа Челар
6. Страни језици Зорица Аћамовић
7. Веће вештина Славко Макара
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

            У оквиру својих састанака бавили су се следећим питањима:

 • планирањем и припремањем наставног рада
 • корелацијом наставних садржаја сродних предмета
 • избором ученика за додатну и допунску наставу као и секције сло­бод­них ак­тивности
 • припремама  за такмичење ученика
 • уједначавање критеријума оцењивања
 • оптерећеношћу ученика домаћим задацима
 • избором уџбеника

            У оквиру предагошко-инструктивног рада са руководиоцима стручних већа вршено је информисање наставника и упућивање на стручну литературу као и сарадња педагога и психолога са појединим већима, пре свега око вођења педагошке документације, око проблема додатне наставе и модела дневног припре­мања за наставу.

Руководиоци стручних већа воде записнике о својим састанцима у посебним свескама.

 

 

5.3.1. Извештај о раду Стручног већа за предмет  српски језик у школској 2015/2016. години

Актив наставника српског језика чине Драгица Дулеан Стојковић, Ивана Бикар и Емилија Милосављевић, све три професори српског језика и књижевности.

Након договора и усвајања фонда часова за наставнике и школског календара после Наставничког већа у августу, усвојен је извештај о раду актива за претходну школску годину, који је поднела Драгица Дулеан Стојковић.

За новог председника Актива изарана је Емилија Милосављевић.

     Секције су остале по истом избору и задужењу: драмску је водила Ивана Бикар, рецитаторску Драгица Дулеан Стојковић и литерарну Емилија Милосављевић.

Планирани одлазак на Сајам књига није реализован.

     Ни ове школске године опремање кабинета није остварено, савременија наставна средства нису набављена.

Огледни часови нису реализовани.

     Допунска и додатна настава, као и припремна за ученике осмог разреда одржавала се у току школске године према распореду часова и потребама ученика (уписано у дневницима за посебне облике наставног рада).

     У оквиру стручног усавршавања похађао се Републички зимски семинар у Београду од 11. до 13. фебруара.

     Након одржаних школских такмичења из српског језика и језичке културе, рецитовања и књижевне олимпијаде, пласирани ученици ишли су на следеће нивое такмичења. За Дан школе награђени су за освојена прва три места пригодним књигама.

     Обележен је Савиндан (са задужењима Е. Милосављевић, Д. Дулеан); у делу програма за Дан школе одржан је форум театар (И. Бикар). За пригодне датуме у вези са наставом српског језика у току школске године ученици су радили паное (дан писмености, дан матерњег језика, дан књиге и сл.). Ученици петог разреда учествовали су у хуманитарној приредби у Центру за културу са својим песмама које су награђене на литерарним конкурсима, као и за Дан школе (Е. Милосављевић).

У априлу је одржан пробни тест за ученике осмог разреда.

     Изабрани су уџбеници за наредну школску годину, актив се определио за „Логос“ и разлоге избора доставио управи школе.

     У мају је школа имала посету комисије за екстерно вредновање, просветни саветници из Тима 2 били су на часовима Ивани Бикар и Емилији Милосављевић.

5.3.2. Извештај о раду Стручног већа за предмет -  математика у школској 2015/2016. години

-          Стручно веће насавника за предмет МАТЕМАТИКА у 2015/2016. години чине – Новица Лаловић, наст.матем., Биљана Дубаић – Стојаков, проф. матем. и Татјана Стојковић, проф. математике. Председник Стручног већа била је Биљана Дубаић-Стојаков као и цлан Подружнице ДМС Панчево – секретар Управног одбора.

-          У 2015/2016  школској години одржано је укупно 7 састанака Стручног већа за предмет- математика,  а записници су вођени у свесци Актива.

-          Активности Актива по месецима су биле :

Септембар: Помоћ ученицима у набавци уџбеника, систематизација планова рада, планова такмичења и припрема ученика за такмичења у 2015/2016. Претплата заинтересованих ученика свих разреда на Математички лист

Новембар: Рађен је пробни завршни испит за ученике 8. разреда у                     организацији предметног наставника као и анализа урађеног теста.

Започета организација „Мислише“ у марту 2016. – Архимедес  

Децембар: Присуство чланова Актива једнодневним стручним семинарима у организацији Подружнице Панчево ДМС.

Припрема ученика за школско такмичење које ће се одржати почетком фебруара 2016.

Фебруар: Присуство Републичком семинару 13. и 14.2.2016. на Економском Факултету у Београду у организацији ДМС.

Организација школског такмичења из математике

Припрема ученика свих разреда за општинско такмичење у марту

Март: Организација такмичења „Мислиша“ у школи  10.3.2016.

Одлазак на општинско такмичење ученика од 5. до 8. разреда у ОШ

„Свети Сава“ у Панчеву.

Учешће у раду Подружнице ДМС у Панчеву - Биљана Дубаић Стојаков.

Април: Пробни завршни испит за ученике 8. разреда, прегледање и анализа успеха ученика на тесту 15.4.2016. 

Учешће ученика 5.6.7.  и 8. разреда на окружном такмичењу из математике  у ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Панчеву.

Мај: Награђени  ученици  за успехе на такмичењима из математике на прослави Дана Школе су :

 1) Трајковић Лука 6.р. -1.место -   општинско и похвала Мислиша

 2) Цмиљановић Милица 6.р. – похвала-општинско

 3) Цинцовић Никола 7.р. – похвала-општинско

 4) Арбутина Огњен 8.р.– похвала – општинско

Посета Екстерне контроле школи и посета часу математике у одељењу 8-3 код наст. Биљане Дубаић-Стојаков.

Јуни: Одржане су припреме ученика 8. разреда за завршни испит из    

математике прве две недеље јуна месеца – Б. Дубаић – Стојаков.

Одржан је Завршни испит за ученике 8. разреда по упутствима  Министарства просвете.

            Актив је предао предлог поделе за 2016.-2017. директору Школе као и уџбенике за наредну школску годину који су одобрени и које је изгласало Наставничко веће.

Анализа резултата на крају школске године, успеха из математике, анализа матурског теста из математике (8,6 просечан број бодова од 20).

-           Допунску наставу одржавали су наставници редовно и по плану за ученике који слабије напредују

-          План и програм у потпуности реализовани.

      -  За реализацију планова додатне наставе из математике коришћена је  следећа  литература:

 1. Збирке задатака са матем. такмичења МИСЛИСА

2. Збирка занимљивих матем. задатака

3. Збирка задатака са матем. такмичења КЕНГУР

4. Математички листови из предходних година и бројеви из текуће године

     Активност наставника усмерена је ка  програмским  циљевима :

-          заинтересовати што висе ученика за садржаје предмета математика кроз необавезне и слободне садржаје везане за математику

-          осамосталити ученике у раду и мотивисати

-          стварати радне навике код ученика као и прецизност и уредност

-          пружити ученицима задовољство у раду и разоноду са квалитетним садржајима

-          постићи максималан успех код сваког ученика појединачно, по својим способностима

Облици и методе рада прилагођени су зависно од теме  свакога  часа.

План и програм реализовани у потпуности.

 

5.3.4. Извештај о раду стручног већа биологије и хемије у школској 2015/2016. години

     Актив чине професор биологије Радојка Миловановић, професор биологије Весна Х. Ширка и професор биологије и хемије Живана Костић.

     Након договора и усвајања фонда часова за наставнике и школског календара након Наставничког већа у августу , усвојен је извештај о раду актива за прошлу сколску годину.

     Допунска, додатна као и припремна настава одржавала се у току школске године према распореду часова и према потребама ученика.

     Након одржаних школских такмичења из биологије и хемије пласирани ученици ишли су на следеће нивое такмичења.

     Изабрани су уџбеници за наредну школску годину, актив се определио за ,,Логос,, и разлоге избора доставио управи школе..

     У мају приликом посете комисије за екстерно вредновање просветни саветници су су били на часу Костић Живане.

5.3.5. Извештај о раду стручног већа историје и географије у школској 2015/2016. години

 1. Записник за месец Септембар

Актив већа И/Г одржан 25. септембра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин.

Ученике смо обавестиле о распореду и динамици  рада секције и часова консултације (допунска и додатна настава) као иприпремна настава за осмаке. Сатница је видно окачена на огласној табли у учионици И/Г.

 1. Записник за месец Октобар

Актив већа И/Г одржан 27. октобра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин.

Ученици петих разреда који имају потешкоћа у раду упућени су на допунску наставу која се редовно реализује петком  4. и 5. час у учионици И/Г

Посетили смо планетаријум на Калемегдану и  Опсерваторију на Звездари.

     3.   Записник за месец Новембар

              Актив већа И/Г одржан 26. новембар са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин.

              Састанак је имао за циљ да упоредимо постигнућа успеха ученика, као евиденцију долазака ученика на консултације. Критеријуми оцењивања ученика су стандардом дефинисани и налазе се на огласној табли  учионице.

 1. Записник за месец  Децембар

       Актив већа И/Г одржан 21. децембра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин.     Обе у настави кристимо савремене методе и облике рада који показују ученикову креативност Часови су урађену у Power point  презентацији или са кратким видео записима,  радимо чак и експерименте-симулације вулканске активности,  набирање и раседање литосферних плоча, ширење свемиира...

 1. Записник за месец Јануар

        Актив већа И/Г одржан 26. јануара са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин. 

Састанак је имао за циљ да анализира постигнут успех из И/Г током првог полугодишта. Просечне   оцена  из географије и историје налазе се у дневницима свих одељења . Планирана је припремна настава за матуранте  као и  допунске активности са децом која раде по ИОПу

 1. Записник за месец Фебруар

        Актив већа И/Г одржан 26. фебруара унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин.

Договориле смо се о припремама талентованих ученика за престојећа такмичења.

 1. Записник за месец Април

               Актив већа И/Г одржан 24 априла са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку  присуствовале проф. историје Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин. План и програм актива  се реализује.  Интензивније смо радиле са матурантима.

 1. Записник за месец Мај

        Актив већа И/Г одржан 25 маја са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин

У мају месецу Највише смо времена посветиле припремама за малу матуру и деци  која раде по ИОПу

 1. Записник за месец Јун 2015.

       Актив већа И/Г одржан 10. јуна са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале прог. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин

       План и програм актива  у потпуности реализован. Подељена су задужења за следећу школску годину.

      

5.3.6. Извештај о раду Стручног већа за стране  језике у школској 2015/2016. години

     Актив наставника страних језика чине Биљана Јелић (француски језик), Татјана Ановић (шпански језик), Драгана Милићев Јанковић, Слободан Стамболић и Зорица Аћамовић (енглески језик).

     Након Наставничког већа у августу, усвојен је извештај о раду актива за претходну школску годину, који је поднела Драгана Милићев Јанковић.  Усвојен је фонд и подела  часова за 2015/16. годину и договорен распоред коришћења кабинета.

За новог председника изабрана је Зорица Аћамовић.

Уочена је потреба за још једном учионицом и савременијим рачунаром.

     Допунска и додатна настава су се одржавале у складу са потребама ученика, а часови су евидентирани у дневницима за посебне облике наставног рада.

     Четири ученика је стигло до републичког нивоа такмичења у страним језицима са пласманом на општинском и окружном нивоу. Припремали су их наставници Татјана Ановић и Слободан Стамболић.

  ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО Т. ОКРУЖНО Т. РЕПУБЛИЧКО Т.
Илин Марија спански ј.
 1. место
 1. место
 
Ђурђевиц Марко енглески ј.
 1. место
 1. место
 
Босиљ Кристина енглески ј.
 1. место
 1. место
 
Бабић Богдан енглески ј.
 1. место
 1. место
 

На прослави Дана школе су похваљени и награђени пригодним књигама.

Међународни празници Дан планете Земље и Дан безбедности на интернету, наши ученици су обележили тематским дискусијама и  израдом паноа на енглеском језику.

У оквиру стручног усавршавања, наставници енглеског језика су 20. и 21. маја 2016. присуствовали ELTA Conference у Београду.

Наставници Слободан Стамболић и Зорица Ацамовић су и ове школске године наставили сарадњу са професорком Слободанком  Глигорић,  која се у оквиру припрема докторске дисертације  бавила евалуацијом и самоевалуацијом ученика.

Изабрани су уџбеници за наредну школску годину, а  спискови са образложењем  прослеђени директорки школе.

Француски језик  5-8 разред – ДАТА СТАТУС

Шпански језик  5, 6 разред – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,    7, 8 разред  - ДАТА СТАТУС

Енглески језик  1, 2, 5, 6, 7, 8 разред – ENGLISH BOOK,    3, 4 разред- КЛЕТТ

У току посете комисије за екстерно вредновање рада школе, посећен је час колегинице Драгане Милићев Јанковић.

  5.3.8. Извештај о раду Већа учитеља за школску 2015/ 2026. годину

Време реализације                                                Активност

Август

      -     Изaбрaн је председник Актива учитеља Драгана Филиповић

-       Донет је годишњи програма рада

-       Договорено је да се Актив састаје једном месечно, а по потреби и чешће

-       Усаглашене су форме и садржаји месечних оперативних планова васпитно образовног рада за обавезне и изборне предмете

-       Договорили смо се око уношења општих стандарда у наставне планове и дневне припреме

-       Саставили смо и предали листу за набавку  неопходних наставних средстава и дидактичког материјала

-       Договорено је ко ће које учионице користити

-       Одржана је приредба за пријем првака

-       Договорено је да пратимо и убудуће семинаре за стручно усавршавање   учитеља и похађамо их

-       Настављена је дугогодишња сарадња са Учитељским Панчевачким друштвом

Септембар

      -     Усвојен је годишњи  програма рада Актива учитеља

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Израђене су табеле за праћење напредовања ученика

-       Одабрана је дечија штампа „Национална географија

            “Витез “,  „ Школарка “

-       Организована је школа у природи  и једнодневне екскурзије са програмом обиласка

-       Уређене су учионице заједно са ученицима и родитељима

-       Активно смо учествовали у пројектима  школских тимова

Октобар

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Учествовали смо у реализацији пројекта Учитељског панчевачког друштва у спортским такмичењима Игре без граница у школском дворишту и освојили четврто место.

-       Обележена је Дечије недеља од 4 до 8 октобра различитим активностима ученика

-       Одржана је обука пливања за ученике других разреда

-       Организоване су активности у оквиру манифестације „Дани бундева“

-       Извршена је анализа напредовања ученика са тешкоћама

Новембар

      -     Израђени су месечни оперативни  планови рада

-       Разматрани су  предлози Одељенских већа за побољшање резултата васпитно образовног рада у другом тромесечју

-       Извештај о учешћу у пројекту Учитељског панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно

Децембар

      -  Извршена је анализа успешности реализације планираних активности за новембар

-        Израђени су месечни планови рада

-       Организована је  Новогодишња забавa за ученике

-       Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају другог класификационог периода

-       Релализован је пројекат из области спорта и уметности „Када се воли распуст у школи“ уз подршку Покраинског секретаријата за спорт

Јануар

-        Израђени су оперативни планови рада

-       Учествовали смо у прослави школске славе , посвећене Светом Сави

-       Извршен је договор о начину коришћења спортских реквизита за наставу Физичког васпитања за млађе разреде

Фебруар

-       Иивршена је анализа успешности реализације планираних активности за јануар

-       Анализа оперативних планова рада

Март

       -    Обављен је договор око израде оперативних планова рада

-       Ученици трећих и четвртих разреда су учествовали на математичком  такмичењу

-       Пружена је подршка учитељима око израде индивидуалних образовних планова за децу са потешкоћама

-       Укључивали смо се у рад школских тимова у оквиру планираних пројеката

Април

-       Присуствовали смо промоцији уџбеника

-       Израђени су месечни оперативни планови рада за мај

-       Извршена је анализа напредовања ученика са тешкоћама у складу са индивидуалним планом и дате су  сугестије за наредни период

-       Обележен је  „Дана планете земље“22 априла у холу школе

Мај

-       Извршен је договор око израде оперативних планова рада за јун

-       Израђени су  јединствени тестови за систематизацију наставног градива по разредима

-       Уједначени су критеријуми оцењивања

-       Организовали смо приредбу и прославу за Дан школе

Јун

-       Анализирали смо  остварене резултате увођења иновација у наставу

-        Анализирали смо рад Актива учитеља у текућој школској години у циљу напредовања , праћења и увођења иновација у васпитно образовни рад учитеља

 

 

 

 

 

 5.4. СТРУЧНИ АКТИВИ

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

Време

 

Реализоване активности

 

Носиоци активности

 

Начин праћења

 

Август

- израђен нацрт годишњег програма рада

- прикупљени годишњи и оперативни планови за шк. годину

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Септембар

- реализована израда годишњег програма рада

- извршено усклађивање са ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Октобар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Новембар

- извршено праћење реализације допунске и додатне наставе

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Децембар

 - на крају првог  полугодишта извршена анализа извештаја - наставници, руководиоци актива, тим за  ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јануар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Фебруар

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом - наставници, руководиоци актива, тим за  ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Март

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јун

- на крају школске године извршена анализа извештаја

- Предложене мере за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

Чланови актива за развој школског програма  за 2015/16. годину, били су:

- Драгана Филиповић, руководилац већа учитеља

- Емилија Милосављевић, руководилац већа српског језика

- Зорица Аћамовић, руководилац већа страних језика

- Славко Макара, руководилац већа вештина

- Живана Костић, руководилац већа биологије и хемије

- Биљана Дубаић Стојаков, руководилац већа матеметике

- Дарко Кнежевић, руководилац већа физике и ТИО

- Наташа Челар, руководилац већа историје и географије

- Марија Мишљанов, стручна служба

- Маја Марошан Михајловић, стручна служба

5.4.2. Стучни актив за Школско развојно планирање

Чланови тима:

Слободан Стамболић, координатор тима

Вера Станоевски,

Биљана Анђелковић,

Маја Марошан Михајловић, координатор тима

Марија Мишљанов и

Александра Мрдак

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
октобар 2015.

1. доношење правила на нивоу одељенске заједнице

2. истицање одељенских правила у свакој учионици

3. формирање комисије која је направила ужи избор правила

4. усвајање Школских правила на Наставничком већу

5. израда паноа са Школским правилима и њихово истицање у холу школе

6. рад на озелењавању школе, отварање „учионице у природи“, акценат на екологији

учитељице,

одељенске старешине

директор,

руководиоци одељенских већа,

директор

Вршњачи тим, Стручна служба,

наставник ликовног, наставник ТИО

март-април 2016.

1. Наставничко веће на коме су наставници радионичарским радом дали предлоге за измене и допуне Статута школе

2. Усвајање предлога од стране управе школе

1. указивање на важност постојања структуре и правила путем различитих видова комуникације (предавања, презентације, видео материјали...)

Стручна служба,

директор,

секретар

Тим за реализацију ШРП-а

            План рада Тима за школско развојно планирање (ШРП) реализован је на редовним састанцима чланова тима у периоду од октобра 2015. до априла 2016. године, као и међусобном координацијом и комуникацијом чланова тима и осталих колега у колективу. Чланови тима су се састали почетком октобра (19.10.2015.) и на том састанку је стављен акценат на две области: прва област се односи на даљи рад на стварању, поштовању и усвајању одељенских правила а друга област се односи на процес озелењавања и улепшавања школе као и подизања еколошке свести ђака и запослених. Координатор је објаснио како је прва област била реализована претходних година и изнет је план за школску 2015/16. са којим су се остали чланови упознали и сложили. Предложено је да се направи учионица у природи у реновираном делу школе, да се активније у живот и оплемењавање школе укључи еколошка секција, да се поставе жардињере са цвећем, организује посебан дан када би деца заједно са наставницима садили цвеће.  Предложено је да изложбе ликовних радова за „         Дан Бундеве“ буду продајног карактера у циљу прикупљања средстава за уређење школе (жардињере, саднице, земља). Такође ја направљен предлог о периодичним продајним изложбама како би се даље радило на уређењу школе. Све активности су спроведене и урађене.

             Други састанак је одржан 08.04.2016. године уз присуство свих чланова тима и колегинице Биљане Крстин, проф. географије да би се организовало обележавање Дана планете Земље и у склопу тога уређење и оплемењавање школског дворишта.  За 22. април (Дан планете земље) планирана је манифестација у школи следећег садржаја: у холу школе ће у организације колегинице Биљане Крстин бити одржано предавање и презентација филма о планети Земљи , након тога  увеликом школском дворишту испред и иза школе ће се садити цвеће а и планирана је манифестација изложбе кућних љубимаца у сарадњи са Друштвом за заштиту животиња. Све предвиђене активности поводом прославе Дана планете Земље (улепшавање унутрашњости школе, сађење цвећа на зеленим површинама, изложба кућних љубимаца) су у потпуности остварене и забележене од стране чланова стручне службе.

5.4.3. Стучни тим за инклузивно образовање

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2015/16. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•Анализа састава одељења првог разреда и идентификација ученика којима ће бити потребна подршка

психолог

учитељице првог разреда

септембар

• Сарадња са предшколском установом Дечја радост у циљу упознавања са карактеристикама ученика и ефикасних васпитно-образовних поступака у досадашњем раду са њима

васпитачице

учитељице првог разреда

чланови тима

септембар

•Упознавање Одељенског већа петих разреда са специфичностима ученика којима је потребна додатна подршка и који су напредовали по ИОП-у

чланови тима

психолог

септембар

• Израда предлога и аргументација за ученике који треба да буду упућени на ИРК

чланови тима

одељенске старешине

септембар

октобар

• Доношење концепта плана за израду ИОП-а

чланови тима

чланови стручних већа

одељенске старешине

септембар

октобар

• Осмишљавање партиципације родитеља у интересу адекватног образовања деце којој је потребна подршка

чланови тима

током школске године

• Састанци ИОП тимова за два ученика првог разреда у циљу израде педагошког профила и плана активности за ИОП - 2

родитељи

учитељице

васпитачице

психолог

чланови тима

21. октобар

и 3. новембар

2015.

• Умрежавање и сарадња школе са Специјалном школом, договор о обухвату ученика и врсти подршке за шест ученика

чланови тима

 учитељице

одељенске старешине

дефектолог

септембар

октобар

• Анализа броја ученика по одељењима за које је потребна подршка у учењу и израда планова  индивидуализације за 35 ученика

чланови тима

одељенске старешине

предметни наставници

одељенска већа

новембар

• Реализација пројекта Учитељког панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно на родитељским састанцима у три одељења млађих разреда у циљу промоције различитости и инклузивног образовања

одељенске старешине

чланови тима

новембар

децембар

• Сарадња са ИРК у циљу остваривања оптималне подршке за ученике

чланови тима

током школске године

• Креирање и размена наставних материјала за рад са ученицима који напредују у складу са ИОП-ом

наставници

чланови тима

током школске године

• Упознавање чланова Педагошког колегијума са карактеристикама ИОП-а како би их усвојили

чланови тима

током школске године

• Анализа потешкоћа у реализацији ИОП-а за појединачне ученике и давање подршке и смерница наставницима за рад са њима

чланови тима

током школске године

• Реализација пројекта Учитељког панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно, припрема и учествовање ученика на фестивалу дечјих позоришних представа које промовишу толеранцију и инклузију

учитељице

април

мај

• Праћење и анализа напредовања ученика који се образују у складу са плановима индивидуализације, ИОП – 1 и ИОП – 2

чланови тима

одељенске старешине

током школске године

Напомена: састанцима Стручног тима за инклузивно образовање су присуствовали и наставници који нису именовани за чланови, али који су проценили да су им знања и сугестије чланова корисни за даљи рад са ученицима и њиховим родитељима. Чланови Тима за Екстерну евалуацију рада школа су у свом извештају позитивно оценили и истакли успешан рад нашег Тима.

     Тим за инклузивно образовање састао се током школске 2015/2016. године три пута. На састанцима је дискутовано о напретку ученика који раде по ИОП-у 2 и индивидуализацији, као и потребама за кориговањем индивидуалних планова и додатном подршком.

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима за 2015/16. били су:

1.  Ивана Бикар

2. Снежана Живановић

3. Невена Дашић

4. Татјана Ановић

5. Благоје Копривица

6. Зорица Аћамовић

7. Марија Мишљанов (координатор)

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ И ВРШЊАЧКОГ ТИМА ШКОЛЕ

 

   Време

 

     

               Активности

   

          Носиоци активности

 

октобар

    2015.

 

-Избор нових чланова за Вршњачки тим

-Састанак и конституисање Вршњачког тима и избор наставника координатора за ВТ

      -    ПП служба

-          ПП служба

-          координатор за ВТ

 

новембар

2015.

-Доношење одељенских и школских правила

-          Одељенске старешине

-          Вршњачки тим

      -     ПП служба

 

током школске године

-Рад на решавању проблема из „Кутије поверења“

-          ВТ

-          координатори за ВТ

-          Тим за заштиту деце

 

Новембар 2015. – јануар 2016.

- Приказивање цртаног филма

„Уа, неправда!“ ученицима од 1. до 4. разреда и одржавање радионица

  

   - Учитељице

током школске године

-Сарадња са надлежним институцијама (Центар за социјални рад , полиција и Школски диспанзер-психолог) ради решавања проблема  понашања појединих ученика

     - Тим за заштиту деце

децембар 2016.

 

-Израда зидних новина Вршњачког тима

- ПП служба и Вршњачки тим

     мај

    2016.

- Организовање спортских фер-плеј турнира између ученика, поводом Дана школе

-          Тим за заштиту деце

-          ВТ

-          Наставници физичког васпитања

 

 

Током   школске      године

 

- Превенција и конструктивно решавање проблема везаних за насиље - пано за одговоре ВТ у холу школе

- Континуирано  евидентирање случајева насиља у школи, коришћење Евиденционог листа за пријаву насилних ситуација у школи од стране Стручне службе, одељенских старешина и предметних наставника

-          Координатори  ВТ

-          ВТ

-          Наставници

-          Стручна служба

   

      Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања састао се током школске 2015/16. године четири пута и на састанцима је најпре усвојен извештај за претходну школску годину и план за текућу годину. Констатовано је да је важно појачати превентивни васпитни рад у Школи и да је у том смислу редовно и квалитетно одржавање часова одељенског старешине од непроцењивог значаја. Чланови тима су се, даље, подсетили садржаја Општег и Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Координаторка је сваком члану поделила материјал са power point презентацијама, које садрже најважније ставке ових протокола. Истакнут је значај вођења евиденције наставника о владању ученика. Такође, на састанцима је разматрано и Стручно упутство за подршку образовно- васпитним установама за заштиту ученика и ученица од дигиталног насиља. Координаторка је направила презентацију, коју је презентовала Наставничком већу, као и презентацију за ученике 7. разреда, којима су пуштени и филмови на тему дигиталног насиља, о којима су касније ученици имали прилику да дискутују и критички се осврну на употребу технологије данас. Такође, на овим састанцима је констатовано да је наша школа успела до сада да оствари висок ниво безбедности, али да морају и даље и континуирано да се спроводе активности којима се спречава сваки вид насиља, нарочито вршњачког. Такође, истакнуто је да постоји проблем непримереног понашања једног ученика 5. разреда, који повремено има врло непримерене агресивне реакције и према ученицима и према запосленима. Овај проблем ученик има од 1. разреда са којим је константно појачан васпитни рад и у више наврата су биле укључене друге институције. Највећи проблем је несарадљивост родитеља ученика, који су у једном тренутку пристали на лечење, а потом променили мишљење. Школа је предузела све неопходне мере и кораке из своје надлежности и у последње време успоставила квалитетнију и тешњу сарадњу, пре свега са Центром за социјални рад, као одговорном институцијом. Закључак је да само квалитетном и недвосмисленом сарадњом свих надлежних институција, може да се помогне овом ученику у превазилажењу проблема које има, јер нажалост мајка од маја месеца одбија сваку врсту помоћи и сарадње.

     Вршњачки тим школе се редовно састајао и разматрао могућа решења за проблеме из „Кутије поверења“. Такође, чланови тима су у сарадњи са координаторком тима једном месечно уређивали зидне новине које се налазе у холу школе и доступне су свим ученицима. Сваки члан је имао одређено задужење везано за уређење једне од рубрика (Најчитанија књига месеца; Спортски кутак, који уређује наставник физичког васпитања, Благоје Копривица; Интервју са наставницима; Анкете за ученике; Друг/ другарица месеца; Акција/ гест месеца; одговори на питања из Кутије поверења...). Наставница српског језика, Ивана Бикар, спремала је заинтересоване ученике током школске године за Форум театар, а представа је успешно изведена у мају 2016. године. Такође, ПП служба је континуирано радила на спречавању и сузбијању вршњачког насиља у школи саветодавним радом.

 

 

 

5.4.5.   Тим за самовредновање

Чланови Тима за самовредновање су:

1. Марија Мишљанов (координатор)

2. Маја Марошан Михајловић

3. Александра Мрдак

4. Татјана Стојковић

5. Славица Ђорђевић

6. Биљана Дубаић Стојаков

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Активност

 

време носиоци активности

-Формиран тим за самовредновање

за школску 2015/2016. годину

септембар 2015. директор, ПП служба

-Дефенисане су области која ће бити

предмет самовредновања

-Израђен акциони план самовредновања

октобар 2015. чланови тима
-Анализиран је Акциони план Наставничком већу, и подељени су задаци октобар и новембар 2015.

ПП служба и

одељенске

старешине

-Извршен је мониторинг урађеног на основу прикупљања података,  релевантне

школске документације

новембар и

децембар 2015.

ПП служба

- Мониторинг спровођења акционог плана

фебруар 2016. ПП служба
- анализа података добијених анкетирањем и кроз школску документацију април 2016. чланови тима

 

 

 

 

 

     Чланови Тима за самовредновање су протекле школске године наставили  рад у школи на тему „Подршка ученицима“. На основу квантитативних и квалитативних података утврђено је постојеће стање у школи, што се тиче ове области и техником брејнсторминга и касније, дискусијом чланова тима, направљен је акциони план, који је касине презентован Наставничком већу. Сваки запослени је имао одређено задужење, којим је лично допринео побољшању квалитета ове области у школи. Главни проблем у реализацији активности из Акционог плана је недостатак финансијских средстава, те тако до краја школске године није обезбеђен видео надзор у школи, иако је било речи о томе и на Савету родитеља. Такође, остало је да се уради још поправки у учионицама и кабинетима. Детаљнији извештај, када је у питању ова тема, налази се у Извештају рада директора школе. Наставници су добили евалуационе листове на Наставничком већу крајем јуна 2016. године, где је требало да напишу утиске и коментаре родитеља и ученика о реализованом подсећању на Правилник о безбедности ученика, као и Правилник о васпитно- дисциплинској и материјалној одговорности ученика, а извештаји се такође налазе у Дневницима образовно- васпитног рада одељенских старешина. Ревидирана су и одељенска правила, што је пракса сваке школске године и што се показало веома ефикасним у пракси, јер континуирано подсећање на кућни ред школе и правила лепог понашања помажи интернализацији истих код ученика. Такође, седнице Ученичког парламента су се редовно одржавале и ученици су заинтересовани за овај вид укључивања у рад школе. Записнике са састанака води ученик који је за то задужен у посебној свесци. Професионална оријентација такође добро функционише у нашој школи и евалуацијом на крају сваке школске године, овај програм се развија у правцу квалитетније помоћи ученицима, а детаљнији извештај о реализацији овог програма је део овог Годишњег извештаја.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

            Продужени боравак је почео са радом  03 .09.2015 . године, када се формирала група која ће похађати боравак  и трајао је до краја школске године, тачније до 14.6.2016. године. На време је прикупљена сва потребна документација.

Рад у продуженом боравку је организован пре или после редовне наставе у зависности од смене када ученици иду у школу. Пре наставе деца су била у боравку од 8.00 до 13.30 часова а после наставе од 10.30 до 16.00 часова.

Свакодневни рад са децом одвијао се кроз израду домаћих задатака, утврђивање наставних садржаја, проверу усвојености градива и вежбање. Слободно време су деца проводила или у просторији продуженог боравка или на школском игралишту. У просторији деца су играла разне друштвене игре, бавила се цртањем и прављењем различитих паноа, новогодишњих и ускршњих украса, честитки за 8. Март, као и пригодних рођенданских честитки. На школском игралишту деца су се играла разних игара са лоптом, прескакала су вијаче, играла се са обручима, школице, јуре итд.

Сав рад који је организован у продуженом боравку био је у циљу стицања радних, културних и хигијенских навика, као и одређених правила понашања у учионици, трпезарији и школском дворишту.

У циљу унапређења рада, остварена је добра сарадња са учитељима и педагогом школе. Кроз индивидуалне посете и разговоре постигнута је и сарадња са родитељима.

Сви васпитно-образовни циљеви и задаци предвиђени годишњим планом рада су у потпуности остварени.

Рад у продуженом боравку школске 2015/16. је организовала је професор разредне наставе, Марија Маринковић.

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

 

6.1.РАД ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ

6.1.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Школски психолог је у школској 2015/2016. години обављала следеће послове:

   1. Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2015/2016. годину
 • учествовала у изради програма рада школе за школску 2016/2017. годину
 • учествовла у изради програма стручног усавршавања наставника
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • састављала годишњи и месечне планове рада психолога
 • учествовала у организовању васпитног рада
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад
 • учествовала у процесу праћења рада наставника
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученика)
 • организовала сарадњу са Заводом за јавно здравље и средњим школама  Панчева, временски артикулишући  гостовања и презентације
 • учествовала у припреми педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и смена, подели одељенског старешинства, организовању васпитног рада и друго

  2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада
 • у  предузимању мера за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу
 • стручних актива, нарочито питања везана за избор наставника за рад са појединим категоријама ученика
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем, као и њиховој реализацији
 •  помагала одељенским старешинама у проналажењу начина за превазилажење проблема у одељенској заједници
 • континуирано пратила и анализирала напредовање ученика у наставном процесу путем тромесечних извештаја наставника који су анализирани на седницама разредних и наставничког већа  
 • на часовима пратила употребу и заступљеност наставних средстава као и методе стимулације  и технике ненасилне комуникације у раду са ученицима

3. Рад са ученицима:

 • индивидуално је психолог радила  пре свега  тестирање за упис у први разред, тестирања способности према захтеву старешине или родитеља најчешће ученика који раде по посебном програму смањеног обима и захтева.
 • индивидуални разговори са ученицима који су самоиницијативно долазили по савет или на консултацију у вези проблема које не могу сами да реше
 • индивидуални разговори са недисциплинованим ученицима по сугестији наставника
 • идентификовање ученика који су васпитно, здравстврено као и едукативно занемарени, те узимање података од њих и заштита ове групе деце кроз сарадњу са дечијим диспанзером и службама центра за социјални рад
 • сарађивала са одељенским заједницама од четвртог до осмог разреда и то радећи најчешће на превазилажењу конфликтних ситуација ученик-ученик, ученик-наставник и сагледавању групне динамике.У том циљу су се релизовалерадионице са темом уважавања различитости инеговања толеранције
 • са мањим групама ученика који су се навикли да долазе самоиницијативно најчешће су се решавали текући конфликти и сукоби.Тада су у рад укључивани и ОС како би се тимски помогло ученицима
 • организовала часове превентивне едукације у сарадњи са стручним тимом Завода за јавно здравље.На савремен начин путем средстава АВ комуникације ученицима су представљене болести зависности као и обрада тема хигијене, пубертета и физичког сазревања.Тако је од петог до осмог разреда у свим одељењима одржано укупно 28 часова. Овај обиман посао психолог и педагог не би могле да реализују, да колеге одељењске старешине и предметни наставницинисубилимаксимално предусретљиви кад је требало прилагодити распоред часова.
 • пратила мотивацију за рад и учење код појединих ученика, развој и напредовање личности ученика и усклађеност програмских захтева са индивидуалним могућностима ученика
 • пратила успех и напредовање ученика у настави и ваннаставним активностима, идентификовао ученике којима је потребан корективан рад и организовао образовно-васпитни рад са њима, пратио рад слободних активности, учествовао у организацији психолошко-педагошког и здравствено-превентивног образовања ученика, обављао инструктивни рад ради рационалне организације рада и учења, припремао предавања из области културе и науке, упознавао ученике са подручјима рада и уписном политиком средњих школа, подстицао ученике на активно понашање према свету рада

4. Сарадња са наставницима:

 • након наведених посета часовимаодржаване су консултације наставник-психолог у вези са посматрањем и анализом часа. Уколико је било примедби и сугестија договарана је још једна посета у наредном месецу на којем часу би се примениле договорене измене.Директору су подношени усмени извештаји и протоколи праћења часова као и записници са консултативних састанака.
 • сарадња са ОС који су се обраћали за помоћ у вези са проблемимапојединих ученика и њихових породица, одвијала се континуирано током целе школске године и у већини случајева, укључивањем родитеља или сарадника са стране
 • Психолог је учествовала у реализацији програма ПО непосредним контактом са ученицима осмих разреда и њиховим старешинама.
 • сарађиваласаодељенскимстарешинама: пружаопомоћуупознавању, подстицањуипраћењусвихкомпоненатаразвојаличностиученика (физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, социјалногипрофесионалног), пружањепомоћиуформирањуивођењуученичкогколектива, откривањеузрокапоремећајапонашањапојединихученикаилигрупаипредузимањеодговарајућихваспитнихмера, праћењеиусклађивањеоптерећеностиучениканаставнимиваннаставнимактивностима (домаћизадаци, тестови, контролнизадаци, такмичењаидр.).
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

5. Сарадња са родитељима

 • индивидуални разговориса родитељима већ при тестирању ученика за први разред
 • индивидуални рад са родитељимау виду саветовања, када се родитељи самоиницијативно обраћају
 • пружањепомоћиродитељимачијадецаимајупроблемеуразвоју, учењуипонашању, оспособљавањеродитељазапружањепомоћидециуусмеравањуњиховогпрофесионалногразвоја, каоиупознавањесаплановимаикритеријумимауписа, педагошко-психолошкообразовањеродитеља
 • по позиву су родитељи долазили на договорне састанке са психологом и директором и то најчешће због неких изгреда или недисциплине њихове деце
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

6. Истраживање и анализа

 • испитивања, проучавања и истраживања
 • прилагођавање планова и програма за основну школу узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика
 • учествовање у утврђивању образовних захтева за поједине категорије ученика
 • откривање узрока заостајања појединих ученика или одељења у школском раду и учењу и преузимање или предлагање одговарајућих мера
 • подстицање мотивације за рад и учење, учествовање у вредновању резултата образовно-васпитног рада и израда критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика
 • остваривање циљева и задатака професионалне оријентације

7.  Рад у стручним органима

 • учествовала у раду стручних органа школе (у решавању актуелних образовно-васпитних проблема, извештавао о резултатима анализа о успеху и дисциплини ученика и о другом образовно-васпитном раду у школи
 • присуствовала свим седницамаодељенских или наставничког већа
 • учествовала у раду стручног тима за ШРП
 • учествовала у раду стручног тима пројекта за самовредновање
 • учествовала у раду стручног тима за инклузивно образовање
 • учешће у раду школске администрације и помоћ директору око подношења годишњег извештаја, те учешће у изради  глобалног плана рада школе
 • учествовала у организацији завршног испита и активности везаних за упис у средњу школу, као координатор

 

8. Сарадња са релевантним институцијама

 • сарадња са друштвеном средином (Центром за социјални рад, МУП-ом, Болницом, Градском управом града Панчева итд.), ради остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада
 • учествовала у раду стручног Актива педагога и психолога
 • пратила стручно усавршавање наставника и приправника
 • водила документацију о свом раду и вршила припремање и планирање за рад са ученицима, наставницима и родитељима
 • сарадња са Предшколском установом „Дечја радост“, Панчево, посебно њиховом стручном службом, у вези саполазницима који стижу у школу „Васа Живковић“
 • сарадња са средњим школама - професорима, директорима и стручном службом, а у вези са презентацијом средњих школа у нашој школи, намењеној ученицима осмог разреда
 • сарадња са Институтом за психолошка истраживања и Друштвом психолога Србије, ради набавке тестова и мерних инструмената потребних за рад психолога
 • сарадња са следећим институцијама: Диспанзер за школску децу, Центар за социјални рад, Полицијска управа Панчево, Диспанзер за ментално здравље, Завод за јавно здравље, Институт за ментално здравље у Београду, Интерресорна комисија града Панчева
 • сарадња са СОШО „Мара Мандић“, Панчево
 • сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.

 

9. Стручно усаврашавање

 • Праћење стручног усвршавања наставника и приправника и рад на сопственом усавршавању

 

10. Вођење документације

 • води се евиденција о разговорима са ученицима, родитељима и наставницима у виду појединачних фолдерау компјутеру
 • досијеи тестираних ученика су ван компјутера у посебним фасциклама
 • постоје појединачни досијеи за  ученика који су показали проблеме у учењу и/или понашању (ван компјутера)
 • постоје посебне фасцикле са материјалима за: сарадњу са ОС и ОЗ, за рад са талентованим ученицима, за рад на ПО, за дописе који су послати или добијени у току године итд, за посете часовима, за седнице у школи(записници)

 

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ПОЛАЗНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ У ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ“

У оквиру активности везаних за упис деце у први разред основне школе, стручна служба школе обављала је различите послове:

Евиденција полазника у први разред трајала је од 01.04. до 30.06., као и у последњој недељи августа. Истовремено је прављен и распоред тестирања стандардизованим тестом ТИП-1, који испитује готовост за полазак у школу. Обухваћена су деца која су рођена 2009. и 2010. године. Евидентирано је укупно 91 деце. Уз наведени тест, родитељи су давали податке о детету путем упитника, као и у току усменог разговора са психологом и педагогом, након тестирања.

Тестирање полазника извршено је у периоду између 15.04. и 05.07. У последњој недељи августа тестирано је још 5 деце. Од укупног броја деце (89), формирана су  4 одељења, узимајући у обзир пре свега резултате теста, а затим и социјални статус полазника, образовни статус родитеља, посебне потребе детета, пол, породичне прилике и  личне карактеристике детета.

Одређен број полазника (4) који имају потешкоће у развоју  и/или је ромске националности, па је у њиховом случају тестирање није извршено у потпуности (или уопште) због немогућности споразумевања и неразумевања задатака теста.

Табела 1: полна структура ученика по одељењима

  1/1 1/2 1/3 1/4
дечаци 10 9 15 14
девојчице 11 12 8 10
УКУПНО 21 21 23 24

 

Школске 2016/2017. године, 89 ученика првог разреда преузимају следеће учитељице:

1/1  Весна Вила

1/2  Славица Радосављев Ђорђевић

1/3  Душанка Младеновић

1/4  Весна Шукер

6.2. РАД   ПЕДАГОГА  ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ:

Школски педагог је у школској 2015/2016. години обављао следеће послове:

1. Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2014/2015. годину;
 • учествовала у изради плана рада школе за школску 2015/2016. годину;
 • учествовала у изради програма стручног усавршавања наставника;
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • израдила скице за глобалне и оперативне планове наставника, припреме,...
 • састављала годишњи и месечне планове рада педагога;
 • пружала помоћ наставницима у састављању планова рада редовне наставе;
 • учествовала у организовању васпитног рада;
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад;
 • учествовала у процесу праћења рада наставника, посебно приправника (посете часовима);
 • редовно прегледала педагошку документацију (двевнике образовно-васпитног рада, матичне књиге,...)
 • континуирано пратила напредовање ученика;
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученника);
 • као члан тима учествовала у изради плана и извештаја ШРП-а, као и акционог плана и извештаја за самовредновање;

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника (нарочито наставника-приправника) за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада;
 • у  предузимању мера (проналажењу метода, облика и средстава рада) за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу;
 • кроз посете часовима, а у сарадњи са наставником, радила на отклањању евентуалних пропуста у реализацији васпитно-образовних задатака (вођени су протоколи праћења часова и разговори са наставницима);
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем на часовима одељенског старешине, као и њиховој реализацији;
 •  сарађивала са разредним старешинама у откривању узрока проблема (у учењу или владању) и помагала им у проналажењу начина за превазилажење истих у одељенској заједници;

3. Рад са ученицима:

 • прикупљала је све важне податке које су важни за рад са ученицима;
 • испитивала узроке неуспеха у учењу, предлагала мере за њихово отклањање, учествовала у њиховој примени и пратила њихове ефекте;
 • у сарадњи са психологом школе радила на професионалној орјентацији ученика;
 • испитивала интересовања ученика за обавезне изборне и изборне предмете;
 • обављала саветодавно-васпитни рад са ученицима који постижу слабији успех, са ученицима који имају проблема у социјализацији и/или понашању и ученицима који живе у лошим социјално-педагошким условима (на њихову иницијативу или на иницијативу наставника);
 • индивидуално и групно радила са ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање метода учења и коришћења литературе и повећању мотивације за учење;
 • у сарадњи са психологом и наставницима организовала предавања и трибине:
 • организовала је предавање ЗЈЗ ученицима од 5. до 8. разреда;
 • Координација Вршњачког  тимом;
 • Координација Ученичког парламента

4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика:

 • од родитеља прикупљала податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика;
 • информисала родитеље о проблемима њихове деце;
 • индивидуално и групно (на родитељским састанцима) упућивала родитеље у методе решавања проблема деце;
 • радила са психологом на професионалном информисању родитеља;

5. Аналитичко-истраживачки рад:

 • сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са својим радом и радом школе уопште;
 •  Неколико пута у току школске године прикупњала податке у циљу обавештавања просветно-педагошких служби и министарства просвете;
 • Прикупљала податке за потребе истраживања Института за педагошка истраживања

6. Остали послови:

 • Учествовала у раду седница наставничког и одељенских већа, дајући предлог мера за решавање проблема, извештавала о успеху и дисциплини ученика;
 • Сарађивала са друштвеним институцијама – Школским диспанзером, ПУ Панчево, Геронтолошким центром, Центром за социјални рад, ПУ „Дечја радост“, основним и средњим школама, Институтом за ментално здравље у Београду, Интерресорном комисијом града Панчева
 • Сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.
 • Учествовао у организовању завршног испита;
 • Пратила је стручно усвршавање наставника и приправника и радила  на сопственом усавршавању;
 • Координирала радом Тима за самовредновање, Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и Тимом за професионалну оријентацију;
 • Чланица Тима за инклузивно образовање;
 • Учествовала у раду Актива педагога и психолога;
 • Припремала и планирала свој рад.

     Рад педагогошко- психолошке службе школске 2015/2016. године био је значајно отежан, због смањења норме, односно рада психолога 50%. Упркос томе, уложен је труд да се остваре сви циљеви рада. Наравно да су ове околности неминовно утицале на квалитет рада. Стручне сараднице су школске 2015/2016. године учествовале у писању већег дела Годишњег извештаја за 2014/2015. годину као и Годишњег плана рада за 2015/2016. годину. Бавиле су се континуирано и статистичким пословима и уносом података. Такође, свакодневно су имале саветодавне разговоре са ученицима, било да је у питању рад на превенцији ризичних понашања, помоћ у учењу или медијација при решавању конфликтних ситуација између ученика. Помагале су учитељима и наставницима у раду са децом са тешкоћама у развоју. Такође, бавиле су се и саветодавним радом са родитељима ученика. План посете часова наставника и учитеља је текао према месечним плановима. Стручне сараднице су учествовале у раду свих школских тимова и водиле Ученички парламент и Вршњачки тим школе, где су разматране потребе ученика и њихови проблеми. Чланови Вршњачког тима су били ангажовани у вођењу месечних зидних новина, где су истицане позитивне вредности и поступци. Такође, вежбане су вештине ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата. Организовале су предавања невладиних организација и Института за јавно здравље. Такође, одржане су едукативне радионице са ученицима петог разреда о успешном учењу у октобру, са ученицима осмог разреда на тему превенције психоактивних супстанци и са ученицима седмог разреда на тему превенције дигиталног насиља, према приручнику Министарства просвете. Одржана су и предавања на Наставничком већу на тему информисања наставника о дигиталном насиљу и правилном прављењу индивидуалног образовног плана за ученике са тешкоћама у развоју у току ове школске године. Стручни сарадници су учествовали у организацији свих већих манифестација одржаних у школи: Дан бундеве крајем октобра месеца, обележавање школске славе Св. Сава, Дана планете Земље, као и Дана школе, крајем маја месеца. Организовале су  активности и родитељске састанке са предшколским установама „Дечја радост“. Учествовале у организовању пробног пријемног испита и биле дежурне на истом, а помагале су и у организацији пријемног испита за ученике осмог разреда у јуну месецу. Такође, учествовале су у организацији поделе анкетних упитника за изборне предмете. Учествовале су у прављењу распореда за дежурства наставника. Сарађивале су са институцијама у заједници, попут Центра за социјални рад, Дечјег диспанзера и полиције. Сарађивале су са средњим школама и организовале посете ученика истим. Такође су биле домаћини средњим школама, које због просторне удаљености наши ученици нису могли да посете, те се посебно издваја гостовање представника Гимназије у Ковачици. Психолог школе је тестирала зрелост деце за полазак у први разред и формирала одељења. Организован је и састанак са учитељицама првих разреда пре почетка наставе, као и састанак учитељица и одељенских старешина петих разреда. Стручне сараднице су  водиле рачуна о школској документацији и прегледала Дневнике образовно- васпитног рада у новембру, фебруару и јулу месецу. Такође, прегледане су матичне књиге. О свим активностима рада постоји писана документација. Стручне сараднице су присуствовале састанцима Актива педагога и психолога.

*Напомена: На месту педагога школе тренутно се налази Марија Мишљанов, дипломирани психолог и дипломирана социјална радница, тренутно на мастер студијама социјалног рада и у психотерапеутској едукацији из трансакционе анализе, као и активна волонтерка Црвеног крста и сертификовани вршњачки едукатор Тима за борбу против трговине људима Црвеног крста, а која мења Александру Мрдак, директорку школе, до истека мандата.

6.3. РАД  БИБЛИОТЕКАРА

У току школске 2015/16. године у школској библиотеци на пословима библиотекара радила је  Мирјана Радичевић, проф.разредне наставе са пуним радним временом, у међусмени.

Библотека је смештена у приземљу школе у простору од  42 м2.

Услуге библиотеке користило је 688 ученика, од тога  - 105 ученика првог, 87 другог, 89 трећег, 94 четвртог, 84 петог, 92 шестог, 74 седмог, 63 осмог разреда, и 59 запослена радника школе, (наставници, стручни сарадници и остали  радници). Понекад  бивши ученици или родитељи затраже неку услугу или књигу, на наше велико задовољство.

Библиотечки фонд располаже са 13413 публикација. Урађено је делимично сређивање фонда и предлог за отпис појединих књига.

У току школске године набављено је и инвентарисано 179 књига књига монографских публикација.

За потребе извођења наставе набављено је 15 уџбеника и приручника за наставнике.

¨  За награде у оквиру Дана бундева, најбоља маска и најбоља креација од бундеве, 3 ученика награђено је књигама,

¨  За награђивање 39  ученика који су остварили одређени успех на такмичењима, од општинског до републичког нивоа, поклоњено је 58  књиге.

¨  За ученике носиоце Вукове дипломе поклоњено је 8 књига, Светлосни чувари нашег доба, Батрић Ћоловић.

¨  Ученику  генерације поклоњена је енциклопедија Градови Србије, а за три Најбоља ученика осмог разреда 4 књиге Антологије 1-3 и Савремени лексикон страних речи и израза.

     Школска библиотека ове школске године није била претплаћена на часописе. Као бесплатан примерак часописа добијали смо: РАК- спречити, открити и лечити.

Реализација програмских садржаја:

 1. Васпитно-образовна делатност са ученицима:

¨  Издавање књига:

У оквиру ових активности рад се огледао у пружању помоћи при избору литературе и развијању свести о значају и вредности које књига има, неговању потребе за кулурним односом према књизи (хигијенски захтеви при читању, правила о корићшењу књиге, позајмљивању, задуживању и чувању књиге).

¨  Реализовани су часови библиотекарства са темама:

-          Упознавање са простором и основна обавештења о библиотеци, 1. разред

-          У сусрет новим читачима, 2. Разред

-          Оспособљавање за самостално коришћење књижевне грађе библиотеке – 3. Разред

-          Појмови: садржај, предговор, поговор, 4. Разред

-          Послове које обавља: аутор књиге, састављач, издавач... 5. Разред

-          Упућивање у коришћење енциклопедија и других приручника, 6. Разред

-          Упућивање ученика да пишу приказе књига, 7. Разред

-          Професионална оријентација – Библиотекар као занимање, 8. Разред

 1. Сарадња са наставницима и стручним службама
 • Учешће у набавци потребне стручне и друге литературе за наставнике и стручне сараднике у договору са Директором и информисање о истом.
 • Припремање и проналажење књижне и остале грађе за потребе наставе и осталих активности.
 • Обавештавање и популарисање часописа који су у понуди школе.
 • Обрада и давање статистичких података за потребе психо-педагошке службе
 1. Библиотечко информациона делатност

У оквиру стручног рада који се односи на ову делатност рађени су следећи послови

 • Испитивање интересовања и потребе корисника.
 • Проналажење књижне и остале грађе путем интернет мреже, код издавачких кућа или диструбутера
 • Набавка и техничкој обрада фонда: инвентарисање, сигнирање, класификовање и вођење одговарајуће евиденције и статистике
 • Систематско информисање корисника о новим књигама, часописима и новинама.
 • Евиденција коришћења услуга
 • Унос података за електронске-базе по налогу директора, за потребе школе
 1. Културна и јавна делатност

! Информисање  ученика о расписаним конкурсима.

! Учешће  у обележавању:  Дана бундеве – набавка и припрема књига за награђене ученике;  Дана Светог Саве – школске славе;  Дана школе, набавка и припрема књига за награђене ученике,

! Сарадња са г. Зораном Ротаром око прикупљања података за писање књиге Монографија школе и текста о школској библиотеци.

 1. Стручно усавршавање

! Присуство седницама стручних органа школе

! Праћење  законских  прописа  из области образовања и васпитања

 1. Планирање и програмирање рада

! Израда програма и плана рада

! Израда извештаја рада и статистичких података за потребе школске службе и Матичне службе - Анкета о библиотечком пословању.

! Планирање набавке литературе и осталих публикација за потребе корисника

6.4 РАД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

6.4.1. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СЕКРЕТАРА  ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

РЕАЛИЗОВАНИ  послови и задаци из делокруга правне службе:

*  израда правилника и дргих општих аката из овог  делокруга

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на мишљење и обраду

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе  године)

* праћење законских и других прописа  и указивање на обавезе које проистичу из њих ( целе године).

* праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката,  припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења тих   аката (целе године)

* присуствовање седницама школског одбора, вођење записника и чување документације (целе године)

* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове ( када се укаже потреба)

РЕАЛИЗОВАНИ   послови и задаци из области кадровске службе:

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за пријем радника школе (по потреби)

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног односа (целе године)

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године)

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године)

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и  органе ван школе, (целе године)

* сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно)

РЕАЛИЗИВАНИ   послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених:

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита  и испита за лиценце наставника, сарадника као и осталих радника школе.   (целе године )

* упис ученика у први разред, ( мај - септрмбар)

РЕАЛИЗОВАНИ  остали  послови :

 * организација и надзор над радом административне и помоћно-техничне службе,које опслужују образовно-васпитни процес школе (свакодневно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА

 

7.1.ШКОЛСКИ  ОДБОР

     У току школске 2015/2016. године одржано је осам састанка Школског одбора.

Чланови Школског одбора су:

1. Биљана Дубаић Стојаков, председник, представник школе

2. Ирена Мирковић, представник школе

3. Слободан Стамболић, представник школе

  4. Наталија Гашевић, представник локалне самоуправе

5. Бранислав Врачевић, представник локалне самоуправе

6. Душан Пурић, представник локалне самоуправе

7. Јелена Самуилов, представник родитеља

8. Весна Чанковић, представник родитеља

9. Александар Радојевић, представник родитеља

           

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • разматран је Извештај рада школе за протеклу школску годину,
 • разматран је План и програм рада школе за наредну школску годину,
 • усвајање финансијског плана
 • доношење одлуке  о  измени  школског календара  за школску 2015-16.
 • правилник  о  безбедности  деце и ученика  за  време боравка  у  школи,
 • правилник о  испитима  у  основној  школи,
 • разматране су кадровске промене,
 • именовање чланова  стручног  актива  ШРП,
 • план  евакуације и  правила  о  заштити  од  пожара,
 • усвојена школска правила
 • разматране су понуде за екскурзије ученика и одлазак ученика на наставу у природи матерјалним могућностима и условима школе
 • разматран правилник о критеријумима за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба.

7.2. САВЕТ  РОДИТЕЉА

Чланови Савета родитеља за 2015/16. годину су били:

одељење име и презиме родитеља
1-1 Тошковић Марина
1-2 Несторовић Душица
1-3 Милатовић Ана
1-4 Ђорђев Даница
2-1 Матовић Миодраг
2-2 Бабић Сања
2-3 Мичевић Драган
2-4 Санадер Наталија
3-1 Марков Слађана
3-2 Радојевић Александар
3-3 Ковач Татјана
3-4 Тончев Дејан
4-1 Стојнов Марта
4-2 Лозановски Младенка
4-3 Каравла Наташа
4-4  Николић Живковић Весна
5-1 Хамзагић Адиса
5-2 Рајић Весна
5-3 Самуилов Јелена
5-4 Цветановић Снежана
6-1 Чанковић Весна
6-2 Перић Петар
6-3 Брнгар Зоран
6-4 Обрадовић Данијела
7-1 Албијанић Радојка
7-2 Срданов Гордана
7-3 Биговић Дубравка
8-1 Басарић Предраг
8-2 Соломун Душана
8-3 Мунћан Биљана

            Савет родитеља школе  радио је у складу са Законом о основној школи и ре­ализовао четири састанка у току школске 2015/2016. године.

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • конституисање  Савета  родитеља  за  школску  2015-16,
 • Извештај о раду  школе за шк. 2014/15.  и  План рада школе за  шк. 2015/16.,
 • отварање понуда за извођење једнодневних екскурзија и наставе у природи за школску 2015/16. годину
 • избор председника Савета родитеља
 • усвајање плана екскурзије и наставе у природи
 • избор најповољнијег понуђача за извођење једнодневне екскурзије и наставе у природи
 • утврђивање цена наставничке дневнице
 • осигурање ученика и обезбеђење у школи
 • Савет је упутио иницијативу школи да уџбеници који се користе у вишим разредима остану исти пар школских година како би их деца наслеђивала
 • иницијатива  родитеља  ученика 8. разреда-прослава  матуре.

Одлуке донете на Савета родитеља доследно су спровођене у складу са могућностима и условима школе.

7.2.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

            Сарадња са родитељима одвијала се путем индивидуалних разговора и родитељских састанака. За решавање питања везаних за ученике највише су се користили индивидуални контакти родитеља и наставника. Овакви разговори одржавали су се по потреби, и имали су значајну улогу у решавању питања успеха и дисциплине код свих. Такође, по потреби су се укључивали и психолог и педагог школе, а посебно код ученика који су показивали проблеме у понашању и учењу.

            Осим тога, велико интересовање родитељи су показали и за учешће у организацији већ традиционалне манифестације -  „Дан бундеве“.

 

7.3.РАД  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ

7.3.1. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ О СВОМ РАДУ

У складу са чланом 62 ст. 3 тачка 15. ЗОС-а  Директор подноси  Извештај о свом раду најмање 2 пута годишње.

Од  18.01.2013. директор школе је Мрдак Александра, дипломирани педагог у истој школи.

 Обављала сам  активности у складу са Законом и бавила се пословима везаним за организацију рада школе, наставе и свих осталих активности у школи.

 1. Програмирање рада

-          Учествовала у изради Годишњег извештаја о раду школе и Годишњег плана рада школе у августу и септембру;

-          Планирала рад школе и појединачних активности запослених на месечном нивоу;

-          Планирала рад Наставничког и одељенских већа и учествовала у њиховом раду;

-          Сарађивала са педагошко- психолошком службом, стручним активима и стручним већима, током школске године;

-          Учествовала у изради ЦЕНУСА за 2015-2016. школску годину и његово одобравање у Школској управи у Зрењанину у септембру месецу;

-          Сарађивала са локалном самоуправом и локалном заједницом, континуирано, током школске године;

 1. Организационо-материјална проблематика

 

У школској 2015/ 2016. години извршени су следећи радови:

-          Анализиран је финансијски план;

-          Одобравање и регулисање финансијског пословања;

-          Реконструисана је кухиња, поправљене школске столице и клупе, и оштећени делова клупа, у складу са финансијским средствима, заштићени су дрвени делови и промењена столарија у старом делу школе, мењани су подови у старом делу школе, кречене учионице у старој школи, током распуста;

-          Уређене су зелене површине у школском дворишту, уређена фасада, двориште, у априлу месецу;

-          Кречени су делови унутрашњости школе, у складу са финансијским могућностима;

-          Извршена је подела предмета на наставнике, подела по кабинетима, предочен календар     активности;

-          Учествовала у раду Актива директора на нивоу општине Панчево и сарађивала са Школском управом у Зрењанину;

-          Учествовала у раду Школског одбора, Савета родитеља;

-          Учествовала у активностима око набавке школске лектире, опремања уционица белим таблама, набавкама стручних часописа, спортских реквизита-лопте и спортске опреме за фискултурну салу (из донације);

-          Оспособљавање просторије – справарнице за употребу;

-          Учествовала у пројектима: Активни зимски распуст, Ритмичка гимнастика.

    3.   Праћење и вредновање остварених резултата

-          Урађена анализа резултата у предходној школској години;

-          Анализа стручног усавршавања запослених, статуса приправника, ментора и праћење њиховог рада;

-          Анализа   извештаја о реализацији екскурзија, наставе у природи, посетама сајмовима;

-          Анализа посећених часова у разредној и предметној настави у сарадњи са педагошко- психолошком службом;

-          Посета екстерне комисије (оцена 4).

 1. Унапређење образовно-васпитног рада

-          Опремање учионица средствима за унапређење наставе у складу са финансијским могућностима школе, током школске године;

-          Омогућавање посете наставника стручним семинарима у складу са финансијским могућностима школе  (на сваком семинару присуствовао је по неки представник школе);

-          Реализација хоризонталног стручног усаврсавања и доношење и усвајање плана хоризонталног усавршавања;

-          Сарадња са педагошко- психолошком службом и вредновање њиховог рада, континуирано, у току школске године;

-          Укључивање ученика осмог разреда у активности Завода за превентивно здравље које је одрзало два предавања на тему ризичног понашања, здравља и осталих проблема  тога узраста;

-          Присуство на часовима приправника-волонтера у школи због стицања услова за полагање испита за лиценцу;

-          Пратила и вредновала рад ученика, континуирано током школске године;

-          Организовала завршни испит у јуну месецу.

 1. Мотивација и стимулација радника

-          Одржавала атмосфере погодне за успешан рад наставника и осталих запослених у школи, континуирано, током школске године;

-          Организовала поклон пакетиће за децу запослених радника по Колективном уговору, у децембру месецу.

 1. Кадровска проблематика

-          Уплата наставницима који су стекли услов за полагање испита за лиценцу

( тренутно су сви пријављени и уплате извршене )

 1. Сарадња са друштвеном средином

-          Представљање и заступање школе, континуирано, током школске године;

-          Сарађивала са Просветном инспекцијом у Панчеву, Школском управом у Зрењанину, Министарством просвете, педагошким саветницима;

-          Сарађивала са медијима, РТВ Панчево, Панчевац, током школске године;

-          Отварање новинарске секције у организацији ТВ Панчева за ђаке школе,

-          Сарађивала  са  балетском школом;

-          Сарађивала са јавним предузећима Зеленилом, Хигијеном, Дирекцијом;

-          Сарађивала са Градском управом, Црквеном општином (Дани прота Васе) и Месном заједницом, која је организовала разне активности и манифестације у циљу помоћи нашим ученицима и школи (хуманитарне турнире, приредбе...);

-          Сарађивала са предшколским установама у граду, оближњим вртићима (организовање родитељских састанака и посета вртића школи поводом Дана бундеве, Ускрса и Дана школе)

-          Сарађивала са донаторима школе, сарадња са Руском државном железницом, пут у Русију и потписивање протокола са школом из Санкт Петербурга (Физичко- математички лицеј)

-          Рад у Активу директора основних и средњих школа у Панчеву

 

 

 

 

 

 

7.4. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

7.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Ученички парламент је у школској 2015/2016. години одржао шест седница.

Чланови Ученичког парламента:

Одељење Име и презиме ученика
7/1 Лазар Радановић
7/1 Јована Неранџић
7/2 Ања Цветковић
7/2 Стефан Срданов
7/3 Мирјана Накарада
7/3 Наташа Даутовић
8/1 Теодора Вученовић
8/1 Коста Углишин
8/2 Зорана Блага
8/2 Милица Ђурђев
8/3 Наталија Илић
8/3 Јована Милошев

На првој седници одржаној дана 05.10.2015. године изабрана је председница Ученичког парламента - Теодора Вученовић (8-1), заменица председнице Зорана Блага (8-2), а за записничара је изгласана Наталија Илић (8-3).

На седницама је разматрано:

 • Пословник о раду Ученичког парламента ОШ „Васа Живковић“;
 • права, обавезе и одговорности ученика школе;
 • организована је акција прикупљања одеће за социјално- угрожене ученике у школи;
 • помоћ око организације „Дана бундеве“ и „Дана школе“
 • организована је акција украшавања новогодишње јелке у холу школе
 • организована је акција укључивања ученика који нису чланови „Ученичког парламента“ који су имали прилику да анонимно, убацивањем поруке у „Кутију поверења“ напишу шта би волели да се побољша у нашој школи;
 • избор уџбеника за следећу школску годину;
 • успеси ученика наше школе на такмичењима истицани су на паноу у холу школе;
 • оранизована је журка поводом краја полугодишта за ученике виших разреда;

     Председница Ученичког парламента, Теодора Вученовић, присуствовала је једној седници Наставничког већа, и била је на две седнице Школског одбора. Психолог школе била је присутна на свим седницама Ученичког парламента и редовно извештавала ученике о свим питањима која се директно тичу ученика и била је отворена за њихова питања и сугестије. Школске 2015/2016. године Ученички парламент се састао осам пута, а записници са састанака се налазе у посебној свесци.

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

     У току школске 2015/16. године наставници и стручни сарадници су остварили различите видове стручног усавршавања. Евиденција о стручном усавршавању ван установе се налази у портфолијима запослених.

     Као вид стручног усавршавања у установи, бележи се презентација Марије Мишљанов, стручног сарадника школе, са семинара, „Планирање подршке- педагошки профил, индивидуализација и ИОП“ , а за коју је сваки присутни наставник добио 1 бод, као и предавање на тему Дигиталног насиља у јуну месецу.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (ван установе)  у школској 2015/2016. години

Рб Име и презиме запосленог Стручно усавршавање К. П.о. Б.б
1. Весна Вила

1. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016.

2. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

3. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

4. Игре без граница у школском дворишту, нов. 2015.

К3 1

8

2

2

5

2. Славица Радосављев Ђорђевић

1. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016.

2. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

3. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

4. Игре без граница у школском дворишту, нов. 2015.

К3

1

8

2

2

5

3. Душанка Младеновић 1. Игре без граница у школском дворишту, нов. 2015.     5
4. Весна Шукер

1. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016.

2. Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији- 13. 2. 2016.

2. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

3. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

4. Игре без граница у школском дворишту, нов. 2015.

К3

К1

1

1

8

8

2

2

5

5. Гордана Јосимов

1. У свету природе и друштва -14. и 15. 5. 2016.

2. Игре без граница у школском дворишту, нов. 2015.

К1 1

16

5

6. Драгана Филиповић

1. У свету природе и друштва -14. и 15. 5. 2016.

2. Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији- 13. 2. 2016.

3. Конференција „Активне школе“ 31. 10. 2015.

К1

К1

1

1

16

8

1

7. Јасмина Рајић 1. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016. К3 1 8
8. Драгослава Гашпар 1. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016. К3 1 8
9. Милена Калкан        
10. Соња Грујић        
11. Весна Лујанов- Писарев

1. Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији -13. 2. 2016.

2. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

3. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

К1 1

8

2

2

12. Биљана Анђелковић 1. У свету природе и друштва -14. и 15. 5. 2016. К1 1 16
13. Ирена Мирковић 1. У свету природе и друштва -14. и 15. 5. 2016. К1 1 16
14. Снежана Живановић

1. У свету природе и друштва -14. и 15. 5. 2016.

2. Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији -13. 2. 2016.

К1

К1

1

1

16

8

15. Татјана Путник

1. Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији -14. 5. 2016.

2. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016.

2. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

3. Стручно предавање / приказ уџбеника, „Нови Логос“, 13.02.2016.

К1

К1

1

1

8

8

2

2

16. Невена Дашић        
17. Марија Маринковић

1. У свету природе и друштва -14. и 15. 5. 2016.

2. Облици и закони мишљења у настави математике -13. 2. 2016.

К1

К1

1

1

16

8

18. Маја Марошан Михајловић

1. Обука за наставу грађанског васпитања - 20.09.2015. у Београду

2. Планирање подршке- педагошки профил, индивидуализација и ИОП

3.

К1

К3

1

8

8

16

19. Марија Мишљанов

1. Обука за наставу грађанског васпитања - 20.09.2015. у Београду

2. Планирање подршке- педагошки профил, индивидуализација и ИОП

3. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву - 14. 2. 2016

К1

К3

К1

1

8

1

8

16

8

20. Радојка Миловановић        
21. Весна Хлавати Ширка 3. Balkan Botanical Congress - 14.-18.09.2015, у Ријеци (ХР)      
22. Наташа Челар        
23. Томислав Стошић 1. Језик боја- курс о тумачењу боја 12. 3. 2016. К2 4 24
24. Жанијел Шубља        
25. Славко Макара        
26. Благоје Копривица 4. Игре без граница у школском дворишту, нов. 2015.     5
27.  Биљана Крстин 2. Учешће на стручном скупу Српског географског друштва - 22.03.2015. у Панчеву    

2

28.

 

 

Татјана Стојковић 1. Републички зимски математички семинар- фебруар, Друштво математичара Србије К1 1 15

29.

 

Биљана Дубаић Стојаков 1. Републички зимски математички семинар- фебруар, Друштво математичара Србије К1 1 15
30. Новица Лаловић        
31. Дарко Кнежевић

1. Мултимедији у функцији интерактивне наставе

2. Методика реализације модула у настави као могућност развоја креативности ученика

3. Пројект метода и проблемска настава уз подршку ИКТ

К 2

К2

К2

1

1

1

20

8

8

32. Ивана Бикар 1. Републички зимски семинар 57.  11.-13. 2. 2016.     18
33. Драгица Дулејан Стојковић 1. Републички зимски семинар - 11.-13. 02. 2016. у Београду     18
34. Емилија Милосављевић 1. Републички зимски семинар 57.  11.-13. 2. 2016.     18
35. Вера Станоевски 1. Републички семинар о настави физике К1 1 24
36. Зорица Аћамовић 1. „ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 1“ 20- 21. 5. 2016.&nb