Godišnji program rada škole za 2016-17

Kategorija: Oglasna tabla

На основу чланова72 и 89. Закона о основној школи Републике Србије,  на предлог  директора, Школски одбор, на својој  седници од 15.09.2016. године, донео је

ДЕЛ. БР.

15. 9. 2016.

Годишњи план и програм

за школску 2016/2017. годину

Школа представља установу без организационих јединица, односно без издвојених одељења, која се налази у Панчеву.

                                     

                                                                                      Адреса: Карађорђева 87, Панчево

                                                                  Тел/факс: 013-353-313

                                                                      E-mail: osvasaz@panet.rs

Директор школе                                                                            Председник Школског одбора

                                                                                                                       

___________________________                                                    _________________________

(Александра Мрдак)                                                                       (Биљана Дубаић Стојаков)

САДРЖАЈ:

1. УВОД..........................................................................................................5

1.1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ.........................................................................5

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ..................6

2. ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  РАД  ШКОЛЕ................       ....... ...........................7

2.1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА..........................................................7

2.2 КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА.............................................................9

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ........................................................10

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА...................................................................10

3.1.1 Бројно стање одељења и ученика по разредима..................................10

3.1.2 Бројно стање ученика по одељењима...................................................10

3.1.3. Ученици путници..................................................................................10

3.1.4 Број ученика по сменама.......................................................................11

3.2. УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА....................11

3.3. КАЛЕНДАР РАДА..................................................................................12

3.4. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И

ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ......................................................................12

3.4.1. Годишњи фонд редовне наставе..........................................................12

3.4.2. Годишњи фонд изборне наставе..........................................................13

3.4.3. Годишњи фонд допунске и додатне наставе........................................13

3.4.4. Распоред часова....................................................................................14

3.5. РАД У СМЕНАМА И РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ         ...................................14

3.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА........................15

3.6.1. Подела предмета редовне наставе на наставнике................................15

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике................................16

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности.........................................................17

3.6.4. Подела одељења на одељенске старешине       ..............................................17

3.6.5. Дежурства у школи................................................................................18

3.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ...18

3.8. ИНКЛУЗИЈА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ...........................19

3.9. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ

2016/17. ГОДИНУ............................................................................................21

4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА......................................................................26

 4.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ..................................................................26

4.2. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ...........................................................................27

4.3. РАЗРЕДНА ВЕЋА          ....................................................................................28

4.4. СТРУЧНА ВЕЋА......................................................................................30

4.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.................31

4.6. РАД  ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА.....................................................33

5. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА..............................................................34

5.1. РАД ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ....................................34

5.2. РАД БИБЛИОТЕКАРА............................................................................37

5.3. РАД СЕКРЕТАРА....................................................................................43

6. РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ

 ОРГАНА У ШКОЛИ....................................................................................45

6.1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА....................................................................45

6.2. РАД  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ...................................................................46

6.3. САВЕТ РОДИТЕЉА...............................................................................48

6.4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ....................................................................51

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

РАДА НАСТАВНИКА.................................................................................52

8. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ.........................................................52

8.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ............................................52

8.2. КОРЕКТИВНИ  РАД СА УЧЕНИЦИМА...............................................65

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ...........................................................................................66

8.4. НАСТАВА У ПРИРОДИ.........................................................................67

8.5. ЗИМОВАЊА............................................................................................67

8.6. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА..........................................................................68

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА............................................................68

9.1. ПРОГРАМ  ПЕДАГОШКО-ВАСПИТНОГ РАД

СА УЧЕНИЦИМА...........................................................................................68

9.2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА.................................................69

9.3. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ........................................71

9.3.1. Програм социјалне заштите................................................................72

9.4.  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 2016/2017. ГОДИНУ.............73

9.4.1. Програм превенције трговине људима...............................................75

9.4.2. Програм борбе против дигиталног насиља........................................76

9.4.3. План превенције малолетничке делинквенције...................................77

9.5. ПРОГРАМ  УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ ОКОЛИНЕ.................77

9.5.1. Еколошки програми............................................................................77

9.6. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ...........................................79

9.7. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ..79

9.8. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ..............................80

9.9. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ.................................................81

9.10. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ..................................................82

9.11. ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ................82

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ............83

11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ................87

11.1. ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА.........................87

11.2. ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ..88

11.3. ПЛАН САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО....................................................................89

12. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ...............................................................................90

1. УВОД

1. 1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

            Основна школа "Васа Живковић" Панчево остварује циљеве и задатке основног обра­зовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије и Законом о основној школи.

           

Организација рада школе и полазне основе програмирања се темеље на:

-          Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),

-          Закон о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013),

-          Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2004)

-          Правилник о оцењивању ученика основне школе („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)

-          Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставницима, стручним сарадницима и васпитачима у основној школи  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/2000)

-          Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2005 и 15/2006 – др. правилник)

-          Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2007)

-          Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи  („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/94)

-          Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12)

-          Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)

-          Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)

-          Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.4/90)

-          Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.27/87);

-          Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС, бр. 55/2013)

Поред горе наведених Закона и Правилника избор програмских садржаја обављен је на основу образовних потреба ученика, наставника и локалне заједнице.

            Поред остваривања образовног процеса ученици се максимално оспособљавају за наставу креативног типа. У таквим условима могуће је одржати и очувати традицију ове школе, а то су врхунски резултати на свим пољима које су постигли ученици и наставници наше школе. Сарадња са радним, културним и спортским организацијама у општини је веома добра.

            Досадашњи радни резултати су веома поуздана основа за планирање рада у следећој школској години. Промене које су настале у нашем друштву у протеклом периоду омогућиће дањи развој школства и образовања узлазном линијом.

           

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ

            Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву. Основана је давне 1878. године. Њој је припадало истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била жариште око кога су се окупљали млади, где су стицали знање, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе.

            Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве.

 

   Садашња зграда подигнута је 1912. године. Налази се у Карађорђевој улици. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

 

           

Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

          Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

          Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

          Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  РАД  ШКОЛЕ                                                                                       

2. 1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА

           

Школасепростиренаповршиниодоко 6.414 м2.

          Школсказградасеналазиназемљиштуповршине 2.804 м2, површинадвориштаизноси 3.656 м2одкојихнаспортскетеренеот­пада 1450 м2, аназеленеповршине 2.188 м2.

Табела бр. 1  Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 1   1
7. Учионице (универзалне) 8 8  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу 1   1
11. Музички кабинет 1   1
12. Библиотека-медијатека 1   1
  УКУПНО: 21 12 9

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б*  учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремqеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1   1
2. Спортски терен за мали фудбал 1 1  
3. Терен за одбојку (у ф. сали) 1 1  
4. Терен за рукомет (у ф. сали) 1 1  
5. Терен за кошарку (у ф. сали) 1 1  
  УКУПНО: 5 4 1

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

                 Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

                                                                  Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3  Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Амбуланта -    
3. Зубна амбуланта 1    
  УКУПНО: 2   1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                    Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

                          Б* Недовољно опремљене

Табела бр. 4  Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљениизложбенимвитринамаиседиштимазаприхватродитеља  иодморученика.

                    Б* Опремљениизложбенимвитринама.

                    В* Нисуопремљениадекватномифункционалномопремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију.

                      Б* Постоје слике и изложбени панои.

                      В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5  Наставничка зборница, дневни боравак, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети  за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет  психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 2 2  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 12 7 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме.

2.2 КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

            Годишњи програм рада школе оствариће следећи радници:

Табела бр. 6  Представља раднике школе према степен стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 0,5         0,5  
5. Нас. предметне наставе 26       5 20 1
6. Нас. разредне наставе 17       9 8  
7. Библиотекар 1          1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач 1     1      
10. Мајстор 1   1        
11. Хигијеничарке 7 7          
12. Сервирка 1     1      
13. Радник обезбеђења 1     1      
14. Куварица 1     1      

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

3.1.1 Бројно стање одељења и ученика по разредима

            Школска 2016/2017. година отпочела је рад са 692 ученика и они су распоређени у 31 одељење.

            Бројно стање ученика по разредима (узимајући у обзир ученике који се образују по индивидуално образовном плану - ИОП) приказано је следећом табелом:

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно
Број одељења 4 4 4 4 4 4 4 3 31
Број ученика 93 105 92 91 92 93 91 71 728

3.1.2 Бројно стање ученика по одељењима

  1.раз. 2.раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз Т
1.од. 21 25 (1 иопа) 21 (2 иоп) 19(1 иоп) 22 (1 иоп) 18(2 иоп) 22 24 172
2.од. 21 (1 иоп) 25 (1 иопа) 21(1 иоп) 21 21(2 иоп) 23(1 иоп) 22 24 178
3.од. 23 26 22 (2 иоп) 22(1 иоп) 25 21(1 иоп) 23 23 185
4.од. 24 (2 иоп) 25 21(1 иоп) 22(1 иоп) 21 21(1 иоп) 23(1 иоп)   157
Т 89 101 85 84 89 83 90 71 692

3.1.3.Ученици путници

   Школу похађа 24 ученика који су путници. Њих12путујеизСкробаре, 11 ученика изнасељаДубокабара и једна ученица са Баваништанског пута. Због промене места становања неки ученици користе локални превоз да би дошли до школе. Трошкове месечних карата за ученике који користе међумесни аутобус сноси Општина Панчево.

  1.раз. 2.раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз.
Дубока Бара 1 2   1   2 2 2
Скробара   2 1 1 3 4    
Баваништански пут               1

3.1.4 Број ученика по сменама

смена разреди укупно ученика
непарна 1, 2, 5,7 369
парна 3,4, 6,8 323

3.2. УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА

            Специфичности краја у коме се налази наша школа увелико се одражавају на услове живота и рада наших ученика: некада земљораднички део града, на самој периферији Панчева, центар православног живља, претежно српског народа, данас “трговачки центар” оближег Бувљака (највећег на Балкану) у коме ја бар половина породица у некој функционалној вези са пословима који се тамо обављају; или имају своје сопствене трговинске послове (сиве економије) или су закуподавци соба трговцима-економским емигрантима из других, углавном источних земаља. Породице живе у још увек проширеним домаћинствима, вишегенерацијским, нижег су социјалног и економског положаја.

           

            Из досад наведених карактеристика породица проистичу и неки од проблема живота и рада ученика:

v  Деца из тзв.ризичних група су посебно праћена од стране психолошко-педагошке службе,

v  Нешто нижи просечни мотив за постигнућем у усвајању школских садржаја (низак ступањ аспирација је присутан и у породици),

v  Проблеми у учењу (поред породичних проблема најзаступљеније категорије са којима се срећу наставници и психолошко-педагошка служба)

v  Око 15% ученика је са проблемом у понашању, учењу, развојним проблемима.

            Поред поменутих присутни су и проблеми социјално-економске природе:

-Известанбројученика (22) су  путницикојистанујуидо 12 кмдалекоод школе, азаступљеностифреквентностаутобусајенезадовољавајућаи честонеусклашенасапочеткомикрајемнаставе.

-Укупан нижи економски статус породица који се одражава на обезбеђивање ученику сопственог простора за рад и учење, на нуђење адекватних подстицајних садржаја који доприносе психичком и сазнајном развоју детета, на обезбеђивање неопходних уџбеника, материјала који се користи у школи. То нас суочава са проблемом опремања ученика потребним прибором за рад. Школа настоји да из својих извора обезбеди социјално угроженим ученицимасве што им је потребно за рад и учење.

-Школу похађа и све већи  број деце ромске народности који живе у отежаним условима, јер поред школских обавеза воде рачуна о вођењу домаћинства и чувању млађе браће и сестара. Из ових породица се регрутују ученици-непохађачи. Чести су примери злоупотребе деце у таквим породицама где се деца присиљавају да сакупљају одређене секундарне сировине на депонији, па чак и просе. Такав начин живота утиче на здравствено стаље ове групе ученика. Неки родитељи  су пријављени Центру за социјални рад, а школа се труди да деци обезбеди уџбенике, бесплатну ужину и психосоцијалну подршку на нивоу одељења.

3.3. КАЛЕНДАР РАДА

            На основу члана 88. став 5, у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број:72/09, 52/11 и 55/13) и члана 21 и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 4/2012)

            Правилник и табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2016/2017. годину налазе се у прилогу овог Плана.

3.4. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ

3.4.1. Годишњи фонд редовне наставе

Планирани недељни и годишњи  фонд часова обавезних предмета по разредима и предметима:

Предмет разред

ученици који су због болести, породичних и других разлога често изостајали са наставе

v  ученици који тешко савладавају  наставно градиво из разлога интелектуалне природе

v  ученици који више пута у континуитету добијају негативну оцену из предмета

            Трајање допунског рада зависи од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, оптерећености ученика и стања њихових психофизичких способности.

             О извођењу допунске наставе и постигнутих резултата у нижим и вишим разредима ће се водити евиденција у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.

            ДОДАТНА НАСТАВА има за циљ да омогући одабраним и талентованим ученицима самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења.

            Избор ученика за додатни рад вршиће: предметни наставник, педагошко-психолошка служба и разредни старешина. Са ученицима који се определе за додатну наставу ради се интензивније у другом полугодишту када се организују такмичења из различитих предмета.

            Овај вид рада обухвата ученике од 4. до 8. разреда.

3.4.4. Распоред часова

          Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности усклађен је са захтевима Надзорне службе за основно образовање и васпитање и налази се у Прилогу овог документа.

         

3.5. РАД У СМЕНАМА И РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ           

           

            Подела одељења по сменама је вертикална.

            Настава се одржавава у две смене: непарни (1,2,5,7.) и парни разреди (3,4,6,8.).

            Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

1.   смена од 8.00 до 13,10 часова;

2.   смена од 13,30 до 18,40 часова.

            Смене се мењају сваке 2 недеље.

3.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

3.6.1. Подела предмета редовне наставе на наставнике

            Редовна настава као облик организованог образовно-васпитног рада са ученицима одвија се по распореду часова. Подела часова на наставнике врши се у складу са педагошким правилима.

            Циљ и задаци наставе дати су у глобалним плановима и програмима у наставним предметима, за сваки разред и одељење, а посебно у месечним плановима рада. Задатак наставника је да стручно и квалитетно пренесе утврђене садржаје и омогући ученицима усвајање знања у што већем обиму.

           

            Наставничко веће на предлог директора извршило је следећу поделу предмета на наставнике у старијим разредима:

Ред. бр. Презиме и име Предмет Одељења
 1.  
Ивана Бикар Српски ј. 5/1, 5/3, 7/1, 8/1, 8/3
 1.  
Драгица Дулејан-Стојковић

Српски ј.

5/2, 5/4, 7/2, 7/3, 7/4
 1.  
Емилија Милосављевић Српски ј. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/2
 1.  
Драгана Милићев Енглески ј. 3/ 1,2,3,4   6/3,4  7/1,2,3,4
 1.  
Зорица Аћамовић Енглески ј. 2/1,2,3,4,  4 /1,2,3,4  8/1,2,3
 1.  
Новица Лаловић Математика 5/1   6/1,2,3,4
 1.  
Слободан Стамболић Енглески ј. 1/1,2,3,4    5/1,2,3,4   6/1,2
 1.  
Томислав Стошић Ликовна к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Жанијел Шубља Музичка к. 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,4  8/1,2,3
 1.  
Бранко Влаовић Музичка к. 7/3
 1.  
Радојка Миловановић Биологија 5/1,2,3,4   7/1,3,4   8/1,2,3
 1.  
Весна Ширка Биологија 6/4   7/2
 1.  
Живана Костић

Хемија

Биологија

7/1,2,3,4    8/1,2,3

6/1,2,3

 1.  
Наташа Младеновић ТИО 5/1,2,3,4  
 1.  
Дарко Кнежевић ТИО 6/1,2,3,4  7/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Благоје Копривица Физичко в. 5/1,2,3,4   7/1,2,3,4
 1.  
Славко Макара Физичко в. 6/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Наташа Челар Историја 5/1,2,3,4   6/1,2,3,4  7/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Биљана Крстин Географија 6/1,2,3,4   7/1,2,3,4   8/1,2,3
 1.  
Светлана Марчетић Географија 5/1,2,3,4  
 1.  
Вера Станоевски Физика 6/1,2,3,4    7/1,2,3,4    8/1,2,3
 1.  
Тања Стојковић Математика 7/1,3   8/1,2,3
 1.  
Биљана Дубаић -Стојаков Математика 5/2,3,4   7/2,4

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике

Обавезни изборни предмети и изборни предмети су се организовани на основу изјава родитеља. Настава се одвија по одобрењу Министарства просвете Републике Србије.

Ред. б Предмет Одељење/ Групе
 1.  
Грађанско васпитање 12 група
 1.  
Верска настава 16 група
 1.  
Информатика 5 група
 1.  
Изабрани спорт 5.-8. р.
 1.  
Француски језик 5/1,3  6/2  7/3,4  8/2
 1.  
Шпански језик 5/2,4  6/1,3,4  7/1,2  8/1,3
 1.  
Хор 2 групе
 1.  
Цртање, сликање и вајање 5 група
 1.  
Чувари природе 2 групе
 1.  
Домаћинство 2 групе
 1.  
Свакодневни живот у прошлости 2 групе
 1.  
Народна традиција 4/1
 1.  
Од играчке до рачунара 4/2
 1.  
Народна традиција 4/3
 1.  
Народна традиција 4/4
 1.  
Народна традиција 3/1
 1.  
Чувари природе 3/2
 1.  
Од играчке до рачунара 3/3
 1.  
Чувари природе 3/4
 1.  
Од играчке до рачунара 2/1
 1.  
Од играчке до рачунара 2/2
 1.  
Од играчке до рачунара 2/3
 1.  
Од играчке до рачунара 2/4
 1.  
Чувари природе 1/1
 1.  
Чувари природе 1/2
 1.  
Народна традиција 1/3
 1.  
Народна традиција 1/4

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности

  разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34

3.6.4. Подела одељења на одељенске старешине      

РАЗРЕД/

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА
1-1 Весна Вила
1-2 Славица Радосављев- Ђорђевић
1-3 Душанка Младеновић
1-4 Весна Шукер
2-1 Гордана Јосимов
2-2 Драгана Филиповић
2-3 Јасмина Рајић
2-4 Драгослава Гашпар
3-1 Ирена Мирковић
3-2 Снежана Живановић
3-3 Татјана Путник
3-4 Невена Дашић
4-1 Милена Калкан
4-2 Соња Грујић
4-3 Весна Лујанов- Писарев
4-4 Биљана Анђелковић
5-1 Слободан Стамболић
5-2 Биљана Дубаић Стојаков
5-3 Ивана Бикар
5-4 Драгица Дулејан
6-1 Живана Костић
6-2 Емилија Милосављевић
6-3 Наташа Челар
6-4 Томислав Стошић
7-1 Драгана Милићев
7-2 Татјана Ановић
7-3 Татјана Стојковић
7-4 Благоје Копривица
8-1 Вера Станоевски
8-2 Биљана Крстин
8-3 Зорица Аћамовић

3.6.5. Дежурства у школи

            Дежурство ученика и наставника у школи има променљив карактер, а у складу је са структуром радне недеље.

            Распоред дежурства наставника се налази у прилогу Годишњег плана рада школе.

3.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Рок извршавања

Назив послова и радних задатака

Носиоци задатака

IX

- Израда  и усвајање

годишњих планова рада НВ, ОВ, ОС, Актива и секција

ОВ, НВ, ОС, ПП служба, директор, наставници

IX, XII, III, VI - Састанци Савета родитеља директор, ПП служба
X, IV - Јесењи и пролећни  крос

наставник физичког

васпитања и ОС

XII, V, VI - Излети и екскурзије ОС

X, I, V

-Обележавање Дана бундеве, Дана Светог Саве и Дана школе Одбор за обележавање и директор

I, VIII

- Анализа реализације наставног плана и програма и извештај о раду школе директор, ПП служба, НВ, ОВ

XI, XII, IV, VI

- Утврђивање успеха по кварталима и доношење мера за унапређивање успеха ОС, НВ,ОВ, ПП служба, директор

IX, XI, XII, IV, VI

- Родитељски састанци

ОС, ПП служба

IV, V, VI

- Тестирање ученика за полазак у први разред ПП служба

III, IV, V

- Школска и општинска такмичења

- Обележавање Дана планете Земље

предметни

наставници

-Наставница географије, Биљана Крстин

V,VI

- Припрема за упис ученика у средње школе ОС,педагог и комисија за ПИ

V, VIII

- Припремна настава за ученике који су упућени на поправни испит предметни наставници
VI - Организација завршног испита за ученике 8.разреда директор, ПП служба
         

3.8. ИНКЛУЗИЈА УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

            За ученике са сметњама у психичком и физичком развоју наставници  спроводе индивидуални приступ са диференцираним и редукованим захтевима у погледу наставних садржаја. У нашој школи је заживео прогам инклузије деце са посебним потребама где се и у нижим и у вишим разредима налази неколико ученика са којима се индивидуални образовни планови (ИОП-и) спроводе уз сарадњу са родитељима, стручњацима организације „ВеликиМали“ и Интерресорном комисијом града Панчева.

Са СОШО „Мара Мандић“ склопљен је уговор о међусобној сарадњи, тако да ученици који нашу школу похађају према индивидуалном, измењеном или редукованом програму, имају додатну подршку од стране едукованог особља специјалне школе.

 Спроводи се и сарадња са Домом за децу и омалдину без родитељског старања „Споменак“, које је отворило Саветовалиште за децу и адолесценте у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“.

У вези са инклузијом деце наставно особље, као и педагошко-психолошка служба се континуирано оспособљава и обучава, посећује семинаре и стручно се усавршава.

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•Анализа састава одељења првог разреда и идентификација ученика којима ће бити потребна подршка

психолог

учитељице првог разреда

септембар

• Сарадња са предшколском установом Дечја радост у циљу упознавања са карактеристикама ученика и ефикасних васпитно-образовних поступака у досадашњем раду са њима

васпитачице

учитељице првог разреда

чланови тима

септембар

•Упознавање Одељенског већа петих разреда са специфичностима ученика којима је потребна додатна подршка и који су напредовали по ИОП-у

чланови тима

психолог

одељенске старешине

наставници

септембар

• Израда предлога и аргументација за ученике који треба да буду упућени на ИРК

чланови тима

одељенске старешине

септембар

октобар

• Доношење концепта плана за израду ИОП-а

чланови тима

чланови стручних већа

одељенске старешине

септембар

октобар

• Осмишљавање партиципације родитеља у интересу адекватног образовања деце којој је потребна подршка

чланови тима

током школске године

• Умрежавање и сарадња школе са Специјалном школом, договор о обухвату ученика и врсти подршке за ученике који остварују право

чланови тима

 учитељице

одељенске старешине

дефектолог

септембар

октобар

• Анализа броја ученика по одељењима за које је потребна подршка у учењу и израда планова  индивидуализације

чланови тима

одељенске старешине

предметни наставници

одељенска већа

новембар

• Сарадња са Учитељким панчевачким друштвом у реализацији пројекта  који промовише инклузију

чланови тима

чланови Актива учитеља

током школске године

• Сарадња са ИРК у циљу остваривања оптималне подршке за ученике

чланови тима

током школске године

• Креирање и размена наставних материјала за рад са ученицима који напредују у складу са ИОП-ом

наставници

чланови тима

током школске године

• Упознавање чланова Педагошког колегијума са карактеристикама ИОП-а како би их усвојили

чланови тима

током школске године

• Анализа потешкоћа у реализацији ИОП-а за појединачне ученике и давање подршке и смерница наставницима за рад са њима

чланови тима

током школске године

• Праћење и анализа напредовања ученика који се образују у складу са плановима индивидуализације, ИОП – 1 и ИОП – 2.

чланови тима

одељенске старешине

током школске године

Чланови тима:

1. Гордана Јосимов

2. Драгана Филиповић

3. Весна Лујанов Писарев

4. Милена Калкан

5. Ирена Мирковић

6. Живана Костић

7. Зорица Аћамовић

8. Маја Марошан Михајловић

3.9. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

У школској 2016/17. години  у продуженом боравку ће се радити по утврђеном плану и програму који је саставни део Годишњег плана школе.

У септембру месецу биће формирана група продуженог боравка од ученика првог и другог разреда. Ученици ће бити упознати са дужностима, обавезама, правилима понашања у школи. Током године радиће се на утврђивању и обнављању пређеног градива у редовној настави, изради домаћих задатака, описмењавању ученика.

За рад у продуженом боравку од наставних средстава се користи DVD, TV, CDплејер, школска табла. У оквиру својих активности, ученици израђују очигледна наставна средства.

Будући да ученици имају велику природну потребу за кретањем и активностима ове врсте, у продуженом боравку кад год осетимо потребу за физичком активношћу можемо је реализовати на терену, у школском дворишту или у учионици ако за то има потребе.

У продуженом боравку радиће наставник разредне наставе Марија Маринковић.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

-         Оспособљавање ученика да сами организују рад и да активно учествују у процесу организације рада.

-         Развијање позитивних међуљудских односа кроз дружење, договарање и помоћ вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери.

-         Остваривање слободне дисциплине: дете је активно, али по засићењу може да промени активност.

-         Постављање и неговање правила понашања.

-         Омогућити ученицима што више боравка на свежем ваздуху и бављење физичким активностима које позитивно утичу на правилан развој и раст.

-         Развијање креативности ученика кроз ликовно и музичко стваралаштво и укључивање у разне изложбе, манифестације, позоришне представе, обележавање разних датума- Бундевијаде, Дана планете, Дана школе, школске славе, итд.

-         Развијање културно-хигијенских навика ради очувања здравља.

-         Развијање одговорности, упорности, сналажљивости и доследности кроз израду домаћих задатака.

-         Описмењавање ученика.

-          Неговање односа према раду, стварима, понашања према друговима

-          Неговање толеранције, стрпљења у раду, учењу, приликом ручања, играња, дружења.

РИТАМ РАДА  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Продужени боравак деце се одвија у две смене.

Када ученици иду после подне на наставу боравак се организује пре подне у периоду од 8.00 до 13.30 часова. Када похађају наставу пре подне, у боравак иду од 10.30 до 16.00 часова.

 

Сатница рада у продуженом боравку

 

Пре подне

8.00 – 8.15  - пријем ђака у боравак

9.00 – 9.30 - доручак у трпезарији

9.45 – 11.00 - израда домаћих задатака

10.30 – 11.30 - активности ученика у слободном времену

11.30 – 12.00 - ручак у школској трпезарији

12.00 -  13.00 – слободне активности

13.00 – 13.30 - сређивање просторије у којој бораве и напуштање боравка

После подне       

10.30 – 11.30 - боравак на отвореном простору или усмерене релаксирајуће активности у учионици зависно од временских прилика

11.30 – 12.00 -  ручак у школској трпезарији

12.00 – 14.00 -  израда домаћих задатака

14.00 – 15.00 -  слободне активности

15.00 – 15.30 -  ужина у школској трпезарији

До напуштања боравка у 16.00 часова

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

СЕПТЕМБАР

-          Формирање групе првака за продужени боравак.

-          Прављење списка ученика у дневник долазака.

-          Подсећање на правила понашања у школи и у боравку.

-          Израда домаћих задатака.

-          Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-          Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-          Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-          Развијање хигијенских навика.

ОКТОБАР

-          Израда домаћих задатака.

-          Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-          Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-          Обележавање Бундевијаде – прављење маски, радови од природног материјала, бундева, лишћа, кукуруза, шаше…

-          Учествовање на паради, у шетњи, маскембалу,изложби радова, представи

-          Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-          Развијање хигијенских навика.

-          ДИЛС пројекат у коме учествују деца која имају потешкоће у савладавању школског градива.

-          Читање и анализа бајки и прича ради развијања заинтересованости ученика за читањем и ради развијања логичког мишљења и позитивних ставова о животу.

-          Прављење заједничког паноа од креп папира на тему ,,Октобар – месец здраве хране''.

НОВЕМБАР

-          Израда домаћих задатака.

-          Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-          Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-          Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-          Развијање хигијенских навика.

-          ДИЛС пројекат у коме учествују деца која имају потешкоће у савладавању школског градива из математике (,,Забавна математика'').

-          Читање и анализа бајки и прича ради развијања заинтересованости ученика за читањем и ради развијања логичког мишљења и позитивних ставова о животу.

-          Прављење ликовних радова: животиње од сувог лишћа, на тему јесени.

ДЕЦЕМБАР

        - Редовна израда домаћих задатака

        - Вежбе читања и писања текстова штампаним и писаним словима ћириличног и     латиничног писма

        - Учлањивање у библиотеку, читање нових књига, часописа

        - Читамо и бојимо „Вукову цртанку“

        - Вежбе задатака са сабирањем и одузимањем које прате план и програм рада редовне наставе

        - Стигла је зима – припремање радова за пано – цртање Снешка Белића, зиме, украшавање јелке, простора у боравку, учимо да правимо пахуље од папира

       - Цртамо, лепимо, сецкамо, бојимо и бројимо

       - Редовно уређивање боравишног простора и развијање хигијенских навика

       - Позоришна представа за завршетак првог полугодишта и поводом предстојећег дочека Нове године

       - Прављење честитки и исказивање лепих жеља за Нову годину

ЈАНУАР

-          Враћамо се с распуста – причамо како смо се провели, наши доживљаји и поклони

-          Редовна израда домаћих задатака, читање текстова из читанке и нових  књига из библиотеке, школских часописа

-          Прослава поводом школске славе „Светог Саве“

-          Присуствовање и учествовање на приредби

-          Гледање дечјих серија, цртаних филмова по избору ученика

-          Друштвене игре и правила понашања

ФЕБРУАР

-          Провера и израда домаћих задатака дата из свих предмета

-          Учимо да рецитујемо нове песме

-          Наше  заједничке игре и играчке, како их чувамо

-          Подсећање на правила понашања у простору који боравимо

-          Учимо нове друштвене игре

-          Цртамо за наше другове, рођенданске честитке, поклањамо нацртано

-          Свакодневно уређивање простора у коме се борави

-          Неговање хигијенских навика

    

МАРТ

-          Припрема радова, цртање, бојење, сецкање за нови пано поводом Дана жена – цртамо за наше маме, баке, тетке, ујне…

-          Празнични пано – Мама и ја

-          Слободне активности, друштвене игре, гледање цртаних филмова, слушање музике

-          Редовно подсећање на правила понашања у боравку

-          Неговање хигијенских навика

-          Вежбамо редовно задатке из математике, множење, дељење, сабирање и одузимање

                                  

АПРИЛ

-          Наше шале, игре, музичко и ликовно стваралаштво

-          Редовна израда домаћих задатака из свих предмета- српски језик, математика, свет око нас, енглески језик

-          Вежбе читања и писања штампаних и писаних слова оба писма

-          Припремамо се да погледамо позоришну представу предвиђену у пролећном периоду

-          Цртамо за Дан планете Земље, гледамо перформанс старијих ученика

-          Физичке активности

МАЈ

      -     Наше књиге – читање нових изабраних књига и часописа из библиотеке

-          Редовна провера и израда домаћих задатака

-          Посета млађој групи вртића у близини школе – како помоћи млађима у игри, учењу, дружењу

-          Развијање друштвених навика кроз игру, рад и учење

-          Неговање хигијенских навика како у боравку тако и ван њега

-          Свакодневно уређивање простора у коме ученици бораве

-          Фузичке активности, организоване ескурзије, шетње, игре у дворишту зависно од временских прилика, игре лоптом итд.

-          Подсећање на правила понашања у боравку и школском дворишту

                                             

ЈУН

      -     Развијање друштвених навика кроз игру, рад и учење

-          Израда домаћих задатака

-          Слободне активности, игре у боравку и школском дворишту

-          Ускоро ће крај школске године – наши успеси и неуспеси, како ћемо се потрудити до бољих успеха

-          Шта планирамо за распуст, како и где ћемо га провести

У продуженом боравку је запослена Марија Маринковић, професор разредне наставе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

 

            Стручни органи су носиоци свих активности у реализацији основног образовања и васпитања.

            Наставничко веће, разредно веће и стручни активи прате остваривање Плана и програма, анализирају остварене циљеве и садржаје образовања и васпитања, утврђују резултате рада наставника и ученика.

            Планом рада стручних органа, поред општих, утврђени су и други задаци распоређени по месецима и извршиоцима.

 

4.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 

Активност Носиоци активности Време
- конституисање Педагошког колегијума - директор

август, септембар

- доношење Програма рада педагошког колегијума - директор, ПП служба
- учешће у планирању стручног усавршавања наставника - директор, ПП служба
- утврђивање резултата рада ученика - ПП служба

квартално,

полугодишње

- доношење ИОП-а - Стручни тим за ИО

- праћење резултата рада ученика

- предлагање и праћење примене иновација у циљу побољшања квалитета наставног процеса

- стручни активи

- наставници

            током године

- aнализа безбедности и сигурности у школи - директор, ПП служба
- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом , као и акционим планом у области самовредновања рада  школе

- директор, ПП служба, руководиоци стручних већа

- сарадња са Стручним тимом за ИО - Стручни тим за ИО
- спровођење поступка за стицање знања наставника/стручног сарадника - директор
 - Анализа извештаја рада Педагошког колегијума на крају првог  полугодишта - директор децембар

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- директор

- директор

јун, јул, август

4.2. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће усмерава и координира целокупни васпитни и образовни процес у школи.

Програмски задаци:

Динамика Програмски садржај Носилац
1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ
VIII 1.Анализа организационе техничке припреме за почетак рада у наредној школској години (припремљеност објекта) директор
VIII

2. Постављање организације образовно-васпитног рада (социјална организација)

број и структура одељења по кључним варијаблама (успех, социјални статус, број ученика у одељењу);

педагошко психолошка заснованост распореда часова

подела предмета на наставнике

школски календар (ритам рада у току школске године)

директор, педагог
IX 3. Организација екскурзија и излета  
IX 4. Организација наставе у природи  
I 5. Организација прославе Дана Светог Саве  
IV 6. Организација прославе Дана школе  
XI-VI 7. Организација зимовања и летовања  
2. ПРОГРАМИРАЊЕ  РАДА
VIII 1. Разматрање предлога годишњег плана и програма рада директор, педагог
IX-VI 2. Месечно планирање послова и радних задатака  
IX-VI 3. Концепција планирања наставног рада (годишњи и оперативни планови наставних тема)  
3. ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ОСТВАРЕНИХ  РЕЗУЛТАТА
IX 1. Анализа остварених резултата у протеклој школској години (годишњи извештај о раду) директор
X-VIII 2. Анализа остварених резултата на крају појединих класификационих периода у току школске године педагог, директор
X, XII, III, VI, VIII,

3. Остваривање годишњег програма рада школе

анализирање реализације планираног фонда часова

остваривање појединих програма рада (унапређивање наставног рада, стручног усавршавања и сл.)

рада стручних органа (актива, већа и др.)

педагог, психолог, директор, руководиоци актива и одељенских већа
V 4. Анализа рада школе у природи руков. шк. у прир.

XII

III, VI

5.Анализа реализације програма педагошко инструктивног рада

педагошко-дидактичка заснованост часова

педагог, психолог
4. УНАПРЕЂИВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА  ШКОЛЕ
XII-V 1. Опремање специјализованих учионица (дидактичким медијима) директор
X, XI, XII, II, III, V

2. Теоријско упознавање појединих педагошких иновација:

индивидуализована настава (потреба, функција, значај, модели)

истоврсни и диференцирани задаци групног облика рада у настави

примена савремене образовне технологије у настави

примена савремених поступака праћења и вредновања рада ученика у настави

педагог
5. МОТИВАЦИЈА  И  СТИМУЛАЦИЈА  УЧЕНИКА  И  НАСТАВНИКА  У  НАСТАВНОМ  РАДУ
X 1. Доношење правилника о стимулативним мерама за ученике (награђивање) руководилац комисије
X 2. Доношење правилника о стимулативним мерама за наставнике (награђивање) руководилац комисије
XI-VI 3. Додела признања ученицима и наставницима у току и на крају школске године директор, одељ.старешина
6. КАДРОВСКА  ПИТАЊА
IV 1. Анализа кадровских услова рада у школи (мере за унапређивање) директор
7. ИСТРАЖИВАЧКИ  РАД
IV 1. Упознавање наставника са извршеним истраживањима педагог и психолог

4.3. РАЗРЕДНА ВЕЋА         

            Разредно веће сачињавају сва одељења једног разреда. Оно обавља следеће послове:

            -непосредно организује образовно-васпитни рад

            -прати рад и резултате ученика

            -предлаже мере за побољшање услова рада

            -подстиже рад одељењске заједнице ученика

            -утврђује оцене и општи успех ученика

            -похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере

            -даје предлоге за екскурзије, излете и посете

            -врши друге послове у складу са општим актима школе

Програм рада разредних већа:

време програмски садржај
1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
IX Формирање већа
IX Израда годишњег програма рада већа
IX Усвајање годишњег програма рада
IX,X Анализа програма интересних (предметних) група
XI-IV Израда плана писмених задатака из појединих предмета
XI-VI План одвијања “дана отворених врата” предметних наставника и разредних старешина
XI-VI План организације родитељских састанака
2. ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ
IX Организација наставе у одељењу (распоред, задаци, циљеви и сл.)
IX Просторно дидактичко-технички услови рада у школи
X Стање дидактичких медија и материјалних средстава у организацији наставе
3. УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
X-V Договори о примени иновација из појединих предмета (проблемска, програмирана и друге врсте наставе)
X-V Примена дидактичких иновација у појединим предметима
X-V Примена образовног софтвера у настави
X-V Примена образовне технологије у настави
X-V Израда дидактичких материјала за примену појединих иновација у настави
X-V Организовање угледних часова и посете часовима
4. ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА  УЧЕНИКА
X-VI Анализа успеха ученика у настави
X-VI Уједначавање критеријума вредновања постигнућа ученика
X-VI Анализа односа ученика према раду и нормама живота и рада у школи
X-VI Примене стимулативних и дисциплинских мера
5. ИСТРАЖИВАЊЕ  У  НАСТАВИ
XI-V Ставови ученика према организацији наставног рада у чколи
XI-V Ставови ученика о томе шта цене, а шта не код својих наставника
V-VI Анализа резултата истраживања
6. ИЗВОРИ  ЗА  САМОСТАЛАН  РАД  УЧЕНИКА
II-V Анализа коришћења вануџбеничке литературе
X-V Самостални рад ученика у настави (како подстицати у току наставе и ваннаставе)
7. ИСПИТИ
VI Припремна настава
VIII Продужна настава
VIII Именовање комисија за полагање поправних и разредних испита
VIII Поправни испити
8. МАТУРСКО  ВЕЧЕ
VI Организација матурских свечаности

Руководиоци разредних већа су:

Разред Руководиоци  разредних већа
I Весна Вила
II Драгана Филиповић
III Татјана Путник
IV Весна Лујанов Писарев
V Биљана Дубаић Стојаков
VI Емилија Милосављевић
VII Татјана Стојковић
VIII Зорица Аћамовић

4.4. СТРУЧНА ВЕЋА

            Председници стручних већа доносе програм њиховог рада. Ови програми утврђују начин избора и коришћење уџбеника, приручника, корелацију наставних садржаја, уводе савремене педагошке методе.

Програм рада стручних актива:

време садржај носиоци
1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
VIII-IX 1. Конституисање већа руководство
IX

2. организационо-материјални услови рада

доношење плана рада стручних већа по областима

договор о броју седница и времену одржавања

предлог набавке наставних средстава и литературе

сарадња и координација са другим активима

разредни и предметни наставници
2. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УСАВРШАВАЊЕ
X-VI

1. Реализација плана и програма:

договор о начину планирања

организација допунске и додатне наставе

предметни наставници
X-VI

2. Унапређивање образовно-васпитног рада

уједначавање критеријума у настави

примена наставних средстава у раду

предметни наставници
X-VI

3. Праћење и реализација образовно-васпитног рада

анализа успешности ученика и оспособљавање за самостално учење

наставници разред. и пред. наставе
3. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ
IX-VI

1. Стручно усавршавање наставника

усавршавање приправника и размена искустава наставника

семинари, предавања и стручна литература

разред. и предмет. настава
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
IX-VI 1. Организовање допунске, додатне и факултативне наставе  
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
II-V 1. Организација такмичења у школи  
III-V 2. Учешћа на такмичењима  
VI 6. ПОДНОШЕЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  О  РАДУ  

           

Руководиоци стручних већа су:

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Ивана Бикар
2. Математика Татјана Стојковић
3. Физика и ТИО Дарко Кнежевић
4. Биологија и хемија Весна Хлавати Ширка
5. Историја и географија Биљана Крстин
6. Страни језици Драгана Милићев
7. Веће вештина Благоје Копривица
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

4.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма доноси програм рада и подноси извештаје  о његовој реализацији, израђује нацрт школског програма, израђује пројекте који су у вези са школским програмом и прати реализацију школског програма.

Време

Активност

Носиоци активности

Начин праћења

Август

- Израда нацрта анекса годишњег програма рада, у складу са законским новинама

- Прикупљање годишњих и оперативних планова за шк. годину

- наставници, руководиоци актива

- прикупљена докуметација

Септембар

- Израда анекса годишњег програма рада, у складу са законским новинама

- Усклађивање са ШРП и акционим планом за самовредновање

- наставници, руководиоци актива

- прикупљена докуметација

Октобар

- Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Новембар

- Праћење реализације допунске и додатне наставе

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Децембар

 - Анализа извештаја на крају првог  полугодишта - наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Јануар

Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Фебруар

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Март

- Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Јун

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Чланови актива за развој школског програма су:

- Драгана Филиповић, руководилац већа учитеља

- Ивана Бикар, руководилац већа српског језика

- Драгана Милићев, руководилац већа страних језика

- Благоје Копривица, руководилац већа вештина

- Весна Хлавати Ширка, руководилац већа биологије и хемије

- Татјана Стојковић, руководилац већа матеметике

- Дарко Кнежевић, руководилац већа физике и ТИО

- Биљана Крстин, руководилац већа историје и географије

- Марија Мишљанов, стручна служба

- Маја Марошан Михајловић, стручна служба

4.6. РАД  ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА

            На часовима одељенског старешине ће се обрађивати теме блиске ученицима. Предлог тема су саставиле стручне сараднице школе у сарадњи са одељенским старешинама и он се налази у прилогу овог Плана. Ученици осмих разреда ће, поред ових тема, обрађивати и теме везане за професионалну оријентацију.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

 

5.1. РАД ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

            План и програм рада педагошко-психолошке службе:

време програмски садржај реализатор
  1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

VIII, XI

1. Планирање и програмирање:

- Учешће у изради ИРШ и ГПРШ, израда планова и програма

педагог

психолог

XI -

VIII

- Учешће у раду тимова у школи

VIII, XI

2. Организација педагошког рада школе

XI -

VIII

3. Праћење и вредновање рада школе

  2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  И ИНСТРУКТИВНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА

XI, X

 1. Сарадња с наставницима и директором школе:

- идентификовање обдарених ученика, као и оних који имају сметње у развоју и учењу и организовање одговарајућег васпитно – образовног рада,

- рад са наставницима у припремању и планирању непосредног васпитно – образовног рада,

-праћење  ефекта  преласка  са  описног  на  нумеричко  оцењивање  после  првог  разреда,

-праћење  прилагођавања  ученика  при  преласку  са разредне  на  предметну  наставу,

-упућивање  наставника на  коришћење  педагошке  литературе.

педагог

психолог

XI - VI

- упознавање стручних актива, ОВ, НВ са резултатима анализа проучавања и истраживања

XI - VI

        2. Сарадња с одељенским старешинама:

У циљу унапређивања рада одељењских већа а

у циљу отклањања проблема у раду са ученицима

педагог

психолог

 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА

XI - VI

- Тестирања, испитивања, анкетирања, разговори и друге активности са групама ученика или одељењима,

- Израда инструмената за испитивање знања и осталих карактеристика личности (тестови знања, анкета, скала, процене, социометријских упитника и др.),

- Идентификација  ученика  који  су  васпитно-едукативно емотивно  и  здравствено  занемарени, и  мере  заштите и помоћи тако угроженој  деци,

- Превентиви  ментално  хигијенски  рад  са  одељенским заједницама,

- Организовање часова са циљем унапређивања међуљудских односа и помоћи одељењским заједницама да организују своје активности,

- Сарадњa са Ученичким Парламентом, и са координатором,

- Координација рада Вршњачког тима,

- Рад  са даровитим  ученицима,

- Професионално усмеравање,праћење  и  проучавање  интересовања  ученика.

педагог

психолог

XI - VI

4. САРАДЊА СА  РОДИТЕЉИМА

- Педагошко – психолошко образовање родитеља,

- Сарадња са родитељима обдарене деце и деце која имају проблема у учењу и развоју,

- Организовање, припремање и учешће на родитељским састанцима,

- Пружање помоћи у васпитном раду са децом, оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и понашање,

- Саветодавно – инструктивни рад са родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и развоју,

- Упознавање родитеља са психолошким карактеристикама деце и давање савета за решавање развојних и других проблема

педагог

психолог

XI - VI

5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ

- Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање образовно – васпитног рада у Школи,

- Учествовање у истраживањима других школа, научних и просветних институција

педагог

психолог

III - Истраживање брзине читања ученика 3. разреда,
XI - Учествовање у самовредновању школе, изради новог ШРП-а           

VI

- Истраживање успеха ученика на квалификационом испиту за упис у средње школе,
  6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

XI -

VIII

- Унапређивање рада стручних органа током године,

- Извештавање стручних органа о резултатима извршених анализа, прегледа и истраживања,

- Учествовање у организацији и припреми састанака стручних органа,

-Решавање  актуелних  О-В проблема  школе,

-Рад  у  стручном  тиму  за ШРП.

-Сарадња  са другим  психолозима  и педагозима предшколских,основних и  средњих  школа,

педагог

психолог

  7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

IX

- Израда плана и програма стручног усавршавања наставника,

педагог

психолог

XI - VI

- Учешће на семинарима, предавањима, активима педагога

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним институцијама и др. установама,

-Помоћ  у  менторском  вођењу приправника  у  школи.

                          8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

XI -

VIII

- Досијеи ученика

- Посебни досијеи тестираних ученика

-Документација разговора са родитељима

- Дневници рада

психолог

педагог

 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД

педагог

психолог

XI -

VIII

Припремање и планирање

Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње.

Посебни програми рада педагога и психолога се налазе у прилогу овог Плана.

5.2. РАД БИБЛИОТЕКАРА

ЦИЉ

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.

ЗАДАЦИ

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.

Циљеви и задаци програма рада реализоваће се кроз програмске садржаје у 180 радних дана распоређених у 36 наставних недеља.

Области рада Наставне недеље
Месец 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 укупно
Број радних дана 22 21 21 17 11 18 23 17 21 9 180
непосредан рад
 1. Рад са ученицима*4
88 84 84 68 44 72 92 68 84 36 180
 1. Рад са наставницима*0,3
6,6 6,2 6,2 5,1 3,3 5,4 6,9 5,1 6,2 2,7 54
 1. Рад са родитељима, односно старатељима*0,2
4,4 4,2 4,2 3,4 2,2 3,6 4,6 3,4 4,2 1,8 36
 1. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика*0,3
6,6 6,2 6,2 5,1 3,3 5,4 6,9 5,1 6,2 2,7 54
 1. Рад у стручним органима и тимовима*0,5
11 10,5 10,5 8.5 5.5 9 11,5 8.5 10,5 4,5 90
 1. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе*0,2
4,4 4,2 4,2 3,4 2,2 3,6 4,6 3,4 4,2 1,8 36
 1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада* 0,5
11 10,5 10,5 8.5 5.5 9 11,5 8.5 10,5 4,8 90
остали послови
 1. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада *1
22 21 21 17 11 18 23 17 21 9 180
 1. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање *1
22 21 21 17 11 18 23 17 21 9 180
                         

Свој програм рада школски библиотекари и у основним и у средњим школама доносе на основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник” 5/2012) који дефинише девет области рада школских библиотекара.
Библиотекар у току школске године ради и остале послове по налогу директора школе на основу структуре о 40-то часовној радној недељи.

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Области рада Програмски садржаји Време (месец) Начин праћења

I.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,

2. Израда годишњег, месечних и оперативних планова,

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,

4. Израда програма рада библиотечке секције,

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада.

Стални задатак

Јун/Септембар

Јун/Септембар

Јун/Септембар

Стални задатак

 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе,

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),

4. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.

Јун/Септембар

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА

 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,

3. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке,

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

Јун/Септембар

 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње,

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког фонда, у складу са њиховим способностима и интересовањем,

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима,

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,

5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење,

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.),

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 1. Остваривање сарадње са родитељима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и породичних библиотека, У току школске године  

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке,

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,

3. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници,

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: "Месец књиге", "Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и др.),

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

Стални задатак

У току шк. Године

У току шк. Године

Стални задатак

 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.

У току шк. Године

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке позајмице,

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним временом омладине и другим образовним установама),

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.

У току шк. године  
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1.  Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,

2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара - анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године,

3. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари.

У току шк. Године

Стални задатак

 

5.3. РАД СЕКРЕТАРА

Послови и задаци из делокруга правне службе:

*  израда нацрта статута, правилника и дргих општих аката из овог

    делокруга ( по потреби).

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на

   мишљење и обраду  (током целе године)

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе

    године)

* праћење законских и других прописа  и указивање на обавезе које   

   проистичу из њих ( целе године).

* праћење примене статута, колективних уговора и других општих

   аката,  припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења

   тих   аката (целе године)

* присуствовање седницама школског одбора, вођење записника и

   чување документације (целе године)

* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге и

   друге правне послове ( када се укаже потреба)

Послови и задаци из области кадровске службе:

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за пријем

     радника школе (по потреби)

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног

    односа (целе године)

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године)

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној

    заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године)

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и  органе

   ван школе, (целе године)

* сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно)

Послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених_

 

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита  и испита за лиценце наставника, сарадника као и осталих радника школе.   (целе године )

* упис ученика у први разред, ( мај - септрмбар)

 *вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима (целе године)

Остали  послови :

 * организација и надзор над радом административне и помоћно-техничне службе,које опслужују образовно-васпитни процес школе (свакодневно).

               

6. РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ

 

6.1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА

            Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове именује и разрешава скупштина општине, односно скупштина града. Изборни период је четири године.

            Чланови школског одбора су:

 1. Илијана Огризовић
 2. Ивана Грбић Радетић
 3. Маја Радованчев
 4. Јелена Самуилов
 5. Весна Чанковић
 6. Александар Радојевић
 7. Слободан Стамболић
 8. Биљана Дубаић Стојаков
 9. Ирена Мирковић

            На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања  Школски одбор се бави следећим програмским садржајима:

ВРЕМЕ САДРЖАЈ
  1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
VIII-IX

Доноси Статут школе

Доноси годишњи програм рада школе

Усваја  извештаја о остваривању рада школе

  2. ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНА  ПРОБЛЕМАТИКА
IX-VIII

Одлучује о пословању школе

Одлучује о коришћењу средстава школе

Врши анализу финансијског стања школе

Разматра успех ученика и предузима мере за побоњшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада

  3.  САРАДЊА  СА  ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ
IX-VIII

Анализа сарадње са друштвеном средином

Реализација културне и јавне делатности школе

  4.  КАДРОВСКА  ПРОБЛЕМАТИКА
IX-VIII

Расписује конкурс за директора

Расписивање конкурса за избор наставника и стручних сарадника уз давање мишљења за њихов избор

Разматрање успеха ученика и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада

Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и статутом школе

6.2. РАД  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Школом руководи и директор. Програмирање и вредновање рада школе је магистрално подручје његовог рада. То је и сложена делатност која на свеобухватан начин изражава припрему, функционисање и домете образовног процеса и других активности школе.

Функција менаџмента од испитивања услова, планирања и програмирања рада школе, до вредновања остварених резултата, представqају повезан низ активности од којих зависи не само рад директора, него укупна делатност школе.

 

Послови организације васпитно-образовног рада:

 • Учешће у изради идејне скице програмске структуре рада школе
 • Изради месечног плана послова школе и плана директора школе

Инструктивно-педагошки рад:

 • Израда распореда свих видова наставе и рада службе
 • Седнице

Рад са стручним органима, стручним сарадницима и родитељима:

 • Консултације са стручним службама , педагога и психолога
 • Разрада овлашћења свих руководних места, одговорност истих, праћење и вредновање рада
 • Сарадња са родитељима

Рад на праћењу и унапређивању образовно-васпитног рада:

 • Израда програма вредновања рада школе И wегове реализације;
 • Израда инструментарија за:
 • Праћење припремања наставника за наставу
 • Усавршавање наставника
 • Вредновање рада ученика
 • Вредновање рада стручне службе
 • Израда дидактичких материјала
 • Подстицај за примену савремене образовне технологије
 • Истраживачки рад
 • Увођење информационог система у функцији ефикаснијег организационог рада школе
 • Учешће у евалуацији свих видова рада школе

 

Финансијско-материјални послови:

 • Анализа финансијског плана
 • Праћење, вредновање и укључивање у тржишна правила понашаља (зараде, инвестиције, одржавање)
 • Менаџер (планер, организатор, кадровски стратег, надзорник…)
 • Прикупљање средстава за поправак објекта школе
 • Прикупљање средстава за набавку савремене опреме школе
 • Усвајање завршног рачун

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ПРОГРАМИРАЊЕ:

-израда извештаја и програма рада школе

-помоћ наставницима при планирању и програмирању

-програм директора

aвгуст 2016.

септембар 2016.

септембар 2016.

септембар 2016.

ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ,САВЕТОДАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАД:

-припрема за почетак школске године

-праћење законских прописа

-унутрашња организација школе,стварање услова за обављање делатности

-посета наставним и ваннаставним активностима

-сарадња и помоћ наставницима и стручним -сарадницима,приправницима и другим радницима

-сарадња са родитељима

-предузимање мера за унапређивање васпитно образовног рада

-помоћ у таду стручним активима

јун-септембар

Континуирано

Континуирано

Повремено

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Повремено

АНАЛИЗА:

-анализа извештаја и остваривање годишњег програма

-анализа наставних планова и програма

-праћење успеха ученика

октобар-мај

Током године

Тромесечно

ОРГАНИЗОВАЊЕ И КООРДИНИРАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ:

-организовање увођења иновација у наставу

-организација и координација стручних органа школе

-организација и коопдинација наставних и ваннаставних активности

-израда плана опремања школе

-учешће у раду Одељенских већа и стручних актива

-припрема и вођење седница Наставничког већа

-спровођење одлука Органа управљања школе

Повремено

Континуирано

Континуирано

Током године

Тромесечно

Повремено

Континуирано

ПРЕДСТАВЉАЊЕ,ЗАСТУПАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ:

-представљање и заступање школе

-обезбеђивање и стварање материјалних услова за рад

-одобравање и регулисање финансијског пословања

-анализа пословања

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

-контрола вођења педагошке документације

-преглед матичних књига и дневника рада

Повремено

Повремено

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА,НАДЗОРНОМ СЛУЖБОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

-сарадња са Општинском управом, просветним инспекторатом,одељењем Министарства просвете

-учествовање у раду актива директора школа

Континуирано

Континуирано

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:

-стручно усавршавање запослених

Континуирано

ОПРЕМАЊЕ:

-активно учествовање у опремању и уређењу школског простора,школског дворишта,спортских терена и сале

Континуирано

ОСТАЛИ НЕПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ Континуирано

6.3. САВЕТ РОДИТЕЉА

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку.

  Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

 Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно - образовних проблема.

Савет родитеља:

-         предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

-         даје сагласност на програм и организовање екскурзија

-         предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног рада

-         учествује у поступку предлагања изборних предмета

-         учествује у поступку предлагања избора уџбеника

-         учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика

-         предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе

-         разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

-         разматра и прати услове за рад установе

-         разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.

 

време реализације

садржај рада носиоци активности

септембар

Конституисање новог Савета родитеља и избор председника, заменика председника и записничара чланови Савета родитеља
септембар

Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2015/2016. годину

директор школе
септембар

Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2016/2017. годину

директор школе
септембар

Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 2016/2017. годину

председник Савета
 септембар Информисање о почетку рада школе, припремљености за нову школску годину и пријем првака директор
септембар

Договор око новчаних потраживања од ученика (осигурање, обезбеђење)

чланови Савета

директор

октобар

Упознавање са планом и програмом екскурзија, избор агенција и дневница

секретар школе

чланови Савета

октобар Учешће родитеља чланова Савета у организацији и обележавању „Дана бундеве“ чланови Савета
јануар Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017.године педагог школе
јануар Упознавање родитеља са програмом професионалне оријентације и њеним значајем психолог школе
јануар

Припреме за обележавање Дана Светог Саве 

директор

април

Припреме за обележавање Дана школе директор
април Анализа досадашње сарадње родитеља и друштвене средине са школом и предлози за њихово унапређивање

директор

педагог и психолог

чланови Савета

април

Сагласност за уџбенике председник Савета
мај Резултати ученика на такмичењу у току школске године педагог и психолог школе
мај Упознавање са новинама за полагање матурског испита педагог и психолог школе
мај Учешће у организацији матурске вечери за ученике 8. разреда одељенске старешине 8. разреда и чланови Савета родитеља
јун Давање сагласност на План и програм за извођење екскурзија, излета и наставе у природи за наредну школску годину директор
јун Предлог изборних предмета за наредну школску годину педагог и психолог школе
јун Извештај о упису ученика у средње школе педагог и психолог школе
јун Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2016/2017.године педагог и психолог школе
јун Израда извештаја о раду савета родитеља за школску 2016/2017. годину чланови Савета

Списак родитеља, чланова Савета родитеља за школску 2016-17. годину:

одељење име и презиме родитеља
1-1 Јанић Зоран
1-2 Петковић Негослава
1-3 Ромић Сердар Маја
1-4 Гавриловић Александра
2-1 Калаба Наташа
2-2 Глигорић Јован
2-3 Милатовић Ана
2-4 Ђорђев Даница
3-1 Матовић Миодраг
3-2 Бабић Сања
3-3 Мичевић Драган
3-4 Санадер Наталија
4-1 Марков Слађана
4-2 Радојевић Александар
4-3 Ковач Татјана
4-4 Тончев Дејан
5-1 Стојнов Марта
5-2 Лозановски Младенка
5-3 Каравла Наташа
5-4 Николић Живковић Весна
6-1 Ивковић Јелена
6-2 Рајић Весна
6-3 Самуилов Јелена
6-4 Обрадовић Данијела
7-1 Чанковић Весна
7-2 Перић Петар
7-3 Брнгар Зоран
7-4 Обрадовић Данијела
8-1 Албијанић Радојка
8-2 Срданов Гордана
8-3 Крсмановић Анђа

6.4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

На основу закона о основама система образовања и васпитања, у школској 2016/2017. години организоваће се рад ученичког парламента. Ученички парламент чине по 2 представника сваког одељења седмог и осмог разреда и по два представника  шестог разреда, који су посматрачи.

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
септембар 2016. Прикупљање података о новим кандидатима за ученички парламент (ученици 6.разр.) и евентуална промена досадашњих чланова (7. и 8. разр.)

П-П служба

одељенске старешине

октобар 2016. Упознавање кандидата о процедури и раду ученичког парламента П-П служба
октобар 2016. Званичан избор председника и чланова ученичког парламента уколико је дошло до промена П-П служба
октобар 2016. Подношење извештаја о наставку рада ученичког парламента на наставничком већу

П-П служба

ученици – представници парламента

новембар 2016. Израда плана активности предвиђених за школску 2016/2017. годину

П-П служба

ученици – представници парламента

новембар 2016.

децембар 2016.

фебруар 2017.

март 2017.

април 2017.

Спровођење планираних активности

П-П служба

ученици – представници парламента

мај 2017. Евалуација резултата спровођења планираних активности и израда извештаја

П-П служба

ученици – представници парламента

јун 2017. Подношење извештаја о раду ученичког парламента током школске 2016/2017. године наставничком већу

П-П служба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА НАСТАВНИКА

 

Индивидуални планови и програми рада наставника се налазе у прилогу овог Плана.

 

 

8. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

8.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ

            Значај слободних активности је у организовању слободног времена ученика под стручним педагошким надзором, утврђен дидактичким правилима. Различитост ученичког интересовања карактеристичног за узраст од 7 до 15 година, њихова радозналост, тежња ка стваралаштву и креативности, те потреба за дружењем, обавезују на организовање многобројних секција уз ангажовање свих учитеља и наставника. У плану је да ове године рад у групама слободних активности буде унапређен. Наставници ће учествовати на свим конкурсима, смотрама, такмичењима како државним тако и међународним. Очекујемо у марту месецу такмичење у организацији математичког друштва „Архимедес“ опет такмичење за младе матетатичар „Мислиша“, као и прошле године.

            У оквиру унапређења рада слободних активности планира се ове школске године организовање посета позоришним представама, музејима, планетаријуму у нашем граду или у Београду. 

У нашој школи постоје следеће секције:   

слободне активности стручни руководиоци
Рецитаторска секција Драгица Дулејан-Стојковић
Лингвистичка секција Емилија Милосављевић
Драмска секција Ивана Бикар
Саобраћајна секција Биљана Анђелковић, Дарко Кнежевић
Млади астрономи Биљана Крстин
Еколошка секција Радојка Миловановић, Вера Станоевски
Фотографска секција Дарко Кнежевић
   

8.1.1. План рада лингвистичке секције

Септембар

-          Формирање секције (заинтересовани ученици за додатно истраживање језика)

-          План рада (време одржавања састанака; решавање лингвистичких проблема, односно задатака у оквиру српског језика; упоредна граматика неких индоевропских језика)

-          Циљеви рада (подстицање ученика на конкретнију примену знања, подизање квалитета наставног процеса, охрабривање ученика да самостално истражују језичке проблеме)

-          Европски дан језика

-          Дан писмености

Октобар

-          Доситеј за тинејџере

Новембар

-          Значај језика и његовог значења у нашој свакодневици

-          Два века Вукове „Писменице“

Децембар

-          Речи страног порекла

-          Утицај медија; „српглески“ језик

Јануар

-          Институт за српски језик САНУ

-          Завештање Стефана Немање

-          Савиндан

Фебруар

-          Језичке мозгалице

-          Дан матерњег језика

Март

-          Речници

-          Језичке мозгалице

-          Школска такмичења из српског језика и језичке културе

-          М. Шипка: Занимљива граматика

Април

-          М. Шипка: Зашто се каже

-          Језичке мозгалице

-          Светски дан књиге

Мај

-          И. Клајн: Испеци, па реци

-          Презентација самосталних радова ученика

Јун

-          Израда паноа

-          Анализа рада секције

8.1.2. План рада драмске секције

Циљеви рада драмске секције

-Увођење ученика у културу драмског стваралаштва и основе драмског   

 изражавања 

-Развијање стваралачке и креативне способности ученика

-Емотивно и сазнајно богаћење, као и оплемењивање културног бића

-Оживљавање дечије маште, дисциплинованост пажње, вежбање

 памћења, подстицај за логичко размишљање, реторика

-Подстицање раста и развоја ученика, као и суочавање са проблемима    

 из живота преко инсенанције у представи

-Стварање трајне потребе за позоришном културом

-Развијање способности за јавне наступе

-Пропремање позоришних представа и учешће у програму за школске и         

 друге свечаности

Временска артикулација ( 36 часова )

Септембар – 3 часа

Октобар – 4 часа

Новембар – 4 часа

Децембар – 2 часа

Јануар – 2 часа

Фебруар – 4 часа

Март – 5 часова

Април – 5 часова

Мај – 5 часова

Јун – 2 часа                                                                                                     

Реализација програма рада драмске секције

                                  Септембар

1. Упознавање са планом  и програмом рада драмске секције

2. Кратак преглед историје позоришта код нас и иностранству

3. Драма као књижевни род, карактеристике драмских врста : комедија, трагедија, драма у ужем смислу ; монодрама, радио-драма

                                   Октобар

1–4. Осмишљавање Дана бундеве, говорне вежбе и сценски покрет, одабир музике, осмишљавање и израда сценографије и изложбе бундева

                                   Новембар

1. Поређење других уметности ( сликарство, вајарство, музика, књижевност ) са позориштем и њихова повезаност

2. Импровизације на тему Покажи шта знаш ( синхронизација говора и покрета )

3. Организовање гледања позоришне представе

4. Утисци, анализа, дигресије, коментари о одгледаној представи

                                  Децембар

1.Дикцијске и акценатске вежбе; бежбе дисања

2. Анализа познатих драмских текстова обрађених у редовном школском градиву

                                      Јануар

1.Сусрет са неким од позоришних уметника или критичара

2. Импровизације без текста ( гест и мимика ); импровизације на задату тему; импровизације изненађења; говорне вежбе и вежбе дисања; сценски покрет, сналажење у простору

                                      Фебруар

1.Избор драмског текста за извођење представе поводом Дана школе

2.Увођење глумаца у одабрани драмски текст као и објашњења о жанру комада, идеји текста, околностима у којима се радња одиграва; препознавање подтекста

3. Подела улога, анализирање карактерисика сваког лика, односа међу ликовима, односа према збивању, као и циљевљкоје одређени лик треба да оствари

4. Говорне вежбе и вежбе дисања; сценски покрет, вежбе за стицање спонтаности и природности, различити видови одређених животних ситуација; дијалог као подстицај за драмску игру

                                          Март

1 – 3. Ишчитавање и анализирање одабраног текста по улогама; логички акценат, дидаскалије, корекције, дигресије

4 – 5. Увођење глумаца на сцену; спајање сценског покрета са говором, као и одабир музичке подлоге

                                         Април

1 – 4. Увежбавање и усавршавање наученог текста, као и сценског покрета; овладавање сценом; рад на спонтаности и превазилажењу треме код глумаца

5. Позоришна шминка и израда костима

                                          Мај

1.Осмишљавање и израда сценографије; прикупљање реквизите; одабир светлосних и звучних ефеката

2 – 3. Генерална проба; мизансцен ( распоређивање глумаца, декора и осталих објеката на сцени

4 – 5. Извођење представе

                                      Јун

1.Анализа одигране представе ( редитељ и глумци )

2.Анализа и оцена рада; критчки осврт и сугестије за текућу школску годину

8.1.3. План рада астрономске секције

Датум Дан Сатница Одељење Назив теме Напомене

Септембар

 

     
 1. УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ
 
 1. ИСТОРИЈАТ АСТРОНОМИЈЕ

На огласној  табле кабинета географије распооред рада

И  измене

Октобар

 

     
 1. КАКО ЈЕ НАСТАО КОСМОС
 1. ГАЛАКСИЈЕ

Предавања путем поwер поинт презентација, коришћење интернета,

Дискусија

Прелиставање часописа Астрономија I Васиона, гостовања...

Новембар.      
 1. ЗВЕЗДЕ
 1. СУНЦЕ
~II~

Децембар:

 

 

 

     
 1. ПЛАНЕТЕ Земљиног

                                 типа

 1. ПЛАНЕТЕ Јупитеровог

                                 типа

~II~

Фебруар:

 

 

     
 1. САТЕЛИТИ

 

 

 1. АСТЕРОИДИ
~II~

Март:

 

     
 1. КОМЕТЕ

 

 

 1. МЕТЕОРИ

 

~II~
Април      

 

УПОЗНАВАЊЕ СА  ТЕЛЕСКОПОМ

Оптисан стар 70060

жижна даљина 700 мм, објектив 60 мм, увећавање 35-525 пута

ПОСМАТРАЊЕ ТЕЛЕСКОПОМ

~
Мај      

 

 

ПОСМАТРАЊЕ ТЕЛЕСКОПОМ

 

 

 

 
Јуни      

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

УЧЕНИКА

 

                                         

               ЦИЛЕВИ И ЗАДАЦИ  ТЕМА КОЈЕ ЋЕМО ОБРАДЈИВАТИ

НАЗИВ ТЕМЕ

ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ НАПОМЕНЕ
I- ИСТОРИЈАТ АСТРОНОМИЈЕ Упознати ученике са циљевима и задацима астрономије, развојем астрономске мисли од Аристотела, Коперника, Њутна  до најсавременијих података које нам доставља НАСА и остале велике организације које проучавају космос

Основни задатак ове  теме је да код ученика развије моћ самозапажања и самозакључивања

разлика у развоју астрономске мисли на релацији   Стари век- Ренесанса- доба савремене технологије

Нил Амстронг: “Ово је мали корак за човека али велики за човецанство”

II- КАКО ЈЕ НАСТАО КОСМОС

ЗАКОНИ ВАСИОНЕ

Упознати ученике са теоријом Великог праска. како је све настало од материје, светлости и енергије. која небеска тела можемо “пронаћи” у космосу…

Упознати ученике са Кеплеровим и Њутновим законима

Уз помоћ презентације и интернета разбити заблуде код ученика о настанку васионе

           

III- ГАЛАКСИЈЕ Ученици галаксије требају да доживе као велике “ звездане градове”. Указати на настанак , еволуцију и разлике медју галаксијама. Посебну пазњу посветити Млечном путу- нашој галаксији, њеном изгледу, бројем звезда, као и осталим небеским телима у нашем “окружењу”

Уз помоц интернета ученици ће на секцији упоредјивати разне типове галаксија као и нашу

 

IV- ЗВЕЗДЕ

Упознати ученике са радјањем, растом и смрћу (еволуцијом) звезда, њиховим физичким разликама, посебно указати на еволуцију Сунца

Циљ теме је и разбити заблуде о црним рупама.

Основни задатак теме је код ученика развијати способност  самозапажања улоге и значаја звезда у васиони, њиховим груписањем у сазвеждја( и астеризама) препознавање  циркумполарних сазвеждја наћи Северњачу ради оријентације у простору

Орион

V- СУНЦЕ

Истаћи еволуцију наше звезде колико је стара и какав јој крај астрономи предвидјају, шта ће бити са нашом планетом у моменту прелазка Сунца из Црвеног џина у Белог патуљка.

Уз помоћ интернета, часописа “Астрономија “, ‘’Васиона’’ као и презентације ученици сами долазе до закљућка о променама на површини Сунца њаговим значајем и исконском улогом у Сунчевом систему  
VI- ПЛАНЕТЕ

Истаћи да на медјуародној конференцији астронома у Прагу августа 2006. Сунчев систем броји осам планета које имају улогу да по својим орбитама круже око Сунца.

Посебно истаћи основне карактеристике сваке планете

Ученици ће сами направити кратак опис сваке планете, тако што ће свако изабрати свог фаворита

Преко интернета доћи ће до адекватних фотографија

 
VII- САТЕЛИТИ

Дефинисати сателлите како се групишу око планета, има ли шансе населити неки од њих

Посебну пажњу посветити Месецу, његовој еволуцији, освајању и менама

Ученици ће самозакљуцивањем уз помоћ интернета презентације и часописа “Астрономија”, ‘’Васиона’’  као и посматрањем Месеца уз помоћ телескопа стећи знања о нашем сателиту и упоредити га са другим сателитима  
VIII- АСТЕРОИДИ

Истаћи дефиницију астероида- планетоида као и њихове две највеце локације. Измедју Јупитера и Марса ; као и астероиде Кајперовог појаса .

Истаћи ћемо да ја Плутон планетоид  Кајперовог појаса

На интернету као и часопису “Астрономија” направити разлику измедју астероида ова два појаса.

Сазнати да ли ће   нашу планету како НАСА каже 2029. “поткачити” астероид који нам је пре две године за “длаку” измакао

 

IX- КОМЕТЕ

      МЕТЕОРИ

Истаћи зашто “лебдеће камење” када удје у нашу атмосферу доживи фијаско.

Зашто се у народу метеороиди називају “звезде падалице” а комете “звезде репатице”

, какве су њихове путање могу ли нам бити потенцијални “непријатељи”

Указати на Ортов облак у Кајперовом појасу- “кућишту” комета.

Ученици ће самозакључивањем доћи до одговора који се тичу   метеороида и комета -“ путницима на крајњем рубу Сунчевог система”  
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА “Дружина”ће свим заинтересованим ученицима показати најинтересантније презентације И видео записе које смо обрађивали током године

Задатак  је указати да је познавање и популарузација астрономије важна у изградњи свести савременог човека, Развиће нам свест да према нашој планети будемо  одговорнији

- јер други дом немамо,

 

ПОСЕТА ПЛАНЕТАРИЈУМУ

И НАРОДНОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ

Да би смо дали посебну нит овом нашем дружењу  планирамо  посетиту планетаријум на Калемегдану у циљу аутентичног приказа виртуалног звезданог неба Ученици ће  постављати питања стручњацима за ову врсту науке, све оно што нам представљало проблем а на шта нисмо знали одговоре. Тако ће схватити улогу и знацај астрономије у општој култури савременог човека  

 

                                                                                     

Активности секције

                         

  У планетаријуму на   Калемегдану                                 Мобилни планетаријум у нашој   

                                                                                              школи 

             

                         

На XВ Националној конференцији                                 На предавању проф. др Надежде

астронома                                                                          Пејовић у геронтолошком дому

                              

Поклон књиге најбољим                                              Наш телескоп Оптисан стар 70060

ђацима од стране АУ                                                    жижна даљина 700 мм, објектив 60 мм,        

“Милутин Миланковић” из                                         увећање 35-525 пута

Београда

                               

На  Националној конференцији астронома              Делимично помрачење Сунца    

Србије 2014       

                                                                                            20.3. 5015. из нашег угла

 

 

Astronomy Club in Primary School "Vasa Zivkovic" in Pancevo

Krstin, B.

Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 86, pp. 379-380

The oldest primary school in Pančevo, "VasaŽivković" is well-known for its educational and cultural mission in the region. It is the place where many young generations learned about the world, nature and the Universe. One of the numerous school clubs is the astronomy club "Astronomical crew". Here we give a brief report on our club and describe its activity.

The ADS is Operated by the Smithsonian Astrophysical Observatory under NASA Grant NNX09AB39G

8.1.1. План рада рецитаторске секције

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

-          Увођење ученика у поетско стваралаштво и уметност изражајног казивања

-          развијање смисла за драмски и рецитаторски израз

-          карактеристике усменог  изражавања

-          особености појединих поетских  врста

-          веза са позориштем и   другим уметностима

-          упознавање са књижевном критиком

-          припремање рецитаторских тачака према интересовањима  и  могућностима ученика

 

-          јавно извођење и учешће на приредбама и смотрама рецитатора

-          учешће  у  припремању   програма  за школске и друге свечаности

-          посета  позоришту  и  анализа  гледанепредставе

ПЛАН УЧЕШЋА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ

Манифестација   Датум и место

’“Дан  бундеве”

Школа

октобар

Прослава Дана Светог Саве

Школа

27.1.2017.

Посета Народом позоришту

Београд

Јануар, 2017.

Дан  школе

Сала Културног центра Месне заједнице

Мај, 2017.

Дани прота Васе

Црква

7.6.2017.

Учешће на општинској смотри рецитатора

Дом омладине

Март 2015.

ПЛАН РАДА  РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ 

Месец:

Септемб.

Октобар

Новемб.

 1. Упознавање са планом рада секције
 2. Упознавање ученика са развојем поезије кроз историју
 3. Карактеристике лирике као књижевног рода – врсте народне и ауторске поезије
 4. Особине појединих лирских врста – примери
 5. Сличности и разлике између позоришне и других уметности које прате драму: музичке, ликовне...
 6. Избор песме  за извођење на Дану бундеве

7/8. Увежбавање текста- акценат

9. Читање текстова, дикција, вежба

10. Сценски  наступ, вежба

11/12. Осећај за простор, вежба

Децемб.

 1. Јануар
 1. Фебруар
 1. Март
 1. Април
 1. Мај
 1. Јун

13. Оживљавање малих сцена

14. Изражајно читање

15. Исправљање карактееристика локалног говора               

 1. Форум театар, казивање прозног текста
 2. Припрема програма за учешће на

прослави Дана Светог Саве у

        сарадњи са вероучитељем

 1. Вежба-реченични акценат
 2. Вежба
 3. Организовање гледања позоришне представе у Народном позоришту  (Нушић, Стерија)
 4. Анализовање гледане представе  
 5. Читање, дикција, паузе, вежба
 6. -------------//----------------
 7. Убежбавање текста за казивање  поводом прославе Дана школе -

25/26. Вежбе

27/28.припреме за учешће на смотри рецитатора

29. Општинска смотра рецитатора

30. Избор музичке подлоге

31. Израда плаката

 1. Организовање гостовања
 1. Припреме и вежба за учешће на Данима прота Васе
 2. Вежба
 1. Учешће на Данима прота Васе
 2. Анализа рада драмске секције

                            

8.2. КОРЕКТИВНИ  РАД СА УЧЕНИЦИМА

            Код одређеног броја ученика присутне су тешкоће у савладавању наставног садржаја, што условљава неуспех у учењу, а тиме и тешкоће у напредовању.

         Да би се омогућило сваком ученику са лакшим сметњама у развоју да савлада градиво у складу са својим могућностима, реализоваће се  следећи програм корективно – педагошког рада:

Приближно време реализације

Садржај рада

Носиоци реализације
IX, током године - Идентификација ученика са сметњама ОС, педагог

IX

- Утврдити природу и степен поремећаја и формирати групе са посебним програмом рада педагог

X

- Упознавања чланова ОВ о евидентираним ученицима и присутним тешкоћама педагог

XI

- Усклађивање критеријума и начина вредновања успеха ових ученика наставници, педагог
током године - Прилагођавање захтева степену оштећења ученика наставници
по потреби - Укључивање ученика у рад допунске наставе наставници
током године - Успостављање сарадње са родитељима деце ОС, педагог
по потреби - Организовање сарадње са специјалистичким здрав. установама ОС, педагог
током године - Вођење документације за сваког ученика посебно наставници, ОС, педагог
током године - Континуирано праћење напредовања развоја и промена код ученика наставници, ОС, педагог
VI - Извештај о раду ОС

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ

            Програм је сачињен на основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр.7/10) и “Упутства” Министарства просвете Републике Србије за остваривање “Плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној школи” која је саставни део Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања.

            Циљ: Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

            Задаци: Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије јесу: проучаваwе објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима: стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

            Садржаји екскурзије базирају се на наставном плану и програму и саставни су део годишњег програма рада школе.

            Планове и програме екскурзија и рекреативне урадила су већа свих разреда од 1-8  за своју генерацију ученика.

            Директор школе ће на основу сагласности школског одбора потписати уговор, као одговорно лице за извођење екскурзије.

            Екскурзије ће се реализовати са одељењима од 1. до 8. разреда, по плану предлога стручних актива и сарадника.

            Наведене екскурзијесу једнодневне.

            Предлог плана екскурзија:

Разред Дестинација Динамика
1. Дворац Дунђерски јун 2017.
2. Чуруг, Ечка, Темерин јун 2017.
3. Јагодина, Свилајнац, Ресавска пећина јун 2017.
4. Љубичево, Виминацијум, Лепенски вир, Доњи Милановац јун 2017.
5. Београд, Нови Сад, дворци Војводине јун 2017.
6. месечни излети до Београда са посетама музејима, галеријама, Калемегданској тврђави, археолошком локалитету Винча итд. према школском календару.  
7. Виминацијум, Сребрно језеро, Голубац април 2017.
8. Бања Ковиљача јун 2017.
 • Одељенско веће шестог разреда планира одржавање ликовне колоније у трајању од седам дана на локацији Деспотовац/Дивчибаре
 • Одлазак у Београд - посета Фестивалу науке, који се одржава прве недеље децембра 2016. године
 • Ученици  ће током школске године, у циљу упознавања града у коме живе, значајних објеката, биљног и животињског света, током наставног дана релизовати наставне садржаје кроз амбијенталну наставу (полудневни излети):

ü  Шетња центром града Панчева

ü  Посета Градској библиотеци

ü  Посета Народној башти

ü  Спортски дан на Спортском центру

ü  Посета Музеју и Галерији

ü  Посета биоскопским и позоришним представама

ü  Посета Градском кеју и упознавање са карактеристикама реке Тамиш

            У складу са актуелним догађајима и понудама, а у сагласности са родитељима, водећи рачуна о безбедности ученика реализоваће сеи остале одговарајуће посете објекатима и локацијама у складу са наставним планом и програмом.

8.4. НАСТАВА У ПРИРОДИ

Разред Дестинација Динамика
1. Чардак мај - јун 2016.
2. Дивчибаре мај - јун 2016.
3. Аранђеловац мај - јун 2016.
4. Дивчибаре мај - јун 2016.

8.5. ЗИМОВАЊА

            Сваке школске године на иницијативу родитеља се организују зимовања у току зимског распуста у трајању од 7 дана. Зимовања се реализују за заинтересоване ученике од 5. до 8.

            Циљ зимовања је рекреативно – здравствени опоравака ученика с обзиром на то да живимо у индустријски загађеном граду.

Разред Дестинација Динамика
5. Гоч 7 дана током зимског распуста
6. Свилајнац, Опленац, Аранђеловац 7 дана током зимског распуста
7. Копаоник 7 дана током зимског распуста
8. Тара 7 дана током зимског распуста

             

8.6. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

            За школску 2016/2017. годину планирана је ликовна колонија за ученике од петог до осмог разреда на Дивчибарама, коју ће водити наставник ликовног, Томислав Стошић.

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

9.1. ПРОГРАМ  ПЕДАГОШКО-ВАСПИТНОГ РАД СА УЧЕНИЦИМА

Време Садржај Носиоци активности  
IX

-Учешће на јесењем кросу

наставници физичког васпитања  

- Обележавање Дана писмености

библиотекар  
X

-Обележавње Дечје недеље

веће учитеља  
- учешће у активностима за Дан бундеве

наставници

ПП служба

 
   
XII, I -Припрема програма за Дан Светог Саве вероучитељи  
II -Организација активности око обележавања Дана љубави и пријатељства ПП служба  
IV -Обележавање Ускрса ПП служба, вероучитељи  
V -Учешће у припреми Дана школе наставници српског језика, наставник музичког, наставник ликовног, учитељице  
VI -Учешће у припреми приредбе за Дане прота Васе наставници српског језика, наставник музичког, учитељице  

9.2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

РАДИОНИЦЕ

ЧАС

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред (уводна радионица) ЧОС октобар одељенске старешине, психолог

2. У свету интересовања, Графикон интересовања (радионица 2)

ЧОС октобар

одељенске старешине,

психолог

3. О свету вештина и способности, Пут способности (р. 4 , 5; 7. разред)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

4. Стереотипи (р.4, 19 и 20)

Дебате

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог

5. У свету врлина и вредности (р.5)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог

6. Самоспознаја- то сам ја; Какав сам на први поглед; Моја очекивања (р.7; 7. разред и р. 6; 8. разред)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог

7. Слика савременог света рада и кључне компетенције (р.15, 7. разред и р. 10; 8. разред)

Повезивање области рада са занимањима (р. 15; 7. разред)

Евалуација рада у групи

ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

8. Образовни профил у средњим школама (р.11)

Мрежа средњих школа (р.12)

ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

9. Захтеви занимања, одговарајуће способности, контраиндикације (р.13 и 14)

Анкета

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

10. Путеви образовања и каријере; Припрема за спровођење интервјуа (р. 18; 7. разред и р. 16. 8. разред) пр. физиотерапеут и хотелски менаџер ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог

11. CV, пропратно писмо, мотивационо писмо и молба; Најчешће грешке приликом интервјуа за добијање посла (р. 27) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог

16. Саветодавни рад

по потреби, заказивање април

одељенске старешине,

психолог,педагог

17. Реални сусрети са бившим ученицима наше школе а који су матуранти средњих школа   у  другом полугодишту

одељенске старешине,

педагог

18. Реални сусрети са родитељима ученика који су различитих занимања   у  другом полугодишту одељенске старешине,педагог

19. Посете средњим школама у Панчеву

  април одељенске старешине, педагог

Чланови тима:

1. Марија Мишљанов, стручна служба

1. Вера Станоевски 8/1

2. Биљана Крстин 8/2

3. Зорица Аћамовић 8/3

4. Драгана Милићев 7/1

5. Татјана Ановић 7/2

6. Татјана Стојковић 7/3

7. Благоје Копривица 7/4

9.3. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ

Школа ради спровођења здравствене заштите ученика сарађује са надлежним здравственим установама и то почевши од уписа ученика у основну школу у првом разреду (када су родитељи у обавези да школи при упису приложе лекарско уверење детета), па кроз читаво школовање где се води рачуна да сваки ученик школе буде на редовним систематским прегледима и обухваћен вакцинацијом. У школи постоји зубарска амбуланта стога се ученици редовно прегледају и едукују о значају здравља зуба.

            У школи се реализују активности у оквиру овог програма:

 • Школа сарађује са Школским диспанзером поводом Дана борбе против туберкулозе,
 • Едукација ученика разреда у оквиру програма „Здрава школа“ и учествовање у квизу у организацији Патронажне службе Дома здравља
 • Предавање за ученике 6. разреда на тему "Промене у пубертету"
 • У интересу здравља ученика свакодневно се одржава хиги­јена радних просторија, опреме и целокупног инвентара.
 • Психолог и педагог школе су у циљу здравственог просвећивања ученика и у циљу превенције болести зависности организују у сарадњи са Заводом за јавно здравље радионице за ученике од петог до осмог разреда. Едукатори са богатим искуством, а са којима сарађујемо већ низ година, баве се следећим темама:
РАЗРЕД ТЕМА ТРАЈАЊЕ
Сви 5. разреди Која је разлика између дечака и девојчица? По 1 час
Сви 6. разеди

Дишимо пуним плућима

Алкохолизам је болест

По 1 час

По 1 час

Сви 7. разреди Дрога је коцкање са животом По 2 часа
Сви 8. разреди Шта знаш о СИДИ? По 2 часа
Време Садржај Носиоци активности
IX-X Сарадња са Школским диспанзером поводом Дана борбе против туберкулозе ПП служба, Школски диспанзер
XII Учешће ученика у квизу "А да ти кажем!" КОМПАС
III Едукација ученика 4. разреда у оквиру програма „Здрава школа“и учествовање у квизу Патронажна служба Дома здравља Панчево
IV Предавање за ученике 6. разреда на тему "Промене у пубертету" "Проктер & Гамбле"
VI Предавање  ЗЗЈЗ за ученике 5., 6., 7. и 8. разреда ЗЗЈЗ
     

9.3.1 ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Школа бригу о ученицима из осетљивих друштвених група реализује кроз следеће активности:

 • ученици који су недовољно материјално обезбеђени имају бесплатну ужину у школи, која се остварује хуманитарним акцијама, као и евентуалним вишком оброка из продуженог боравка
 • сви ученици школе су обухваћени животним осигурањем
 • школа је обезбедила набавку уџбеника и потребног школског прибора за ученике лоше материјалне ситуације, преко одређених друштвених институција, као и донацијама, док је набавку уџбеника за ученике ромске националности и ове године финансирао град Панчево
 • сарађује се са Центром за социјални рад ради пружања социјалне заштите ученицима школе кроз слање дописа и личним контактом
 • интервенција у случају сумње на злостављање, занемаривање ученика од стане родитеља/старатеља надлежним службама (Центар за социјални рад, полиција)
 • пријава надлежним службама када ученици не похађају редовно основну школу, чиме родитељи крше дечије право и своју родитељску дужност
 • у школи се помаже ученицима који живе у тешким условима тако што им се набављају одећа и обућа (у томе учествују добровољно запослени и родитељи ученика)

9.4.  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

   Време

     

               Активности

   

          Носиоци активности

септембар

 2016.

- Избор нових чланова за Вршњачки тим

- Састанак и конституисање Вршњачког тима и избор наставника координатора за ВТ

        -   координаторке ВТ

-   ВТ и координаторке ВТ

октобар,

новембар

2016.

- Доношење одељенских правила

- Израда новог паноа са Школским правилима и истицање у холу школе

- Организовање фер-плеј утакмица у  оквиру школске манифестације „Дан бундеве“

- Приказивање цртаног филма

„Уа, неправда!“ ученицима нижих разреда и одржавање радионица

      -     ПП служба

-          одељенске старешине

-          Вршњачки тим

-          Тим за заштиту деце од насиља, наставници физичког васпитања

       -    учитељице

током школске године

- рад на решавању проблема из „Кутије поверења“

- упућивање на конструктивне начине решавања конфликтних ситуација (реституција, зидне новине, форум театар, вршњачка медијација,...)

      -      ВТ

-          координатори за ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

фебруар

 2017.

-Организовање изложбе литерарних и ликовних радова на тему ненасиља (прављење беџева, паноа, плаката, ликовних радова)

- Обележавање дана љубави и пријатељства поводом дана Светог Валентина тј. дана Светог Трифуна

-          разр. старешине, учитељице

-          наставници ликовне културе

-          ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          ВТ, координатори за ВТ

април, март

 2017.

- Организовање радионице коју би заједно реализовали једно одељење нижих и једно одељење виших разреда

-          ПП служба

-          Разредне старешине

-          Учитељице

април

2017.

-Осликавање дворишне фасаде мотивима пројекта „Школа без насиља“

-          управа школе, Тим за заштиту деце од насиља

 мај

2017.

- Организовање спортског турнира на тему ненасиља  у оквиру Дана школе

-          ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          наставници физичког васпитања

јун

2017.

- Евалуација активности и писање извештаја

-          Тим за заштиту деце од насиља

Током целе школске      године

- Састанци ВТ ради јачања капацитета за преузимање активније улоге у укључивању вршњака у активности за превенцију насиља и конструктивно реаговање у ситуацијама насиља.

- Превенција и конструктивно решавање проблема везаних за насиље - пано за одговоре ВТ у холу школе

- Израда информативних, едукативних и педагошких материјала за превенцију, препознавање и конструктивно реаговање на насиље

- Континуирано  евидентирање случајева насиља у школи, коришћење Евиденционог листа за пријаву насилних ситуација у школи од стране

- Сарадња са Центром за социјални рад, Школским диспанзером, Развојним саветовалиштем, полицијом у интервенцијама у ситуацијама у којима ученици школе трпе или врше насиље

-          координатори за ВТ

-          ВТ

-          ВТ

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          Тим за заштиту деце од насиља

-          Тим за превенцију насиља

-          наставници

- ПП служба

- Тим за превенцију насиља

9.4.1. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

     Програм превенције трговине треба да буде имплементиран у рад Тима за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања школске 2016/ 2017. године. Одржан је састанак у Градској општини града Панчева почетком септембра 2016. године, где су дате смернице за рад са ученицима на овој важној теми.

   Време

     

               Активности

   

          Носиоци активности

октобар 2016. Информисање наставника на Наставничком већу Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
новембар 2016. Информисање родитеља о теми трговине људима

Одељенске старешине

ПП служба

децембар 2016. Радионице на ЧОСу за ученике од 1. до 4. разреда

Црвени крст Панчева,

ПП служба

Учитељице

јануар- март 2017. Вршњачка едукација за ученике 7. и 8. разреда

Волонтери Црвеног крста Панчево

ПП служба

Одељенске старешине

април- мај 2017. Вршњачка едукација за ученике 5. и 6. разреда

Волонтери Црвеног крста Панчево

ПП служба

Одељенске старешине

мај 2017. Сајам превенције трговине људима у школском дворишту

Волонтери Црвеног крста Панчево

ПП служба

Одељенске старешине и учитељице

9.4.2. ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

     Крајем школске 2015/2016. године изашао је приручник Министарства просвете, науке и технолошког развоја са упутством за имплементацију програма превенције ученика од дигиталног насиља.

   Време

     

               Активности

   

          Носиоци активности

октобар 2016. Информисање наставника на Наставничком већу Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
новембар 2016. Радионице са родитељима

Одељенске старешине

ПП служба

децембар 2016. Радионице прилагођене ученицима млађих разреда на часу „Од играчке до рачунара“

Учитељице

ПП служба

јануар- март

2017.

Предавања и радионице за ученике 7. и 8. разреда

Одељенске старешине

ПП служба

април- мај 2017. Предавања и радионице за ученике 5. и 6. разреда

Одељенске старешине

ПП служба

Чланови школског тима су:

1. Снежана Живановић, наставник разредне наставе

2. Невена Дашић, професор разредне наставе

3. Драгица Дулејан, професор српског језика

4. Ивана Бикар, професор српског језика

5. Славко Макара, професор физичког васпитања

6. Маја Марошан Михајловић, стручна служба

7. Марија Мишљанов, стручна служба

9.4.3. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ

Садржаји Носиоци активности Време
Часови одељенског старешине и одељенске заједнице. разредне старешине, ученици, стручни сарадници школе током целе школске године
Програм „Безбедно дете“. педагог, психолог октобар, новембар
Плакати, брошуре „Школе без насиља“. тим „Моја школа-школа без насиља“ током целе школске године
Сарадња са Одељењем за превенцију малолетничке деликвенције Суп-а Панчево, сарадња са Центром за социјални рад. специјални педагози из Суп-а, психолози из Центра за Социјални рад, разредне старешине, педагог, психолог током целе школске године

9.5. ПРОГРАМ  УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ ОКОЛИНЕ

време садржај носиоци
током године - уређивање учионица и школског дворишта ОС
током године - вођење рачуна о биљкама у школи и школском дворишту Радојка Миловановић
током године - разговори о екологији на часовима ОС ОС
V - обележавање Дана планете Земље Биљана Крстин

9.5.1.  EКОЛОШКИ ПРОГРАМИ

Еколошки програми ће се реализовати у нижим разредима кроз часовепредмета: Свет око нас, Познавањеприроде, Познавање друштва, кроз часовеодељенскогстарешине и кроз различите еколошке акције-бацање смећана одговарајућим местима, посебно у обележенимконтејнерима за различитеврсте смећа, скупљање старе хартије и сл.

Овипрограми ће се у старијим  разредимареализовати на часовимабиологије, часовимаразредног старешине и крозразличите акције  у складу са датумима еколошког календара.

Еколошки календар

Септембар

16. Дан заштите озонског омотача

18. Дан геолога

26. Дан чистих планиња

Октобар

4. Дан заштите животиња

6. Дан заштите становништва

Новембар

6. Дан урбаних регија

Фебруар

2. Дан мочварних регија

Март

22. Дан вода

23. Дан метереологије

31. Дан борбе против пушења

Април

7. Дан здравља

22. Дан планете

30. Дан завода за заштиту природе Србије

Мај

15. Дан акције за климу

22. Дан биодиверзитета

24. европски Дан паркова

Јун

5. Дан заштите животне средине

8. Дан океана

17. Дан борбе против исушивања и поплава

Акције ће се одвијати према еколошком календару пригодним обележавањем сваког значајног еколошког дана. Програм ће се спроводити и кроз рад еколошке и биолошке секције и сарадњом са локалном заједницом: Општином и предузећем Хигијена. Планира се формирање „еколошких патрола“ у  школи које ће водити рачуна о чистоћи школе и саветовати ученике да бацају отпад на одговарајућа места.

9.6. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

Програмом школског спорта обухваћени су сви ученици школе. Циљ овог програма је да код ученика развије свест о важности сопственог здравља, о потреби неговања и развоја физичких способности и да код ученика развија здрав стил живота. Такође, спортске активности имају значајну улогу у превенцији наркоманије, алкохолизма, насиља и малолетничке делинквенције.

У школи ће се два пута у току школске године организовати недеља школског спорта.

У првом полугодишту организоваће се Игре без граница, у оквиру Дечије недеље, где ће за ученике од петог до осмог разреда наставници физичког васпитања организовати такмичења у складу са ученичким склоностима и могућностима школе.

У другом полугодишту, у оквиру обележавања Дана школе, организује се спортски турнир за све ученике школе. На овом турниру учешће традиционално имају наставници школе који играју фудбалски меч са ученицима осмог разреда. Такође, већ традиционално се недеље у којој се обележава Дан школе организује фер плеј турнир са ученицима из других панчевачких школа. Идеја је да се сваке школске године бар једна школа више укључује у ову манифестацију.

Носиоци активности из области Програма школског спорта поред наставника физичког васпитања су директор школе, учитељице, одељенске старешине и стручна служба.

9. 7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Програм културних активности школе треба да ученицима укаже на принципе квалитетног коришћења слободног времена.

            Циљ јеузајамно повезивање и деловање школе, породице и друштвене заједнице (друштвених, културних, спортских, медијских и других институција, установа и организација) као услов за успешно остваривање  васпитања младих.  

            Задаци основне школе у остваривању културних активности су и да успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и развој деце и омладине.

            Садржаји овог рада организују се кроз:

 • културне активности које обухватају посете културним и другим манифестацијама, изложбама, концертима, смотрама;
 • сусрети са познатим културним радницима,
 • посета позоришта и музеја у нашем граду, као и у Београду,
 • активно учешће у обележавању „Дечије недеље“
 • организација традиционалне манифестације Дан бундеве,
 • активно учествовање ученика у организацији и реализацији Дана школе
 • активно учешће ученика у обележавању државних празника
 • промоцију ученичких постигнућа на такмичењима из области ликовне, музичке, балетске и других уметности
 • упознавање културно-историјских споменика (обиласци знаменитости - екскурзије и настава у природи)
 • сарадња са Црквеном општином Панчево ради учешћа наше школе на манифестацији "Дани прота Васе"

9. 8. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА се организује на основу члана 31. Закона о основној школи за ученике који заостају у савлађивању наставног програма.

            Допунским радом биће обухваћени:

v  ученици који су због болести, породичних и других разлога често изостајали са наставе

v  ученици који тешко савладавају  наставно градиво из разлога интелектуалне природе

v  ученици који више пута у континуитету добијају негативну оцену из предмета

            Трајање допунског рада зависи од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, оптерећености ученика и стања њихових психофизичких способности.

             О извођењу допунске наставе и постигнутим резултатима у другом циклусу основног образовања водиће сеевиденција у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада. Допунском наставом су обухваћени ученици од 5. до 8. разреда.

            ДОДАТНА НАСТАВА има за циљ да омогући одабраним и талентованим ученицима самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења.

            Избор ученика за додатни рад вршиће: предметни наставник, педагошко-психолошка служба и разредни старешина. Са ученицима који се определе за додатну наставу ради се интензивније у другом полугодишту када се организују такмичења из различитих предмета. Додатном наставом обухваћени су ученици од 5. до 8. разреда.

Годишњи фонд допунске и додатне наставе

Облик образовно-васпитног рада разред
5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н г. н. г.
Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36
Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 36

9.9. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ПЛАН АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА ЗА

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
септембар 2016.

-састанак Тима за ШРП и договор око израде новог Плана активности Школског развојног планирања за шк. 2015/2016. годину

- прецизирање времена и начина реализације планираних активности

-осмишљавање активности, подела задужења и план спољне подршке за реализацију плана

-Тим за ШРП

-директор школе

до краја школске 2016/2017. године -реализација свих активности предвиђених за ову школску годину

- Тим за ШРП

- директор школе

- локална самоуправа

- родитељи, ученици

Чланови школског тима за ШРП су:

1.Душанка Младеновић, професор разредне наставе

2. Биљана Јелић, професор француског језика

3. Жанијел Шубља, професор музичке културе

4. Благоје Копривица, професор физичког васпитања

5.Марија Мишљанов, стручна служба

6. Маја Марошан Михајловић, стручна служба

7. Александра Мрдак, директор

9.10. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

           

            У школској 2016/2017. години у школи ће се реализовати самовредновање кључне области,  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА, а на основу показатеља:

 • Структура и садржај Школског програма
 • Структура и садржај Годишњег програма рада

           Тим за самовредновање чине: Александра Мрдак, Маја Марошан Михајловић, Марија Мишљанов, Весна Шукер, Биљана Дубаић Стојаков, Слободан Стамболић и Татјана Стојковић. Планирана је израда и презентација Акционог плана Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору на почетку другог полугодишта школске 2016/2017. године и реализација током школске године.

9.11. ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Планира се континуирано праћење важних догађаја у школи и информисање јавности путем школског сајта.

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

          Програм стручног усавршавања наставника обезбеђује:

v  Стално праћење нових достигнућа у струци

v  Стицање нових педагошких, психолошких, методичких и дидактичких захтева

v  Увођењње иновација у васпитно-образовни рад

v  Осавремењавање васпитно-образовног рада и увођење иновација

v  Савремена организација рада, модернизација образовне технологије рада

v  Учење помоћу компјутера и коришћење АВ средстава у настави

v  Организовање часова путем презентација на видео-биму или питем компјутерске учионице.

v  Тимска настава

v  Осамостаљивање ученика за самостални рад.

           

            Унапређивање рада школе реализовање се кроз примену иновирајућих облика рада. Садржаји осавремењивања, унапређивања и усавршавања усвајају се кроз  праћење семинара и стручне литературе, препоручене од стране ПП службе или  надзорних служби, обука рада на рачунарима у више циклуса, праћење литературе и савремених достигнућа путем посећивања сајтова на интернету.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Рб

Име и презиме запосленог

Стручно усавршавање
1. Весна Вила

1. Добра сарадња са родитељима= добро деци+добро нама+добро њима

2. Планирањеподршке – педагошкипрофил, индивидуализација и индивидуалниобразовниплан (ИОП)

2. Славица Радосављев Ђорђевић

1. K3  Вршњачко  насиље  и  шта са њим

2. Оцењивање у функцијиповећањамотивацијезаучење

3. Душанка Младеновић 1. Оцењивање у функцијиповећањамотивацијезаучење
4. Весна Шукер

1. Вршњачко насиље и шта са њим?

2. Како помоћи ученицима са проблемима у понашању

3. Добра сарадња са родитељима= добро деци+добро нама+добро њима

4. Планирањеподршке – педагошкипрофил, индивидуализација и индивидуалниобразовниплан (ИОП)

5. Методичкиприступобрадикњижевности у млађимразредимаосновнешколе

6. Оцењивање у функцијиповећањамотивацијезаучење

5. Гордана Јосимов 1. Оцењивање у функцијиповећањамотивацијезаучење
6. Драгана Филиповић 1. Методичкиприступобрадикњижевности у млађимразредимаосновнешколе
7. Јасмина Рајић

1. Оцењивање у функцијиповећањамотивацијезаучење

2. Добра сарадња са родитељима= добро деци+добро нама+добро њима

8. Драгослава Гашпар 1. Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави (К3 П4)
9. Милена Калкан 1. Добра сарадња са родитељима= добро деци+добро нама+добро њима
10. Соња Грујић

1. K3  Вршњачко  насиље  и  шта са њим

11. Весна Лујанов- Писарев 1. Планирањеподршке – педагошкипрофил, индивидуализација и индивидуалниобразовниплан (ИОП)