Školski razvojni plan škole za period od 2016-17 do 2020-2021

Kategorija: Oglasna tabla

 

САДРЖАЈ

 

 

 1. Специфичности наше школе

 

 1. Анализа стања – унутрашња евалуација

 

 1. Утврђивање ресурса школе и средине

 

 1. Мисија школе

 

 1. Визија школе

 

 1. Области промена

 

 1. Развојни циљеви

 

 1. Задаци и планиране активности са планом евалуације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Специфичности наше школе

Основна школа „Васа Живковић“ најстарија је школа у општини Панчево, основана 1878. године, мада је по неким писаним траговима и старија. Припадало јој је истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била жариште око кога су се окупљали млади, где су стицали знања, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе.

Школа је од свог постанка неколико пута мењала место рада и назив, али не и своју улогу. Најдуже је радила у порти горње, Преображенске и доње, Успенске цркве, док је садашња зграда, у Карађорђевој улици, подигнута 1912. године. Данашње име носи од 1971. године, по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

Специфичности краја у коме се налази школа увелико се одражавају на услове животе и рада наших ученика. Некада земљораднички део града, на самој периферији Панчева, центар православног живља, претежно српског народа, данас „трговачки центар“ оближњег „Бувљака“, у коме је бар половина породица у некој функционалној вези са пословима који се тамо обављају (или имају своје сопствене трговинске односе /сиве економије/, или су закуподавци простора трговцима-економским емигрантима из других, углавном источних земаља. Породице живе  још увек у проширеним домаћинствима, вишегенерацијским, нижег су социјалног и економског положаја.

Велики број родитеља, углавном мајки, незапослен је. Што се тиче образовне структуре, близу 75% родитеља има завршен 3. или 4. степен стручне спреме, средњу школу, док је 10% родитеља са завршеном вишом-високом пколом, а 15% има само основно образовање.

Око 10% ученика живи у непотпуним породицама, а школу похађа и мањи број ромске деце која живе у отежаним условима, јер поред школских обавеза воде рачуна и о домаћинству или млађим члановима породице. У нашој школи постоје  и ученици-путници (11), који долазе из насеља Скробара и Дубока бара, удаљених око 12 км.

Поред остваривања редовног образовног процеса, ученици се максимално оспособљавају за наставу креативног типа и активно учење. У таквим условима могуће је одржати и очувати традицију ове школе, а то су врхунски резултати на свим пољима, које су постигли и ученици и наставници школе, у оквиру разних такмичења организованих у округу и Републици. На класификационим испитима за упис у средњу школу скоро сви пријављени  ученици успешно полажу испит и уписују жељену школу.

Сарадња са радним, културним и спортским организацијама у општини је веома добра, па школа ужива велики углед, не само у непосредном окружењу него и у Републици. Скоро све школске активности и манифестације прате и локални медији.

 1. Анализа стања – унутрашња евалуација

Снаге наше школе:

-          стручан наставни кадар

-          знања и вештине стечене учешћем на различитим семинарима (списак семинара које је похађао сваки запослени у школи, налази се у документацији стручне службе школе)

-          учешће у пројекту „Употреба индекса за инклузију у самовредновању и вредновању рада школе“

-          учешће у следећим пројектима: „Моја школа – школа без насиља“, „Пелцер пријатељства“, „Игре без граница“, “Фестивал школских позоришних игара“

-          електронско оцењивање

-          комуникација са међусобним разумевањем и уважавањем

-          спремност за континуирано усавршавање и активно учествовање у променама

-          спремност и отвореност за све облике интерактивне сарадње и комуникације (родитељи, локална заједница, медији...)

      Слабости наше школе:

-          лош материјални положај који доводи до смањења иницијативе, чиме се снижава степен личне одговорности за све учеснике у процесу образовања – наставници, ученици, родитељи

-          недовољна искоришћеност савремених наставних средстава у школи

-          различити – неуједначени васпитни стандарди између наставника и родитеља

-          неусклађени критеријуми оцењивања које треба унапредити

-          неадекватно коришћење слободног времена ученика

   

 1. Утврђивање ресурса школе и средине

Ресурси школе

Људи

Табела бр. 6  Представља раднике школе према степен стручне спреме

Извршилац Свега Степен стручне спреме
    ОШ КВ СС В[С ВСС МР
Директор школе 1         1  
Педагог 1         1  
Психолог 1         1  
Нас. предметне наставе 26       5 20 1
Нас. разредне наставе 17       9 8  
Библиотекар 1         1  
Секретар 1         1  
Домар 1     1      
Мајстор-ложач 1   1        
Хигијеничарке 7 7          
Сервирка 1     1      
Радник обезбеђења 1     1      
                 

Простор

У оквиру школе постоји библиотека, медијатека са информатичким кабинетом, продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда, фискултурна сала, зубна амбуланта, кухиња, спортски терени у школском двориштуи 20 учионица, од чега је 12 кабинета за предметну наставу.

Опрема

Школа поседује: 1 лап топ, 21 компјутер, 2 видео-бим пројекторa, 3 фото-копир апаратa, 1 скенер, 1 дигиталну камеру, 1 дигитални фото-апарат, 8 штампача, 1 телефакс апарат, 2 телевизора, телефоне, графоскопе, музичке уређаје и друга аудио-визуелна средства.

Финансијска средства

Општина финасира материјалне трошкове школе.

Ресурси средине

Установе културе

Музеј, Градска библиотека, биоскопи, Културни центар, Галерија Културног центра, Дом омладине, Архив, Етнолошки музеј, Студентски – Светосавски дом, Атеље младих, КУД „Абрашевић“, КУД „Јединство“

Образовне установе

Основне школе, средње стручне школе, Гимназија „Урош Предић“, ШОСО „Мара Мандић“, Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“, Балетска школа „Димитрије Парлић“, Музичка школа „Јован Бандур“

Спортски клубови

Кошаркашки, рукометни, одбојкашки, џудо, карате, фудбалски, клуб подводних активности, стадион „Динамо“, градски базен, хиподром, коњички клуб „Кремен“, Спортски центар „Младост“, спортско друштво „Партизан“, Савез за школски спорт и омладину Панчево

Медији

Радио телевизија Панчево, локалне новине „Панчевац“, портал „Инфо 013“

Невладине организације

Велики и мали, КОМПАС

Предузећа

ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило, ЈКП Младост, Дирекција за изградњу и уређење Панчева, Капетанија Панчево

Туристичке агенције

„Балканик“ Ваљево, Центар дечијих летовалишта Београд

Остале установе, организације и удружења

Градска управа града Панчева, ПУ Панчево, Ватрогасни дом Панчево, Дом здравља, Завод за јавно здравље Панчево, Центар за социјални рад, Интерресорна комисија града Панчева, Дом војске Србије, професионална удружења – Савез учитеља Панчево, Удружење педагога физичке културе, Црквена православна општина Панчево, Књижара „Хол“, „Фото Елит“, Савез извиђача, Црвени крст, Планинарско удружење „Јеленак“, Удружење кинолога, осигуравајућа друштва.

 1. Мисија школе

Мисија наше школе јесте да активним учешћем наставимо рад на подизању угледа школе путем промоције, обезбеђивања услова да се сви ученици осећају добро и безбедно, као и да им се осигура квалитетно образовање и слобода креативног изражавања у складу са индивидуалним могућностима.  

 1. Визија школе

Желимо да постанемо модерна школа која ће понудити квалитетнообразовање,школа у којој ће се неговати дух толеранције, међу ученицима владати поштовање моралних вредности, а насиље бити сведено на најмању могућу меру.

У наредном периоду наша школа ће тежити да се осавремени у погледу наставних средстава, да континуирано ради на професионалном и личном развоју запослених, продуби атмосферу мађусобног уважавања, разумевања и подршке међу запосленима, као и између запослених и ученика.

 1. Области промена
 • Подршка ученицима

У области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА наше потребе се тичу личног и социјалног развоја ученика.

 • Настава и учење

У области НАСТАВА И УЧЕЊЕ наше потребе су стално усавршавање процеса наставе.

   

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о избору одговарајућих занимања.

 

Задаци:

 

1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја.

2. Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег образовања и оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и систем  средњег образовања.

3.Формирање правилних ставова према раду.

4. Оспособљавање за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања.

5. Успостављање сарадње са родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци за усмеравање њиховог професионалног развоја.

6. Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика.

 

                 активности     носиоци активности временска динамика         исходи

1. – 3. разред

 • Упознавање са занимањима које постоје у школи.
 • Посете: Музеју, Галерији, Центру за културу
 • Проширивање знања о занимањима кроз боље упознавање са занимањима родитеља;
 • Упознавање са занатским занимањима у Панчеву путем истраживачког рада  у групи, интервјуисање занатлија и извештавање,
 • Такмичење у познавању  занимања кроз различите игре: преметаљке, пантомима, ребуси
 • Израда састава на тему »Шта желим да будем кад одрастем«?
 • Упознавање са различитим занимањима кроз наставне садржаје свих наставних предмета који се могу повезати са одређеним занимањим
одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Ученици проширују видике и добијају нове информације о свету у којем живе.

Упознати су са различитим занимањима људи из њихове ближе и даље околине.

4. – 6. разред

 • »Наше ваннаставне активности«, анкета, плакат,
 • Упознавање са занимањима кроз све наставне предмете четвртог разреда.
 • Упознавање са занимањима родитеља.
 • Такмичење у познавању занимања применом различитих дидактичких игара,
 •   »О чему треба водити рачуна приликом избора занимања«? групни рад.
одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Ученици проширују видике и добијају нове информације о свету у којем живе.

Упознати су са различитим занимањима људи из њихове ближе и даље околине.

Ученици су припремљени за чињеницу да је пред њима процес одлучивања у завршном разреду.

7. – 8. разред

 • Тест интересовања из Водича за избор занимања
 • Упознавање са програмом рада ПО  анкета: „Коју средњу школу желим да упишем и зашто?“
 • „Мој аутопортрет“
 • Упознавање ученика са условима уписа у средње школе
 • Упознавање са средњим школама Панчева.
 • Сајам занимања: Презентација средњих школа за заинтересоване ученике.
 • Упознавање са занимањима кроз реалне сусрете са родитељима.
 • Мој CV;
 • Психолошка припрема за полагање квалификационог испита
 • Професионално саветодавни рад са ученицима који се колебајуили су неодлучни у погледу избора средње школе и занимања
одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 Ученици су оспособљени да одлуке о даљем образовању доносе у најбољем сопственом интересу, у складу са својим и реалним могућностима.

 

Критеријуми евалуације:

1. Увид у „психолошке свеске“ ученика

2. Интервјуи, разговори, упитници

3. Анализа листе жеља и резултата уписа у средњу школу

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Унапређивање квалитета наставе и активности ученика у процесу учења путем увођења нових облика и метода рада.

Задаци:

1. Повезивање наставе са свакодневним животом

2. Тематско повезивање разредне и предметне наставе

3.Увођење сегмената интегративне наставе

                 активности     носиоци активности временска динамика         исходи

- коришћење примера из свакодневног живота и повезати са наставним садржајем

- користити очигледну наставу, демонстрацију, оглед

- организовање наставне активности ван школе – амбијентална настава (музеји, парк, Тамиш, Народна башта...)

Учитељи, предметни наставници, директор, ПП служба  

Ученици и

родитељи ће бити задовољни свим аспектима живота у школи.

Ученици ће постићи боље резултате у учењу.

Ученици ће напредовати у знању према својим могућностима

- коришћење савремених наставних средстава, метода и облика рада, како би се настава учинила интересантнијом      
- већа индивидуализација наставе која ће помоћи ученицима да лакше савладају градиво      
- реaлизација угледних и огледних часова.      

- Наставни процес осмишљава и реализује више предметних наставника

- Ученици истовремено проучавају различите предмете

- Наставне и ваннаставне пројектне активности са комбиновањем истраживања и проучавања садржаја

- Реализација наставног садржаја путем двочаса или целог наставног дана

- Формирање парова наставника разредне и

предметне наставе који ће изводити тематску

наставу

- Израда плана активности за реализацију тематске наставе

- Тематско повезивање разредне и предметне

наставе и планирање и припремање часова

- Обезбеђивање неопходних средстава и

материјала за реализацију часа

 

септембар

октобар 

Наставници разредне и

предметне наставе

педагог, психолог, директор

Критеријуми евалуације:

1. Увид у оперативне планове рада и Дневнике рада

2. Сценарији за часове

3. Евалуациони листићи за наставнике и ученике

4. Извештаји одељенских и стручних већа

5. Упитници за наставнике и ученике

Pogodaka: 425