GIRŠ 2016-17

Kategorija: Oglasna tabla

Дел.бр.___________

Датум: 15.09.2017.године

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања

Школски одбор Основне школе "Васа Живковић" Панчево

на својој седници одржаној15.09.2017. усвојио је

И З В Е ШТ А Ј    О    Р А Д У    ШК О Л Е

за школску 2016/2017. годину

                                               

Директор школе                                                                          Председник Школског одбора

______________________                                                          __________________________

Данијела Ђорђев                                                                         Биљана Дубаић Стојаков

                              

                                   

                                                              САДРЖАЈ:

1. УВОД........................................................................................................................................5

1.1 Уводне напомене...................................................................................................................5

1.2. Краћа ретроспектива развоја и рада школе........................................................................5

2. УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ...................................................................................................7

2. 1.Објекти наставног рада.......................................................................................................7

2. 2. Ученици...............................................................................................................................10

2.3.  Кадровски услови рада.......................................................................................................11

3.  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ.................................................................................12

3. 1.  Општа организација рада школе.......................................................................................12

3.1.1.Обавезне наставне активности........................................................................................12

3.1.2. Обавезни изборни и изборни предмети..........................................................................14

3.1.3.Обавезне - ваннаставне активности................................................................................16

3.2.Општи успех ученика..........................................................................................................17

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА

УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ....................................................................18

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ........................19

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМАНАСТАВНИ ПЕРИОД:

прво полугодиште, друго полугодиште школске 2016/ 2017. године....................................21

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ..................................................................................31

4.1. Рад секција ученика..............................................................................................................31

4.2. Изборни предмети.................................................................................................................38

4.3.Посете, излети и екскурзије.................................................................................................40

4.4. Друштвене организације......................................................................................................42

4.5.Учешће школе у пројектима................................................................................................43

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА   ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ..............................................................................................44

4.6.Здравствена и социјална заштита ученика.........................................................................47

4.7. Програм заштите животне средине....................................................................................49

4.8. Програм школског спорта и спортских активности.........................................................50

5.  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА................................................................................................52

5.1. Наставничко веће.................................................................................................................52

5.2.Одељенска већа....................................................................................................................53

5.3. Стручна већа.........................................................................................................................63

5.4. Стручни активи....................................................................................................................73

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма..................................................................73

5.4.2. Стучни актив за Школско развојно планирање.............................................................75

5.4.3. Стручни тим за инклузивно образовање........................................................................77

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања ....................80

5.4.5.Тим за самовредновање.....................................................................................................83

5.5.  Извештај о раду продуженог боравка за школску 2016/ 2017. годину..........................85

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ У ШКОЛИ..........................................................................86

6.1. Рад психолога школе...........................................................................................................86

6.1.1.Извештај рада психолога школеза школску2016/ 2017. годину................................86

6.1.2. Извештај о упису полазника у први разред школске 2016/ 2017. године...................90

6.2. Рад педагога школе..............................................................................................................91

6.2.1. Извештај рада педагога за школску 2016/17. годину....................................................91

6.3. Рад библиотекара.................................................................................................................95

6.4. Рад секретара школе............................................................................................................98

6.4.1. Извештај рада секретара школе за школску 2016/2017. годину..................................99

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА...................100

7.1. Школски одбор....................................................................................................................100

7.2. Савет родитеља...................................................................................................................101

7.2.1. Сарадња са родитељима..................................................................................................103

7.3.Рад директора школе..........................................................................................................103

7.3.1. Извештај директора школе о свом раду........................................................................103

7.4. Рад ученичког парламента.................................................................................................106

7.4.1. Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2016/2017. годину...................106

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА............................................................108

9. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ.............................................114

10. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ........................116

1. УВОД

1. 1.  УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

            Основна школа "Васа Живковић" Панчевоостварујециљевеизадаткеосновногобра­зовањаиваспитањаускладусаУставомРепубликеСрбијеиЗакономоосновној школи.

            Основна школа "Васа Живковић" организована је као самостална установа. Основна делат­ност школе је образовање и васпитање деце узраста од 7 до 15 година, односно 17 година живота.

             За ученике од 1. до 4. разреда ор­ганизована је разредна настава. За ученике од 5. до 8. разреда настава је била предметна, кабинетског типа. Ученици 1. и 2. разреда имају могућност похађања продуженог боравка у школи. У свим одељењима нижих разреда и за све предмете виших разреда настава је била стручно заступљена.

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И  РАДА ШКОЛЕ

            Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву, основана давне 1878. године.

            Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве. Садашња зграда подигнута је 1912. године. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

            Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

            Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

            Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

            Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ                                                                                            

                  

2. 1.  ОБЈЕКТИ  НАСТАВНОГ  РАДА

            Школасепростиренаповршиниодоко 6.414 м2.

            Школсказградасеналазиназемљиштуповршине 2.804 м2, површинадвориштаизноси 3.656 м2одкојихнаспортскетеренеот­пада 1450 м2, аназеленеповршине 2.188 м2.

   Табела бр. 1  Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 1   1
7. Учионице (универзалне) 8 8  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу 1   1
11. Музички кабинет 1   1
12. Библиотека 1   1
  УКУПНО: 21 12 9

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б*  учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремљеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1   1
2. Спортски терен за мали фудбал 1 1  
3. Терен за одбојку (у фискултурној сали) 1 1  
4. Терен за рукомет (у фискултурној сали) 1 1  
5. Терен за кошарку (у фискултурној сали) 1 1  
  УКУПНО: 5 4 1

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

                 Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

                                                               Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3  Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Зубна амбуланта 1 1  
  УКУПНО: 2 1 1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                      Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

 Б* Недовољно опремљена

Табела бр. 4  Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљениизложбенимвитринамаиседиштимазаприхватродитеља  иодморученика.

                       Б* Опремљениизложбенимвитринама.

                       В* Нисуопремљениадекватномифункционалномопремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију.

                      Б* Постоје слике и изложбени панои.

                      В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5  Наставничка зборница, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети  за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет  психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља у холу школе 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 2 2  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 12 7 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме

2. 2.  УЧЕНИЦИ

Школска 2016/2017. година је завршена са672 ученикa.

Ученици су били распоређени у 31 одељења, што је приказано табелом 6.

Табела 6.

Разред

1 2 3 4 5 6 7 8 укупно
бр. одељења 4 4 4 4 4 4 4 3 31
број ученика 89 107 72 83 86 78 87 70 672
дечака 49 52 33 42 42 35 49 33 335
девојчица 40 55 39 41 44 43 38 37 337
Уч.путници 1 4 1 2 3 6 2 3 22
 
 

 

2.3.  КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

            Настава је у свим одељењима и из свих наставних предмета била стручно заступљена.

            Послове педагога и психолога обављали су радници са високим стручним образовањем.

            Послове библиотекара обављају радници са високом стручном спремом (професор разредне наставе).

            Радници школе, према степену стручне приказани су табелом 8.

Табела бр. 8  Представља раднике школе према степену стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 0,5         1  
5. Нас. предметне наставе 32       6 21 1
6. Нас. разредне наставе 16       11 5  
7. Библиотекар 1         1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач 1     1      
10. Мајстор 1     1      
11. Хигијеничарке 7 7          
12. Сервирка 2     2      

3.  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ

3. 1.  ОПШТА  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ

            Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвијао се у оквиру 16 одељења млађих и 15 одељења старијих разреда. Подела одељења по сменама је била спроведена тако да буде усклађена са формираним групама у продуженом боравку.

Настава се одржавала у две смене: парна смена (3, 4,6, 8.) и непарна смена (1, 2, 5, 7.).

            Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

- 1. смена од 8,00 до 13,10 часова,

- 2. смена од 13,30 до 18,40 часова.

            Смене су се мењале сваке 2 недеље.

            У школи је радио и продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда.

3.1.1.ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

            У школској 2016/2017. години настава се одвијала према Плану и програму основног образовања и васпитања Републике Србије.

Број планираних часова по предметима и разредима реализован је у потпуности према утврђеном плану и програму.

Предмет

Разред

Неоцењених ученика је 4.  Укупно 3 ученика је понављало разред, од тога 2 непохађача, 1 због неодазивања на разредни испит. Једна ученица другог разреда је преведена у следећи разред. Укупно 8 ученика је ове године радило по индивидуалном образовном плану, а индивидуализација наставе је реализована за 15 ученика.

           

Владање ученика:

 • примерно – 652 ученика;
 • врло добро – 9 ученика;
 • добро – 9 ученика;
 • задовољава – 0 ученик;
 • незадовољава – 0 ученика;
 • неоцењен - 2 ученика

 

 

 

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

одељење оправдани неоправдани одељење оправдани неоправдани
1/1 656 0 5/1 1536 232
1/2 1170 0 5/2 1420 0
1/3 875 0 5/3 1616 0
1/4 1018 130 5/4 980 25
2/1 1426 474 6/1 2511 34
2/2 1387 0 6/2 1751 205
2/3 938 0 6/3 1543 28
2/4 2630 0 6/4 1071 6
3/1 944 0 7/1 2177 236
3/2 1043 0 7/2 1985 0
3/3 531 1 7/3 1820 32
3/4 1150 91 7/4 1530 21
4/1 1443 0 8/1 3093 85
4/2 631 0 8/2 2196 21
4/3 1573 41 8/3 2151 0
4/4 1165 186 УКУПНО 27380 925

 

 

 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

одељење

 

свега

ученика

5 4 3 2

са 1

нед.

са 2

нед.

завршило

разред

понавља

разред

1/1 21             21 -
½ 21             21 -
1/3 23             23 -
¼ 24             24 -
2/1 28 25 2 1 - - - 28 -
2/2 26 20 3 3 - - - 26 -
2/3 26 20 4 1 - - 1 26 -
2/4 27 18 5 2 - - - 25 2
3/1 19 10 5 4 - - - 19 -
3/2 18 15 1 2 - - - 18 -
3/3 17 10 3 4 - - - 17 -
¾ 18 11 5 1 - - 1 18 -
4/1 19 17 2 - - - - 19 -
4/2 21 14 5 2 - - - 21 -
4/3 22 9 10 3 - - - 22 -
4/4 21 15 6 3 - - - 21 -
5/1 20 9 5 6 - - - 20 -
5/2 21 10 9 2 - - - 21 -
5/3 25 17 7 1 - - - 25 -
5/4 20 10 5 5 - - - 20 -
6/1 19 8 5 6 - - - 19 -
6/2 20 11 3 6 - - - 20 -
6/3 20 9 6 5 - - - 20 -
6/4 19 15 3 1 - - - 19 -
7/1 21 11 6 3 - - - 20 1
7/2 21 8 4 9 - - - 21 -
7/3 23 6 10 7 - - - 23 -
7/4 22 10 3 9 - - - 22 -
8/1 24 12 8 4 - - - 24 -
8/2 24 15 7 2 - - - 24 -
8/3 22 17 4 1 - - - 22 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

 

НАСТАВНИ ПЕРИОД: прво полугодиште, друго полугодиште школска 2016/2017. година

одељење

средња оцена

I полугодиште

 

средња оцена

II полугодиште

одељење

средња оцена

I полугодиште

средња оцена

II полугодиште

2/1 4,81 4,83 5/3 4,41 4,48
2/2 4,63 4,60 5/4 4,07 4,03
2/3 4,62 4,62 6/1 3,89 3,94
2/4 4,38 4,58 6/2 4,21 4,34
3/1 4,45 4,36 6/3 4,06 4,16
3/2 4,59 4,61 6/4 4,45 4,51
3/3 4,25 4,10 7/1 4,15 4,41
¾ 4,46 4,42 7/2 4,05 4,05
4/1 4,64 4,76 7/3 3,98 3,92
4/2 4,55 4,61 7/4 4,05 4,15
4/3 4,40 4,37 8/1 4,08 4,29
4/4 4,35 4,21 8/2 4,45 4,45
5/1 3,96 3,98 8/3 4,36 4,54
5/2 4,21 4,25      

УКУПНО

млађи разреди

4,14 4,50

УКУПНО

старији разреди

4,15 4,23
  УКУПНО 4,15 4,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добитници диплома „Вук Караџић“ и специјалних диплома

Ученици осмог разреда који су на крају школске године добили дипломе за постигнут одличан успех или за постигнуте резултате у појединим такмичарским дисциплинама наведени су у табели 13.

Табела бр. 13 Ученици осмог разреда – добитници диплома по одељењима

Презиме и име ученика    специјална диплома диплома „Вук Караџић“
Ученици 8/1
Митровић Наталија физика, српски језик, енглески језик ü
Вељковић Никола историја ü
Марков Ања ТИО ü
Сабовљев Душана ТИО  
Лукачи Анастасија српски језик  
Албијанић Лазар физичко васпитање  
Пандуров Саша ликовна култура  
Јовановић Ана ликовна култура  
Самарџић Александра српски језик  
Баруновић Сара српски језик  
Павлов Димитрије музичка култура  
Ученици 8/2
Агатоновић Софија хемија, ТИО, ликовна култура ü
Антонијевић Наталија ликовна култура ü
Миоков Миона српски језик, ликовна култура, хемија ü
Павловић Магдалена српски језик, ликовна култура, историја ü
Станков Чедомир ликовна култура ü
Цветковић Ања историја, ликовна култура ü
Миливојевић Ана ликовна култура, ТИО  
Бркић Алекса енглески језик  
Дабић Сара српски језик  
Ученици 8/3
Биговић Ана хемија  
Дедеић Уна српски језик, шшански језик, ликовна култура ü
Јеврић Ивана српски језик, ликовна култура ü
Јовановић Јована ликовна култура  
Класнетић Вук биологија  
Крсмановић Никола физика, математика, српски језик ü
Накарада Мирјана ликовна култура  
Туцић Божидар биологија, хемија, историја, енглески језик ü
Франц Исидора ликовна култура ü
Цинцовић Никола математика, српски, информатика, физика, хемија ü

           

     Директор школе је на крају школске године наградио похвалама и пригодним књигама све ученике који су постигли запажене резултате на такмичењима и конкурсима, као и наставнике који су се посебно агажовали у реализацији слободних активности и имали значајне резултате на разним смотрама и такмичењима.

     Ученик генерације 2009/2017. је Цинцовић Никола.

            Резултати које су ученици постигли на ПОЈЕДИНАЧНИМ такмичењима, општинском, окружном и републичком, у току школске 2016/2017. године:

      предмет опш. окр. реп. наставник
1 Биговић Ана 8/3 Хемија пох.     Живана Костић
2 Дедеић Уна 8/3 Шпански језик 2 1 2 Татјана Ановић
3 Крсмановић Никола 8/3 физика 3     Вера Станоевски
4 Туцић Божидар 8/3 Енглески језик   3   Зорица Аћамовић
5 Цинцовић Никола 8/3 Информатика 1     Ана Мунћан
  Цинцовић Никола 8/3 Математика 3 2   Биљана Дубаић Стојаков
  Цинцовић Никола 8/3 физика 1 1 2 Вера Станоевски
6 Агатоновић Софија 8/2 ТИО 2 2   Дарко Кнежевић
7 Бркић Алекса 8/2 Енглески језик   2   Зорица Аћамовић
8 Миливојевић Ана 8/2 ТИО 3     Дарко Кнежевић
9 Албијанић Лазар 8/1 Џудо 3 3   Школски спортски савез, Првенство РСрбије
10 Вељковић Никола 8/1 Историја 3 3   Наташа Челар
11 Митровић Наталија 8/1 Енглески језик   2   Зорица Аћамовић
12 Бабић Миња 7/4 Биологија 2     Радојка Миловановић
13 Секулић Елена 7/4 Биологија 3     Радојка Миловановић
14 Станојковски Невена 7/4 ТИО 2     Дарко Кнежевић
15 Трајковић Лука 7/4 Математика 1 пох.   Биљана Дубаић Стојаков
16 Атанацков Ања 7/2 Књижевна олимпијада   3   Драгица Дулејан Стојковић
17 Бића Валентина 7/1 Географија 2 3   Крстин Биљана
  Бића Валентина 7/1 ТИО 3     Дарко Кнежевић
18 Вучковић Маша 7/1 Биологија 3     Радојка Миловановић
19 Сердар Стефан 7/1 Географија 2 3   Крстин Биљана
20 Чанковић Лука 7/1 Географија 2 2   Крстин Биљана
21 Предић Александар 7/4 физика пох.     Вера Станоевски
22 Катић Тијана 6/4 физика 3 пох.   Вера Станоевски
23 Самуилов Милица 6/3 "Зборник кратких прича"       Емилија Милосављевић
24 Станић Анастасија 6/3 Биологија 2     Живана Костић
25 Стојчевски Тара 6/3 физика 2 3   Вера Станоевски
26 Јовановић Анита 6/2 Биологија 2     Живана Костић
27 Дакић Бојана 6 Биологија 1 3   Живана Костић
28 Винчић Тара 5/4 Српски језик 1 1   Драгица Дулејан Стојковић
29 Ђурђевић Алекса 5/4 Математика пох.     Биљана Дубаић Стојаков
30 Француз Филип 5/4 Џудо 2     Школски спортски савез
31 Шушњар Милена 5/4 Књижевна олимпијада   2   Драгица Дулејан Стојковић
32 Атанацков Миа 5/2 Дан Бундева-нај.рад        
33 Боннеси Марко 5/2 Математика пох.     Биљана Дубаић Стојаков
34 Лозански Огњен 5/2 Математика пох.     Биљана Дубаић Стојаков
35 Гавриловић Наталија 4/3 Дан Бундева-нај.рад        
36 Гаћеша Снежана 4/2 Математика 2     Соња Грујић Матијевић
37 Плавшић Лука 4/2 Математика пох.     Соња Грујић Матијевић
38 Шуковез Петра 4/2 Дан Бундева-нај.Костим        
39 Аврамовић Ива 4/1 "Здрава школа" 1     Милена Калкан
40 Албијанић Нина 4/1 Џудо 2 3   Школски спортски савез, Првенство РСрбије
41 Вељковић Немања 4/1 "Здрава школа" 1     Милена Калкан
  Вељковић Немања 4/1 Математика пох.     Милена Калкан
42 Мандарић Милош 4/1 "Здрава школа" 1     Милена Калкан
  Мандарић Милош 4/1 Џудо 1 3   Школски спортски савез, Првенство РСрбије
43 Ракић Мина 4/1 Шах   2    
44 Чизмаш Катарина 4/1 Дан Бундева-нај.Костим        
45 Бихлер Вероника 3/4 Дан Бундева-нај.рад        
46 Колар Анастасија 3/3 Математика 3     Татјана Путник
47 Јовић Аљоша 2/2 Математика       Драгана Филиповић
48 Гавриловић Тамара 1/4 Дан Бундева-нај.рад        
49 Гељо Јулија 1/4 Дан Бундева-нај.Костим        
50 Јовановић Лука 1/4 Дан Бундева-нај.Костим        
51 Грујић Јована 1/3 Дан Бундева-нај.Костим        
52 Тасић Игор 1/3 Дан Бундева-нај.рад        
53 Одељење 5/4   Школско такмичење у фудбалу 1     Благоје Копривица
54 Одељење 7/2   Школско такмичење у фудбалу 1     Благоје Копривица

 

Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту 

 

 

 

 

 

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

 

4.1.РАД СЕКЦИЈА УЧЕНИКА                

У школи су радиле секције у оквиру слободних активности ученика које су приказане табелом 14.

Табела бр.14.  Представља секције слободних активности

назив секције наставник
Лингвистичка Емилија Милосављевић
Астрономска и географска Биљана Крстин
Еколошка Биљана Крстин, Вера Станоевски, Радојка Миловановић

4.1.1. Извештај рада лингвистичке секције за школску 2016/2017. годину

     У септембру је формирана секција заинтересованих ученика шестог и осмог разреда за додатно истраживање српског језика, донет је план рада, договорени су циљеви, темпо одржавања састанака; прве теме су биле обележавање Европског дана језика и Дана писмености.

У току првог полугодишта обрађене су планиране теме, које су пратиле и наставно градиво.

            У току другог полугодишта поред реализације планираних садржаја ученици су редовно правили пригодне паное, обележена је школска слава 27. јануара, а одржана су школска такмичења из српског језика и језичке културе. У мају је урађена презентација самосталних радова ученика, а на крају, у јуну и анализа рада секције.

            Број ученика је варирао. Интересовање је било константно. Време и темпо састанака диктирали су распоред часова и наставне активности ученика, углавном једном до два пута месечно.

Емилија Милосављевић, проф. српског језика

                                                                       

4.1.2. Извештај рада астрономске и географске секције за школску 2016/2017. годину

            План и програм секције подељен је у два нивоа. . ТЕОРИЈСКИ- у кабинету путем видео бим презентација и прелиставања часописа вршимо реализацију утврђеног плана секције. Док је други ПРАКТИЧНИ који смо на следећи начин реализовали и нашта смо веома поносни.

СЕПТЕМБАР:

Формирање групе „Астрономска дружина“ и „Географски детективи“ договор да се сваког другог понедељка  од 12,15 до 13,15окупњамо у учионици географије.

ОКТОБАР:

 Посетила нас мр астрофизике Наташа Станић, и одржала радионицу „Балони, чаша воде, мобилни телефон“ којом смо симулирали ширење свемира, материје из којих се састоји као и колико дуго путује сигнал између небеских тела. Обележили смо Светску недељу астрономије.

НОВЕМБАР:

Посматрање Месеца нашим телескопом,

Презентације  из географије

МАРТ:

Реализација ученичких презентација из географије

АПРИЛ:

Припрема за Међународни дан Планете Землје

22. април обележавамо у холу школе Међународни дан планете Земље

МАЈ:

Посетили смо Музеј „Јован Цвијић“ у Београду.

ЈУНИ:

Посетили смо Природњачки музеј у Београду и том приликом погледали изложбу МЕТЕОРА

Проф. географије Крстин Биљана

4.1.3. Извештај рада еколошке секције за школску 2016/2017. годину

            Обележен је Дан планете земље, 22. априла, где су се ученици, заједно са наставницима подсетили колико је важно чувати нашу планету од загађења и континуирано развијати еколошку свест. Током пролећа, ученици су заједно са наставницима имали више акција чишћења школског дворишта и сађења дрвећа и цвећа.

4.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

4.2.1. Хор и оркестар

            Хор основне школе „Васа Живковић“ из Панчева, чине ученици од петог до осмог разреда. Пробе хора се одвијају једном недељно у две групе. Хор изводи једногласне и двогласне песме различитих жанрова и карактера, као и две химне, Државну химну (Боже правде) и школску химну. Такође, хор изводи духовне песме и Светосавску химну. Хор претежно наступа a capella, али понекад и уз пратњу оркестра или клавира.

            Од важнијих наступа могу се издвојити учешће на манифестацији „Дан бундеве“ која је организована у сарадњи са Месном заједницом Горњи град, затим, наступ на школској слави (Свети Сава) дана 27. јануара 2017. године. Хор је учествовао и на хуманитарној приредби која је била организована у Културном Центру у Панчеву, на којој су учествовале и остале школске секције. Поводом краја школске године, хор је извео две нове композиције.

            Школски хор је наступао и на прередби поводом пријема првака, одржаној 31. августа 2017. године.

4.2.2. Цртање, сликање и вајање

            Предмет Цртање, сликање и вајање похађају ученици од петог до осмог разреда организовани у групе одређеног узраста. Настава се одвија једном недељно у свакој групи. Циљ предмета је да развије креативне и инвентивне способности ученика као и да их упозна са актуелним кретањима у ликовним уметностима и развије навике посећивања музеја и галерија.

            Осим посета изложбама ученици су учествовали на конкурсима и изложбама које су организоване у оквиру пратећих школских манифестација или у организацији других институција. Излагани су радови ученика кроз тематске изложбе као пратећи програм прославе школске славе светог Саве, „Дана бундеве“,Дана школе и Ускршњих празника.

4.2.3. Информатика

            Циљ предмета је развијање информатичке писмености и учење правилне употребе технологије. У наставном програму информатике налази се стицање основних знања о рачунарима, рад са програмима WORD, EXCEL, Power Point, програмирање у Visual Basic-у, графика и анимација. Такође, било је речи о превенцији дигиталног насиља у сарадњи са стручном службом школе, за ученике седмог разреда, а програм планирамо да имплементирамо следеће школске године и прилагодимо за ученике од 5. до 8. разреда.

4.3.  ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИИЕКСКУРЗИЈЕ

            У току 2016/2017. године ученици нижих и виших разреда школе посетили су Градски музеј, више позоришних и биоскопских представа, Калемегдан и Планетаријум у Београду, поставке у градској биб­лиотеци, Сајам књига и фестивал науке у Београду и све ос­тале пригодне културне манифестације у граду и ближој околини.

            Организоване су посете културно-историјским споменицима у ближој и даљој околини.

            Према Програму рада школе, директор школе је уз сагласност Школског одбора и Савета родитеља склопио  уговор са Дечјим одмаралиштем Дирекције града Панчева наставу у природи за одељења првог, другог, трећег и четвртог разреда на Дивчибарама.

Настава у природи

Циљ: Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатским погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај: Задаци и садржаји наставе у природи заснивају се на плану и програму образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег плана рада школе.

            После извршене анкете са родитељима ученика од I до IV разреда, приступило се припремама за реализацију наставе у природи. На састанцима Одељенских већа одлучено је о месту и времену боравка уз сагласност директора школе.

            За ученике који нису ишли на наставу у природи, школа је организовала редовну наставу.

Реализована настава у природи:

разреди Релације трајање Време реализације
2. разред Дивчибаре 7 дана мај  2016.
3. разред Дивчибаре 7 дана мај 2016.
4. разред Дивчибаре 7 дана мај-јун 2016.
 • Излет у Београд, где су ученици са разредним старешинама обишли легат Паје Јовановића, Народно позориште, Природњачки музеј на Калемегдану, Планетаријум и Војни музеј на Калемегдану.
 • Посета Фестивалу науке у децембру 2016. у Београду где су ученици видели занимљиве експерименте из физике и хемије.

4.4. ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Дечји савез

- Пријем првака у дечји савез поводом Дечје недеље,

- На часовима одељенске заједнице обрађене су теме “Деца помажу старијим особама” и вођен је разговор на сличне теме. Континуирано прикупљање уџбеника, школског прибора, одеће и обуће за децу без материјалних средстава.

4.5.УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

„Моја школа-школа без насиља“

            Школа је наставила са активностима које је започела учешћем у реализацији пројекта и у овој школској години, а првенстевено кроз активности Вршњачког тима школе и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Обзиром да је наша школа добила сертификат од стране УНИЦЕФ-а да је завршила све кораке предвиђене овим пројектом, ове године смо имали и већу одговорност да даље  наставимо са спровођењем овог пројекта.

Игре без граница у школском дворишту“

            Ово је спортско такмичење које организује Учитељско панчевачко друштво, ради популаризације спорта кроз игру и дружење. Ученици 4. разреда се такмиче у седам игара које не спадају у регуларне спортове – вијача, фудбал коцка, хула-хоп, арачкиње-барачкиње, школице и вожња ролера. Арачкиње-барачкиње и штафетна игра су екипне, фудбал коцка се игра у пару, а остале су појединачне.

            Ове године учествовало је 15 школа са територије града Панчева. Прво место су освојили ученици ОШ „Свети Сава“, а ученици ОШ „Васа Живковић“ били су четврти.

 

„Ојачај себе, предупреди грешку“

            Наша школа је током школске 2016/2017. године успешно сарађивала са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку II“ отворило Саветовалиште за децу и адолесценте. Овај пројекат је финансиран од стране града Панчева. Рад Саветовалишта је био осмишљен тако да оно буде помоћ педагошко-психолошкој служби школе у процесу рада на превенцији поремећаја понашања, психолошке подршке младима, помоћи у учењу деци која раде по ИОП-у, али и свим осталим ученицима којима је стручна помоћ и подршка неопходна. Стручни сарадници који су радили у Саветовалишту су мастер дефектолог, дипл. специјални педагог, дипл. психолог и дипл. дефектолог-олигофренолог.

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“

     Овај пројекат је реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта уз подршку ГИЗ. Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе на преласку из основне у средњу школу кроз петофазни динамични модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању, пошто спозна себе и савремени свет рада са свим изазовима. Стога, је програм професионалне оријентације ученика 8. разреда и ове школске године надограђен радионицама и активностима из овог пројекта.

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

РАДИОНИЦЕ

 

 

ЧАС

 

ВРЕМЕ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред (уводна радионица) ЧОС новембар одељенске старешине, психолог/ педагог

2. У свету интересовања (радионица 2)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

3. Графикон интересовања (р. 3)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

4. Стереотипи (р.4)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

5. У свету врлина и вредности (р.5)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

6. Слика савременог света рада (р.10)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

7. Повезивање области рада са занимањем (р.15, 7. разред) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

8. Образовни профил у средњим школама (р.11) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

9. Мрежа средњих школа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

10. Израда паноа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

11. Захтеви занимања, одговарајуће способности, контраиндикације (р.13) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

12. Сазнајем са интернета куда после ош (р.14) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

13. Путеви образовања и каријере (р.15)

ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

14. Припрема и спровођење интервјуа за реалне сусрете (р.16) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

15. Испитивање ставова, разбијање предрасуда (р.19) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

16. Саветодавни рад (р.30)

ЧОС април

одељенске старешине,

психолог/ педагог

 

            План рада Тима за професионалну оријентацију реализован је на часовима одељенског старешине и приликом посета средњим школама у Панчеву у периоду од октобра 2016. до краја априла 2017. године. Чланови тима су се састали на пре почетка реализације и на том састанку је координаторка тима објаснила како је овај програм био реализован претходних година и изнела план за школску 2016/17. са којим су се остали чланови упознали и сложили. Одељенске старешине осмих разреда су у септембру месецу водоли ученике у Нови Сад, где су имали прилику да се упознају са свим занимањима људи који раде у Народном позоришту, а ученици су посетили и касарну у Панчеву крајем септембра.

            Ученици су на почетку овог програма имали прилику да интроспективно сагледају своја интересовања, способности, ставове и вредности у циљу самоспознаје, што је први од пет корака на основу којих дете доноси самосталну одлуку о избору средње школе. Ученици су попуњавали упитнике, дискутовали у групама и били у прилици да дебатују. Нашу школу су посетиле и бивше ученице, које су осмацима пренеле своје утиске и искуства из средњих школа које су уписале. Школсаки тим се након тога састао у циљу евалуације претходно урађеног и договора око наставка реализације програма. Затим су се упознали са савременим светом рада и компетенцијама које су неопходне за одређена занимања, као и контраиндикацијама, о чему такође треба водити рачуна, о чему је оговорила гост предавач из Националне службе за запошљавање. Након тога, ученицима је представљена мрежа средњих школа у Панчеву, као и образовни профили, кроз реалне сусрете, који су организовани у средњој Техничкој школи, а где су свој штанд имале све средње школе у Панчеву. Затим су се ученици, путем анкета, изјаснили које 3 средње школе би желели да посете и школски психолог је заказала термине и водила их током марта и априла месеца. Такође, представници средњих школа су посетили ОШ „Васа Живковић“ и на тај начин им приближили образовне профиле које им нуде. У мају и јуну су ученици могли да закажу термин консултације са школским психологом, уколико су и даље имали дилему око одабира средње школе.

            Одељенске страрешине су са ученицима 7. разреда урадиле уводне радионице на ЧОС-у из програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“.

4.6.ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

            У интересу здравља ученика свакодневно се одржава хиги­јена радних просторија, опреме и целокупног инвентара.

            Школа континуирано сарађује са свим референтним здравственим установама у нашем граду и одазива се и организује едукације са различитим темама за ученике и родитеље.

ОСТАЛИ ВИДОВИ ЕДУКАЦИЈЕ:

Промене у пубертету

            У сарадњи са компанијом „Procter & Gamble“ у школи је одржано предавање девојчицама 6. разреда. Медицински стручњаци су после предавања и разговора са ученицама поделили пригодне поклоне.

Превенција трговине људима

            У сарадњи са „Црвеним крстом“ Панчева, организоване су вршњачке едукације за 6, 7. и 8. разреде на тему превенције трговине људима. Такође, постоји континуирана сарадња са Црвеним крстом Панчева и ученици наше школе су континуирано били обавештавани о њиховим акцијама, како Тима за борбу против трговине људима, тако и других активности волонтера, нарочито прве помоћи.

           

            Ученици 1. разреда посетили су Дечији сајам превенције трговине људима, одржан априла месеца у вртићу "Петар Пан". Они су имали прилику да, кроз широк дијапазон едукативног и забавног дидактичког материјала, сазнају више о ризичним ситуацијама у којима се могу наћи, као и о адекватним мерама опреза. У томе су им, кроз индивидуални и групни рад, помогли сертификовани едукатори и тренери Црвеног крста Србије.

 

Здрава школа

            Ученици 4-1, Ива Аврамовић, Немања Вељковић и Милош Мандарић, као екипни представници наше школе, освојили су прво место на такмичењу "Здрава школа" у организацији Патронажне службе Дома здравља Панчево. На такмичењу су учествовале све панчевачке основне школе.

Едукативне представе

            Ученици седмог разреда су 06.03. имали прилику да у "Аполу" присуствују едукативној представи „Кривац је тамо негде“, у организацији ХО "Светионик" и Дома омладине. Творац овог пројекта је Фондација Тијана Јурић. Поред лекције о томе како изаћи на крај са разним облицима насиља, седмаци су добили и једну важну животну лекцију - лекцију о поштовању и саосећању, после које нико није остао равнодушан.

            Представа има за циљ да у деци пробуди питање одговорности за сопствене поступке, али и однос према туђим поступцима, пре свега насилним. Током 45 минута колико представа траје, приказан је дан двоје тинејџера, прожет насилним ситуацијама, сукобима, постављањем питања кривице и одговорности. Поука представе лежи у самом њеном називу те упућује да у данашње време, више него икад, постоји утисак да је увек неко други крив. Током представе глумци остварују интеракцију са ученицима од чије реакције зависи даљи ток представе. Представу изводе глумци Урош Милојевић и Александра Вељковић.

 

Превенција дигиталног насиља

            u Ученици 7. разреда и ове школске године, наставили су да се информишу о овој теми и приказани су им филмови из Приручника, које је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

            u У среду, 14. децембра, у Аполу, ученици осмог разреда наше школе присуствовали су предавању под називом „Заштита деце у области високо-технолошког криминала“.
            Предавање је организовао Дом омладине Панчево у сарадњи са Хуманитарном организацијом “Светионик“ и Фондацијом Тијане Јурић, чији је оснивач Игор Јурић, отац девојчице, трагично настрадале 2014. године. Фондација је основана са задатком да превентивним деловањем и едукацијама побољша безбедност деце.
            Предавање одржано у „Аполу“ део је пројекта „Тијана клик“. Пројекат „Тијана клик“ представља едукацију о безбедној употреби интернета и примени практичних механизама заштите на интернету, а намењен је ученицима виших разреда основне школе, њиховим родитељима и наставницима. Родитељи и просветни радници едукују се како да препознају штетан, како недозвољени садржај, и како да прате понашање деце на интернету.
            Велика пажња посвећује се једној од најопаснијих злоупотреба – „онлајн завођењу“ односно педофилији, замкама које педофили праве, лажном представљању, злоупотреби личних података на интернету, злоупотреби фотографија на друштвеним мрежама, врбовању у секте.

                                                                       ***

 

Ужина у школи

У школи је постојала ор­ганизована ужина ученика. Недовољно материјално обезбеђени ученици имали су бесплатну ужину. Школа је обезбедила оброк и сок за све ученике који су учествовали на предметним и спортским такмичењима.

Осигурање

Сви ученици били су обухваћени животним осигурањем.

Уџбеници

            Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило набавку уџбеника за ученике лоше материјалне ситуације, док је набавку уџбеника за ученике ромске националности и ове године финансирао град Панчево.

4.7.  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

            Наша школа улаже напоре да континуирано ради на развијању еколошке свести ученика. ЈКП Зеленило и Хигијена су донирали неколико канти за отпатке школи, али на жалост нису могли да помогну, када је у питању држач за бицикла, који је школи потребан. Ученици и наставници су учествовали у недељи уређења школског дворишта и Дана планете Земље у априлу месецу.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПЛЕНЕТЕ ЗЕМЉЕ      

            Ученици од I до IV разреда су са својим учитељицама урадили зидне плакате и ликовне радове који пружају подршку заштити животне средине. Ученици од V до VIII разреда су уз помоћ астрономске, еколошке и фото секције у холу школе приказали едукативни филм и презентацију  у циљу подизања еколошке свести, како би упозорили на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама., а све то услед развоја индустрије, повећања потрошње енергије, глобалног загревања и климатским променама.   

            Овим активностима желимо да подстичемо ученике да учествују у рециклирању отпада, како би смањили депоније. Након тога почистили смо двориште школе, заједно са наставницима, ђаци су садили цвеће како би улепшали екстеријер и ентеријер наше школе која има најдужу традицију у граду, на шта смо посебно поносни.

            На крају да подсетимо, на данашњи дан 22. април 2016. године у Паризу је потписан споразум, између  195 земаља света, а први пут подписнице су САД и Кина иначе највећи загађивачи. Овај споразума се односи на  ограничење глобалног загревања на два  Целзијусова степена изнад преиндустријског нивоа, и прелазак на такозвану чисту енергију . Драго нам је да смо и ми били део  “Светске еколошке патроле“.

4.8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

            Ученици наше школе су учествовали на кошаркашком турниру у ОШ Јован Јовановић Змај, који је био организован за ученике 8. разреда. Такође, организовани су турнири у фудбалу за ученике 6. разреда и традиционални фер плеј меч за Дан школе, на којем су ученици играли фудбал против наставника. Ученици 4. разреда учествовали су на турниру Игре без граница у нашој школи. На редовним часовима физичког васпитања, као и на часовима изабраног спорта, континуирано се истиче значај физичке активности за развој ученика, као и важност поштовања конкурента у спорту.

 

5.  РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

5.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

            Седницама Наставничког већа председавао је и водио их директор школе. У току школске године одржано је  13 седница. На седницама су разматрана следећа питања:

à      школски календар

à      правилник о норми часова рада наставника

à      подела предмета и одељењског старешинства

à      избор руководилаца Разредних већа и стручних актива

à      годишњи Извештај о раду школе

à      годишњи План рада школе

à      наставни Планови и Програми

à      именовање комисија за попис инвентара, именовање стручних тимова за самовредновање рада школе, инклузивно обравовање, тима за Школско развојно планирање

à      усвајање акционог плана у оквиру процеса самовредновања рада школе

à      кућни ред школе и школска правила

à      ученичка давања, осигурање ученика

à      Избор наставника године

à      припреме за одржавање Дана Бундеве

à      информисање настваника о начину организовања наставе у природи, зимовања и екскурзија

à      извештаји о успеху и владању ученика на класификационим и полугодишњим седницама

à      изрицање васпитно-дисциплинских мера за повреде дужности ученика

à      организовање спортско-рекреативне наставе у природи

à      прослава Св.Саве

à      завршни рачун пословања школе за 2016. годину

à      Одлука  о  избору уџбеника  за  2017-2018.

à      административни послови одељењских старешина

à      упознавање са правилником о дипломама за изузетан успех у основној школи

à      планирање учешћа на семинарима и сручном усавршавању наставника, директора и стручних сарадника

à      спровођење припремне наставе за ученике 8. разреда и планирање уписа у средњу школу

à      Проглашење  ученика генерације

à      упознавање са новим стандардима у образовању и процедуром одржавања завршног испита на крају основношколског образовања

à      Припреме за  почетак  нове школске  године

à      додела специјалних диплома и дипломе "Вук Караџић"

à      анализа остварених резултата на такмичењима ученика

à      инвестиционо одржавање и опремање школе

à      кадровска питања

à      Организовање пријема првака

à      Упознавање са Програмским основама васпитног рада основне школе

5.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Седнице Одељењских већа водили су руководиоци ових већа.

Разред Руководиоци  разредних већа
I Весна Вила
II Драгана Филиповић
III Татјана Путник
IV Весна Лујанов Писарев
V Биљана Дубаић Стојаков
VI Емилија Милосављевић
VII Татјана Стојковић
VIII Зорица Аћамовић
   

Седницама су присуствовали директор, психолог и педагог школе. Одржано је по 5 сед­ница у сваком већу.

Важнија питања са седница била су:

 • усвајање плана и програма рада одељењског већа
 • организовање припремне наставе
 • анализа успеха ученика
 • анализа владања, дисциплине и изостанака ученика
 • васпитно-дисциплинске мере
 • реализација редовне, додатне и допунске наставе, те часова одељењ­ског старешине и одељењске заједнице
 • распоред писмених и контролних задатака
 • критеријуми оцењивања
 • рад у слободним активностима
 • сарадња са родитељима

Записници са седница налазе се у Дневницима образовно-васпитног рада

5.2.2. Извештај о раду Одељенског већа 2. разреда за школску 2016/2017.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Усвојени су годишњи планови рада

- Извршен је договор о организовању допунске наставе и

слободних активности

-Договорено је о изради и избору наставних средстава, приручника и школског прибора

-Утврђен је распоред часова и школски календар

-Организована је анкета за изборне предмете и договорено о начину њихове реализације

Септембар

Извршена је организација  многобројних активности у оквиру Дечје недеље.

 

Договорено је  о индивидуализацији наставе почетног читања и писања и извршена је идентификација ученика са тешкоћама у развоју и израда планова подршке.

 

- Анализирани су образовни стандарди који треба да буду реализовани током школске године

Учествовање на манифестацији Дан бундеве у оквиру школе

Октобар

Одржана је Седница одељенског већа и извршена тромесечна анализа васпитно-образовног рада;  остварених резултата у учењу; анализа понашања ученика и реализације наставног плана и програма Новембар

Одржана је Седница одељенског већа и извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог

Полугодишта, реализација наставног плана и програма, донешене су препоруке за даљи рад, анализирана је сарадња са родитељима и друштвеном заједницо и ефекти рада на  индивидуализацији и ИОП-у.

Организована је Новогодишња приредба

Децембар
Учествовање у организацији  школске приредбе поводом Светог Саве, школске славе Јануар
Постигнут је договор око усклађивања захтева при реализацији наставних активностии анализирано је индивидуално праћење напредовања ученика

Фебруар

Одржана  је Седница одељенског већа

Анализирани су предлози и постигнут је договор о

избору уџбеника за наредну школску годину.

Извршена је анализа успеха и понашања ученика на крају

трећег класификационог периода као и

резултати остварени у допунској настави

Март
Извршене су припреме и реализована је на приредба поводом Дана школе Мај

Одржана је Седница одељенског већа и извршена је

анализа успеха и владања ученика на крају школске године у односу на дефинисане циљеве и исходе, реализације наставног плана и програма, утврђен је предлог похвала            

Јун

 Усвојен је план рада Одељенског већа за наредну школску годину;  договорено је о начину  глобалног и оперативног планирања наставних и ваннаставних активности за други разред. Извршене су стручно организационе припреме за почетак школске 2016/2017.

- Учешће на  приредби  Добро нам дошли прваци

Август

5.2.3. Извештај о раду Одељенског већа 3. разреда за школску 2016/2017.

 РЕАЛИЗОВАНО:

*Одељенских већа 5

*Родитељских састанака 5

*Допунске наставе 36 часова са укупно 12 ученика.

*Додатне наставе из математике које је реализовала Путник Татијана за 12 ученика, ученица Колар Настасија освојила треће место, укупно 36 часова.

*Ваннаставни рад кроз "Малу Олимпијаду" реализовала Дашић Невена.

*У оквиру пројекта "Покренимо нашу децу" обухваћено 75 ученика у вежбама по предложеним моделима остварено је 4,47% у 2. полугодишту.Реализовано на основу иницијативе Ирене Мирковић као координатора.

*Веће 3. разреда реализовало ТЕМАТСКИ ДАН под називом "ВАСИНДАН"

*Реализована једнодневна екскурзија на Лепенском виру; два ваннаставна излета, посета Вршцу и сајам "НАУКЕ И ТЕХНИКЕ" у Београду.

*Реализоване три посете позоришту, две презентације (РК ДИНАМО и ОРИГАМИ) и једна радионица коју је извео Црвени крст.

*Учешће на манифестацијама и приредбама: Дан бундеве и Дан школе.

*У оквиру Народне традиције одељње 3-1 посетило занатске радионице у нашем граду.

                                    Извештај уредила и написала 

                                       руководилац већа трећег разреда 

                                                               

                                                              Путник Татијана

5.2.5. Извештај о раду Одељенског већа 5. разреда за школску 2016/2017.

Одељењске старешине :

5-1   Ивана  Бикар, проф. српског језика

5-2   Биљана  Дубаић – Стојаков, проф. математике

5-3   Стамболић  Слободан, проф. енглеског језика

5-4   Драгица  Дулејан – Стојковић, проф. српског језика

Руководилац Већа у 2016 – 2017. години била је Биљана Дубаић– Стојаков.

Реализоване активности у 2016-17. школској години :

-          Формирање одељења, распоређивање нових ученика и поноваца, евиденција ученика са потешкоћама у уцењу у сарадњи  са ПП службом школе

-          Сарадња са уцитељима уценика 5. разреда

-          Усвајање календара рада, распореда цасова и евиденција изборних предмета у 5.разреду

-          Попуњавање школске евиденције

-          Распоред израде писмених задатака и контролних

-          Сарадња са тимом за инклузију, прикупљање потребне документације  и израда ИОП-а

-          Истицање Одељенских правила и нагласак на Кућном реду Школе

-          Обилазак музеја  у Београду у оквиру Фестивала науке, поцетком децембра месеца - уценици 5.разреда са одељенским старесинама

-          Укљуцивање уценика у рад врсњацког тима, друствено-корисног рада и слободних активности

-          Активно уцесце уценика и одељенских старесина у обелезавању Дана бундеве

-          Редовно одрзавање родитељских састанака

-          Анализа успеха и дисциплине уценика и помоц уценицима који слабије напредују

-          Одлазак на зимовање на Тару ( Бели бор ) на захтев и уз сагласност родитеља уценика, за време зимског распуста

-          Прослава Светог Саве

-          Уцесце уценика на такмицењима у Сколи и ван ње и постизање завидних резултата уценика и наставника

-          Активно уцесце уценика 5.разреда у прослави Дана сколе

-          Сарадња са ПП слузбом по разним питањима, предавања, радионице, помоц уценицима у уцењу ...

-          Организована  посета Народном позористу, излозбама и  музејима у Панцеву и Београду

-          Здравствена застита уценика у сарадњи са Сколским диспанзером.

Биљана Дубаић - Стојаков

5.2.6. Извештај о раду Одељенског већа 6. разреда за школску 2016/2017.

 Одељенско веће шестог разреда чинила су четири одељења са разредним старешинама:

6-1 Живана Костић

6-2 Емилија Милосављевић

6-3 Наташа Челар

6-4 Томислав Стошић

За руководиоца већа изабрана је Емилија Милосављевић.

            У току школске године континуирано су одржавани састанци како би се пратили успех и владање ученика; програм је реализован према плану осим ликовне колоније: за ученике са слабијим постигнућем одржавана је допунска настава, такође је организована и додатна настава, остварена су школска такмичења; ученици су у другом полугодишту добили понуду за осигурање, претплату за ужину; затим списак потребних уџбеника за наредну школску годину, а у оквиру пројекта и бесплатне уџбенике према одређеним критеријумима.

            Зимовање ученика било је у децембру, за време зимског распуста, у Кушићима. Једнодневна екскурзија није реализована, али су према плану организовани излети до Београда. Током ове школске године посећени су: Музеј Николе Тесле, Ботаничка башта „Јевремовац“, Педагошки музеј, Галерија САНУ, Калемегданска тврђава, Музеј науке и технике, Музеји позоришне и примењене уметности, као и Фестивал науке. На овај начин постигнута  је већа корелација међу школским предметима, сарадња између школе и установа културе, а ученици су више заинтересовани за савладавање градива.

            Обављена је редовна вакцинација, затим фотографисање ученика на крају школске године.

            Ученици су учествовали у школским манифестацијама и активностима: Дан бундеве, Дан школе, школска слава, спортски турнири и сл.

            Сарадња са предметним наставницима и стручном службом, као и са родитељима била је добра.

                                                                                    Е. Милосављевић

5.2.7. Извештај о раду Одељенског већа 7. разреда за школску 2016/2017.

     У августу 2016. формирано је веће седмих разреда са одељенским старешинама:

7-1   Драгана Милићев-Јанковић

7-2   Татјана Ановић

7-3   Татјана Стојковић

7-4   Благоје Копривица

            За руководиоца већа седмих разреда изабрана је Татјана Стојковић.

            Веће је током школске године одржало пет редовних састанака (на почетку школске године и квартално), уз низ договора и консултација који су организовани по потреби.

            На редовним састанцима анализирани су успех и владање ученика. Договарали смо се о побољшању квалитета рада са ученицима, изрицању васпитних мера и планирању активности.

            Сарадња са родитељима спроведена је кроз пет редовних родитељских састанака и већи број индивидуалних разговора. Чланови већа ову сарадњу оцењују као средње успешну.

            Веће седмих разреда сарађивало је и са предметним наставницима, нарочито у организацији наставе, планирања контролних и писмених задатака, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности.

            Успешна сарадња је остварена и са директором и управом школе, Саветом родитеља и осталим радницима школе.

            Психолошко-педагошка служба је помогла у раду већа, нарочито око оних ученика који су показали слабије напредовање. Кроз консултације добили су смернице како да унапреде свој рад. Такође су дали и велики допринос раду са ученицима који недовољно поштују правила понашања у школи.

            Сарадња са здрвственим институцијама спроведена је кроз систематски преглед ученика, очни преглед и предавања која је Центар за превенцију одржао у школи на актуелне теме.

            Одељенске старешине одржале су по 37 часова ЧОС-а на којима су обухваћене следеће теме: понашање у школи и ван ње, сарадња, другарство и солидарност, празници, учење и организација слободног времена,увод у тему професионалне оријентације која нас очекује у осмом разреду.

            Ученици седмог разреда успешно су учествовали на свим нивоима такмичења.

            Ученици су такође учествовали на манифестацијама у оквиру школе, као што су Дан бундеве, Дан Светог Саве, Дан планете Земље и Дан школе.

           У првом полугодишту организован је полудневни излет до Београда, где смо посетили  музеј Афричке уметности и музеј "25.мај"

            Овим је план већа за школску 2016/17. годину у потпуности реализован.

5.2.8. Извештај о раду Одељенског већа 8. разреда за школску 2016/2017.

            Веће је пратило рад и напредовање ученика у сталним консултацијама. Одржано је пет седница Одељењског већа, на почетку школске године и на крају сваког квартала на којима је анализиран успех и напредовање ученика,  сваки  одељењски старешина  одржао је по пет родитељских састанака и велики број индивидуалних разговора са родитељима ученика.

Организовано је и спроведено учешће ученика 8. разреда у следећим манифестацијама:

-           Обележавању Дана бундеве

-          Посети Сајму науке и Сајму књига

-          Посетама изложбама  и гледању позоришних представа

-          Веће је учествовало у организовању других школских манифестација

-          Пратило, организовало  и спроводило припремну наставу за завршни испит

-          Учествовало и спроводило активности око завршног испита

-          Радило на професионалној оријентацији ученика

Одељењско веће је, такође, пратило  остваривање наставног плана и програма,  допунске, додатне и припремне наставе,  разредних и поправних испита и решавало текућа питања везана за наставни процес и ваннаставне активности, пратило учешће ученика на такмичењима кроз сталне  консултације,  сарадњу са родитељима и педагошком службом школе.

Председник одељенског већа, Зорица  Аћамовић

                                         

5.3. СТРУЧНА  ВЕЋА

            У школи је радило осам стручних већа. Стручна већа су радила у складу са својим плановима и програмима.

            Руководиоци Стручних већа су били:                              

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Ивана Бикар
2. Математика Татјана Стојковић
3. Физика и ТИО Дарко Кнежевић
4. Биологија и хемија Весна Хлавати Ширка
5. Историја и географија Биљана Крстин
6. Страни језици Драгана Милићев
7. Веће вештина Благоје Копривица
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

            У оквиру својих састанака бавили су се следећим питањима:

 • планирањем и припремањем наставног рада
 • корелацијом наставних садржаја сродних предмета
 • избором ученика за додатну и допунску наставу као и секције сло­бод­них ак­тивности
 • припремама  за такмичење ученика
 • уједначавање критеријума оцењивања
 • оптерећеношћу ученика домаћим задацима
 • избором уџбеника

            У оквиру предагошко-инструктивног рада са руководиоцима стручних већа вршено је информисање наставника и упућивање на стручну литературу као и сарадња педагога и психолога са појединим већима, пре свега око вођења педагошке документације, око проблема додатне наставе и модела дневног припре­мања за наставу.

Руководиоци стручних већа воде записнике о својим састанцима у посебним свескама.

 

5.3.1. Извештај о раду Стручног већа за предмет  српски језик у школској 2016/2017. години

Чланови Актива српског језика су:                                                                                      

Емилија Милосављевић,  професорка                                                                                                                                                                                                            

Драгица Дулејан Стојковић,  професорка                                                                                                        

Ивана Бикар,  професорка

Председник Актива за ову школску годину је Ивана  Бикар.

 Актив је у овој школској години одржао шест састанака.

ЗАКЉУЧЦИ:

 1. Усвојен и остварен план и програм рада Актива који подразумевa:

 • поделу одељења и слободних активности,
 • израду и реализацију наставних планова,
 • опремање кабинета,
 • организовање, извођење и анализу реализације допунске и додатне
 • наставе,
 • планирање писмених и контролних задатака,
 • консултовање око уједначавања критеријума оцењивања,
 • договор око стручног усавршавања,
 • анализу успеха ученика,
 • тестирање и припремање ученика за такмичење,као и анализу успеха                                                                         
 • ученика на такмичењима,
 • припрему ученика за завршни испит,као и организовање       
 • пробног завршног испита,
 • анализу рада Актива,као и договор око поделе задужења за наредну
 • школску годину

2. Организована посета Сајму књига

3. Обележен Дан бундеве, 28. октобра 2016. Ученици од 1. до 8. разреда донели су разне радове, направљене од бундеве и маскирали се у симболе јесени, а неки родитељи направили пите и колаче од бундеве. Традиционална шетња организована је у кварту око школе.

4. Обележена школска слава Свети Сава, 27. 1.2017. Ученици нижих разреда извели су рецитал, а ученици виших говорили су о животу и делима Светог Саве.

5. Одржано школско такмичење из српског језика и Књижевне олимпијаде, 9. и 10. фебруара 2017.         

6. Одржано школско такмичење у рецитовању, 16. марта 2017.

7. Обележен Дан школе, од 22. до 26. маја 2017. -  посетом гробу проте Васе Живковића, разноразним активностима, као што су турнир у фудбалу, приредба нижих и виших разреда, предавањем психолога за осме разреде, подељене књиге награђеним ученицима.                                                                                

8. Oдржан пробни завршни испит, српски језик 7. априла, а математика и комбиновани тест 8. априла 2017.

9. Ученице Милена Шушњар - VII4, 3.место на општинском нивоу, 2.на регионалном и остварила могућност да оде на Републичко такмичење и Ања Атанацков - VII2, 3.место на општинском нивоу и 3.на регионалном на Књижевној олимпијади , а Тара Винчић - V2 освојила је прва места и на општинском и на регионалном нивоу на такмичењу из језика (ментор Драгица Дулејан Стојковић).  

10. Ученица Милица Самуилов - VI3 написала је кратку причу ”Невероватна авантура”, која је објављена у Зборнику кратких прича, Српска кућа, Пожаревац и тиме остварила награду на регионалном нивоу (ментор Емилија Милосављевић).

11.На данима проте Васе, 3. јуна 2017. учестовале Елена Грубић и Уна Димковић, обе из V3 рецитовале песме Васе Живковића (ментор Ивана Бикар), а Милица Самуилов – VI3, прочитала је своју причу. 

12. Одражана допунска, додатна и припремна настава према плану и програму.

13. Расподела секцијa: Емилија Милосављевић,  литерарна секција, Драгица Дулејан Стојковић водила је рецитаторску секцију и Ивана Бикар била је задужена за драмску секцију. Актив се договорио да за следећу школску годину председник буде Драгица Дулејан Стојковић.                                                                            

                                                                              Ивана Бикар                                 

5.3.2. Извештај о раду Стручног већа за предмет -  математика у школској 2016/2017. години

 1. Укупно је одржано 8 састанака, а записници су у свесци записника 

Стручног актива математике

 1. Активности хронолошки:

-          евидентирање састава актива, подела и избор председника актива у 2016/2017.

-          ученици 6.р и 8.р су тестирани у септембру по налогу министарства, иницијални тест који је минстарство послало . Уценици су тест радили 45 минута

-          ученици су били  претплаћени на Математички лист, и активно користили ту литературу у припремању за такмичења

-          насатвници нису учествовали на републичком семинару у Београду због тешке финансијске ситуације. У овој школској години нисмо остварили ни један једини бод.

-          ученици 7.р и 8.р посетили Фестивал науке у организацији стручног актива физике и математике

-          у јануару одржано Школско такмичење, укупно се 8 ученика пласирало на Општинско такмичење

-          на Општинском такмичењу постигнути слдећи резултати:  5.разред Алекса Ђурђевић похвала, 7.разред Лука  Трајковић трећа награда, 8.разред Никола Цинцовић трећа награда; и ови ученици су пласирали се на Окружно такмичење.

-          у марту у школи одржано такмичење „Мислиша“ велики број 113 ученика се такмичио од 2. до 8.разреда

-          последње суботе марта  одржано је  Окружно такмичење у Панчеву.  Никола Цинцовић 8.р  освојио је 2. награду и пласирао се на Републичко такмичење, док је ученик  Лука Трајковић из 7.разреда добио похвалу

-          Ученици 8.р су 6.и 7.4.2017. радили  пробни Матурски испит (математика, српски језик и комбиновани тест) по налогу министраства

-          редовно су одржавани часови додатне, допунске, припреме за такмичења, и завршни испит (евиденција долазака ученика се води у дневницима који су за то и предвиђени)

-          у прегледању радова завршног испита  из математике учествовала је  Биљана Дубаић- Стојаков (ОШ „Бранко Радичевић“) док је Татјана Стојковић била у школској комисији

-          ученици осмог разреда су постигли добар резултат на завршном испиту просек поена је 11,82

                -   предлог поделе за наредну  школску годину је предат директорки

Чланови актива:

                          Биљана Дубаић Стојаков 

                          Татјана Стојковић

                          Невена  Граовац

 

5.3.4. Извештај о раду стручног већа биологије и хемије у школској 2016/2017. години

     Чланови актива су:

 1. Миловановић Радојка, наставница биологије
 2. Весна Хлавати Ширка, наставница билогије, Председник Актива
 3. Костић Живана, наставница хемије и биологије

ЗАКЉУЧЦИ:

 1. остварен план и програм рада Актива који подразумева:

-          израду и реализацију наставних планова

-          организовање и извођење допунске, додатне наставе и припремне наставе

-          уједначавање критеријума оцењивања

-          стручно усавршавање

-          припремање ученика за такмичења и успешно учествовање у истом

 1. Одржано школско такмичење из биологије 30.01.2017.год.
 2. Одржано општинско такмичење 05.03.2017.год.
 3. Одржано општинско такмичење из хемије 20.05.2017.г.
 4. Обележен Дан планете Земље
 5. Одржана целогодишња акција Чепом до осмеха

Руководилац Актива, Весна Хлавати Ширка

5.3.5. Извештај о раду стручног већа историје и географије у школској 2016/2017. години

       РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

 1. Септембар 2016.

Актив већа И/Г одржан 23. септембра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар , проф. географије Биљана Крстин и проф. географије Гордана Станковић

Професорка историје предаје V- 1,2,3,4, VI-1,2,3,4 VII-1,2,3,4  VIII-1,2,3  и разредни старешина је VI-3

Професорка географије Биљана Крстин предаје  VI-1,2,3,4 VII-1,,3,4,  VIII -1,2,3 И разредни старешина је VIII 2

Професорна географије Гордана Станковић предаје V -1,2,2,4, и VII-2

Уџбеници који ће се користити ове школске године су од истих издавача као и предходне, Историја Фреска а  ,БигзГ и Завод , Географија Логос  .

Тражили да нам се купе  зидне карте за географију карта Африке и обе Америке а за историју  5. Разред –Грчка и Рим. 6- Насељавање Словена на Балканско полуострво

Ученике смо обавестиле о распореду и динамици  рада  часова консултације (допунска и додатна настава) као иприпремна настава за осмаке. Сатница је видно окачена на огласној табли у учионици И/Г.

Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

 1. Октобар 2016.

Актив већа И/Г одржан 27. октобра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић

Ученици који имају потешкоћа у раду  (ИОП) упућени су на допунску наставу која се редовно реализује  у учионици И/Г

Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

       3.   Новембар 2016.

              Актив већа И/Г одржан 25. новембар са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку

              присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић

              Састанак је имао за циљ да упоредимо постигнућа успеха ученика, као евиденцију долазака ученика   

              на консултације. Критеријуми оцењивања ученика су стандардом дефинисани и налазе се на огласној

               табли  учионице

             Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

 1. Децембар 2016.

       Актив већа И/Г одржан 20. децембра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку

            присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстини Гордана Станковић   

            Све три у настави кристимо савремене методе и облике рада који показују ученикову креативност

           Часови су урађену у Power point  презентацији или са кратким видео записима,  радимо чак и

            експерименте-симулације вулканске активности,  набирање и раседање литосферних плоча, ширење

           свемиура. А из историје је представник из Бигза одржала презентацију у power pointu о методама

         и начину коришћења у електронској форми нов уџбеник из 5. Разр.- Бигз

           Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

 1. Јануар 2017.

        Актив већа И/Г одржан 25. јануара са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку

присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстини  Гордана Станковић 

Састанак је имао за циљ да анализира постигнут успех из И/Г током првог полугодишта. Просечне   оцена  из географије и историје налазе се у дневницима свих одељења . Планирана је припремна настава за матуранте  као и  допунске активности са децом која раде по ИОПу

Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

 1. Фебруар 2017.

        Актив већа И/Г одржан 22. фебруара са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку

присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић

Договориле смо се о припремама талентованих ученика за престојећа такмичења.

На школском такмичењу из географије и историје  учештвовало је осам ученила из седмог и пет из осмог разреда , које је одржано 18. фебруара. За даље општинско такмичење из географије пласирали су се три ученика из. седмог разред: Сердар Стефан, Чанковић Лука и Бића Валентина. У осмом разреду из историје се за општинско такмиченње пласирао Никола Вељковић и Ања Цветковић. Из 6. Милица Самуилов Они ће у марту представљати нашу школу на општинском такмиченју из географијеи историје. ментори су Наташа челар и  Биљана Крстин

Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

 1. Март 2017.

У ОШ „Бранко Радичевић“ у Панчеву одржано је општинско такмичење из географије . Сердар Стефан, Чакновић Лука и Бића Валентина освојили су 2. место и  пласирали се за окружно такмичење. У ОШ „Братство Јединство“ одржано је 5. Марта  општинско такмиченје из историје Никола Велјковић је освојио 2. место и пласирао се даље.

записничар Биљана Крстин

 1. АПРИЛ- МАЈ 2017.

 Актив већа И/Г одржан 26. маја са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку      присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић.Нашем већу придружила се колегиница историје Обранов Маја која предаје 8/1, 6/4 и 6/1.   

        У складу са темом: Анализа реализације плана и програма, увођење нових елемената у рад у складу

       са потребама ученика и наставника, договориле смо се да кроз индивидуалне планове и индивидуализацију планова као и на часовима допунске и додатне наставе ученике мотивишемо у даљем раду, на тај начин што цемо им поједноставити наставне јединице њиховим психосоматским могућностима.

У априлу је одржано окружно такмичење из географије. Ученици Сердар Стефан и Бића Валентина освојили су треће место док  је Лука Чанковић други. Из историје ученик Вељковић Никола освојио је четврто место. Такмичење је одржано 23. Априла у ОШ ``Ђура Јакшић`` . Ментори су проф. географије Крстин Биљана и проф. историје Наташа Челар

22. априла обележили смо Међународни дан планете Земље као и дан сећанја на жртве Јасеновца.

9. маја обелезили смо Дан победе над фашизмом

Записничар , председник актива историје и географије Крстин Биљана

 1. ЈУНИ месец 2017.

Актив већа И/Г одржан 9.. јуна са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку      присуствовале проф. историја Наташа Челар и Маја Обранов и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић

теме овог састанка су:

           Анализа рада стручног актива током године.

          Подела задужења у оквиру актива за нову школску годину.

          Доношење новог плана рада стручног већа за историју и географију

         Усагласиле смо се да је план и програм у подпуности реализован, о чему говоре резултати на такмичењима и активности ученика и наставника актива на разним пољима.

У циљу унапређења наставе тражиле смо видео бим и лап топ.

председник актива историје и географије Крстин Биљана

5.3.6. Извештај о раду Стручног већа за стране  језике у школској 2016/2017. години

            Актив страних језика, у даљем тексту АСЈ, одржао је у току школске 2016/17. године четири званична састанка забележена у предвидјеној свесци/дневнику састанака, али и прегршт незваничних, консултативних састанака на којима су разматране многе идеје, размењена искуства и савети.

            АСЈ чине наставници енглеског језика: Зорица Аћамовић, проф., Драгана Милићев Јанковић, проф., Слободан Стамболић, проф., те професори француског и шпанског језика Биљана Јелић, проф. и Татјана Ановић,проф.

            На почетку школске 2016/17 године одржан је састанак на коме су усвојени закључци са претходног састанка, усвојени планови и програми рада за текућу школску годину, планови редовне, допунске и додатне наставе (припреме за такмичење), потврдјена подела и избор уџбеника, направљен распоред коришћења кабинета, план контролних и писмених задатака и предложен план могућег стручног усавршавања.

            На другом састанку одржаном пред сам крај другог полугодишта чланови актива су разменили искуства из првог полугодишта са посебним освртом на постигнуте резултате ученика у овом периоду. Све планиране активности су спроведене, размењени су материјали за припреме и сачињавање контролних задатака, направљен је план рада и садржаја на допунској настави преко зимског распуста уколико  буде потребно држати исту ученицима који су слабије напредовали у току првог полугодишта.

            Трећи састанак одржан у априлу месецу је прошао у размени искустава са одржаних такмичења.  Традиционално су општинско и окружно такмичење у познавању страних језика одржани у нашој школи. На општинском такмичењу 25.02.2017. ученица Уна Дедеић је под менторством проф. Татјане Ановић освојила друго место. На тесту за енглески језик поткрале су се многобројне грешке, задаци нису били прилагодјени градиву те су наставници енглеског језика општине Панчево послали заједнички протест Министарству просвете и Друштву страних језика (као и многе колеге у Србији) што је резултирало директним проласком учесника такмичења енглеског језика са општинског на окружни ниво такмичења. Окружно такмичење је, такодје, одржано у нашој школи 25.03.2017. а наши ученици су постигли одличне резултате:

Уна Дедеић , шпански језик - проф. Татјана Ановић 1. место

Наталија Митровић, енглески језик 2.место

Алекса Бркић, енглески језик 2.место

Божидар Туцић, енглески језик 3. место , сво троје ученика под менторством проф. Зорице Аћамовић. 

            На четвртом састанку одржаном 20.06.2017. године извршена је рекапитулација оствареног. Честитано колегиници Татјани Ановић чија је ученица освојил 2.место на републичком такмичењу одржаном у Борчи. Размењени су материјали и удзбеници, планови и програми, предложено која наставна средства треба набавити за нормално спроводјење наставе следеће године. Још једном указано на потребу решења простора тј изналажења још једне учионице за страни језик.

            За председника актива страних језика за школску 2017/18. годину изабрана је колегиница Биљана Јелић, проф.француског језика.

У име чланова АСЈ, Извештај поднео Слободан Стамболић, проф. 

  5.3.8. Извештај о раду Већа учитеља за школску 2016/ 2017. годину

Време реализације

                                   Активност

Август

-       Изaбрaн је председник Актива учитеља Драгана Филиповић

-       Донет је годишњи програма рада

-       Договорено је да се Актив састаје једном месечно, а по потреби и чешће

-       Усаглашене су форме и садржаји месечних оперативних планова васпитно образовног рада за обавезне и изборне предмете

-       Договорили смо се око уношења општих стандарда у наставне планове и дневне припреме

-       Саставили смо и предали листу за набавку  неопходних наставних средстава и дидактичког материјала

-       Договорено је ко ће које учионице користити

-       Одржана је приредба за пријем првака

-       Договорено је да пратимо и убудуће семинаре за стручно усавршавање   учитеља и похађамо их

-       Настављена је дугогодишња сарадња са Учитељским Панчевачким друштвом

Септембар

-       Усвојен је годишњи  програма рада Актива учитеља

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Израђене су табеле за праћење напредовања ученика

-       Одабрана је дечија штампа „Национална географија

            “Витез “,  „ Школарка “

-       Организована је школа у природи  и једнодневне екскурзије са програмом обиласка

-       Уређене су учионице заједно са ученицима и родитељима

-       Активно смо учествовали у пројектима  школских тимова

Октобар

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Учествовали смо у реализацији пројекта Учитељског панчевачког друштва у спортским такмичењима Игре без граница у школском дворишту и освојили четврто место.

-       Обележена је Дечије недеља од 4. до 8. октобра различитим активностима ученика

-       Одржана је обука пливања за ученике других разреда

-       Организоване су активности у оквиру манифестације „Дани бундева“

-       Извршена је анализа напредовања ученика са тешкоћама

Новембар

-       Израђени су месечни оперативни  планови рада

-       Разматрани су  предлози Одељенских већа за побољшање резултата васпитно образовног рада у другом тромесечју

-       Извештај о учешћу у пројекту Учитељског панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно

Децембар

-       Извршена је анализа успешности реализације планираних активности за новембар

-        Израђени су месечни планови рада

-       Организована је  Новогодишња забавa за ученике

-       Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају другог класификационог периода

-       Релализован је пројекат из области спорта и уметности „Када се воли распуст у школи“ уз подршку Покраинског секретаријата за спорт

Јануар

-        Израђени су оперативни планови рада

-       Учествовали смо у прослави школске славе , посвећене Светом Сави

-       Извршен је договор о начину коришћења спортских реквизита за наставу Физичког васпитања за млађе разреде

Фебруар

-       Иивршена је анализа успешности реализације планираних активности за јануар

-       Анализа оперативних планова рада

Март

-       Обављен је договор око израде оперативних планова рада

-       Ученици трећих и четвртих разреда су учествовали на математичком  такмичењу

-       Пружена је подршка учитељима око израде индивидуалних образовних планова за децу са потешкоћама

-       Укључивали смо се у рад школских тимова у оквиру планираних пројеката

Април

-       Присуствовали смо промоцији уџбеника

-       Израђени су месечни оперативни планови рада за мај

-       Извршена је анализа напредовања ученика са тешкоћама у складу са индивидуалним планом и дате су  сугестије за наредни период

-       Обележен је  „Дана планете земље“ 22. априла у холу школе

Мај

-       Извршен је договор око израде оперативних планова рада за јун

-       Израђени су  јединствени тестови за систематизацију наставног градива по разредима

-       Уједначени су критеријуми оцењивања

-       Организовали смо радионице за ученике, где су ученици прошли кроз четири радионице различите у току једног дана и учествовали  активно у нјима, као и у приредби  за Дан школе

Јун

-       Анализирали смо  остварене резултате увођења иновација у наставу

-        Анализирали смо рад Актива учитеља у текућој школској години у циљу напредовања , праћења и увођења иновација у васпитно образовни рад учитеља

-       Договорили смо се да упутимо захтев Министарству просвете да нам одобри још једну групу боравка.

 

 5.4. СТРУЧНИ АКТИВИ

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Време

 

Реализоване активности

 

Носиоци активности

 

Начин праћења

 

Август

- израђен нацрт годишњег програма рада

- прикупљени годишњи и оперативни планови за шк. годину

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Септембар

- реализована израда годишњег програма рада

- извршено усклађивање са ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Октобар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Новембар

- извршено праћење реализације допунске и додатне наставе

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Децембар

 - на крају првог  полугодишта извршена анализа извештаја - наставници, руководиоци актива, тим за  ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јануар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Фебруар

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом - наставници, руководиоци актива, тим за  ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Март

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јун

- на крају школске године извршена анализа извештаја

- Предложене мере за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова
Август -рад на Анексу школског програма за други циклус основног образовања и васпитања -чланови тима, директор школе  

Чланови актива за развој школског програма  за 2016/17. годину, били су:

- Драгана Филиповић, руководилац већа учитеља

- Ивана Бикар, руководилац већа српског језика

- Слободан Стамболић, руководилац већа страних језика

- Благоје Копривица, руководилац већа вештина

- Весна Хлавати Ширка, руководилац већа биологије и хемије

- Татјана Стојковић, руководилац већа матеметике

- Дарко Кнежевић, руководилац већа физике и ТИО

- Биљана Крстин, руководилац већа историје и географије

- Александра Мрдак, педагог

- Маја Марошан Михајловић, психолог

5.4.2. Стучни актив за Школско развојно планирање

Чланови тима:

Слободан Стамболић, координатор тима

Жанијел Шубља,

Биљана Јелић,

Маја Марошан Михајловић, координатор тима

Марија Мишљанов

Александра Мрдак

Јелена Самуилов

Данијела Ђорђев

Илијана Угризовић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2016/2017. ГОДИНЕ

Области промена: Подршка ученицима – Уобласти ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА наше потребе се тичу личног и социјалног развоја ученика. Настава и учење – Уобласти НАСТАВА И УЧЕЊЕ наше потребе су стално усавршавање процеса наставе.

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о избору одговарајућих занимања. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Унапређивање квалитета наставе и активности ученика у процесу учења путем увођења нових облика и метода рада.

У оквиру ових развојних циљева остварени су следећи задаци:

                 Активности / задаци     носиоци активности временска динамика

- коришћени примера из свакодневног живота и повеза са наставним садржајем

- организоване су наставне активности ван школе – амбијентална настава (музеји, парк, Тамиш, Народна башта...)

Учитељи, предметни наставници, директор, ПП служба континуирано током школске године

- коришћење савремених наставних средстава, метода и облика рада, како би се настава учинила интересантнијом

Учитељи, предметни наставници континуирано током школске године

- већа индивидуализација наставе која је помогла ученицима да лакше савладају градиво

Учитељи, предметни наставници континуирано током школске године

Упознавање са занимањима које постоје у школи.

Посете: Музеју, Галерији, Центру за културу

Проширивање знања о занимањима кроз боље упознавање са занимањима родитеља;

Израда састава на тему »Шта желим да будем кад одрастем«?

Упознавање са различитим занимањима кроз наставне садржаје свих наставних предмета који се могу повезати са одређеним занимањим

одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2016/17.

Упознавање са занимањима кроз све наставне предмете четвртог разреда.

»О чему треба водити рачуна приликом избора занимања«? групни рад.

одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2016/17.

Тест интересовања из Водича за избор занимања

Упознавање са програмом рада ПО  анкета: „Коју средњу школу желим да упишем и зашто?“

„Мој аутопортрет“

Упознавање ученика са условима уписа у средње школе

Упознавање са средњим школама Панчева.

Сајам занимања: Презентација средњих школа за заинтересоване ученике.

Психолошка припрема за полагање квалификационог испита

Професионално саветодавни рад са ученицима који се колебајуили су неодлучни у погледу избора средње школе и занимања

одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2016/17.

Евалуација је вршена на основу следећих критеријума:

1. Увид у оперативне планове рада и Дневнике рада

2. Сценарији за часове

3. Извештаји одељенских и стручних већа

4. Разговори са ученицима, наставницима и родитељима

5. Анализа листе жеља и резултата уписа у средњу школу

5.4.3. Стучни тим за инклузивно образовање

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2016/17. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•Анализа састава одељења првог разреда и идентификација ученика којима ће бити потребна подршка

психолог

учитељице првог разреда

септембар

• Сарадња са предшколском установом Дечја радост у циљу упознавања са карактеристикама ученика и ефикасних васпитно-образовних поступака у досадашњем раду са њима

васпитачице

учитељице првог разреда

чланови тима

септембар

•Упознавање Одељенског већа петих разреда са специфичностима ученика којима је потребна додатна подршка и који су напредовали по ИОП-у

чланови тима

психолог

септембар

• Израда предлога и аргументација за ученике који треба да буду упућени на ИРК

чланови тима

одељенске старешине

септембар

октобар

• Доношење концепта плана за израду ИОП-а

чланови тима

чланови стручних већа

одељенске старешине

септембар

октобар

• Осмишљавање партиципације родитеља у интересу адекватног образовања деце којој је потребна подршка

чланови тима

током школске године

• Састанци ИОП тимова за два ученика првог разреда у циљу израде педагошког профила и плана активности за ИОП - 2

родитељи

учитељице

васпитачице

психолог

чланови тима

21. октобар

и 3. новембар

2015.

• Умрежавање и сарадња школе са Специјалном школом, договор о обухвату ученика и врсти подршке за шест ученика

чланови тима

 учитељице

одељенске старешине

дефектолог

септембар

октобар

• Анализа броја ученика по одељењима за које је потребна подршка у учењу и израда планова  индивидуализације за 35 ученика

чланови тима

одељенске старешине

предметни наставници

одељенска већа

новембар

• Реализација пројекта Учитељког панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно на родитељским састанцима у три одељења млађих разреда у циљу промоције различитости и инклузивног образовања

одељенске старешине

чланови тима

новембар

децембар

• Сарадња са ИРК у циљу остваривања оптималне подршке за ученике

чланови тима

током школске године

• Креирање и размена наставних материјала за рад са ученицима који напредују у складу са ИОП-ом

наставници

чланови тима

током школске године

• Упознавање чланова Педагошког колегијума са карактеристикама ИОП-а како би их усвојили

чланови тима

током школске године

• Анализа потешкоћа у реализацији ИОП-а за појединачне ученике и давање подршке и смерница наставницима за рад са њима

чланови тима

током школске године

• Реализација пројекта Учитељког панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно, припрема и учествовање ученика на фестивалу дечјих позоришних представа које промовишу толеранцију и инклузију

учитељице

април

мај

• Праћење и анализа напредовања ученика који се образују у складу са плановима индивидуализације, ИОП – 1 и ИОП – 2

чланови тима

одељенске старешине

током школске године

Напомена: састанцима Стручног тима за инклузивно образовање су присуствовали и наставници који нису именовани за чланови, али који су проценили да су им знања и сугестије чланова корисни за даљи рад са ученицима и њиховим родитељима.

Координатор СТИО, Гордана Јосимов

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ И ВРШЊАЧКОГ ТИМА ШКОЛЕ

Чланови тима за 2016/17. били су:

1.  Ивана Бикар

2. Снежана Живановић

3. Невена Дашић

4. Драгица Дулејан

5. Славко Макара

6. Маја Марошан Михајловић

7. Марија Мишљанов (координатор до 8. 1. 2017.)

8. Александра Мрдак (координатор од 8. 1. 2017.)

9. Данијела Ђорђев (од 8. 1. 2017.)

 

   Време

     

               Активности

   

          Носиоци активности

 

октобар

    2016.

 

-Избор нових чланова за Вршњачки тим

-Састанак и конституисање Вршњачког тима и избор наставника координатора за ВТ

      -   одељенске старешине, ПП служба

-          ПП служба

-          координатор за ВТ

 

новембар

2016.

-Ревизија одељенских и школских правила

-          Одељенске старешине

-          Вршњачки тим

      -     ПП служба

 

током школске године

-Рад на решавању проблема из „Кутије поверења“ и редовно ажурирање табле Вршњачког тима у холу школе

-          ВТ

-          координатори за ВТ

-          Тим за заштиту деце

 

 Децембар- април 2017.

- Имплементација превентивних предавања и радионица о дигиталном насиљу и трговини људима са ученицима од 3. до 8. разреда и родитељима и сарадња са Црвеним Крстом

   - ПП служба

   - Црвени Крст Панчева

  

током школске године

-Сарадња са надлежним институцијама (Центар за социјални рад, полиција и Школски диспанзер- психолог) у циљу помоћи  ученицима са проблемима у понашању

     - Тим за заштиту деце

 мај 2017.

- Организовање спортских фер-плеј турнира између ученика, поводом Дана школе

    

      -  Тим за заштиту деце

-          ВТ

-          Наставници физичког васпитања

 

 

Током   школске      године

 

- Превенција и конструктивно решавање проблема везаних за насиље - пано за одговоре ВТ у холу школе

- Континуирано  евидентирање случајева насиља у школи, коришћење Евиденционог листа за пријаву насилних ситуација у школи од стране Стручне службе, одељенских старешина и предметних наставника

-          Координатори  ВТ

-          ВТ

-          Наставници

-          Стручна служба

            Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања састао се током школске 2016/17. године четири пута и на састанцима је најпре усвојен извештај за претходну школску годину, као и план за текућу годину. Констатовано је да је важно појачати превентивни васпитни рад у Школи и да је у том смислу редовно и квалитетно одржавање часова одељенског старешине од непроцењивог значаја. Чланови тима су се, даље, подсетили садржаја Општег и Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Координаторка је сваком члану поделила материјал са power point презентацијама, које садрже најважније ставке ових протокола. Истакнут је значај вођења евиденције наставника о владању ученика. Такође, на састанцима је разматрано и Стручно упутство за подршку образовно- васпитним установама за заштиту ученика и ученица од дигиталног насиља, као и начин имплементације програма превенције трговине људима. Координаторка је прошле школске године направила презентацију, коју је презентовала Наставничком већу, као и презентацију за ученике 7. разреда, којима су пуштени и филмови на тему дигиталног насиља, о којима су касније ученици имали прилику да дискутују и критички се осврну на употребу технологије данас. Педагошко- психолошка служба је такође организовала посете предавањима ученика 7. и 8. разреда о превенцији дигиталног насиља у простору Дома омладине Панчева, где су, између осталог, ученици имали прилику да чују искуства МУПа Србије, као и предаваче Фондације „Тијана Јурић“. Ученици 6. Разреда присуствовали су манифестацији Дана волонтера у октобру месецу. Такође, у октобру је одржано предавање волонтера Црвеног Крста Панчева за ученике 3. разреда на тему превенције трговине људима.

            На састанцима Тима је констатовано да је наша школа успела до сада да оствари висок ниво безбедности, али да морају и даље и континуирано да се спроводе активности којима се спречава сваки вид насиља, нарочито вршњачког. Такође, континуирано је праћено понашање ученика, који су испољавали непримерена понашања. Највећа пажња је посвећена праћењу и појачаном васпитном раду са учеником 5. разреда,  који је раније  имао врло непримерене агресивне реакције и према ученицима и према запосленима. Овај проблем ученик има од 1. разреда са којим је константно појачан васпитни рад и у више наврата су биле укључене друге институције. Школа је претходне школске године предузела све неопходне мере и кораке из своје надлежности. Током ове школске године ученик је поправио своје понашање, најпре захваљујући напорима и искуству одељенског старешине, која је успела да постави границе према ученику. Такође, ученик је променио окружење, јер је понављао 5. разред и имао је додатни мотив да се боље уклопи у нову средину. Сарадња одељенског старешине са мајком ученика је такође побољшана. Ученик и мајка имају осећај веће уважености и правичности у односу са одељеским старешином, иако и даље минимизирају проблем, пројектују и испољавају старе обрасце понашања, само у мањој мери. Ученик је и даље вербално, а често и физички агресиван према вршњацима, али одељенски старешина успева уз помоћ ПП службе да такве проблеме решава. Такође, овај ученик је често у конфликту са другим учеником истог разреда, који има сличне обрасце понашања, само што је више вербално агресиван. Оба ученика се често осећају одбачено од стране вршњака, али не мењају своје маладаптивне обрасце понашања, већ пројектују проблем на друге. Мајке обојице ученика минимизирају проблем. У децембру 2016. године вођен је дисциплински поступак против ученица 8. разреда, које су користиле мобилне телефоне и тиме угрозиле достојанство наставника школе. Ученице су се покајале, обављени су и индивидуални разговори са њима и њиховим родитељима. До краја школске године нису испољиле слично понашање. Такође, разговарано је и о случајевима крађе мобилнх телефона од стране ученика 3. разреда, о чему су биле обавештене надлежне институције. Овај ученик се такође покајао због свог поступка, појачан је васпитни рад и даље се прати његово понашање. На крају, контактиран је Центар за социјални рад поводом ученице 2. разреда, која такође испољава неприлагођено понашање, а основано се сумња и на занемаривање у породици. Родитељу ученице је више пута указивано на проблем у понашању ученице и упућивана је на Развојно саветовалиште. Није добијена повратна информација.

            Вршњачки тим школе се повремено састајао и разматрао могућа решења за проблеме из „Кутије поверења“. Такође, чланови тима су у сарадњи са координаторком тима уређивали зидне новине које се налазе у холу школе и доступне су свим ученицима. Сваки члан је имао одређено задужење везано за уређење једне од рубрика (Најчитанија књига месеца; Спортски кутак, који уређује наставник физичког васпитања, Благоје Копривица; Интервју са наставницима; Анкете за ученике; Друг/ другарица месеца; Акција/ гест месеца; одговори на питања из Кутије поверења...). Наставница српског језика, Ивана Бикар, спремала је заинтересоване ученике током школске године за Форум театар. Такође, ПП служба је континуирано радила на спречавању и сузбијању вршњачког насиља у школи саветодавним радом, о чему постоји посебна евиденција.

5.4.5.   Тим за самовредновање

Чланови Тима за самовредновање су:

1. Марија Мишљанов (координатор)

2. Маја Марошан Михајловић

3. Александра Мрдак

4. Татјана Стојковић

5. Славица Ђорђевић

6. Биљана Дубаић Стојаков

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

            У школској 2016/2017. години самовреднована је кључна област  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА, а на основу показатеља:

 • Структура и садржај Школског програма
 • Структура и садржај Годишњег програма рада

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања            

Технике Инструменти
Интервјуисање

Индивидуални  разговори са
члановима Стручног актива за развој школског програма

Посматрање Чек листе
Анализирање документације

Школски програм рада, Годишњи план рада школе,

Чек листе, Школски развојни план

Школски програм
Чек листа

ТВРДЊЕ ДА НЕ
Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског програма.  *          
Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма. *  
Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и њихове обавезне и слободне садржаје. *  
Школски програм садржи факултативне наставне предмете и њихове садржаје.   *
Школски програм садржи трајање и основне облике извођења програма. *  
Школски програм садржи фонд часова за сваки разред. *  
Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет. *  
Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма. *  
Школски програм садржи врсте активности у образовно - васпитном раду. *  
Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује факултативни део Школског програма.   *
Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу са могућностима школе.   *
Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма. *  
Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља. *  
Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице. *  
Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе. *  

 
Опис нивоа остварености – ниво 4
 
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје осим факултативних наставних предмета. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе.
  
 
Годишњи програм рада

Чек листа

ТВРДЊЕ ДА НЕ
Годишњи програм рада утврђује време остваривањапрограма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада утврђује место остваривања програма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада утврђује начин остваривања програма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада утврђује носиоце остваривања програма образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада је у складу са развојним планом. *  
Годишњи програм рада је у складу с програмом образовања и васпитања. *  
Годишњи програм рада је оперативан. *  

Ниво остварености - ниво 3


Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања. На прецизан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања.

Акциони план
 

Активност Циљ Носиоци активности Временска динамика Начин праћења реализације
Написати планове рада секција(хор, драмска секција, рецитаторска секција и сл.)

Прегледније и потпуније   

сагледавање активности секција

Предметни наставници,
педагог
До реализације Акционог плана доћи ће приликом израде новог Школског програма рада, школске  2018/19. Чланови Стручног актива за развој  школског програма

 
 

 

5.5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

            Продужени боравак је почео са радом  03.09.2016 . године, када се формирала група која ће похађати боравак  и трајао је до краја школске године, тачније до 13.6.2017. године. На време је прикупљена сва потребна документација.

            Рад у продуженом боравку је организован пре или после редовне наставе у зависности од смене када ученици иду у школу. Пре наставе деца су била у боравку од 8.00 до 13.30 часова а после наставе од 10.30 до 16.00 часова.

            Свакодневни рад са децом одвијао се кроз израду домаћих задатака, утврђивање наставних садржаја, проверу усвојености градива и вежбање. Слободно време су деца проводила или у просторији продуженог боравка или на школском игралишту. У просторији деца су играла разне друштвене игре, бавила се цртањем и прављењем различитих паноа, новогодишњих и ускршњих украса, честитки за 8. Март, као и пригодних рођенданских честитки. На школском игралишту деца су се играла разних игара са лоптом, прескакала су вијаче, играла се са обручима, школице, јуре итд.

            Сав рад који је организован у продуженом боравку био је у циљу стицања радних, културних и хигијенских навика, као и одређених правила понашања у учионици, трпезарији и школском дворишту.

            У циљу унапређења рада, остварена је добра сарадња са учитељима и педагогом школе. Кроз индивидуалне посете и разговоре постигнута је и сарадња са родитељима.

            Сви васпитно-образовни циљеви и задаци предвиђени годишњим планом рада су у потпуности остварени.

            Рад у продуженом боравку школске 2016/17. је организовала је професор разредне наставе, Марија Маринковић.

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

6.1.РАД ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ

6.1.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Школски психолог је у школској 2016/2017. години обављала следеће послове:

   1. Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2015/2016. годину
 • учествовала у изради програма рада школе за школску 2017/2018. годину
 • учествовла у изради програма стручног усавршавања наставника
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • састављала годишњи и месечне планове рада психолога
 • учествовала у организовању васпитног рада
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад
 • учествовала у процесу праћења рада наставника
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученика)
 • организовала сарадњу са Заводом за јавно здравље и средњим школама  Панчева, временски артикулишући  гостовања и презентације
 • учествовала у припреми педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и смена, подели одељенског старешинства, организовању васпитног рада и друго

  2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада
 • у  предузимању мера за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу
 • стручних актива, нарочито питања везана за избор наставника за рад са појединим категоријама ученика
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем, као и њиховој реализацији
 •  помагала одељенским старешинама у проналажењу начина за превазилажење проблема у одељенској заједници
 • континуирано пратила и анализирала напредовање ученика у наставном процесу путем тромесечних извештаја наставника који су анализирани на седницама разредних и наставничког већа  
 • на часовима пратила употребу и заступљеност наставних средстава као и методе стимулације  и технике ненасилне комуникације у раду са ученицима

3. Рад са ученицима:

 • индивидуално је психолог радила  пре свега  тестирање за упис у први разред, тестирања способности према захтеву старешине или родитеља најчешће ученика који раде по посебном програму смањеног обима и захтева.
 • индивидуални разговори са ученицима који су самоиницијативно долазили по савет или на консултацију у вези проблема које не могу сами да реше
 • индивидуални разговори са недисциплинованим ученицима по сугестији наставника
 • идентификовање ученика који су васпитно, здравстврено као и едукативно занемарени, те узимање података од њих и заштита ове групе деце кроз сарадњу са дечијим диспанзером и службама центра за социјални рад
 • сарађивала са одељенским заједницама од четвртог до осмог разреда и то радећи најчешће на превазилажењу конфликтних ситуација ученик-ученик, ученик-наставник и сагледавању групне динамике.У том циљу су се релизовалерадионице са темом уважавања различитости инеговања толеранције
 • са мањим групама ученика који су се навикли да долазе самоиницијативно најчешће су се решавали текући конфликти и сукоби.Тада су у рад укључивани и ОС како би се тимски помогло ученицима
 • организовала часове превентивне едукације у сарадњи са стручним тимом Завода за јавно здравље.На савремен начин путем средстава АВ комуникације ученицима су представљене болести зависности као и обрада тема хигијене, пубертета и физичког сазревања.Тако је од петог до осмог разреда у свим одељењима одржано укупно 28 часова. Овај обиман посао психолог и педагог не би могле да реализују, да колеге одељењске старешине и предметни наставницинисубилимаксимално предусретљиви кад је требало прилагодити распоред часова.
 • пратила мотивацију за рад и учење код појединих ученика, развој и напредовање личности ученика и усклађеност програмских захтева са индивидуалним могућностима ученика
 • пратила успех и напредовање ученика у настави и ваннаставним активностима, идентификовао ученике којима је потребан корективан рад и организовао образовно-васпитни рад са њима, пратио рад слободних активности, учествовао у организацији психолошко-педагошког и здравствено-превентивног образовања ученика, обављао инструктивни рад ради рационалне организације рада и учења, припремао предавања из области културе и науке, упознавао ученике са подручјима рада и уписном политиком средњих школа, подстицао ученике на активно понашање према свету рада

4. Сарадња са наставницима:

 • након наведених посета часовимаодржаване су консултације наставник-психолог у вези са посматрањем и анализом часа. Уколико је било примедби и сугестија договарана је још једна посета у наредном месецу на којем часу би се примениле договорене измене.Директору су подношени усмени извештаји и протоколи праћења часова као и записници са консултативних састанака.
 • сарадња са ОС који су се обраћали за помоћ у вези са проблемимапојединих ученика и њихових породица, одвијала се континуирано током целе школске године и у већини случајева, укључивањем родитеља или сарадника са стране
 • Психолог је учествовала у реализацији програма ПО непосредним контактом са ученицима осмих разреда и њиховим старешинама.
 • сарађиваласаодељенскимстарешинама: пружаопомоћуупознавању, подстицањуипраћењусвихкомпоненатаразвојаличностиученика (физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, социјалногипрофесионалног), пружањепомоћиуформирањуивођењуученичкогколектива, откривањеузрокапоремећајапонашањапојединихученикаилигрупаипредузимањеодговарајућихваспитнихмера, праћењеиусклађивањеоптерећеностиучениканаставнимиваннаставнимактивностима (домаћизадаци, тестови, контролнизадаци, такмичењаидр.).
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

5. Сарадња са родитељима

 • индивидуални разговориса родитељима већ при тестирању ученика за први разред
 • индивидуални рад са родитељимау виду саветовања, када се родитељи самоиницијативно обраћају
 • пружањепомоћиродитељимачијадецаимајупроблемеуразвоју, учењуипонашању, оспособљавањеродитељазапружањепомоћидециуусмеравањуњиховогпрофесионалногразвоја, каоиупознавањесаплановимаикритеријумимауписа, педагошко-психолошкообразовањеродитеља
 • по позиву су родитељи долазили на договорне састанке са психологом и директором и то најчешће због неких изгреда или недисциплине њихове деце
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

6. Истраживање и анализа

 • испитивања, проучавања и истраживања
 • прилагођавање планова и програма за основну школу узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика
 • учествовање у утврђивању образовних захтева за поједине категорије ученика
 • откривање узрока заостајања појединих ученика или одељења у школском раду и учењу и преузимање или предлагање одговарајућих мера
 • подстицање мотивације за рад и учење, учествовање у вредновању резултата образовно-васпитног рада и израда критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика
 • остваривање циљева и задатака професионалне оријентације

7.  Рад у стручним органима

 • учествовала у раду стручних органа школе (у решавању актуелних образовно-васпитних проблема, извештавао о резултатима анализа о успеху и дисциплини ученика и о другом образовно-васпитном раду у школи
 • присуствовала свим седницамаодељенских или наставничког већа
 • учествовала у раду стручног тима за ШРП
 • учествовала у раду стручног тима пројекта за самовредновање
 • учествовала у раду стручног тима за инклузивно образовање
 • учешће у раду школске администрације и помоћ директору око подношења годишњег извештаја, те учешће у изради  глобалног плана рада школе
 • учествовала у организацији завршног испита и активности везаних за упис у средњу школу, као координатор

 

8. Сарадња са релевантним институцијама

 • сарадња са друштвеном средином (Центром за социјални рад, МУП-ом, Болницом, Градском управом града Панчева итд.), ради остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада
 • учествовала у раду стручног Актива педагога и психолога
 • пратила стручно усавршавање наставника и приправника
 • водила документацију о свом раду и вршила припремање и планирање за рад са ученицима, наставницима и родитељима
 • сарадња са Предшколском установом „Дечја радост“, Панчево, посебно њиховом стручном службом, у вези саполазницима који стижу у школу „Васа Живковић“
 • сарадња са средњим школама - професорима, директорима и стручном службом, а у вези са презентацијом средњих школа у нашој школи, намењеној ученицима осмог разреда
 • сарадња са Институтом за психолошка истраживања и Друштвом психолога Србије, ради набавке тестова и мерних инструмената потребних за рад психолога
 • сарадња са следећим институцијама: Диспанзер за школску децу, Центар за социјални рад, Полицијска управа Панчево, Диспанзер за ментално здравље, Завод за јавно здравље, Институт за ментално здравље у Београду, Интерресорна комисија града Панчева
 • сарадња са СОШО „Мара Мандић“, Панчево
 • сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.

 

9. Стручно усаврашавање

 • Праћење стручног усвршавања наставника и приправника и рад на сопственом усавршавању

 

10. Вођење документације

 • води се евиденција о разговорима са ученицима, родитељима и наставницима у виду појединачних фолдерау компјутеру
 • досијеи тестираних ученика су ван компјутера у посебним фасциклама
 • постоје појединачни досијеи за  ученика који су показали проблеме у учењу и/или понашању (ван компјутера)
 • постоје посебне фасцикле са материјалима за: сарадњу са ОС и ОЗ, за рад са талентованим ученицима, за рад на ПО, за дописе који су послати или добијени у току године итд, за посете часовима, за седнице у школи(записници)

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ПОЛАЗНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ У ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ“

            У оквиру активности везаних за упис деце у први разред основне школе, стручна служба школе обављала је различите послове:

            Евиденција полазника у први разред трајала је од 01.04. до 30.06., као и у последњој недељи августа. Истовремено је прављен и распоред тестирања стандардизованим тестом ТИП-1, који испитује готовост за полазак у школу. Обухваћена су деца која су рођена 2010. и 2011. године. Евидентирано је укупно 79 деце. Уз наведени тест, родитељи су давали податке о детету путем упитника, као и у току усменог разговора са психологом и педагогом, након тестирања.

            Тестирање полазника извршено је у периоду између 14.04. и 07.07. У последњој недељи августа тестирано је још 5 деце. Од укупног броја деце (79), формирана су  3 одељења, узимајући у обзир пре свега резултате теста, а затим и социјални статус полазника, образовни статус родитеља, посебне потребе детета, пол, породичне прилике и  личне карактеристике детета.

Табела 1: полна структура ученика по одељењима

  1/1 1/2 1/3
дечаци 13 13 13
девојчице 13 13 14
УКУПНО 26 26 27

 

Табела 2: структура ученика по резултату теста

категорија 1/1 1/2 1/3
I 13 13 14
II 6 6 7
III 5 5 5
IV 1 2 1
V 1 0 0
УКУПНО 26 26 27

 

Школске 2017/2018. године, 79 ученика првог разреда преузимају следеће учитељице:

1/1  Милена Калкан

1/2  Соња Грујић

1/3  Весна Лујанов Писарев

6.2. РАД   ПЕДАГОГА  ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ:

Школски педагог је у школској 2016/2017. години обављао следеће послове:

1. Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2015/2016. годину;
 • учествовала у изради плана рада школе за школску 2016/2017. годину;
 • учествовала у изради програма стручног усавршавања наставника;
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • израдила скице за глобалне и оперативне планове наставника, припреме,...
 • састављала годишњи и месечне планове рада педагога;
 • пружала помоћ наставницима у састављању планова рада редовне наставе;
 • учествовала у организовању васпитног рада;
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад;
 • учествовала у процесу праћења рада наставника, посебно приправника (посете часовима);
 • редовно прегледала педагошку документацију (двевнике образовно-васпитног рада, матичне књиге,...)
 • континуирано пратила напредовање ученика;
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученника);
 • као члан тима учествовала у изради плана и извештаја ШРП-а, као и акционог плана и извештаја за самовредновање;

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника (нарочито наставника-приправника) за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада;
 • у  предузимању мера (проналажењу метода, облика и средстава рада) за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу;
 • кроз посете часовима, а у сарадњи са наставником, радила на отклањању евентуалних пропуста у реализацији васпитно-образовних задатака (вођени су протоколи праћења часова и разговори са наставницима);
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем на часовима одељенског старешине, као и њиховој реализацији;
 •  сарађивала са разредним старешинама у откривању узрока проблема (у учењу или владању) и помагала им у проналажењу начина за превазилажење истих у одељенској заједници;

3. Рад са ученицима:

 • прикупљала је све важне податке које су важни за рад са ученицима;
 • испитивала узроке неуспеха у учењу, предлагала мере за њихово отклањање, учествовала у њиховој примени и пратила њихове ефекте;
 • у сарадњи са психологом школе радила на професионалној орјентацији ученика;
 • испитивала интересовања ученика за обавезне изборне и изборне предмете;
 • обављала саветодавно-васпитни рад са ученицима који постижу слабији успех, са ученицима који имају проблема у социјализацији и/или понашању и ученицима који живе у лошим социјално-педагошким условима (на њихову иницијативу или на иницијативу наставника);
 • индивидуално и групно радила са ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање метода учења и коришћења литературе и повећању мотивације за учење;
 • у сарадњи са психологом и наставницима организовала предавања и трибине:
 • организовала је предавање ЗЈЗ ученицима од 5. до 8. разреда;
 • Координација Вршњачког  тимом;
 • Координација Ученичког парламента

4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика:

 • од родитеља прикупљала податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика;
 • информисала родитеље о проблемима њихове деце;
 • индивидуално и групно (на родитељским састанцима) упућивала родитеље у методе решавања проблема деце;
 • радила са психологом на професионалном информисању родитеља;

5. Аналитичко-истраживачки рад:

 • сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са својим радом и радом школе уопште;
 •  Неколико пута у току школске године прикупњала податке у циљу обавештавања просветно-педагошких служби и министарства просвете;
 • Прикупљала податке за потребе истраживања Института за педагошка истраживања

6. Остали послови:

 • Учествовала у раду седница наставничког и одељенских већа, дајући предлог мера за решавање проблема, извештавала о успеху и дисциплини ученика;
 • Сарађивала са друштвеним институцијама – Школским диспанзером, ПУ Панчево, Геронтолошким центром, Центром за социјални рад, ПУ „Дечја радост“, основним и средњим школама, Институтом за ментално здравље у Београду, Интерресорном комисијом града Панчева
 • Сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.
 • Учествовао у организовању завршног испита;
 • Пратила је стручно усвршавање наставника и приправника и радила  на сопственом усавршавању;
 • Координирала радом Тима за самовредновање, Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и Тимом за професионалну оријентацију;
 • Чланица Тима за инклузивно образовање;
 • Учествовала у раду Актива педагога и психолога;
 • Припремала и планирала свој рад.

     Као и претходне године, рад педагогошко- психолошке службе школске 2016/2017. године био је значајно отежан, због смањења норме, односно рада психолога 50%. Упркос томе, уложен је труд да се остваре сви циљеви рада. Наравно да су ове околности неминовно утицале на квалитет рада.

            Стручне сараднице су школске 2016/2017. године учествовале у писању већег дела Годишњег извештаја за 2015/2016. годину као и Годишњег плана рада за 2016/2017. годину. Бавиле су се континуирано и статистичким пословима и уносом података. Такође, свакодневно су имале саветодавне разговоре са ученицима, било да је у питању рад на превенцији ризичних понашања, помоћ у учењу или медијација при решавању конфликтних ситуација између ученика. Помагале су учитељима и наставницима у раду са децом са тешкоћама у развоју. Такође, бавиле су се и саветодавним радом са родитељима ученика. План посете часова наставника и учитеља је текао према месечним плановима.        Стручне сараднице су учествовале у раду свих школских тимова и водиле Ученички парламент и Вршњачки тим школе, где су разматране потребе ученика и њихови проблеми. Чланови Вршњачког тима су били ангажовани у вођењу месечних зидних новина, где су истицане позитивне вредности и поступци. Такође, вежбане су вештине ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата. Организовале су предавања невладиних организација и Института за јавно здравље. Такође, одржане су едукативне радионице са ученицима петог разреда о успешном учењу у октобру, са ученицима осмог разреда на тему превенције психоактивних супстанци и са ученицима седмог разреда на тему превенције дигиталног насиља, према приручнику Министарства просвете. Одржана су и предавања на Наставничком већу на тему информисања наставника о дигиталном насиљу и правилном прављењу индивидуалног образовног плана за ученике са тешкоћама у развоју у току ове школске године.

            Стручни сарадници су учествовали у организацији свих већих манифестација одржаних у школи: Дан бундеве крајем октобра месеца, обележавање школске славе Св. Сава, Дана планете Земље, као и Дана школе, крајем маја месеца. Организовале су  активности и родитељске састанке са предшколским установама „Дечја радост“. Учествовале у организовању пробног пријемног испита и биле дежурне на истом, а помагале су и у организацији пријемног испита за ученике осмог разреда у јуну месецу. Такође, учествовале су у организацији поделе анкетних упитника за изборне предмете. Учествовале су у прављењу распореда за дежурства наставника. Сарађивале су са институцијама у заједници, попут Центра за социјални рад, Дечјег диспанзера и полиције. Сарађивале су са средњим школама и организовале посете ученика истим. Такође су биле домаћини средњим школама, које због просторне удаљености наши ученици нису могли да посете, те се посебно издваја гостовање представника Гимназије у Ковачици.

            Психолог школе је тестирала зрелост деце за полазак у први разред и формирала одељења. Организован је и састанак са учитељицама првих разреда пре почетка наставе, као и састанак учитељица и одељенских старешина петих разреда. Стручне сараднице су  водиле рачуна о школској документацији и прегледала Дневнике образовно- васпитног рада у новембру, фебруару и јулу месецу. Такође, прегледане су матичне књиге. О свим активностима рада постоји писана документација. Стручне сараднице су присуствовале састанцима Актива педагога и психолога.

 

6.3. ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

            У току школске 2016/17. године у школској библиотеци на пословима библиотекара радила је  Мирјана Радичевић, проф.разредне наставе са пуним радним временом, у међусмени.

Библотека је смештена у приземљу школе у простору од  42 м2.

Услуге библиотеке користило је 694 ученика, од тога  - 89 ученика првог, 102 другог, 85 трећег, 85 четвртог, 89 петог, 83 шестог, 90 седмог, 71 осмог разреда, и 69 запослена радника школе, (наставници, стручни сарадници и остали  радници). Понекад  бивши ученици или родитељи затраже неку услугу или књигу, на наше велико задовољство.

Књига инвентара инвентарише се са 13661 бројем. То не значи да библиотечки фонд располаже са толико публикација. У електронском облику заведено је и инвентарисано 4212 монографских публикација. Све књиге које библиотека поседује нису још електронски евидентиране. Овај посао је у току и даље.

Урађено је делимично сређивање фонда и предлог за отпис већег дела  старих и оштећених књига. Комисија за отпис није завршила тај део посла, још.

У току школске године набављено је и инвентарисано 248 књига монографских публикација.

Министарство Просвете, Науке и Технолошког развоја РС донирало је средства у износу 36500,00 динара и за то је купљено 118 књига, у децембру 2016.

За потребе извођења наставе набављено је 15 уџбеника и приручника за наставнике.

¨  За награде у оквиру Дана бундева, најбоља маска и најбољи рад  од бундеве, 10 ученика награђено је књигама,

¨  За награђивање 42  ученика и 2 одељења који су остварили одређени успех на такмичењима, од општинског до републичког нивоа, поклоњено је 77  књига.

¨  За ученике носиоце Вукове дипломе поклоњено је 15 књига,

Митологија Грчке и Рима – митови и легенде класичног света.

Школска библиотека ове школске године није била претплаћена на часописе. Као бесплатан примерак часописа добијали смо: РАК- спречити, открити и лечити.

Реализација програмских садржаја:

 1. Васпитно-образовна делатност са ученицима:

¨  Издавање књига:

У оквиру ових активности рад се огледао у пружању помоћи при избору литературе и развијању свести о значају и вредности које књига има, неговању потребе за кулурним односом према књизи (хигијенски захтеви при читању, правила о корићшењу књиге, позајмљивању, задуживању и чувању књиге).

¨  Реализовани су часови библиотекарства са темама:

-          Упознавање са простором и основна обавештења о библиотеци, 1. разред

-          У сусрет новим читачима, 2. Разред

-          Оспособљавање за самостално коришћење књижевне грађе библиотеке – 3. Разред

-          Појмови: садржај, предговор, поговор, 4. Разред

-          Послове које обавља: аутор књиге, састављач, издавач... 5. Разред

-          Упућивање у коришћење енциклопедија и других приручника, 6. Разред

-          Упућивање ученика да пишу приказе књига, 7. Разред

-          Професионална оријентација – Библиотекар као занимање, 8. Разред

 1. Сарадња са наставницима и стручним службама
 • Учешће у набавци потребне стручне и друге литературе за наставнике и стручне сараднике у договору са Директором и информисање о истом.
 • Припремање и проналажење књижне и остале грађе за потребе наставе и осталих активности.
 • Обавештавање и популарисање часописа који су у понуди школе.
 • месец 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  Свега услуга
                         
  Рад са ученицима 290 275 351 312 205 237 390 342 276 45* 2730
  домаћа лектира 124 109 68 36 72 36 66 73 41 1 653
  популарна литер. 94 80 172 114 63 82 13 113 108 29 985
  стручна књига 0-9 15 8 15 21 11 42 53 48 36   264
  часописи, сликовнице 10 9 14   6 5 55 41 57 5 223
  речници, прир....             2 10     12
  лектира нижи раз. 39 17 17   25 110 55 24 55   342
  остало                      
  свега књига: 282 223 286 207 177 275 361 309 297 36 2453

  *Евиденција врсте издатих књига делимично вођена због замене.

  Обрада и давање статистичких података за потребе психо-педагошке службе
 1. Библиотечко информациона делатност

У оквиру стручног рада који се односи на ову делатност рађени су следећи послови

 • Испитивање интересовања и потребе корисника.
 • Проналажење књижне и остале грађе путем интернет мреже, код издавачких кућа или диструбутера
 • Набавка и техничкој обрада фонда: инвентарисање, сигнирање, класификовање и вођење одговарајуће евиденције и статистике
 • Систематско информисање корисника о новим књигама, часописима и новинама.
 • Евиденција коришћења услуга
 • Унос података за електронске-базе по налогу директора, за потребе школе
 1. Културна и јавна делатност

! Информисање  ученика о расписаним конкурсима.

! Учешће  у обележавању:  Дана бундеве – набавка и припрема књига за награђене ученике;  Дана Светог Саве – школске славе;  Дана школе, набавка и припрема књига за награђене ученике,

 1. Стручно усавршавање

! Присуство седницама стручних органа школе

! Праћење  законских  прописа  из области образовања и васпитања

! Семинар CERS-a, Писање Пројекта и аплицирање за донације Амбасаде Републике Чешке, Амбасаде Јапана и Канцеларије ТИКА, 16.09.2016.

! Предавање и обавезан тест: Заштита од пожара, 30.09.2016.

 1. Планирање и програмирање рада

! Израда програма и плана рада

! Израда извештаја рада и статистичких података за потребе школске службе и Матичне службе - Анкета о библиотечком пословању.

! Планирање набавке литературе и осталих публикација за потребе корисника

Библиотекар Мирјана Радичевић, проф. разредне наставе

6.4 РАД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

6.4.1. ИЗВЕШТАЈ  РАДА СЕКРЕТАРА  ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

РЕАЛИЗОВАНИ  послови и задаци из делокруга правне службе:

*  израда правилника и дргих општих аката из овог  делокруга

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на мишљење и обраду

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе  године)

* праћење законских и других прописа  и указивање на обавезе које проистичу из њих ( целе године).

* праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката,  припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења тих   аката (целе године)

* присуствовање седницама школског одбора, вођење записника и чување документације (целе године)

* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове ( када се укаже потреба)

РЕАЛИЗОВАНИ   послови и задаци из области кадровске службе:

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за пријем радника школе (по потреби)

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног односа (целе године)

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године)

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године)

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и  органе ван школе, (целе године)

* сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно)

РЕАЛИЗИВАНИ   послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених:

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита  и испита за лиценце наставника, сарадника као и осталих радника школе.   (целе године )

* упис ученика у први разред, ( мај - септрмбар)

РЕАЛИЗОВАНИ  остали  послови :

 * организација и надзор над радом административне и помоћно-техничне службе,које опслужују образовно-васпитни процес школе (свакодневно).

 

 

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА

7.1.ШКОЛСКИ  ОДБОР

     У току школске 2016/2017. године одржано је осам састанка Школског одбора.

Чланови Школског одбора су:

1. Биљана Дубаић Стојаков, председник, представник школе

2. Драгана Филиповић, представник школе

3. Слободан Стамболић, представник школе

4. Илијана Огризовић, представник локалне самоуправе

5. Маја Радованчев, представник локалне самоуправе

6. Ивана Грбић Радетић, представник локалне самоуправе

7. Јелена Самуилов, представник родитеља

8. Весна Чанковић, представник родитеља

9. Александар Радојевић, представник родитеља

           

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • разматран је Извештај рада школе за протеклу школску годину,
 • разматран је План и програм рада школе за наредну школску годину,
 • усвајање финансијског плана и финансијског извештаја
 • упознавање са финансијским пословањем Школе
 • упознавање са извештајима надлежних инспекција
 • расписивање конкурса о избору директора Школе и избор директора
 • правилник  о  безбедности  деце и ученика  за  време боравка  у  школи,
 • правилник о  испитима  у  основној  школи,
 • разматране су кадровске промене,
 • именовање чланова  стручног  актива  ШРП,
 • план  евакуације и  правила  о  заштити  од  пожара,
 • усвојена школска правила
 • разматране је одлазак ученика на наставу у природи а у складу са материјалним могућностима и условима школе
 • разматран правилник о критеријумима за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба.

7.2. САВЕТ  РОДИТЕЉА

Чланови Савета родитеља за 2016/17. годину су били:

одељење име и презиме родитеља
1-1 Јанић Зоран
1-2 Петковић Негослава
1-3 Ромић Сердар Маја
1-4 Гавриловић Александра
2-1 Калаба Наташа
2-2 Глигорић Јован
2-3 Милатовић Ана
2-4 Ђорђев Даница
3-1 Матовић Миодраг
3-2 Бабић Сања
3-3 Мичевић Драган
3-4 Санадер Наталија
4-1 Марков Слађана
4-2 Радојевић Александар
4-3 Ковач Татјана
4-4 Тончев Дејан
5-1 Стојнов Марта
5-2 Лозановски Младенка
5-3 Каравла Наташа
5-4 Николић Живковић Весна
6-1 Ивковић Јелена
6-2 Рајић Весна
6-3 Самуилов Јелена
6-4 Обрадовић Данијела
7-1 Чанковић Весна
7-2 Перић Петар
7-3 Брнгар Зоран
7-4 Обрадовић Данијела
8-1 Албијанић Радојка
8-2 Срданов Гордана
8-3 Крсмановић Анђа

            Савет родитеља школе  радио је у складу са Законом о основној школи и ре­ализовао четири састанка у току школске 2016/2017. године.

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • конституисање  Савета  родитеља  за  школску  2016-17,
 • Извештај о раду  школе за шк. 2015/16.  и  План рада школе за  шк. 2016/17.,
 • избор председника Савета родитеља
 • усвајање плана наставе у природи
 • утврђивање цена продуженог боравка
 • избор дистрибутера ужине
 • изборни предмети у школи
 • осигурање ученика и обезбеђење у школи
 • иницијатива  родитеља  ученика 8. разреда-прослава  матуре.

Одлуке донете на Савета родитеља доследно су спровођене у складу са могућностима и условима школе.

7.2.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

            Сарадња са родитељима одвијала се путем индивидуалних разговора и родитељских састанака. За решавање питања везаних за ученике највише су се користили индивидуални контакти родитеља и наставника. Овакви разговори одржавали су се по потреби, и имали су значајну улогу у решавању питања успеха и дисциплине код свих. Такође, по потреби су се укључивали и психолог и педагог школе, а посебно код ученика који су показивали проблеме у понашању и учењу.

            Осим тога, велико интересовање родитељи су показали и за учешће у организацији већ традиционалне манифестације -  „Дан бундеве“.

7.4. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

7.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

Ученички парламент је у школској 2016/2017. години одржао шест седница.

Чланови Ученичког парламента:

Одељење Име и презиме ученика
7/1 Вучковић Маша
7/1 Јокић Андреа
7/2 Петковић Михајло
7/2 Драговић Матеја
7/3 Антонијевић Анђела
7/3 Француз Анђела
7/4 Милић Немања
7/4 Дабић Дејан
8/1 Сабововљев Душана
8/1 Јоковић Никола
8/2 Агатоновић Софија
8/2 Милосављевић Душан
8/3 Туцић Божидар
8/3 Накарада Мирјана

На првој седници одржаној дана 29.9.2016. године изабран је председник Ученичког парламента - Михајло Петковић (7-2), заменик председника Дабић Дејан (7-4), а за записничара је изгласана Накарада Мирјана (8-3).

На седницама је разматрано:

 • Пословник о раду Ученичког парламента ОШ „Васа Живковић“;
 • права, обавезе и одговорности ученика школе;
 • организована је акција прикупљања одеће за социјално- угрожене ученике у школи;
 • упознавање чланова парламента са“Панелом младих саветника заштитника грађана“
 • помоћ око организације „Дана бундеве“ и „Дана школе“
 • организована је акција украшавања новогодишње јелке у холу школе
 • организована је акција укључивања ученика који нису чланови „Ученичког парламента“ који су имали прилику да анонимно, убацивањем поруке у „Кутију поверења“ напишу шта би волели да се побољша у нашој школи;
 • обавештење о избору уџбеника за следећу школску годину;
 • предлози  парламента за ђачке униформе(како униформа треба да изгледа)
 • успеси ученика наше школе на такмичењима истицани су на паноу у холу школе;
 • оранизована је журка поводом краја полугодишта за ученике виших разреда;

      Психолог школе била је присутна на свим седницама Ученичког парламента и редовно извештавала ученике о свим питањима која се директно тичу ученика и била је отворена за њихова питања и сугестије. Школске 2016/2017. године Ученички парламент се састао 4 пута, а записници са састанака се налазе у посебној свесци.

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

     У току школске 2016/17. године наставници и стручни сарадници су остварили различите видове стручног усавршавања. Евиденција о стручном усавршавању ван установе се налази у портфолијима и досијеима запослених.

     Као вид стручног усавршавања у установи, бележи се презентација Марије Мишљанов, стручног сарадника школе, са семинара, „Планирање подршке- педагошки профил, индивидуализација и ИОП“ , а за коју је сваки присутни наставник добио 1 бод, као и предавање на тему Дигиталног насиља у јуну месецу.

9. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

            Током читаве школске године школа је сарађивала са свим друштвеним ор­гани­зацијама на нивоу града, ради реализације текућих проблема школе и педагошког рада у њој. Такође, своју расположеност за сарадњу показали су и ученици учествујући у следећим активностима:

 Фолклор

            Деца наше школе која се баве фолклором под вођством кореографа Лазара Стојнова наступили су у Геронтолошком центру у Панчеву. Овим наступом је настављена традиција наступа наше деце пред штићеницима овог Центра. Програм је трајао сат времена и био састављен од игара и песама које су деца учила. Наступиле су све три узрасне групе.

Дан бундеве

            Дан бундеве обележили смо 28.10.2016. изложбом радова од бундеве, шетњом и приредбом за млађе разреде и предшколце. Старији разреди су овога пута учествовали у турнирима у фудбалу и одбојци. Такође, сви присутни су имали прилику да се послуже укусним колачима од бундеве, које су спремиле вредне мајке ученика наше школе.             Захваљујемо свима који су учествовали у обележавању наше традиционалне манифестације, нарочито вртићима "Бубамара" и "Бајка", вредним и креативним ученицима који су се потрудили око маски и предмета од бундеве, родитељима на дивним посластицама, Вршњачком тиму школе, наставници ликовне културе, Јелени Наумовски, наставнику музичке културе,Жанијелу Шубљи и школском хору, ученику Николи Стојинову на соло тачки, наставницима физичког васпитања, Славку Макари и Благоју Копривици, нашим учитељицама које су учествовале у организацији догађаја, као и осталим учесницима, инструкторима ритмичке гимнастике и фолклора.

 

Хуманитарне акције

            u Почетком децембра, неколико ученица 8. разреда наше школе покренуло је акцију прикупљања новца за донацију Дечјем одељењу панчевачке Опште болнице. Велики број ученика се радо одазвао овом позиву и показао да племенитост значи много,а изискује мало.
            Након прикупљених средстава, начелнику Дечјег одељења Опште болнице Панчево, др Слободану Продановићу, уручен је телевизор, који ће малишанима олакшати време проведено у чекању да оздраве.

 

            u Прва самостална изложба слика Саре Јагодић, ученице 3-2, под називом „Чаролија мог света“отворена је у среду, 24. маја, у Дечјем културном центру ПУ „Дечја радост“. Цео приход од продаје слика Сара је поклонила Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“.

 

            u Ученици 7-2 са својом разредном, Татјаном Ановић, израдили су плакат којим позивају све ученике и запослене у школи да се прикључе акцији "Чеп за хендикеп". Код портирнице је постављена кутија за чепове, а која врста се све може убацивати, назначено је на плакату.

 

Сарадња са предшколском установом „Дечија радост“ Панчево

            У току школске 2016/2017. године остварена је добра сарадња са ПУ „Дечија радост“, а у циљу афирмације школе и уписа ученика у први разред. Са предшколском децом која похађају вртић „Бубамара“ реализоване су бројне активности. У школи су се организовале радионице за свим предшколским групама и за 4 одељења 4. разреда. Деца из вртића била су у посети школи поводом „Дана бундеве“ и ускршњих празника

            Ажурирана је презетанија школе, а марта месеца ОШ “Васа Живковић“ Панчево представљена је родитељима деце која похађају вртиће “Бубамара“, Бајка“, „Црвенкапа“ и „Лептирић“, у оквиру активности везаних за упис првака 2017/18.

Дан школе

            Дан школе обележен је 23. маја низом креативних активности ученика и запослених. Радионице за предшколце, које су припремиле учитељице 1, 2. и 3. разреда, са својим ученицима, одржане су 22. маја.Ученици су уз помоћ наставника спремили приредбу у холу школе. У дворишту школе, 24.маја, одржан је фудбалски турнир за ученике 7. и 8. разреда, као и фудбалска утакмица наставника и ученика 8. разреда. Презентација за ученике 8. разреда, коју су припремили психолог и разредне старешине, одржана је 25. маја,у холу школе. Изложба кућних љубимаца је одржана 26. маја у школском дворишту.

 

 

10. УНАПРЕЂИВАЊЕ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

            У оквиру педагошко-инструктивног рада и сарадње са наставницима на ун­апређивању образовно-васпитног рада, педагог, психолог и директор школе пружали су помоћ у избору и примени иновативних метода и облика рада. Пра­тили су дидактичко-методичку заснованост часова, упућивали наставнике на коришћење стручне литературе, унапређивали конпензационе облике наставе (додатна и допун­ска настава), радили са приправницима и сарађивали са надзорницима. Обилазак наставе од стране школске стручне службе био је добра основа за стручно усавршавање једног дела наставника, чији рад је био предмет надзора.

            Настава је у току школске године, посебно у разредној настави, у више наврата била уз помоћ примена савремене технологије рада, (индивидуализована настава, полупрограмирана настава, групни облик рада, рад у паровима).

            Наставницима је обезбеђена потребна стручна литература за рад у току године и за лично професионално усавршавање.

     У току школске године од стране Министарства просвете били су организовани семинари за поједине предмете. Стручно звање наставника проширивано је путем стручних актива и путем тема предвиђених програмом Наставничког већа.

 

 

 

 

 

 

Панчево,                                                                                                                     

15. септембар 2017.год.                                             

      

                                                                                      

Директор школе                                       

 _______________________________

          Данијела Ђорђев


 v

Pogodaka: 221