GPRŠ 2018/19

Kategorija: Oglasna tabla

На основу чланова72 и 89. Закона о основној школи Републике Србије, на предлог директора, Школски одбор Основне школе „Васа Живковић“ Панчево, на својој седници од 15.09.2018. године, донео је

Дел. бр. ________

13. 9. 2018.године

Годишњи план

за школску 2018/2019. годину

Школа представља установу без организационих јединица, односно без издвојених одељења, која се налази у Панчеву.

                                   

                                                                                     Адреса: Карађорђева 87, Панчево

                                                                 Тел/факс: 013-353-313

                                                                     E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Директор школе                                                                           Председник Школског одбора

                                                                                                                       

___________________________                                                  _________________________

(Данијела Ђорђев)                                                                        

САДРЖАЈ:

1. УВОД..........................................................................................................5

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.........................................................................5

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И РАДА ШКОЛЕ..................6

2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ................       ....... ...........................7

2.1. ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА..........................................................7

2.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА.............................................................9

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ........................................................10

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА...................................................................10

3.1.1 Бројно стање одељења и ученика по разредима..................................10

3.1.2 Бројно стање ученика по одељењима...................................................10

3.1.3. Ученици путници..................................................................................10

3.1.4 Број ученика по сменама.......................................................................11

3.2. УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА....................11

3.3. КАЛЕНДАР РАДА..................................................................................12

3.4. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И

ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ......................................................................12

3.4.1. Годишњи фонд редовне наставе..........................................................12

3.4.2. Годишњи фонд изборне наставе..........................................................13

3.4.3. Годишњи фонд допунске и додатне наставе........................................13

3.4.4. Распоред часова....................................................................................14

3.5. РАД У СМЕНАМА И РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ         ...................................14

3.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА........................15

3.6.1. Подела предмета редовне наставе на наставнике................................15

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике................................16

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности.........................................................17

3.6.4. Подела одељења на одељенске старешине        ..............................................17

3.6.5. Дежурства у школи................................................................................18

3.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ...18

3.8. ИНКЛУЗИЈА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ...........................19

3.9. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ

2018/19. ГОДИНУ............................................................................................21

4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА......................................................................26

4.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ..................................................................26

4.2. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ...........................................................................27

4.3. РАЗРЕДНА ВЕЋА          ....................................................................................28

4.4. СТРУЧНА ВЕЋА......................................................................................30

4.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.................31

4.6. РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА.....................................................33

5. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА..............................................................34

5.1. РАД ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ....................................34

5.2. РАД БИБЛИОТЕКАРА............................................................................37

5.3. РАД СЕКРЕТАРА....................................................................................43

6. РАД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ

ОРГАНА У ШКОЛИ....................................................................................45

6.1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА....................................................................45

6.2. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ...................................................................46

6.3. САВЕТ РОДИТЕЉА...............................................................................48

6.4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ....................................................................51

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

РАДА НАСТАВНИКА.................................................................................52

8. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ.........................................................52

8.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ............................................52

8.2. КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА...............................................65

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ..............................................................66

8.4. НАСТАВА У ПРИРОДИ.........................................................................67

8.5 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА................................................................................67

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА............................................................68

9.1. ПРОГРАМ ПЕДАГОШКО-ВАСПИТНОГ РАД

СА УЧЕНИЦИМА...........................................................................................68

9.2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА.................................................69

9.3. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ........................................71

9.3.1. Програм социјалне заштите................................................................72

9.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 2018/2019. ГОДИНУ.............73

9.4.1. Програм превенције трговине људима...............................................75

9.4.2. Програм борбе против дигиталног насиља........................................76

9.4.3. План превенције малолетничке делинквенције...................................77

9.5. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ ОКОЛИНЕ.................77

9.5.1. Еколошки програми............................................................................77

9.6. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ...........................................79

9.7. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ..79

9.8. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ..............................80

9.9. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ.................................................81

9.10. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ..................................................82

9.11. ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ................82

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ............83

11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ................87

11.1. ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА.........................87

11.2. ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ..88

11.3. ПЛАН САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО....................................................................89

12. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ...............................................................................90

1. УВОД

1. 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

            Основна школа "Васа Живковић" Панчево остварује циљеве и задатке основног образовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије и Законом о основној школи.

           

Организација рада школе и полазне основе програмирања се темеље на:

-                      Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),

-                      Закон о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013),

-                      Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2004)

-                      Правилник о оцењивању ученика основне школе („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)

-                      Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставницима, стручним сарадницима и васпитачима у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/2000)

-                      Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2005 и 15/2006 – др. правилник)

-                      Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2007)

-                      Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/94)

-                      Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12)

-                      Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)

-                      Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)

-                      Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.4/90)

-                      Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.27/87);

-                      Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС, бр. 55/2013)

-                      Правилник о измени правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, август 2017.)

Поред горе наведених Закона и Правилника избор програмских садржаја обављен је на основу образовних потреба ученика, наставника и локалне заједнице.

           Поред остваривања образовног процеса ученици се максимално оспособљавају за наставу креативног типа. У таквим условима могуће је одржати и очувати традицију ове школе, а то су врхунски резултати на свим пољима које су постигли ученици и наставници наше школе. Сарадња са радним, културним и спортским организацијама у општини је веома добра.

            Досадашњи радни резултати су веома поуздана основа за планирање рада у следећој школској години. Промене које су настале у нашем друштву у протеклом периоду омогућиће дањи развој школства и образовања узлазном линијом.

           

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И РАДА ШКОЛЕ

            Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву. Основана је давне 1878. године. Њој је припадало истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била жариште око кога су се окупљали млади, где су стицали знање, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе.

            Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве.

       
 
 
 
 

      Садашња зграда подигнута је 1912. године. Налази се у Карађорђевој улици. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

 
 

 

           

Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

            Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

            Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

            Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ                                                                                    

2. 1. ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА

           

Школа се простире на површини од око 5819,3м2.

Школска зграда се налази на земљишту површине 2.163,3 м2, површина дворишта износи 3.656 м2 од којих на спортске терене отпада 1450 м2, а на зелене површине 2.188 м2.

Табела бр. 1 Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 2   2
7. Учионице (универзалне) 8 8  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу и музички кабинет 1   1
11. Библиотека-медијатека 1   1
  УКУПНО: 21 12 9

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б* учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремqеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1   1
2. Спортски терен за мали фудбал 1 1  
3. Терен за одбојку (у ф. сали) 1 1  
4. Терен за рукомет (у ф. сали) 1 1  
5. Терен за кошарку (у ф. сали) 1 1  
  УКУПНО: 5 4 1

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

                   Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

                                                                 Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3 Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Амбуланта -    
3. Зубна амбуланта 1    
  УКУПНО: 2   1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                     Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

                           Б* Недовољно опремљене

Табела бр. 4 Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљени изложбеним витринама и седиштима за прихват родитеља и одмор ученика.

                   Б* Опремљени изложбеним витринама.

                   В* Нису опремљени адекватном и функционалном опремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију.

                     Б* Постоје слике и изложбени панои.

                     В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5 Наставничка зборница, дневни боравак, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 3 3  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 13 8 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме.

2.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

            Годишњи програм рада школе оствариће следећи радници:

Табела бр. 6 Представља раднике школе према степен стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 0,5         0,5  
5. Нас. предметне наставе 26       5 21 1
6. Нас. разредне наставе 16       7 9  
7. Библиотекар 1         1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач 1     1      
10. Хигијеничарке 6 6          
11. Сервирка 1     1      
12. Шеф рачуноводства 1       1    

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

3.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

3.1.1 Бројно стање одељења и ученика по разредима

            Школска 2018/2019. година отпочела је рад са 716 ученика и они су распоређени у 29 одељење.

            Бројно стање ученика по разредима (узимајући у обзир ученике који се образују по индивидуално образовном плану - ИОП) приказано је следећом табелом:

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно
Број одељења 4 3 4 4 3 4 4 3 29
Број ученика 106 88 91+1иоп2 107+1иоп2 70+2иоп2 90+2иоп2

92+1иоп2

+1 иоп1

72+2иоп2

716+

10иоп2+1иоп1

3.1.2 Бројно стање ученика по одељењима

  1.раз. 2.раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз  
1.од. 27 27 21 28 22(иоп2) 23(иоп2) 21(иоп2) 23(иоп2)  
2.од. 28 25 23(иоп2) 28(иоп2) 24 22 26 24  
3.од. 23 27 23 25 24(иоп2) 23(иоп2) 24(иоп1) 25(иоп2)  
4.од. 28   24 26   22 21    
Т 106 88 91 107 70 90 92 72 716

3.1.3.Ученици путници

          Школу похађа 18 ученика који су путници. Њих 12 путује из Скробаре, 6 ученика из насеља Дубока бара. Због промене места становања неки ученици користе локални превоз да би дошли до школе. Трошкове месечних карата за ученике који користе међумесни аутобус сноси Општина Панчево.

  1.раз. 2.раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 8.раз.
Скробара 2     5 1   3 4
Дубока Бара   1   1   1 1 2

3.1.4 Број ученика по сменама

смена разреди укупно ученика
непарна 1, 2, 5,7 356
парна 3,4, 6,8 360

3.2. УСЛОВИ И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА

            Специфичности краја у коме се налази наша школа увелико се одражавају на услове живота и рада наших ученика: некада земљораднички део града, на самој периферији Панчева, центар православног живља, претежно српског народа, данас “трговачки центар” оближег Бувљака (највећег на Балкану) у коме ја бар половина породица у некој функционалној вези са пословима који се тамо обављају; или имају своје сопствене трговинске послове (сиве економије) или су закуподавци соба трговцима-економским емигрантима из других, углавном источних земаља. Породице живе у још увек проширеним домаћинствима, вишегенерацијским, нижег су социјалног и економског положаја.

           

            Из досад наведених карактеристика породица проистичу и неки од проблема живота и рада ученика:

                  Деца из тзв.ризичних група су посебно праћена од стране психолошко-педагошке службе,

                  Нешто нижи просечни мотив за постигнућем у усвајању школских садржаја (низак ступањ аспирација је присутан и у породици),

                  Проблеми у учењу (поред породичних проблема најзаступљеније категорије са којима се срећу наставници и психолошко-педагошка служба)

                  Око 15% ученика је са проблемом у понашању, учењу, развојним проблемима.

            Поред поменутих присутни су и проблеми социјално-економске природе:

-Известан број ученика су путници који станују и до 12 км далеко од школе, а заступљеност и фреквентност аутобуса је незадовољавајућа и често неусклашена са почетком и крајем наставе.

-Укупан нижи економски статус породица који се одражава на обезбеђивање ученику сопственог простора за рад и учење, на нуђење адекватних подстицајних садржаја који доприносе психичком и сазнајном развоју детета, на обезбеђивање неопходних уџбеника, материјала који се користи у школи. То нас суочава са проблемом опремања ученика потребним прибором за рад. Школа настоји да из својих извора обезбеди социјално угроженим ученицимасве што им је потребно за рад и учење.

-Школу похађа и све већи број деце ромске народности који живе у отежаним условима, јер поред школских обавеза воде рачуна о вођењу домаћинства и чувању млађе браће и сестара. Из ових породица се регрутују ученици-непохађачи. Чести су примери злоупотребе деце у таквим породицама где се деца присиљавају да сакупљају одређене секундарне сировине на депонији, па чак и просе. Такав начин живота утиче на здравствено стаље ове групе ученика. Неки родитељи су пријављени Центру за социјални рад, а школа се труди да деци обезбеди уџбенике, бесплатну ужину и психосоцијалну подршку на нивоу одељења.

3.3. КАЛЕНДАР РАДА

            На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС) и члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доносиПравилник и табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину који се налазе у прилогу овог Плана.

3.4. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ

3.4.1. Годишњи фонд редовне наставе

Планирани недељни и годишњи фонд часова обавезних предмета по разредима и предметима:

Предмет разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 4 144 4 144 4 136
енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 68
ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 2 72 1 36 1 36 1 34
музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 1 34
Свет око нас 2 72 2 72                        
Природа и друштво         2 72 2 72                
Историја                 1 36 2 72 2 72 2 68
Географија                 1 36 2 72 2 72 2 68
Биологија                 2 72 2 72 2 72 2 68
Физика                     2 72 2 72 2 68
Хемија                         2 72 2 68
Математика 5 108 5 180 5 108 5 180 4 144 4 144 4 144 4 136

физичко и здравст.

васпитање

                2

72

+54

           
техничко и информатичко образовање                         2 72 2 68
техника и технологија                 2 72 2 72        
енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 68
информатика и рачунарство                 1 36 1 36        
физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108     2 72 2 72 2 68
                                 

3.4.2. Годишњи фонд изборне наставе

Планирани недељни и годишњи фонд часова обавезних изборних и изборних предмета:

Предмет разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
страни језик                 2 72 2 72 2 72 2 68
информатика                     1 36 1 36 1 34
верска настава /грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34
физичко васпитање – изабрани спорт                     1 36 1 36 1 34
од играчке до рачунара     1 36 1 36 1 36                
чувари природе     1 36 1 36 1 36                
народна традиција     1 36 1 36 1 36                
домаћинство                         1 36 1 34
информатика                         1 36 1 34
хор                     1 36 1 36 1 34
цртање, сликање и вајање                     1 36 1 36 1 34

Слободне наставне активности

Предмет разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
цртање, сликање и вајање                 1 36 1 36        
чувари природе                 1 36 1 36        
хор                 1 36 1 36        

           

Пројектна настава

Предмет разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
пројектна настава 1 36                            

           

3.4.3. Годишњи фонд допунске и додатне наставе

Облик образовно-васпитног рада разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36
Додатна настава             1 36 1 36 1 36 1 36 1 36

ДОПУНСКА НАСТАВА се организује на основу члана 31. Закона о основној школи за ученике који заостају у савлађивању наставног плана и програма.

         

Допунским радом биће обухваћени:

                  ученици који су због болести, породичних и других разлога често изостајали са наставе

                  ученици који тешко савладавају наставно градиво из разлога интелектуалне природе

                  ученици који више пута у континуитету добијају негативну оцену из предмета

            Трајање допунског рада зависи од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, оптерећености ученика и стања њихових психофизичких способности.

            О извођењу допунске наставе и постигнутих резултата у нижим и вишим разредима ће се водити евиденција у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.

            ДОДАТНА НАСТАВА има за циљ да омогући одабраним и талентованим ученицима самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења.

            Избор ученика за додатни рад вршиће: предметни наставник, педагошко-психолошка служба и разредни старешина. Са ученицима који се определе за додатну наставу ради се интензивније у другом полугодишту када се организују такмичења из различитих предмета.

Овај вид рада обухвата ученике од 4. до 8. разреда.

3.4.4. Распоред часова

          Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности усклађен је са захтевима Надзорне службе за основно образовање и васпитање и налази се у Прилогу овог документа.

3.5. РАД У СМЕНАМА И РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ           

           

            Подела одељења по сменама је вертикална.

            Настава се одржавава у две смене: непарни (1,2,5,7.) и парни разреди (3,4,6,8.).

            Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

1.   смена од 8.00 до 13,10 часова;

2.   смена од 13,30 до 18,40 часова.

            Смене се мењају сваке 2 недеље.

3.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

3.6.1. Подела предмета редовне наставе на наставнике

            Редовна настава као облик организованог образовно-васпитног рада са ученицима одвија се по распореду часова. Подела часова на наставнике врши се у складу са педагошким правилима.

            Циљ и задаци наставе дати су у глобалним плановима и програмима у наставним предметима, за сваки разред и одељење, а посебно у месечним плановима рада. Задатак наставника је да стручно и квалитетно пренесе утврђене садржаје и омогући ученицима усвајање знања у што већем обиму.

           

            Наставничко веће на предлог директора извршило је следећу поделу предмета на наставнике у старијим разредима:

Ред. бр. Презиме и име Предмет Одељења
  Ивана Бикар Српски ј. 6/2,3   7/1,2,3
  Драгица Дулејан-Стојковић

Српски ј.

5/1,2,3   7/4     7/4(грађанско)
  Емилија Милосављевић Српски ј. 6/1,4   8/1,2,3
  Драгана Милићев Енглески ј. 1/1,2,3,4   4/2     5/1,2,3   8/1,3
  Зорица Аћамовић Енглески ј. 2/1,2,3   4/1,3,4     6/1,2,3,4
  Слободан Стамболић Енглески ј. 3/1,2,3,4   7/1,2,3,4   8/2 7/1,3(грађанско)
  Биљана Јелић Француски ј. 5/1   6/4     7/1,3   8/2   5/1;6/4;8/1,2,3;6/2(грађанско)
  Татјана Ановић Шпански ј. 5/2,3   6/1,2,3     7/2,4   8/1,3
  Граовац Невена Математика 8/1,2,3   6/3
  Томислав Стошић Ликовна к.

5/1,2,3   6/1,2,3,4     7/1,2,3,4   8/1,2,3,4

8/1,2,3(цсв)

  Маја Вукомановић Музичка к.

5/1,2,3   6/1,2,3,4   7/2,3,4     8/1,2,3

8 и7(хор)

  Бранко Влаовић Музичка к. 7/1
  Јелена Рокнић Биологија 5/1,2,3   6/1,2,3,4     7/1,2,3,4
  Живана Костић

Хемија

Биологија

7/1,2,3,4   8/1,2,3

8/1,2,3

  Наташа Младеновић ТИО 7/1,2,3,4
  Дарко Кнежевић

ТИО

техника и тех.

8/1,2,3

5/1,2,3   6/1,2,3,4

  Благоје Копривица Физичко в.

5/1,2,3   7/1,2,3,4

5/1,2,3(слоб.физичке акт.)

  Славко Макара

Физичко в.

6/1,2,3,4   8/1,2,3

6/1,2,3,4(слоб.физичке акт.)

  Наташа Челар Историја 5/1,3   6/1,2,47/1,2,4   8/1,2,3
  Маја Обренов Историја 6/3 7/3   5/2   5/2(грађанско)
  Биљана Крстин Географија 5/1,2   6/1,2,3,4   7/3,4     8/1,2,3
  Гордана Станковић Географија 5/3   7/1,2     5/3(грађанско)
  Вера Станоевски Физика 6/1,2,3,4   7/1,2,3,4   8/1,2,3
  Тања Стојковић Математика 5/3 7/1   6/1,2,4
  Биљана Дубаић -Стојаков Математика 5/1,2   7/2,3,4
  Мунћан Ана Информатика 5/1,2,3   6/1,2,3,4   7/1,2,3,4(три групе)

3.6.2. Подела предмета изборне наставе на наставнике

Обавезни изборни предмети и изборни предмети су се организовани на основу изјава родитеља. Настава се одвија по одобрењу Министарства просвете Републике Србије.

Ред. б Предмет Одељење/ Групе
  Грађанско васпитање 12   група
  Верска настава 17 група
  Информатика 3 групе
  Изабрани спорт 6.-8. р.
  Француски језик 5/1   6/4     7/1,3   8/2  
  Шпански језик 5/2,3   6/1,2,3     7/2,4   8/1,3
  Хор 2 групе
  Цртање, сликање и вајање 5 група
  Чувари природе 2-1
  Чувари природе 2/2
  Народна традиција 2/3
  Чувари природе 3/1
  Од играчке до рачунара 3/2
  Од играчке до рачунара 3/3
  Чувари природе 3/4
  Од играчке до рачунара 4/1
  Народна традиција 4/2
  Чувари природе 4/3
  Од играчке до рачунара 4/4

3.6.3. Обавезне ваннаставне активности

  разред
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  н. г. н. г. н. н. г. н. г. н. г. н г. н. г.
ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34

3.6.4. Подела одељења на одељењске старешине       

РАЗРЕД/

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
1-1 Ирена Мирковић
1-2 Снежана Живановић
1-3 Татјана Путник
1-4 Биљана Анђелковић
2-1 Милена Калкан
2-2 Весна Лујанов- Писарев
2-3 Соња Грујић
3-1 Весна Вила
3-2 Славица Радосављев Ђорђевић
3-3 Душанка Младеновић
3-4 Невена Дашић
4-1 Марија Маринковић
4-2 Драгана Филиповић
4-3 Јасмина Рајић
4-4 Драгослава Гашпар
5-1 Драгана Милићев
5-2 Татјана Ановић
5-3 Татјана Стојковић
6-1 Зорица Аћамовић
6-2 Биљана Крстин
6-3 Маја Марошан Михајловић
6-4 Вера Станоевски
7-1 Слободан Стамболић
7-2 Биљана Дубаић Стојаков
7-3 Ивана Бикар
7-4 Драгица Дулејан Стојковић
8-1 Томислав Стошић
8-2 Емилија Милосављевић
8-3 Наташа Челар

3.6.5. Дежурства у школи

            Дежурство ученика и наставника у школи има променљив карактер, а у складу је са структуром радне недеље.

            Распоред дежурства наставника се налази у прилогу Годишњег плана рада школе.

3.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Рок извршавања

Назив послова и радних задатака

Носиоци задатака

IX

- Израда и усвајање

годишњих планова рада НВ, ОВ, ОС, Актива и секција

ОВ, НВ, ОС, ПП служба, директор, наставници

IX, XII, III, VI - Састанци Савета родитеља директор, ПП служба
X, IV - Јесењи и пролећни   крос

наставник физичког

васпитања и ОС

XII, V, VI

- Излети

ОС

X, I, V

-Обележавање Дана бундеве, Дана Светог Саве и Дана школе Одбор за обележавање и директор

I, VIII

- Анализа реализације наставног плана и програма и извештај о раду школе директор, ПП служба, НВ, ОВ

XI, XII, IV, VI

- Утврђивање успеха по кварталима и доношење мера за унапређивање успеха ОС, НВ,ОВ, ПП служба, директор
IX, XI, XII, IV, VI - Родитељски састанци

ОС, ПП служба

IV, V, VI

- Тестирање ученика за полазак у први разред ПП служба

III, IV, V

- Школска и општинска такмичења

- Обележавање Дана планете Земље

предметни

наставници

-Наставница географије Биљана Крстин

V,VI

- Припрема за упис ученика у средње школе ОС,педагог и комисија за ПИ

V, VIII

- Припремна настава за ученике који су упућени на поправни испит предметни наставници
VI - Организација завршног испита за ученике 8.разреда директор, ПП служба

3.8. ИНКЛУЗИЈА УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

            За ученике са сметњама у психичком и физичком развоју наставници спроводе индивидуални приступ са диференцираним и редукованим захтевима у погледу наставних садржаја. У нашој школи је заживео прогам инклузије деце са посебним потребама где се и у нижим и у вишим разредима налази неколико ученика са којима се индивидуални образовни планови (ИОП-и) спроводе уз сарадњу са родитељима, стручњацима организације „ВеликиМали“ и Интерресорном комисијом града Панчева.

Са СОШО „Мара Мандић“ склопљен је уговор о међусобној сарадњи, тако да ученици који нашу школу похађају према индивидуалном, измењеном или редукованом програму, имају додатну подршку од стране едукованог особља специјалне школе.

Спроводи се и сарадња са Домом за децу и омалдину без родитељског старања „Споменак“, које је отворило Саветовалиште за децу и адолесценте у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“.

У вези са инклузијом деце наставно особље, као и педагошко-психолошка служба се континуирано оспособљава и обучава, посећује семинаре и стручно се усавршава.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА

ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•Анализа састава одељења првог разреда и идентификација ученика којима ће бити потребна подршка

психолог

учитељице првог разреда

септембар

• Сарадња са предшколском установом Дечја радост у циљу упознавања са карактеристикама ученика и ефикасних васпитно-образовних поступака у досадашњем раду са њима

васпитачице

учитељице првог разреда

чланови тима

септембар

•Упознавање Одељенског већа петих разреда са специфичностима ученика којима је потребна додатна подршка и који су напредовали по ИОП-у

чланови тима

психолог

одељенске старешине

наставници

септембар

• Израда предлога и аргументација за ученике који треба да буду упућени на ИРК

чланови тима

одељенске старешине

септембар

октобар

• Доношење концепта плана за израду ИОП-а

чланови тима

чланови стручних већа

одељенске старешине

септембар

октобар

• Осмишљавање партиципације родитеља у интересу адекватног образовања деце којој је потребна подршка

чланови тима

током школске године

• Умрежавање и сарадња школе са Специјалном школом, договор о обухвату ученика и врсти подршке за ученике који остварују право

чланови тима

учитељице

одељенске старешине

дефектолог

септембар

октобар

• Анализа броја ученика по одељењима за које је потребна подршка у учењу и израда планова индивидуализације

чланови тима

одељенске старешине

предметни наставници

одељенска већа

новембар

• Сарадња са Учитељким панчевачким друштвом у реализацији пројекта који промовише инклузију

чланови тима

чланови Актива учитеља

током школске године

• Сарадња са ИРК у циљу остваривања оптималне подршке за ученике

чланови тима

током школске године

• Креирање и размена наставних материјала за рад са ученицима који напредују у складу са ИОП-ом

наставници

чланови тима

током школске године

• Упознавање чланова Педагошког колегијума са карактеристикама ИОП-а како би их усвојили

чланови тима

током школске године

• Анализа потешкоћа у реализацији ИОП-а за појединачне ученике и давање подршке и смерница наставницима за рад са њима

чланови тима

током школске године

• Праћење и анализа напредовања ученика који се образују у складу са плановима индивидуализације, ИОП – 1 и ИОП – 2.

чланови тима

одељенске старешине

током школске године

3.9. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

У школској 2018/19. години у продуженом боравку ће се радити по утврђеном плану и програму који је саставни део Годишњег плана школе.

У септембру месецу биће формирана група продуженог боравка од ученика првог и другог разреда. Ученици ће бити упознати са дужностима, обавезама, правилима понашања у школи. Током године радиће се на утврђивању и обнављању пређеног градива у редовној настави, изради домаћих задатака, описмењавању ученика.

За рад у продуженом боравку од наставних средстава се користи DVD, TV, CDплејер, школска табла. У оквиру својих активности, ученици израђују очигледна наставна средства.

Будући да ученици имају велику природну потребу за кретањем и активностима ове врсте, у продуженом боравку кад год осетимо потребу за физичком активношћу можемо је реализовати на терену, у школском дворишту или у учионици ако за то има потребе.

У продуженом боравку радиће наставник разредне наставе

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

-                     Оспособљавање ученика да сами организују рад и да активно учествују у процесу организације рада.

-                     Развијање позитивних међуљудских односа кроз дружење, договарање и помоћ вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери.

-                     Остваривање слободне дисциплине: дете је активно, али по засићењу може да промени активност.

-                     Постављање и неговање правила понашања.

-                     Омогућити ученицима што више боравка на свежем ваздуху и бављење физичким активностима које позитивно утичу на правилан развој и раст.

-                     Развијање креативности ученика кроз ликовно и музичко стваралаштво и укључивање у разне изложбе, манифестације, позоришне представе, обележавање разних датума- Бундевијаде, Дана планете, Дана школе, школске славе, итд.

-                     Развијање културно-хигијенских навика ради очувања здравља.

-                     Развијање одговорности, упорности, сналажљивости и доследности кроз израду домаћих задатака.

-                     Описмењавање ученика.

-                     Неговање односа према раду, стварима, понашања према друговима

-                     Неговање толеранције, стрпљења у раду, учењу, приликом ручања, играња, дружења.

РИТАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Продужени боравак деце се одвија у две смене.

Када ученици иду после подне на наставу боравак се организује пре подне у периоду од 8.00 до 13.30 часова. Када похађају наставу пре подне, у боравак иду од 10.30 до 16.00 часова.

Сатница рада у продуженом боравку

Пре подне

8.00 – 8.15 - пријем ђака у боравак

9.00 – 9.30 - доручак у трпезарији

9.45 – 11.00 - израда домаћих задатака

10.30 – 11.30 - активности ученика у слободном времену

11.30 – 12.00 - ручак у школској трпезарији

12.00 - 13.00 – слободне активности

13.00 – 13.30 - сређивање просторије у којој бораве и напуштање боравка

После подне    

10.30 – 11.30 - боравак на отвореном простору или усмерене релаксирајуће активности у учионици зависно од временских прилика

11.30 – 12.00 - ручак у школској трпезарији

12.00 – 14.00 - израда домаћих задатака

14.00 – 15.00 - слободне активности

15.00 – 15.30 - ужина у школској трпезарији

До напуштања боравка у 16.00 часова

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

СЕПТЕМБАР

-                      Формирање групе првака за продужени боравак.

-                      Прављење списка ученика у дневник долазака.

-                      Подсећање на правила понашања у школи и у боравку.

-                      Израда домаћих задатака.

-                      Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-                      Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-                      Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-                      Развијање хигијенских навика.

ОКТОБАР

-                      Израда домаћих задатака.

-                      Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-                      Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-                      Обележавање Бундевијаде – прављење маски, радови од природног материјала, бундева, лишћа, кукуруза, шаше…

-                      Учествовање на паради, у шетњи, маскембалу,изложби радова, представи

-                      Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-                      Развијање хигијенских навика.

-                      ДИЛС пројекат у коме учествују деца која имају потешкоће у савладавању школског градива.

-                      Читање и анализа бајки и прича ради развијања заинтересованости ученика за читањем и ради развијања логичког мишљења и позитивних ставова о животу.

-                      Прављење заједничког паноа од креп папира на тему ,,Октобар – месец здраве хране''.

НОВЕМБАР

-                      Израда домаћих задатака.

-                      Слободне активности у оквиру којих ученици цртају, боје, играју друштвене игре, гледају филмове, слушају музику итд.

-                      Физичке активности, које се организују напоље на спортском игралишту (фудбал, окретање обруча, прескакање вијаче итд.)

-                      Свакодневно уређивање просторије у којој ученици бораве.

-                      Развијање хигијенских навика.

-                      ДИЛС пројекат у коме учествују деца која имају потешкоће у савладавању школског градива из математике (,,Забавна математика'').

-                      Читање и анализа бајки и прича ради развијања заинтересованости ученика за читањем и ради развијања логичког мишљења и позитивних ставова о животу.

-                      Прављење ликовних радова: животиње од сувог лишћа, на тему јесени.

ДЕЦЕМБАР

       - Редовна израда домаћих задатака

       - Вежбе читања и писања текстова штампаним и писаним словима ћириличног и     латиничног писма

       - Учлањивање у библиотеку, читање нових књига, часописа

       - Читамо и бојимо „Вукову цртанку“

       - Вежбе задатака са сабирањем и одузимањем које прате план и програм рада редовне наставе

       - Стигла је зима – припремање радова за пано – цртање Снешка Белића, зиме, украшавање јелке, простора у боравку, учимо да правимо пахуље од папира

       - Цртамо, лепимо, сецкамо, бојимо и бројимо

       - Редовно уређивање боравишног простора и развијање хигијенских навика

       - Позоришна представа за завршетак првог полугодишта и поводом предстојећег дочека Нове године

       - Прављење честитки и исказивање лепих жеља за Нову годину

ЈАНУАР

-                      Враћамо се с распуста – причамо како смо се провели, наши доживљаји и поклони

-                      Редовна израда домаћих задатака, читање текстова из читанке и нових књига из библиотеке, школских часописа

-                      Прослава поводом школске славе „Светог Саве“

-                      Присуствовање и учествовање на приредби

-                      Гледање дечјих серија, цртаних филмова по избору ученика

-                      Друштвене игре и правила понашања

ФЕБРУАР

-                      Провера и израда домаћих задатака дата из свих предмета

-                      Учимо да рецитујемо нове песме

-                      Наше заједничке игре и играчке, како их чувамо

-                      Подсећање на правила понашања у простору који боравимо

-                      Учимо нове друштвене игре

-                      Цртамо за наше другове, рођенданске честитке, поклањамо нацртано

-                      Свакодневно уређивање простора у коме се борави

-                      Неговање хигијенских навика

    

МАРТ

-                      Припрема радова, цртање, бојење, сецкање за нови пано поводом Дана жена – цртамо за наше маме, баке, тетке, ујне…

-                      Празнични пано – Мама и ја

-                      Слободне активности, друштвене игре, гледање цртаних филмова, слушање музике

-                      Редовно подсећање на правила понашања у боравку

-                      Неговање хигијенских навика

-                      Вежбамо редовно задатке из математике, множење, дељење, сабирање и одузимање

                                  

АПРИЛ

-                      Наше шале, игре, музичко и ликовно стваралаштво

-                      Редовна израда домаћих задатака из свих предмета- српски језик, математика, свет око нас, енглески језик

-                      Вежбе читања и писања штампаних и писаних слова оба писма

-                      Припремамо се да погледамо позоришну представу предвиђену у пролећном периоду

-                      Цртамо за Дан планете Земље, гледамо перформанс старијих ученика

-                      Физичке активности

МАЈ

     -     Наше књиге – читање нових изабраних књига и часописа из библиотеке

-                      Редовна провера и израда домаћих задатака

-                      Посета млађој групи вртића у близини школе – како помоћи млађима у игри, учењу, дружењу

-                      Развијање друштвених навика кроз игру, рад и учење

-                      Неговање хигијенских навика како у боравку тако и ван њега

-                      Свакодневно уређивање простора у коме ученици бораве

-                      Фузичке активности, организоване ескурзије, шетње, игре у дворишту зависно од временских прилика, игре лоптом итд.

-                      Подсећање на правила понашања у боравку и школском дворишту

                                            

ЈУН

     -     Развијање друштвених навика кроз игру, рад и учење

-                      Израда домаћих задатака

-                      Слободне активности, игре у боравку и школском дворишту

-                      Ускоро ће крај школске године – наши успеси и неуспеси, како ћемо се потрудити до бољих успеха

-                      Шта планирамо за распуст, како и где ћемо га провести

4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

            Стручни органи су носиоци свих активности у реализацији основног образовања и васпитања.

            Наставничко веће, разредно веће и стручни активи прате остваривање Плана и програма, анализирају остварене циљеве и садржаје образовања и васпитања, утврђују резултате рада наставника и ученика.

            Планом рада стручних органа, поред општих, утврђени су и други задаци распоређени по месецима и извршиоцима.

4.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Активност Носиоци активности Време
- конституисање Педагошког колегијума - директор

август, септембар

- доношење Програма рада педагошког колегијума - директор, ПП служба
- учешће у планирању стручног усавршавања наставника - директор, ПП служба
- утврђивање резултата рада ученика - ПП служба

квартално,

полугодишње

- доношење ИОП-а - Стручни тим за ИО

- праћење резултата рада ученика

- предлагање и праћење примене иновација у циљу побољшања квалитета наставног процеса

- стручни активи

- наставници

           током године

- aнализа безбедности и сигурности у школи - директор, ПП служба
- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом , као и акционим планом у области самовредновања рада школе

- директор, ПП служба, руководиоци стручних већа

- сарадња са Стручним тимом за ИО - Стручни тим за ИО
- спровођење поступка за стицање знања наставника/стручног сарадника - директор
- Анализа извештаја рада Педагошког колегијума на крају првог полугодишта - директор децембар

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- директор

- директор

јун, јул, август

Чланови Педагошког колегијума су руководиоци(предсрдници) стручних већа и актива,кординатори стручних тимова, стручна служба школе и директор школе.

4.2. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће усмерава и координира целокупни васпитни и образовни процес у школи.

Програмски задаци:

Динамика Програмски садржај Носилац
1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ
VIII 1.Анализа организационе техничке припреме за почетак рада у наредној школској години (припремљеност објекта) директор
VIII

2. Постављање организације образовно-васпитног рада (социјална организација)

број и структура одељења по кључним варијаблама (успех, социјални статус, број ученика у одељењу);

педагошко психолошка заснованост распореда часова

подела предмета на наставнике

школски календар (ритам рада у току школске године)

директор, педагог
IX 3. Организација екскурзија и излета  
IX 4. Организација наставе у природи  
I 5. Организација прославе Дана Светог Саве  
IV 6. Организација прославе Дана школе  
2. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
VIII 1. Разматрање предлога годишњег плана и програма рада директор, педагог
IX-VI 2. Месечно планирање послова и радних задатака  
IX-VI 3. Концепција планирања наставног рада (годишњи и оперативни планови наставних тема)  
3. ПРАЋЕЊЕ И   ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА
IX 1. Анализа остварених резултата у протеклој школској години (годишњи извештај о раду) директор
X-VIII 2. Анализа остварених резултата на крају појединих класификационих периода у току школске године педагог, директор
X, XII, III, VI, VIII,

3. Остваривање годишњег програма рада школе

анализирање реализације планираног фонда часова

остваривање појединих програма рада (унапређивање наставног рада, стручног усавршавања и сл.)

рада стручних органа (актива, већа и др.)

педагог, психолог, директор, руководиоци актива и одељенских већа
V 4. Анализа рада школе у природи руков. шк. у прир.

XII

III, VI

5.Анализа реализације програма педагошко инструктивног рада

педагошко-дидактичка заснованост часова

педагог, психолог
4. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА   ШКОЛЕ
XII-V 1. Опремање специјализованих учионица (дидактичким медијима) директор
X, XI, XII, II, III, V

2. Теоријско упознавање појединих педагошких иновација:

индивидуализована настава (потреба, функција, значај, модели)

истоврсни и диференцирани задаци групног облика рада у настави

примена савремене образовне технологије у настави

примена савремених поступака праћења и вредновања рада ученика у настави

педагог
5. МОТИВАЦИЈА И   СТИМУЛАЦИЈА УЧЕНИКА И   НАСТАВНИКА У НАСТАВНОМ   РАДУ
X 1. Доношење правилника о стимулативним мерама за ученике (награђивање) руководилац комисије
X 2. Доношење правилника о стимулативним мерама за наставнике (награђивање) руководилац комисије
XI-VI 3. Додела признања ученицима и наставницима у току и на крају школске године директор, одељ.старешина
6. КАДРОВСКА ПИТАЊА
IV 1. Анализа кадровских услова рада у школи (мере за унапређивање) директор
7. ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
IV 1. Упознавање наставника са извршеним истраживањима педагог и психолог

4.3. РАЗРЕДНА ВЕЋА         

            Разредно веће сачињавају сва одељења једног разреда. Оно обавља следеће послове:

            -непосредно организује образовно-васпитни рад

            -прати рад и резултате ученика

            -предлаже мере за побољшање услова рада

            -подстиже рад одељењске заједнице ученика

            -утврђује оцене и општи успех ученика

            -похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере

            -даје предлоге за екскурзије, излете и посете

            -врши друге послове у складу са општим актима школе

Програм рада разредних већа:

време програмски садржај
1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
IX Формирање већа
IX Израда годишњег програма рада већа
IX Усвајање годишњег програма рада
IX,X Анализа програма интересних (предметних) група
XI-IV Израда плана писмених задатака из појединих предмета
XI-VI План одвијања “дана отворених врата” предметних наставника и разредних старешина
XI-VI План организације родитељских састанака
2. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
IX Организација наставе у одељењу (распоред, задаци, циљеви и сл.)
IX Просторно дидактичко-технички услови рада у школи
X Стање дидактичких медија и материјалних средстава у организацији наставе
3. УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
X-V Договори о примени иновација из појединих предмета (проблемска, програмирана и друге врсте наставе)
X-V Примена дидактичких иновација у појединим предметима
X-V Примена образовног софтвера у настави
X-V Примена образовне технологије у настави
X-V Израда дидактичких материјала за примену појединих иновација у настави
X-V Организовање угледних часова и посете часовима
4. ВРЕДНОВАЊЕ РАДА   УЧЕНИКА
X-VI Анализа успеха ученика у настави
X-VI Уједначавање критеријума вредновања постигнућа ученика
X-VI Анализа односа ученика према раду и нормама живота и рада у школи
X-VI Примене стимулативних и дисциплинских мера
5. ИСТРАЖИВАЊЕ У   НАСТАВИ
XI-V Ставови ученика према организацији наставног рада у чколи
XI-V Ставови ученика о томе шта цене, а шта не код својих наставника
V-VI Анализа резултата истраживања
6. ИЗВОРИ ЗА   САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА
II-V Анализа коришћења вануџбеничке литературе
X-V Самостални рад ученика у настави (како подстицати у току наставе и ваннаставе)
7. ИСПИТИ
VI Припремна настава
VIII Продужна настава
VIII Именовање комисија за полагање поправних и разредних испита
VIII Поправни испити

Руководиоци разредних већа су:

Разред Руководиоци   разредних већа
I Биљана Анђелковић
II Милена Калкан
III Душанка Младеновић
IV Драгослава Гашпар
V Драгана Милићев
VI Биљана Крстин
VII Драгица Дулајан Стојковић
VIII Томислав Стошић

4.3.1. ПЛАНОВИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

        

План одељењског већа првог разреда

Време реализације

Програмски садржај

Носиоци

активности

IX-X

1. Свечани пријем првака.

одељењско веће 1. и 2. разреда
 

2. Избор приручника, школског прибора и потребних наставних средстава.

одељењско веће 1. разреда
 

3. Договор о реализацији изборних наставних предмета , анкетирање родитеља.

одељењско веће 1. разреда
 

4. Активности поводом Дечје недеље.

одељенско веће 1. разреда
 

5. Посета библиотеци.

одељенско веће 1. разреда

XI-XII

1. Позоришна представа.

одељенско веће 1. разреда
 

2. Праћење напредовања ученика на крају првог класификационог периода.

ПП служба

одељењско веће 1. разреда

 

6. Анализа успеха и напредовање ученика у остваривању образовно-васпитног процеса.

ПП служба

одељењско веће 1. разреда

I-II

1. Прослава Дана Светог Саве.

одељењско веће 1. разреда
 

2. Посета позоришној представи.

одељењско веће 1. разреда

III-IV

1. Посета музеју.

одељењско веће 1. разреда
 

2. Анализа напредовања ученика на крају III класификационог периода и реализација активности.

ПП служба

одељењско веће 1. разреда

V-VI 1. Припрема за прославу Дана школе. одељењско веће 1. разреда
 

2. Једнодневни излет.

одељењско веће 1. разреда
 

3. Анализа успеха и владање ученика на крају I разреда.

ПП служба

одељењско веће 1. разреда

Напомена:

У току школске 2018/2019. године одељењско веће првог разреда ће посећивати позоришне представе и поставке у музеју чији садржаји буду одговарали узрасту ученика.

Одељењско веће I разреда планира посете:

                      позоришту;

                      музеју града Панчева;

                      градској библиотеци;

                      савременој галерији.

План рада одељењског већа II разреда

Септембар, октобар:

-                      Упознавање са календаром за школску 2018/2019. годину.

-                      Планирања образовно-васпитних садржаја у школској 2018/2019. години.

-                      Организација изборне наставе.

-                      Планирање писмених проверавања - контролних и писмених задатака.

-                      Организација посета, излета.

-                      Снабдевеност уџбеницима и прибором.

Новембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају

-                      првог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Предлог мера за побољшање успеха.

Децембар, јануар, фебруар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају

-                      првог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Резултати примене мера за побољшање успеха.

-                      Рад допунске наставе.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима.

-                      Рад Одељењског већа.

Март, април, мај

-                      Школа пливања

-                      Рекреативна настава

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају

-                      другог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Напредовање ученика, рад допунске наставе.

Јун

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају

-                      другог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Похвале и награде ученика.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима

-                      Рад Одељењског већа.

-                      Планирање посета излета ,екскурзије и наставе у природи за 2018/19.

План рада одељењског већа III разреда            

САДРЖАЈ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

Планирање наставних и ваннаставних активности IX Одељенско веће
Договор о реализацији изборних наставних предмета IX Одељенско веће
Договор о избору дечје штампе IX Одељенско веће
Утврђивање распореда часова IX

Одељенско веће

Директор школе

Организовање родитељских састанака IX Одељенско веће
Активности поводом   Дечје недеље X Одељенско веће
Посета позоришту X Одељенско веће
Организовање излета,посета и рекреативне наставе X Одељенско веће
Успех и дисциплина ученика и реализација програма ученика на крају   I квартала X Одељенско веће
Одржавање родитељских састанака X Одељенско веће
Посета позоришној представи XI Одељенско веће
Учешће ученика на ликовном конкурсу Црвеног крста XI Одељенско веће
Посета Градском музеју XII Одељенско веће
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају полугодишта и реализација свих активности XII

Одељенско веће

ПП служба

Припрема за прославу Светог Саве I Одељенско веће
Стручно усавршавање наставника I Одељенско веће
Реализација рада са ученицима који наставу прате по ИОП-у I Одељенско веће
Сарадња са педагогом и психологом I Одељенско веће
Реализација рекреативне наставе I Одељенско веће
Посета позоришној представи II Одељенско веће
Обележавање   светског Дана књиге III Одељенско веће
Реализација програмских задатака и успех ученика на крају трећег класификационог периода и реализација активности III

Одељенско веће

ПП служба

Заштита здравља ученика-лична хигијена IV Одељенско веће
Остварени резултати на допунској и додатној настави IV Одељенско веће
Активности поводом Дана Европе V Одељенско веће
Учешће ученика на ликовним конкурсима V Одељенско веће
Посета позоришној представи V Одељенско веће
Активности поводом Међународног дана спорта V Одељенско веће
Једнодневни излет V Одељенско веће
Посета позоришној представи V Одељенско веће
Учешће на Малој школској олимпијади V Одељенско веће
Припрема за прославу Дана школе XI Одељенско веће
Квиз - такмичење, систематизација градива VI Одељенско веће
Анализа реализације програмских задатака и успех ученика на крају школске године VI

Одељенско веће

ПП служба

Анализа реализације плана излета и посета VI Одељенско веће
Анализа рада већа током школске године VI Одељенско веће

План рада одељењског већа IV разреда

Време реализације Програмски садржаји
август

-Школски календар за 2018/2019. годину – организација.

-Анализа плана и програма и уџбеника за нову школску годину.

-Израда Годишњег плана рада по предметима.

-Припремање месечних планова рада.

- План допунске и додатне наставе.

-План одељењског већа.

-Планирање једнодневне екскурзије и наставе у природи.

-Снабдевеност уџбеницима и прибором за рад.

септембар

-Распоред часова.

-Договор о реализацији родитељских састанака.

-Договор око поделе уџбеника.

-План контролних и писмених задатака.

-Индивидуални разговори са родитељима.

- Међународни дан писмености ( 8.09.2018.)

октобар

-Разговор са ученицима :,,Како се служити књигом”?

-Понашање ученика у школи.

-Сарадња са педагогом и психологом школе.

-Активности поводом обележавања Дечијие недеље.

- Дан здраве хране (16.10.2018.)

- Посета библиотеци

- Квиз

- Позоришна представа

новембар

-Реализација васпитно- образовног процеса и прописаног фонда часова на крају првог класификационог периода.

-Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-Предлог мера за побољшање успеха.

Дан права детета 20.11.2018.

децембар

-Реализација васпитно- образовног процеса и прописаног фонда часова на крају првог полугодишта.

-Успех, дисциплина и изостанци ученика.

- Допунска настава за време зимског распуста.

јануар

-Обележавање школске славе Свети Сава.

фебруар

-Припрема и организација такмичења ученика.

-Посета позоришној представи

март

-Реализација васпитно- образовног процеса и прописаног фонда часова на крају трећег класификационог периода.

-Успех, дисциплина и изостанци.

-Учешће ученика на такмичењима и резултати.

- Посета Музеју

- Обележавање Дана жена

- Дана матерњег језика 21.03.2018.

- Сарадња са вртицима

април

-Вредновање рада и постигнућа ученика.

-Договор о реализацији родитељских састанака.

- Обележавање Дана планете Земље

мај

-Реализација једнодневне екскурзије.

- Међуодељењска такмичења

- Дан Европе 9.05.2019.

- Наставници предметне наставе држе часове четвртацима.

Припрема за прославу Дана школе.

јун

-Реализација васпитно- образовног процеса и прописаног фонда часова на крају другог полугодишта.

-Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-Похвале и награде ученика.

-Реализација једнодневне екскурзије и наставе у природи.

-Извештај одељењског већа.

-Родитељски састанци.

План рада одељењског већа V разреда

Динамика и садржаји

Септембар

-                      Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних активности.

-                      Планирање писмених, контролних задатака и вежби.

-                      Евидентирање ученика за рад у ваннаставним активностиима.

-                      Планирање посета, излета.

Октобар

-                      Могућности ученика V разреда - сарадња учитеља наставника.

Новембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Предлог мера за побољшање успеха.

Децембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Резултати примене мера за побољшање успеха.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима.

-                      Рад одељењског већа у првом полугодишту.

Март, април, мај

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Организација једнодневних екскурзија.

Јун

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Похвале и награде ученика.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима.

-                      Планирање посета, излета и екскурзија у школској 2019/20.

-                      Организација припремне наставе.

-                      Рад одељењског већа.

Август

-                      Реализација припремне наставе.

-                      Резултати поправних испита.

-                      Утврђивање успеха ученика на крају 2018/2019. године.

План рада одељењског већа VI и VII разреда

Динамика и садржаји

Септембар

-                      Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних активности Планирање писмених, контролних задатака и вежби.

-                      Евидентирање ученика за рад у ваннаставним активностиима.

-                      Планирање посета, излета.

Новембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Предлог мера за побољшање успеха.

Децембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Резултати примене мера за побољшање успеха.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима.

-                      Рад одељењског већа у првом полугодишту.

-                     

Март, април, мај

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Организација једнодневних екскурзија.

Јун

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Похвале и награде ученика.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима.

-                      Планирање екскурзија.

-                      Организација припремне наставе.

-                      Рад одељењског већа.

Август

-                      Реализација припремне наставе; резултати поправних испита.

-                      Утврђивање успеха ученика на крају 2018/2019. године.

План рада одељењског већа VIII разреда

Динамика и садржаји

Септембар

-                      Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних активности и друштвено-корисног рада.

-                      Планирање писмених, контролних задатака и вежби.

-                      Евидентирање ученика за рад у ваннаставним активностиима.

-                      Планирање посета, излета.

-                      План професионалне орјентације ученика.

Новембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Предлог мера за побољшање успеха.

Децембар

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају I полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Резултати примене мера за побољшање успеха.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима

-                      Рад одељењског већа у првом полугодишту.

Март, Април

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог класификационог периода.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Организација и резултати пробног теста за завршни испит.

-                      Организација једнодневних екскурзија.

Мај

-                      Организација и резултати пробног теста за завршни испит.

-                      Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог полугодишта.

-                      Успех, дисциплина и изостанци ученика.

-                      Похвале и награде ученика.

-                      Анализа професионалне орјентације ученика.

-                      Организација и реализација припремне наставе; резултати поправних испита.

-                      Утврђивање успеха ученика на крају 2018/2019. године.

-                      Рад одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима

4.4. СТРУЧНА ВЕЋА

            Председници стручних већа доносе програм њиховог рада. Ови програми утврђују начин избора и коришћење уџбеника, приручника, корелацију наставних садржаја, уводе савремене педагошке методе.

Програм рада стручних актива:

време садржај носиоци
1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
VIII-IX 1. Конституисање већа руководство
IX

2. организационо-материјални услови рада

доношење плана рада стручних већа по областима

договор о броју седница и времену одржавања

предлог набавке наставних средстава и литературе

сарадња и координација са другим активима

разредни и предметни наставници
2. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УСАВРШАВАЊЕ
X-VI

1. Реализација плана и програма:

договор о начину планирања

организација допунске и додатне наставе

предметни наставници
X-VI

2. Унапређивање образовно-васпитног рада

уједначавање критеријума у настави

примена наставних средстава у раду

предметни наставници
X-VI

3. Праћење и реализација образовно-васпитног рада

анализа успешности ученика и оспособљавање за самостално учење

наставници разред. и пред. наставе
3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
IX-VI

1. Стручно усавршавање наставника

усавршавање приправника и размена искустава наставника

семинари, предавања и стручна литература

разред. и предмет. настава
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
IX-VI 1. Организовање допунске, додатне и факултативне наставе  
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
II-V 1. Организација такмичења у школи  
III-V 2. Учешћа на такмичењима  
VI 6. ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА   О РАДУ  

           

Руководиоци стручних већа су:

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Ивана Бикар
2. Математика Татјана Стојковић
3. Физика, ТИО/ТИТ, информатика Ана Мунћан
4. Биологија и хемија Јелена Рокнић
5. Историја и географија Наташа Челар
6. Страни језици Татјана Ановић
7. Веће вештина Маја Вукомановић
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

      

4.4.1 План и програм рада Актива српског језика за школску 2018 - 2019.

            Чланови Актива су Емилија Милосављевић, Драгица Дулејан Стојковић и Ивана Бикар, која је и председник за ову школску годину. Актив планира шест састанака, који би требало да буду реализовани по месецима, у зависности од активности за које је задужен Актив србиста.

1.састанак (август) подразумева дефинитивни договор око поделе одељења, као и слободних активности, коришћења и опремања кабинета, израду наставних планова и планова за секције ( литерарна, рецитаторска, драмска ) у електронском облику, ако они нису предати у јуну, планирање извођења допунске и додатне наставе, контролних и писмених задатака, консултовање око критеријума оцењивања, као и око иницијалног теста за ученике 6. и 8. разреда. Свакако ће бити поменута и сва остала задужења која нас очекују у предстојећој школској години.

2. састанак (октобар) сумирање резултата иницијалног теста и договор око обележавања Дана бундеве и одласка на Сајам књига.

3. састанак (децембар) планирање стручног усавршавања, одлазак на Зимски семинар, који се одржава на Филолошком факултету; договор oкo обележавања школске славе Светог Саве.

4. састанак (фебруар) договор око припремања и тестирања ученика из језика и књижевности, планирање школског такмичења из граматике, књижевне олимпијаде, као и такмичења у рецитовању.

5. састанак (април) договор око припремања ученика за остале нивое такмичења (регионално, републичко), у зависнсти од пролазности на општинском, планирање пробног завршног испита за ученике 8.разреда, договор око организације приредбе за Дан школе.

6. састанак (мај) сумирање резултата на такмичењима, као и резултата остварених на пробном завршном испиту, договор око обележавања Дана проте Васе, анализа рада Актива и планирање задужења за наредну школску годину.

                    

                                                    

4.4.2. План рада Стручног већа за предмет математика у школској години 2018/2019.

 1. У 2018/2019. планира се редовно одрзавање састанака Струцног веца као и водјење записника у свесци као и предходних година.
 2. Активности Струцног веца по месецима :

Септембар :

-Набавка збирки и удзбеника је индивидуална и родитељи су упознати са тим на крају предходне сколске године

- Израда и предаја планова рада и распоред одрзавања наставе, допунске , припремне и додатне наставе по разредима и подела по наставницима

- Планови струцног усаврсавања за наставнике математике, посебно уцесце на Зимском републицком семинару у организацији ДМС

-Планови такмицења и припрема уценика за такмицењау 2018/2019.

-Претплата уценика свих разреда на Математицки лист-препорука, обзиром да ДМС инсистира на задацима из Математицког листана свим нивоима такмицењима поцев од сколског нивоа које се одрзава јануару месецу

- Одлука о уцесцу на математицком такмицењу Мислиса у марту 2019.године у организацији Архимедеса уз котизацију коју це плацати уцесници такмицења

-                      Одлука о уцесцу 2 професора на Зимском републицком семинару у организацији ДМС у јануару месецу 2019.

-                      Реализација иницијалних тестова у свим одељењима сколе од 5. до 8. разреда

Октобар - новембар :

            - Редовно одрзавање допунске и додатне наставе као и припремне цасове за уценике 8.р. у оквиру плана рада свакога наставника и по распореду цасова

Анализа успеха уценика по одељењима на тромесецју

-   Запоцети организацију Мислисе у марту 2019. у организацији Архимедеса.

Децембар :

- Присуство цланова Актива струцним семинарима у организацији ДМСи Подрузнице ДМС Панцево

-                      Припрема уценика за сколско такмицење које це се одрзати поцетком фебруара 2018.

-                      Организовање одласка уценика 7. и 8.разреда сколе на Фестивал науке у Београд, наставници математике и физике са уценицима

-                      Анализа успеха уценика на крају 1.полугодиста .

Јануар:

            - Присуство професора математике Стојковиц и Стојаков на Зимском републицком семинару у организацији ДМС

-                      Припреме за сколско и даље нивое такмицења која следе по календару Министарства просвете

Фебруар :

- Организација сколског такмицења из математике

-                      Припрема уценика свих разреда за опстинско такмицење у марту који су пласирани за виси ранг такмицења

Март :

- Организација такмицења Мислиса у сколи

- Одлазак на опстинско такмицење уценика од 3.до 8. разреда

-Уцесце у раду Подрузнице ДМС у Панцеву Биљане Дубаиц-Стојаков

Април :

            - Уцесце уценика од 3. до 8.разреда на окрузном такмицењу из                 математике

-                      Интензивније припреме уценика 8.разреда за заврсни тест из математике у оквиру планова наставника и на редовним цасовима

-                      Организација, спроводјење , анализа резултата пробног заврсног теста из математике за уценике 8.разреда у организацији Министарства просвете

Мај :

-                      Припремна настава за уценике 8.разреда се изводи по истакнутом распореду у сколи а реализујеНевена Граовац

У организацији Подрузнице ДМС Панцево присуство семинарима у оквиру манифестације Мај – месец математике

-                      УУцесце уценика Сколе на манифестацији Мај – месец математике у организацији Подрузнице ДМС Панцево

                   -   Резултати-просецне оцене по одељењима , евидентирати у свесци записника за 8. разред , а у јуну и за остала одељења

Јуни :

            -Одрзавање припремне наставе за уценике 8. разреда за заврсни испит из   математике прве две недеље јуна

-Одрзавање Заврсног испита за уценике 8. разреда по упутствима Министарства просвете

-                      Уцесце професора Сколе у прегледању и залбеним комисијама

-                      Анализа Заврсног испита из Математике

Активност наставника усмерена је ка програмским циљевима :

-                      заинтересовати сто висе уценика за садрзаје предмета математика кроз необавезне и слободне садрзаје

-                      осамосталити уценике у раду

-                      развијати код уценика логицко мисљење и закљуцивање

-                      стварати радне навике код уценика , прецизност , систематицност и уредност у раду

-                      прузити уценицима задовољство у раду и разоноду са квалитетним садрзајима

Наставници су просли обуку струцног усаврсавања за наставу у 5.разреду, усмерену на исходе и пројектну наставу : Б. Дубаиц-Стојаков и Т. Стојковиц.

Облици и методе рада прилагодјени су зависно од теме свакога цаса, истакнути су у плановима рада наставника као и стандарди код сваке наставне теме.

Председник Струцног веца за предмет Математика у 2017/2018 години је Биљана Дубаиц - Стојаков, професор математике.

Цланови Струцног веца за математику:

-                      Биљана Дубаиц – Стојаков, проф. Математике

-                      Татјана Стојковиц, проф. Математике

-                      Невена Граовац, апсолвент матем.факултета у Београду

4.4.3. Годишњи план рада стручног већа историје и географије за школску 2018/19.

СЕПТЕМБАР

 Упознавање ученика са програмом и планом рада, динамиком предавања и

утврђивања градива коришћењем учила, уџбеника, атласа и остале стручне

литературе. Стандарде постигнућа ученика видно поставити на огласној табли у учионици

 Набавка наставних средстава, учила и потрошног материјала, анализа

опремљености школске библиотеке стручном литературом и часописима

 Упознавање ученика са програмом и планом рада секција и додатне наставе. Сатницу одржаванја истаћи на огласној табли у учионици

ОКТОБАР

 Сагледавање способности ученика петих разреда ради успешнијег праћења

наставе из области нових предмета (историје и географије), предузимање мера

за отклањање уочених проблема. Организовање посете Планетааријуму

 Организовање предавања о пределу који ће ученици посетити за

време екскурзије (о његовим занимљивостима, специфичностима и

карактеристикама).

 Утврђивање активности и едукативних програма, посвећених усавршавању

наставника историје и географије у складу са реформом школства

НОВЕМБАР

 Периодична анализа успеха ученика и реализација плана рада актива

. Изједначаванје критеријума оценјиванја ученика

ДЕЦЕМБАР

 Стручна анализа избора наставних метода и облика рада, њихово усавршавање и

унапређење

ЈАНУАР

 Сумирање резултата рада у 1. полугодишту и доношење нових смерница у раду

у складу са потребама ученика

ФЕБРУАР

 Избор и припрема ученика за наступајућа такмичења и организовање школског

такмичења.

 Рад у оквиру општинских и градских актива историје и географије.

МАРТ  Припреме ученика за општинско такмичење и анализа постигнутих резултата.
АПРИЛ-МАЈ

 Анализа реализације плана и програма, увођење нових елемената у рад у складу

са потребама ученика и наставника

ЈУН

 Анализа рада стручног актива током године.

 Подела задужења у оквиру актива за нову школску годину.

 Доношење новог плана рада стручног већа за историју и географију

ТОКОМ

ГОДИНЕ

 У складу са планом и програмом рада редовне наставе, секције и додатне

наставе, организоваће се стручна предавања, обележаванје међународног дана планете Земље, , тематске изложбе, организовање студијских путовања и амбијенталне наставе у циљу побољшања квалитета наставе и могућностима да ученици на један интеракцијски начин дођу до знања.

сарадња са ekoлишком секцијом, као и коорелација са сродним предметима.

Према потреби, ангажоваће се стручњаци из истих или сродних научних

дисциплина ради унапређивања наставе и афирмације предмета. Сарадња са локалним медијима...

4.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији, израђује нацрт школског програма, израђује пројекте који су у вези са школским програмом и прати реализацију школског програма.

Време

Активност

Носиоци активности

Начин праћења

Август

- Израда нацрта анекса годишњег програма рада, у складу са законским новинама

- Прикупљање годишњих и оперативних планова за шк. годину

- наставници, руководиоци актива

- прикупљена докуметација

Септембар

- Израда анекса годишњег програма рада, у складу са законским новинама

- Усклађивање са ШРП и акционим планом за самовредновање

- наставници, руководиоци актива

- прикупљена докуметација

Октобар

- Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Новембар

- Праћење реализације допунске и додатне наставе

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Децембар

- Анализа извештаја на крају првог полугодишта - наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Јануар

Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Фебруар

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Март

- Праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Јун

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП

- прикупљена докуметација, извештаји тимова

Чланови актива за развој школског програма су:

1. Данијела Ђорђев

2.Гордана Станковић

3.Маја Обренов

4.Татјана Ановић

5. Славица Радосављев-Ђорђевић

6. Милена Калкан

7. Татјана Путник

8. Александра Мрдак

9. Маја Марошан Михајловић

4.6. РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА

            На часовима одељенског старешине ће се обрађивати теме блиске ученицима. Предлог тема су саставиле стручне сараднице школе у сарадњи са одељенским старешинама и Годишњи план је у Прилогу овог документа. Ученици седмих и осмих разреда ће, поред ових тема, обрађивати и теме везане за професионалну оријентацију.

            Школске 2018/2019. године часови одељенског старешине у одељењима четвртог и шестог разреда ће се једанпут месечно уступити припадницима Полицијске управе Панчево ради реализације пројекта „Основи безбедности деце“.

5. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА

5.1. РАД ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

            План и програм рада педагошко-психолошке службе:

време програмски садржај реализатор
  1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

VIII, XI

1. Планирање и програмирање:

- Учешће у изради ИРШ и ГПРШ, израда планова и програма

педагог

психолог

XI -

VIII

- Учешће у раду тимова у школи

VIII, XI

2. Организација педагошког рада школе

XI -

VIII

3. Праћење и вредновање рада школе

  2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА

XI, X

 1. Сарадња с наставницима и директором школе:

- идентификовање обдарених ученика, као и оних који имају сметње у развоју и учењу и организовање одговарајућег васпитно – образовног рада,

- рад са наставницима у припремању и планирању непосредног васпитно – образовног рада,

-праћење ефекта   преласка са описног   на нумеричко оцењивање   после првог разреда,

-праћење прилагођавања ученика   при преласку са разредне   на предметну наставу,

-упућивање наставника на коришћење   педагошке литературе.

педагог

психолог

XI - VI

- упознавање стручних актива, ОВ, НВ са резултатима анализа проучавања и истраживања

XI - VI

       2. Сарадња с одељенским старешинама:

У циљу унапређивања рада одељењских већа а

у циљу отклањања проблема у раду са ученицима

педагог

психолог

 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА

XI - VI

- Тестирања, испитивања, анкетирања, разговори и друге активности са групама ученика или одељењима,

- Израда инструмената за испитивање знања и осталих карактеристика личности (тестови знања, анкета, скала, процене, социометријских упитника и др.),

- Идентификација ученика   који су васпитно-едукативно емотивно и   здравствено занемарени, и мере   заштите и помоћи тако угроженој   деци,

- Превентиви ментално   хигијенски рад са   одељенским заједницама,

- Организовање часова са циљем унапређивања међуљудских односа и помоћи одељењским заједницама да организују своје активности,

- Сарадњa са Ученичким Парламентом, и са координатором,

- Координација рада Вршњачког тима,

- Рад са даровитим ученицима,

- Професионално усмеравање,праћење и   проучавање интересовања ученика.

педагог

психолог

XI - VI

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

- Педагошко – психолошко образовање родитеља,

- Сарадња са родитељима обдарене деце и деце која имају проблема у учењу и развоју,

- Организовање, припремање и учешће на родитељским састанцима,

- Пружање помоћи у васпитном раду са децом, оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и понашање,

- Саветодавно – инструктивни рад са родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и развоју,

- Упознавање родитеља са психолошким карактеристикама деце и давање савета за решавање развојних и других проблема

педагог

психолог

XI - VI

5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ

- Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање образовно – васпитног рада у Школи,

- Учествовање у истраживањима других школа, научних и просветних институција

педагог

психолог

III - Истраживање брзине читања ученика 3. разреда,
XI - Учествовање у самовредновању школе, изради новог ШРП-а          

VI

- Истраживање успеха ученика на квалификационом испиту за упис у средње школе,
 

6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

XI -

VIII

- Унапређивање рада стручних органа током године,

- Извештавање стручних органа о резултатима извршених анализа, прегледа и истраживања,

- Учествовање у организацији и припреми састанака стручних органа,

-Решавање актуелних   О-В проблема школе,

-Рад у   стручном тиму за ШРП.

-Сарадња са другим   психолозима и педагозима предшколских,основних и средњих школа,

педагог

психолог

  7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

IX

- Израда плана и програма стручног усавршавања наставника,

педагог

психолог

XI - VI

- Учешће на семинарима, предавањима, активима педагога

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним институцијама и др. установама,

-Помоћ у   менторском вођењу приправника у школи.

                         8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

XI -

VIII

- Досијеи ученика

- Посебни досијеи тестираних ученика

-Документација разговора са родитељима

- Дневници рада

психолог

педагог

 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД

педагог

психолог

XI -

VIII

Припремање и планирање

Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње.

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

   Програм је састављен према Основама програма рада стручних сарадника у Основној школи, са акцентом на активности и специфичности које се односе на реализацију образовно-васпитног процеса у нашој школи.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

 • учешће у изради појединих делова Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину
 • израда програма рада педагогага школе
 • планирање послова у подручју професионалне оријентације и израда програма професионалне оријентације
 • планирање сарадње са другим институцијама је активност која се одвија континуирано током школске године
 • учешће у изради пројекта за развој школе у наредном периоду (3-5 год.) заједно са члановима тима за развојно планирање
 • учешће у изради посебних програма рада са децом са посебним потребама
 • у сарадњи са директором и психологом планира стручно усавршавање наставника у циљу унапређивања васпитно- образовног рада
 • учешће у изради појединих делова Извештаја о раду школе за школску 2017/18. годину

УНАПРЕЂИВАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 • праћење квалитативне и кавантитативне остварености циљева и задатака који су постављени у Годишњем плану рада школе.
 • праћење и вредновање постигнућа ученика у наставном процесу и у слободним активностима
 • праћење развоја интересовања ученика за извесне активности у школи и сходно закључцима ради са наставним особљем на појачавању популарних активности
 • праћење подразумева и прилагођеност образовних захтева узрасним карактеристикама ученика
 • прати се такође и ефекат преласка са описног на нумеричко оцењивање после првог разреда
 • праћење прилагођавања ученика при преласку са разредне на предметну наставу и вредновање ефикасности подстицаја за рад и учење који су заступљени на ова два нивоа.
 • прати се развој личности ученика
 • прати се и евалуира оптерећеност наставника и ученика, јер од тога зависи и успешна реализација програма рада школе

ИНСТРУКТИВНО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

 • посета часовима појединих наставника, обавезно приправника и посматрање одређених мотивационих поступака као и врсту комуникације наставник-ученик
 • обавезне консултације, коментари и сугестије након посета
 • пружање помоћи одељењским старешинама и осталим наставницима у упознавању, подстицању и праћењу свих аспеката развоја личности ученика
 • упознавање одељењских старешина са принципима групне динамике и пружање помоћи у вођењу колектива
 • откривање узрока поремећаја интерперсоналних односа у одељењима и предлагање одељењским старешинама одговарајућих мера за њихово отклањање
 • помоћ одељењским старешинама у реализацији елемената програма професионалне оријентације и лично спровођење одређених активности из наведеног програма
 • помоћ наставницима при изради индивидуалних програма и посебних стандарда за поједине ученике из групе ученика са посебним потребама
 • идентификација даровитих ученика и помоћ наставницима који раде са њима на додатној настави
 • помоћ наставницима приправницима у спровођењу оцењивања као и у организацији часа,
 • те упознавање са поступцима помоћу којих се ученици мотивишу за учење
 • по потреби и захтеву у сарадњи са наставницима израда тестова знања и кључа за оцењивање истих
 • учешће у изради програма рада одељењских заједница и по потреби непосредна реализација тих часова
 • саветодавним радом са наставницима педагог унапређује сарадњу родитеља и наставника и ствара тимове који заједничким радом подупиру развој ученика
 • заједно са директором педагог предлаже концепт стручног усавршавања наставника на наставничком већу
 • педагог прати стручну литературу и препоручује је у циљу самообразовања наставника
 • учествује на наставничком већу у одабиру семинара које ће наставници ове године похађати, а који су одобрени од стране Министарства просвете и спорта.

САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА

Рад са ученицима може бити индивидуални и групни.

Индивидуални рад:

 • испитивање интересовања и способности ученика за области рада и занимања и саветодавни рад у циљу професионалног усмеравања
 • утврђивање потешкоћа и откривање проблема које поједини ученици имају током развоја и предлагање мера за подстицај развоја и отклањање истих.
 • испитивање узрока неуспеха и заостајања у напредовању неких ученика и у сарадњи са родитељима и другим институцијама доношење неопходних мера.
 • рано откривање даровитих ученика и предлагање мера за напредовање у развоју те групе ученика.
 • саветодавни рад са ученицима који се добровољно јаве педагогу због одређених проблема.
 • идентификација ученика који су васпитно, едукативно, емотивно и здравствено занемарени и у сарадњи са одељењским старешинама и другим институцијама ради предузимања неопходних
 • мера заштите и помоћи тако угроженој деци.
 • идентификовање ученика којима је потребна индивидуализована настава

Групни рад:

 • превентивни ментално-хигијенски рад са одељењским заједницама (дискусије, радионице, организовање гостовања стручног предавача за поједине теме као што су нпр. болести зависности......(односи се на сарадњу са стручним тимом Завода за заштиту здравља-Панчево)
 • унапређивање рада слободних активности ученика
 • спровођење елемената програма професионалне оријентације у одељењима, организација и координација представљања СШ Панчева у нашој школи (за 8. разреде)
 • обавештавање и упућивање ученика у процедуру полагања завршних испита (8. разреди)

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

   Индивидуални рад подразумева пре свега сваки сусрет п-п службе и родитеља, који је првенствено добровољан од стране родитеља.

 • први сусрет са школом родитеља полазника у први разред се одвија путем индивидуалног интервјуа приликом довођења детета на тестирање
 • сарадња подразумева и саветовање родитеља деце која имају високе способности и кандидати су за додатну наставу

   Групни рад са родитељима подразумева

 • одржавање родитељских састанака, радионица и дискусија које се односе се на психолошке карактеристике одређеног узраста
 • организовање групних родитељских састанака са предвачима са стране нпр. логопедски рад
 • злостављање деце и како га препознати у школи......)
 • одржавање родитељских састанака за родитеље полазника у први разред (у вртићима)
 • сарадња п-п службе са саветом родитеља или делом савета у вези састављања плана развоја школе.

ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИЗА

Аналитичко-истарживачки рад подразумева

 • рад педагога у оквиру школе, али и у сарадњи са другим научним и просветним институцијама
 • п-п служба може, када се за то укаже потреба, у договору са наставницима и директором спроводити микроистраживања у сопственој школи. Резултати микроистраживања помажу решавању и отклањању проблема са којима се реализација васпитно-образовног рада сусретала.
 • такође се укључује у истраживања других школа или институција, уколико су та истраживања од интереса за нашу школу
 • преглед стручног усавршавања наставника и учешће на семинарима као и други извештаји који се од школе траже од стране просветно-педагошких органа.

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

 • учешће у раду одељењских и разредних већа од 1. до 4. разреда, са нагласком на рад са разредним већем 1. разреда (до средине септембра одржати састанак са већем 1. разреда у циљу упознавања учитељица са подацима који су добијени приликом интервјуа са родитељима и у току тестирања деце)
 • учешће у раду одељењских и разредних већа од 5. до 8. разреда, са нагласком на рад разредног већа 8. разреда (координација послова везаних за ПО и подела активности између одељењских старешина и ПП службе)
 • учешће у раду наставничког већа, по потреби изношење резултата истраживања, давање извештаја о сопственом раду
 • решавање актуелних образовно-васпитних проблема школе (по потреби)
 • рад у стручном тиму за ШРП
 • рад у стручном тиму за самовредновање
 • рад у стручном тиму за инклузивно образовање

САРАДЊА СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

 • психолог и педагог школе сарађује са другим психолозима и педагозима основних школа, као и стручним сарадницима из предшколских установа и средњих школа ради континуитета у праћењу развоја ученика
 • учешће у организованим облицима размене искуства (актив психолога и педагога града Панчева, Институт за психолошка истраживања-Београд)
 • посета понуђеним семинарима за педагоге (по избору у односу на потребе школе)
 • сарадња са појединим одељењима Министарства просвете (Панчево, Зрењанин, Нови Сад, Београд)
 • учешће у менторском раду са приправницима по потреби
 • сарадња са здравственим институцијама у Панчеву (Школски диспанзер, Диспанзер за ментално здравље, Завод за заштиту здравља) и у Београду са специјализованим болницама
 • сарадња са Центром за социјални рад и његовим стручним тимовима због породица које ове службе третирају
 • сарадња са педагошком и надзорном службом по питањима сопственог рада и рада школе у целини.
 • по потреби сарадња са СУП Панчево и службом за малолетничку деликвенцију

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • праћење актуелне литературе, учешће у радионицама, семинарим и трибинама које организује Министарство просвете или поједине невладине организације
 • помоћ у менторском вођењу приправника у школи
 • популарисање педагошко-психолошке литературе путем огласне табле у зборници (чланци из приспелих стручних часописа које школа узима) или путем индивидуалног разговора са наставницима
 • праћење стране литературе и интернет презентација које би могле бити од користи за рад педагога у нашој средини

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ

 • досијеи ученика (у компјутеру у фолдеру „досијеи ученика“)
 • посебни досијеи тестираних ученика
 • документација разговора са родитељима
 • у компјутеру су посебни одељци за сваку област рада
 • евиденција о дневним активностима у календару са дневником рада и сатницом урађених и планираних послова

ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ

   Програм је састављен према Основама програма рада стручних сарадника у Основној школи, са акцентом на активности и специфичности које се односе на реализацију васпитно-образовног процеса у нашој школи. Активности стручног сарадника -психолога школе се према томе сврставају у неколико подручја рада.

 1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
 • учешће у изради појединих делова годишњег програма рада школе
 • израда програма рада психолога школе
 • планирање послова у подручју професионалне оријентације и израда програма професионалне оријентације
 • планирање сарадње са другим институцијама је активност која се одвија континуирано током школске године
 • учешће у изради пројекта за развој школе у наредном периоду (3-5 год.) заједно са члановима тима за развојно планирање
 • учешће у изради посебних програма рада са децом са посебним потребама
 • у сарадњи са директором и педагогом планира стручно усавршавање наставника у циљу унапређивања васпитно- образовног рада
 1. УНАПРЕЂИВАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
 • праћење квалитативне и кавантитативне остварености циљева и задатака који су постављени у годишњем програму рада школе. Психолог пре свега прати оставреност васпитних циљева.
 • праћење и вредновање постигнућа ученика у наставном процесу и у слободним активностима
 • праћење развоја интересовања ученика за извесне активности у школи и сходно закључцима ради са наставним особљем на појачавању популарних активности
 • праћење подразумева и прилагођеност образовних захтева узрасним карактеристикама ученика
 • прати се такође и ефекат преласка са описног на нумеричко оцењивање после првог разреда
 • праћење прилагођавања ученика при преласку са разредне на предметну наставу и вредновање ефикасности подстицаја за рад и учење који су заступљени на ова два нивоа.
 • прати се развој личности у ченика и у вези са тим психолошка заснованост њиховог оцењивања
 • прати се и евалуира оптерећеност наставника и ученика, јер од тога зависи и успешна реализација програма рада школе
 1. ИНСТРУКТИВНО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА
 • посета часовима појединих наставника, обавезно приправника и посматрање одређених мотивационих поступака као и врсту комуникације наставник-ученик
 • обавезне консултације, коментари и сугестије након посета
 • пружање помоћи одељењским старешинама и осталим наставницима у упознавању, подстицању и праћењу свих аспеката развоја личности ученика
 • упознавање одељењских старешина са принципима групне динамике и пружање помоћи у вођењу колектива
 • откривање узрока поремећаја интерперсоналних односа у одељењима и предлагање одељењским старешинама одговарајућих мера за њихово отклањање
 • помоћ одељењским старешинама у реализацији елемената програма професионалне оријентације и лично спровођење одређених активности из наведеног програма
 • помоћ наставницима при изради индивидуалних програма и посебних стандарда за поједине ученике из групе ученика са посебним потребама
 • идентификација даровитих ученика и помоћ наставницима који раде са њима на додатној настави
 • помоћ наставницима приправницима у спровођењу оцењивања као и у организацији часа,
 • те упознавање са поступцима помоћу којих се ученици мотивишу за учење
 • по потреби и захтеву у сарадњи са наставницима израда тестова знања и кључа за оцењивање истих
 • учешће у изради програма рада одељењских заједница и по потреби непосредна реализација тих часова
 • са тимом за ПО психолог реализује део задатака из програма ПО ученика 8 разреда
 • саветодавним радом са наставницима психолог унапређује сарадњу родитеља и наставника и ствара тимове који заједничким радом подупиру развој ученика
 • заједно са директором психолог предлаже концепт стручног усавршавања наставника на наставничком већу
 • психолог прати стручну литературу и препоручује је у циљу самообразовања наставника
 • учествује на наставничком већу у одабиру семинара које ће наставници ове године похађати, а који су одобрени од стране Министарства просвете и спорта.
 1. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА

Рад са ученицима мозе бити индивидуални и групни.

Индивидуални рад:

 • тестирање тестом "ТИП-1" и упознавање генерације ученика полазника у први разред те утврђивање интелектуалног, емотивног, социјалног, едукативног и психофизичког статуса ученика и на основу тога формирање уједначених одељења првих разреда.
 • тестирање и испитивање психофизичке зрелости млађих ученика посебним тестом интелигенције према препоруци Министарства просвете, и давање препоруке за њихов превремени упис у школу.
 • испитивање интересовања и способности ученика за области рада и занимања и саветодавни рад у циљу професионалног усмеравања
 • утврђивање потешкоћа и откривање проблема које поједини ученици имају током развоја и предлагање мера за подстицај развоја и отклањање истих.
 • испитивање узрока неуспеха и заостајања у напредовању неких ученика и у сарадњи са родитељима и другим институцијама доношење неопходних мера.
 • рано откривање даровитих ученика и предлагање мера за напредовање у развоју те групе ученика.
 • саветодавни рад са ученицима који се добровољно јаве психологу због одређених проблема.
 • идентификација ученика који су васпитно, едукативно, емотивно и здравствено занемарени и у сарадњи са одељењским старешинама и другим институцијама ради предузимања неопходних
 • мера заштите и помоћи тако угроженој деци.
 • идентификовање ученика којима је потребна индивидуализована настава
 • идентификовање, тестовима способности, ученика који подлежу категоризацији и састављање мишљења за разврставање на основу резултата тестова (уколико постоји пристанак родитеља)

Групни рад:

 • превентивни ментално-хигијенски рад са одељењским заједницама (дискусије, радионице, организовање гостовања стручног предавача за поједине теме као што су нпр. болести зависности......(односи се на сарадњу са стручним тимом Завода за заштиту здравља-Панчево)
 • унапређивање рада слободних активности ученика
 • спровођење елемената програма професионалне оријентације у одељењима, организација и координација представљања СШ Панчева у нашој школи (за 8. разреде)
 • обавештавање и упућивање ученика у процедуру полагања квалификационих испита (8. разреди)
 1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

   Индивидуални рад подразумева пре свега сваки сусрет психолога и родитеља, који је првенствено добровољан од стране родитеља.

 • први сусрет са школом родитеља полазника у први разред се одвија путем индивидуалног интервјуа приликом довођења детета на тестирање
 • сарадња подразумева и саветовање родитеља деце која имају високе способности и кандидати су за додатну наставу

Групни рад са родитељима подразумева

 • одржавање родитељских састанака, радионица и дискусија које се односе се на психолошке карактеристике одређеног узраста
 • организовање групних родитељских састанака са предвачима са стране (логопедски рад,
 • злостављање деце и како га препознати у школи......)
 • одржавање родитељских састанака за родитеље полазника у први разред (у вртићима)
 • сарадња психолога са саветом родитеља или делом савета у вези састављања плана развоја школе, и одржавање семинара заједно са члановима стручног тима за ШРП
 1. ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИЗА

Аналитичко-истарживачки рад подразумева

 • рад психолога у оквиру школе, али и у сарадњи са дргим научним и просветним институцијама
 • психолог може, када се за то укаже потреба, у договору са наставницима и директором спроводити микроистраживања у сопственој школи. Резултати микроистраживања помажу решавању и отклањању проблема са којима се реализација васпитно-образовног рада сусретала.
 • такође се укључује у истраживања других школа или институција, уколико су та истраживања од интереса за нашу школу
 • у аналитички рад психолога спада и тзв. "чаршав", тј. преглед постигнућа полазника у 1. разред као и статистичка обрада свих података
 • преглед стручног усавршавања наставника и учешће на семинарима као и други извештаји који се од школе траже од стране просветно-педагошких органа.
 1. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
 • учешће у раду одељењских и разредних већа од 1. до 4. разреда, са нагласком на рад са разредним већем 1. разреда (до средине септембра одржати сатанак са већем 1. разреда
 • у циљу упознавања учитељица са подацима који су добијени приликом интервјуа са родитељима и у току тестирања деце)
 • учешће у раду одељењских и разредних већа од 5. до 8. разреда, са нагласком на рад разредног већа 8. разреда (координација послова везаних за ПО и подела активности између одељењских старешина и ПП службе)
 • учешће у раду наставничког већа, по потреби изношење резултата истраживања, давање извештаја о сопственом раду
 • решавање актуелних образовно-васпитних проблема школе (по потреби)
 • рад у стручном тиму за ШРП
 1. САРАДЊА СА РЕЛЕВАНТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
 • психолог школе сарађује са другим психолозима и педагозима основних школа, као и стручним сарадницима из предшколских установа и средњих школа ради континуитета у праћењу развоја ученика
 • учешће у организованим облицима размене искуства (актив психолога и педагога града Панчева, Институт за психолошка истраживања-Београд)
 • посета понуђеним семинарима за психологе (по избору у односу на потребе школе)
 • сарадња са појединим одељењима Министарства просвете (Панчево, Зрењанин, Нови Сад, Београд)
 • учешће у менторском раду са приправницима по потреби
 • сарадња са здравственим институцијама у Панчеву (Школски диспанзер, Диспанзер за ментално здравље, Завод за заштиту здравља) и у Београду са специјализованим болницама
 • сарадња са Центром за социјални рад и његовим стручним тимовима због породица које ове службе третирају
 • сарадња са педагошком и надзорном службом по питањима сопственог рада и рада школе у целини.
 • по потреби сарадња са СУП Панчево и службом за малолетничку деликвенцију
 1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
 • праћење актуелне литературе, учешће у радионицама, семинарим и трибинама које организује Министарство просвете или поједине невладине организације
 • праћење и набавка најновијих издања књига и мерних инструмената издатих од стране Института за психолошка истраживања Србије и Друштва психолога Србије
 • одласци на Сабор психолога или уже стручна саветовања у циљу размене искуства
 • помоћ у менторском вођењу приправника у школи
 • популарисање педагошко-психолошке литературе путем огласне табле у зборници (чланци из приспелих стручних часописа које школа узима) или путем индивидуалног разговора са наставницима
 • праћење стране литературе и интернет презентација које би могле бити од користи за рад психолога у нашој средини
 1. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ
 • досијеи ученика (у компјутеру у фолдеру „досијеи ученика“)
 • посебни досијеи тестираних ученика
 • документација разговора са родитељима
 • у компјутеру су посебни одељци за сваку област рада
 • евиденција о дневним активностима у календару са дневником рада и сатницом урађених и планираних послова.

5.2. РАД БИБЛИОТЕКАРА

ЦИЉ

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.

ЗАДАЦИ

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.

Циљеви и задаци програма рада реализоваће се кроз програмске садржаје у 180 радних дана распоређених у 36 наставних недеља.

Области рада Наставне недеље
Месец 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 укупно
Број радних дана 21 22 22 16 16 18 21 14 22 8 180
непосредан рад – часови
 1. Рад са ученицима*4
84 88 88 64 64 72 84 56 88 32 720
 1. Рад са наставницима*0,3
6,2 6,6 6,6 4,8 4,8 5,4 6,2 4,2 6,6 2,4 54
 1. Рад са родитељима, односно старатељима*0,2
4,2 4,4 4,4 3,2 3,2 3,6 4,2 2,8 4,4 1,6 36
 1. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика*0,3
6,2 6,6 6,6 4,8 4,8 5,4 6,2 4,2 6,6 2,4 54
 1. Рад у стручним органима и тимовима*0,5
10,5 11 11 8 8 9 10,5 7 11 4 90
 1. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе*0,2
4,2 4,4 4,4 3,2 3,2 3,6 4,2 2,8 4,4 1,6 36
 1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада* 0,5
10,5 11 11 8 8 9 10,5 7 11 4 90
остали послови
 1. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада *1