Годишњи извештај о раду школе за 2017-18

Kategorija: Oglasna tabla

Дел.бр.___________

Датум: 13.09.2018.године

На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања

Школски одбор Основне школе "Васа Живковић" Панчево

на својој седници одржаној13.09.2018. усвојио је

И З В Е ШТ А Ј   О   Р А Д У   ШК О Л Е

за школску 2017/2018. годину

                                               

Директор школе                                                                        Председник Школског одбора

______________________                                                       __________________________

Данијела Ђорђев                                                                         

                              

                                   

                                                              САДРЖАЈ:

1. УВОД........................................................................................................................................5

1.1 Уводне напомене...................................................................................................................5

1.2. Краћа ретроспектива развоја и рада школе........................................................................5

2. УСЛОВИРАДА ШКОЛЕ...................................................................................................7

2. 1.Објекти наставног рада.......................................................................................................7

2. 2. Ученици...............................................................................................................................10

2.3.Кадровски услови рада.......................................................................................................11

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ.................................................................................12

3. 1. Општа организација рада школе.......................................................................................12

3.1.1.Обавезне наставне активности........................................................................................12

3.1.2. Обавезни изборни и изборни предмети..........................................................................14

3.1.3. Слободне наставне активности.......................................................................................15

3.1.4.Обавезне - ваннаставне активности................................................................................15

3.2.Општи успех ученика..........................................................................................................19

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА

УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ....................................................................19

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ........................20

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМАНАСТАВНИ ПЕРИОД:

прво полугодиште, друго полугодиште школске 2017/ 2018. године....................................21

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ..................................................................................31

4.1. Рад секција ученика..............................................................................................................31

4.2. Изборни предмети.................................................................................................................32

4.3.Посете, излети и екскурзије.................................................................................................33

4.4. Друштвене организације......................................................................................................34

4.5.Учешће школе у пројектима................................................................................................35

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА   ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ..............................................................................................38

4.6.Здравствена и социјална заштита ученика.........................................................................40

4.7. Програм заштите животне средине....................................................................................42

4.8. Програм школског спорта и спортских активности.........................................................42

5. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА................................................................................................43

5.1. Наставничко веће.................................................................................................................43

5.2.Одељенска већа....................................................................................................................44

5.3. Стручна већа.........................................................................................................................53

5.4. Стручни активи....................................................................................................................66

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма..................................................................66

5.4.2. Стучни актив за Школско развојно планирање.............................................................68

5.4.3. Стручни тим за инклузивно образовање........................................................................70

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања ....................72

5.4.5.Тим за самовредновање.....................................................................................................76

5.4.6. Педагошки колегијум........................................................................................................80

5.5. Извештај о раду продуженог боравка за школску 2017/ 2018. годину..........................81

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ У ШКОЛИ..........................................................................81

6.1. Рад психолога школе...........................................................................................................81

6.1.1.Извештај рада психолога школеза школску2017/ 2018. годину................................81

6.1.2. Извештај о упису полазника у први разред школске 2017/ 2018. године...................86

6.2. Рад педагога школе..............................................................................................................87

6.2.1. Извештај рада педагога за школску 2017/18. годину....................................................87

6.3. Рад библиотекара.................................................................................................................90

6.4. Рад секретара школе............................................................................................................93

6.4.1. Извештај рада секретара школе за школску 2017/2018. годину..................................93

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА...................94

7.1. Школски одбор....................................................................................................................94

7.2. Савет родитеља...................................................................................................................95

7.2.1. Сарадња са родитељима..................................................................................................97

7.3. Рад ученичког парламента.................................................................................................98

7.3.1. Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2017/2018. годину...................98

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА............................................................100

9. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ.............................................101

10. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ........................105

1. УВОД

1. 1. УВОДНЕНАПОМЕНЕ

            Основна школа "Васа Живковић" Панчевоостварујециљевеизадаткеосновногобра­зовањаиваспитањаускладусаУставомРепубликеСрбијеиЗакономоосновној школи.

            Основна школа "Васа Живковић" организована је као самостална установа. Основна делат­ност школе је образовање и васпитање деце узраста од 7 до 15 година, односно 17 година живота.

            За ученике од 1. до 4. разреда ор­ганизована је разредна настава. За ученике од 5. до 8. разреда настава је била предметна, кабинетског типа. Ученици 1. и 2. разреда имају могућност похађања продуженог боравка у школи. У свим одељењима нижих разреда настава је била стручно заступљена,а у вишим разредима настава није била стручно заступљена из предмета математика и техничко и информатичко образовање.

1.2. КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВОЈА И РАДА ШКОЛЕ

            Основна школа "Васа Живковић" је најстарија школа у Панчеву, основана давне 1878. године.

            Школа је током 19. века неколико пута мењала место, али је најдуже радила у порти горње Преображенске и доње Успенске цркве. Садашња зграда подигнута је 1912. године. За време окупације ову зграду користила је немачка војска и полиција, а школа је радила у забавишту и у порти Успенске цркве.

            Зграда је по ослобођењу убрзо оспособљена искључиво за школске потребе.

            Школа је од свог постанка често мењала назив, да би од 1971. године добила име по угледном панчевачком проти Васи Живковићу.

            Прота Васа Живковић рођен је у Панчеву 31. јануара 1819. године. Основну школу и прва два разреда гимназије завршио је у свом родном граду, а затим је школовање наставио у Сремским Карловцима, Сегедину, Пешти и Пожуну (Братислави). Добро познавање немачког језика омогућило му је да се бави превођењем дела Гетеа, Шилера и Лесингова. Написао је мноштво родољубивих и љубавних песама.

Прота Васа Живковић је као свештеник, просветитељ и песник више од 40 година био један од најистакнутијих личности у друштвеном животу Панчева у коме је 25. јула 1891. године умро, где је и сахрањен.

             У току свог дугогодињег рада у овој школи образовали су се многи ученици. Неки од њих су данас истакнуту песници, глумци, уметници, врхунски спортисти и државни репрезентативци, лекари, професори универзитета...

            Школа и данас образује ученике који постижу значајне резултате на такмичењима свих нивоа.

2. УСЛОВИРАДА ШКОЛЕ                                                                                          

2. 1.ОБЈЕКТИНАСТАВНОГРАДА

            Школасепростиренаповршиниодоко 5.819,3м2.

            Школсказградасеналазиназемљиштуповршине 2.163,3 м2, површинадвориштаизноси 3.656 м2одкојихнаспортскетеренеот­пада 1450 м2, аназеленеповршине 2.188 м2. Укупна површина зграде Школе, са приземљем и спратом, је 2818 м2.

   Табела бр. 1 Специјализоване и универзалне учионице

Ред.бр. Назив објекта Бр. прос. А* Б*
  СПЕЦИЈАЛИЗОВЕНЕ УЧИОНИЦЕ ЗА:      
1. Српски језик 2   2
2. Математику 2 2  
3. Биологију 1   1
4. Хемију – Физику 1   1
5. Географију – Историју 1 1  
6. Страни језик 2   2
7. Учионице (универзалне) 7 7  
8. Дигитална учионица 1   1
9. Кабинет за ТИО 1 1  
10. Кабинет за ликовну културу 1   1
11. Музички кабинет 1   1
12. Библиотека 1   1
  УКУПНО: 21 11 10

А* учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. мале АВ технике (графоскопа, респондера, дијапројектора, епидијаскопа и сл.)

Б* учионице које су опремљене за рад са уграђеном опремом мале АВ технике.

Табела бр. 2 Спортске сале, терени и опремљеност

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А* Б*
1. Фискултурна сала 1 1  
2. Спортски терен за мали фудбал 1   1
3. Спортски терен за кошарку (један кош) 1   1
3. Терен за одбојку (у фискултурној сали) 1    
4. Терен за рукомет (у фискултурној сали) 1    
5. Терен за кошарку (у фискултурној сали) 1    
  УКУПНО: 3 1 2

1. Сала: А* Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове) рукомет, фудбал, кошарку и сл.

              Б* Задовољавајућа опремљеност, веома оскудна опрема и справе.

2. Терени за мали рукомет и фудбал: А* Постоји одговарајућа опрема.

                                                               Б* Сем терена нема никакве спортске опреме.

Табела бр. 3 Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Кухиња 1   1
2. Зубна амбуланта 1 1  
  УКУПНО: 2 1 1

1. Кухиња: А*Постоје савремени уређаји за припрему хране.

                     Б* Није опремљена, служи за дистрибуцију хране.

2. Амбуланта: А* Савремено опремљена за опште прегледе.

Б* Недовољно опремљена

Табела бр. 4 Помоћни простори, оставе и ходници

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б* В*
1. Холови 1 1    
2. Ходници 5   2 3
3. Портирница 1      
4. Санитарне просторије 5      
5. Котларница 1      
6. Магацин 1      

1. Холови: А* Опремљениизложбенимвитринамаиседиштимазаприхватродитељаиодморученика.

                       Б* Опремљениизложбенимвитринама.

                       В* Нисуопремљениадекватномифункционалномопремом.

2. Ходници: А* Опремљени клупама за релаксацију.

                     Б* Постоје слике и изложбени панои.

                     В* Нема изложбених паноа већ ходници служе само за комуникацију.

Табела бр.5 Наставничка зборница, директор, стручни сарадници и адмистративни блок

Ред.бр. Назив објекта Број А* Б*
1. Наставничка зборница 1 1  
2. Кабинети за наставнике (просторије за припрему, стручни рад и консултације) 5 2 3
3. Кабинет за директора 1 1  
4. Кабинет психолога и педагога 1 1  
5. Кутак за пријем родитеља у холу школе 1   1
6. Административни блок (канцеларије) 3 3  
7. Дневни боравак 1   1
  УКУПНО: 13 8 5

А* Опремљене простором за приручну документацију наставника (регистре, припреме планова, радне свеске, приручна библиотека и слично).

Б* Сем седишта нема посебне и савремене опреме

2. 2. УЧЕНИЦИ

Школска 2017/2018. година је завршена са679 ученика.

Ученици су били распоређени у 29 одељења, што је приказано табелом 6.

Табела 6.

Разред

1 2 3 4 5 6 7 8 укупно
бр. одељења 3 4 4 3 4 4 3 4 29
број ученика 77 89 106 71 88 89 74 85 679
дечака 38 49 53 30 44 46 32 35 327
девојчица 39 40 53 41 44 43 42 50 352
 

 

Табела 7. Укупан број ученика (са ИОП-ом)

Разред

1 2 3 4 5 6 7 8 укупно
бр. одељења 3 4 4 3 4 4 3 4 29
број ученика 79 94 111 73 93 92 88 92 722
 

2.3.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

У свим одељењима нижих разреда настава је била стручно заступљена,а у вишим разредима настава није била стручно заступљена из предмета математика и техничко и информатичко образовање.

            Послове педагога и психолога обављали су радници са високим стручним образовањем.

            Послове библиотекара обављају радници са високом стручном спремом (професор разредне наставе).

           

            Радници школе, према степену стручне приказани су табелом 8.

Табела бр. 8 Представља раднике школе према степену стручне спреме

  Извршилац Свега Степен стручне спреме
      ОШ КВ СС ВШС ВСС МР
1. Директор школе 1         1  
2. Секретар 1         1  
3. Педагог 1         1  
4. Психолог 0,5         0,5  
5. Нас. предметне наставе 30     1 2 26 1
6. Нас. разредне наставе 15       11 4  
7. Библиотекар 1         1  
8. Административни радник 1     1      
9. Домар-ложач-мајстор 1,80     1,80      
1. Хигијеничарке 6 6          
12. Сервирка 1     1      

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

3. 1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

            Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвијао се у оквиру 14 одељења млађих и 15 одељења старијих разреда. Подела одељења по сменама је била спроведена тако да буде усклађена са формираним групама у продуженом боравку.

Настава се одржавала у две смене: парна смена (3, 4,6, 8.) и непарна смена (1, 2, 5, 7.).

            Дневни ритам рада (почетак и крај смене):

- 1. смена од 8,00 до 13,10 часова,

- 2. смена од 13,30 до 18,40 часова.

            Смене су се мењале сваке 2 недеље.

            У школи је радио и продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда.

3.1.1.ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

            У школској 2017/2018. години настава се одвијала према Плану и програму основног образовања и васпитања Републике Србије.

Број планираних часова по предметима и разредима реализован је у потпуности према утврђеном плану и програму.

Предмет

Разред

неуједначено претходно стеченог знање;

 • различитих способности ученика;
 • доласка из друге школе.
 • одсуствовања због болести

            Допунска настава се обављала током целе школске са свим ученицома од I-VIII разреда. Циљ допунске наставе је био да се убрза развој ученикове личности и омогући савлађивање наставних садржаја. Евиденција допунске наставе вођена је у посебним дневницима. За допунску наставу био је одређен један час недељно по одељењу за ученике разредне наставе, и кад су то услови омогућавали, примењиван је индивидуални рад. За ученике предметне наставе изводио се по један час по наставнику, с циљем координације рада наставника који организује допунски рад у изналажењу што бољих метода рада са ученицима који заостају у савлађивању наставних садржаја, као и указивање чињеница на значај пажње за лакше памћење.

            Оцену успешности допунске наставе водио је сваки наставник.          

Припремна настава

Припремна настава за полагање завршног испита
разред предмет број часова време реализације
8. српски језик 10 31.05. – 14.06.2018.
8. математика 10 31.05. – 14.06.2018.
8. историја 10 31.05. – 14.06.2018.
8. географија 10 31.05. – 14.06.2018.
8. биологија 10 31.05. – 14.06.2018.
8. физика 10 31.05. – 14.06.2018.
8. хемија 10 31.05. – 14.06.2018.

 

Припремна настава је реализована:

 • за ученике 8. разреда: припремну наставу из српског, математике, физике, хемије, биологије, историје и географије за полагање завршног испита од 31. маја до 14.јуна 2018. године. Заинтересованим ученицима су омогућени и додатни часови припремне наставе и поред обавезних припремних часова;
 • школске 2017/2018. ниједан ученик није полагао поправни испит, тако да припремна настава није ни извођена.

У школској 2017/2018. години је реализовано часова:

ОБАВЕЗНЕ НАСТАВЕ

22076

ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ

6120

ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

548

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

178

РАД СА СЕКЦИЈАМА/

СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА

206

ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ/

ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

998

3.2. ОПШТИУСПЕХУЧЕНИКА

            Основну школу „Васа Живковић“ у школској 2017/2018. години завршило је укупно 679 ученика. Ученици су били распоређени у 29 одељења.

Са позитивним успехом завршио је 671 ученик, од тога:

 • описно оцењено 76 ученика првог разреда
 • са одличним успехом 337 ученика;
 • са врло добрим успехом 148 ученика;
 • са добрим успехом 110 ученика;
 • са довољним успехом није било ни једног ученика.

-          Неоцењених ученика је 5 . Укупно 3 ученика је понављало разред.            

Владање ученика:

 • примерно – 652 ученика;
 • врло добро – 11 ученика;
 • добро – 11 ученика;
 • задовољава – 0 ученик;
 • незадовољава – 0 ученика;
 • неоцењен - 5 ученика

 

БРОЈ ОПРАВДАНИХ И НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

одељење оправдани неоправдани одељење оправдани неоправдани
1/1 632 0 5/1 796 17
1/2 584 641 5/2 995 17
1/3 800 0 5/3 2049 49
2/1 759 0 5/4 1132 5
2/2 324 324 6/1 878 30
2/3 351 0 6/2 746 16
2/4 570 0 6/3 948 16
3/1 951 0 6/4 1165 65
3/2 650 0 7/1 1394 44
3/3 691 0 7/2 1724 191
3/4 930 5 7/3 1530 88
4/1 766 0 8/1 1450 24
4/2 938 0 8/2 1074 22
4/3 1078 0 8/3 2392 40
УКУПНО 10.024 970 8/4 18.273 624

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

одељење

 

свега

ученика

5 4 3 2

са 1

нед.

са 2

нед.

завршило

разред

понавља

разред

1/1 26 описно описно описно описно описно описно 26 0
1/2 25 описно описно описно описно описно описно 25 0
1/3 26 описно описно описно описно описно описно 26 0
2/1 21 11 6 4 0 0 0 21 0
2/2 21 15 3 1 0 0 0 21 0
2/3 23 19 3 1 0 0 0 23 0
2/4 24 22 1 1 0 0 0 24 0
3/1 28 21 6 0 0 0 0 28 0
3/2 27 22 2 3 0 0 0 27 0
3/3 27 18 7 1 0 0 0 27 0
3/4 24 15 6 3 0 0 0 24 0
4/1 23 13 5 5 0 0 0 23 0
4/2 24 19 1 3 0 0 0 23 1
4/3 24 12 6 6 0 0 0 24 0
5/1 21 12 8 1 0 0 0 21 0
5/2 22 11 8 3 0 0 0 22 0
5/3 23 8 5 9 0 0 0 22 1
5/4 22 9 6 7 0 0 0 22 0
6/1 21 5 9 7 0 0 0 21 0
6/2 22 9 6 7 0 0 0 22 0
6/3 25 16 8 1 0 0 0 25 0
6/4 21 11 4 5 0 0 0 20 1
7/1 24 11 7 6 0 0 0 24 0
7/2 24 12 4 8 0 0 0 24 0
7/3 26 9 9 8 0 0 0 26 0
8/1 20 11 7 2 0 0 0 20 0
8/2 21 9 6 6 0 0 0 21 0
8/3 23 7 10 6 0 0 0 23 0
8/4 21 10 5 6 0 0 0 21 0

 

 

УСПЕХ (СРЕДЊА ОЦЕНА) УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

 

НАСТАВНИ ПЕРИОД: прво полугодиште, друго полугодиште школске 2017/2018. године

одељење

средња оцена

I полугодиште

 

средња оцена

II полугодиште

одељење

средња оцена

I полугодиште

средња оцена

II полугодиште

2/1 3,77 4,75 5/1 4,44 4,48
2/2 4,66 4,55 5/2 4,05 4,25
2/3 4,45 4,50 5/3 3,74 3,79
2/4 4,69 4,71 5/4 3,90 4,02
3/1 4,49 4,53 6/1 3,69 3,77
3/2 4,56 4,61 6/2 4,00 4,06
3/3 4,50 4,59 6/3 4,33 4,50
3/4 4,42 4,43 6/4 3,94 3,98
4/1 4,30 4,35 7/1 3,89 3,96
4/2 4,56 4,57 7/2 3,81 4,23
4/3 4,22 4,21 7/3 3,93 4,26
      8/1 4,29 4,35
      8/2 3,76 3,95
      8/3 3,85 3,97
      8/4 4,10 4,20

УКУПНО

млађи разреди

4,42 4,52

УКУПНО

старији разреди

3,98 4.11
  УКУПНО 4,20

4,31

 

 

Добитници диплома „Вук Караџић“ и специјалних диплома 2017/2018.

Ученици осмог разреда који су на крају школске године добили дипломе за постигнут одличан успех или за постигнуте резултате у појединим такмичарским дисциплинама наведени су у табели 13.

Табела бр. 13 Ученици осмог разреда – добитници диплома по одељењима

Презиме и име ученика    специјална диплома диплома „Вук Караџић“
Ученици 8/1
Бића Валентина географија, ТИО, ликовна к, физичко в. ü
Бркић Дуња српски језик, физичко в. ü
Вучковић Маша биологија  
Чанковић Лука географија  
Сердар Стефан географија  
Јокић Андреа физичко васпитање  
Гајић Огњен физичко васпитање  
Мокан Тијана музичка култура, физичко васпитање  
Маленов Сања музичка култура  
Ученици 8/2
Атанацков Ања српски језик, ликовна култура ü
Антић Вања физичко васпитање  
Бачкоња Петар ликовна култура  
Драговић Матија физичко васпотање  
Илић Огњен физичко васпитање  
Лазаревић Снежана музичка култура  
Маркушев Марија музичка култура  
Самарџић Уна музичка култура  
Ученици 8/3
Брнгар Марина ликовна култура, физичко васпитање ü
Николић Дајана српски језик, музичка култура ü
Биговић Милош биологија ü
Мркела Владимир физичко васпитање ü
Марковић Мила енглески језик, физичко васпитање  
Микуљка Марко физичко васпитање  
Антонијевић Анђела физичко васпитање, музичка култура  
Фазлијевић Елидор физичко васпитање  
Бубало Немања физичко васпитање  
Балаж Тамара музичка култура  
Крстевски Нађа музичка култура  
Текијашки Бранкица музичка култура  
Француз Анђела музичка култура  
Ученици 8-4 
Секулић Елена српски језик, ликовна култура ü
Станојковски Невена ликовна култура, музичка култура, ТИО ü
Цмиљановић Милица српски језик ü
Трајковић   Лука математика  
Предић Александар физика  
Смиљанић Вук физичко васпитање  
Дабић Дејан физичко васпитање  
Пајкић Валентина музичка култура  
Романић Марина музичка култура  
Бабић Миња биологија  
Шушњар Милена српски језик  

           

            Директорка школе је на крају школске године наградила похвалама и пригодним књигама све ученике који су постигли запажене резултате на такмичењима и конкурсима, као и наставнике који су се посебно агажовали у реализацији слободних активности и имали значајне резултате на разним смотрама и такмичењима. Ученик генерације 2010/2018. је Секулић Елена.

            Резултати које су ученици постигли на ПОЈЕДИНАЧНИМ такмичењима, општинском, окружном и републичком, у току школске 2017/2018. године:

  презиме и име р/о предмет опш. окр. реп. наставник
1 Трајковић Лука 8/4 математика 3 1   Дубаић-Стојаков Биљана
2 Дабић Дејан 8/4 Одбојка   1   Копривица Благоје
3 Смиљанић Вук 8/4 Одбојка   1   Копривица Благоје
4 Обрадовић Павле 8/4 Пливање-дисциплина краул   3   Макара Славко
5 Секулић Елена 8/4 Српски језик 2 2   Дулејан Стојковић Драгица
6 Цмиљановић Милица 8/4 Српски језик 3     Дулејан Стојковић Драгица
7 Марковић Мила 8/3 енглески језик 3     Милићев-Јанковић Драгана
8 Бубало Немања 8/3 Одбојка   1   Копривица Благоје
9 Микуљка Марко 8/3 Одбојка   1   Копривица Благоје
10 Мркела Владимир 8/3 Одбојка   1   Копривица Благоје
11 Фезлијевић Елидор 8/3 Одбојка   1   Копривица Благоје
12 Николић Дајана 8/3 Српски језик 3     Дулејан Стојковић Драгица
13 Антић Вања 8/2 Одбојка   1   Копривица Благоје
14 Драговић Матија 8/2 Одбојка   1   Копривица Благоје
15 Илић Огњен 8/2 Одбојка   1   Копривица Благоје
16 Чанковић Лука 8/1 географија 3     Крстин Биљана
17 Дакић Бојана 7/3 биологија 3     Костић Живана
18 Врачевић Анђелија 7/3 географија 3     Крстин Биљана
19 Дакић Бојана 7/3 географија 2     Крстин Биљана
20 Самуилов Милица 7/3 географија 2     Крстин Биљана
21 Јосиповић Маша 7/1 Пливање-дисциплина краул   2   Макара Славко
22 Катић Тијана 7/1 физика 2     Станоевски Вера
23 Драгојловић Миона 6/4 биологија 3     Хлавати-Ширка Весна
24 Омчикус Жарко 6/4 физика пох.     Станоевски Вера
25 Француз Филип 6/4 Џудо-Регионално војвођанско првенство   1    
26 Чанковић Алекса 6/3 Пливање-дисциплина краул   2   Макара Славко
27 Грубић Елена 6/3 Српски језик 3     Бикар Ивана
28 Бркић Матеја 6/3 физика 3     Станоевски Вера
29 Грубић Елена 6/3 физика 3     Станоевски Вера
30 Лозановски Огњен 6/2 ТИО 1 1   Кнежевић Дарко
31 Лозановски Огњен 6/2 физика 2 3   Станоевски Вера
32 Бошковић Смиља 6/1 Српски језик 2     Бикар Ивана
33 Оберкнез Золтан 5/4 Пливање-дисциплина краул   3   Макара Славко
34 Божић Јован 5/4 Пливање-дисциплина леђно   3   Макара Славко
35 Гавриловић Наталија 5/3 Српски језик и језичка култура 2     Бикар Ивана
36 Милић Никола 5/2 Пливање-дисциплина краул   2   Макара Славко
37 Нинић Стефан 5/2 Српски језик и језичка култура 1     Бикар Ивана
38 Џебић Милица 5/2 Српски језик и језичка култура 3     Бикар Ивана
39 Радојевић Вук 5/2 Техника и технологија 3     Кнежевић Дарко
40 Гајић Јована 5/1 Техника и технологија 3     Кнежевић Дарко
41 Ракић Мина 5/1 ШАХ 2 2    
42 Ковач Миња 5/3 Ликовна култура-самостална изложба Републичког карактера "БУДИ" 2018. Томислав Стошић
43 Матовић Нађа 4/1 математика пох.     Мирковић Ирена
44 Бабовић Ива 3/4 математика 3     Гашпар Драгослава
45 Словић Ђорђе 3/4 математика 1     Гашпар Драгослава
46 Видевић Урош 3/4 тенис   1    
47 Кепић Васа 3/2 математика пох.     Филиповић Драгана
48 Гаћеша Наташа 5/2 Мислиша        Стојковић Татјана
50 Ђурђевић Алекса 6/4 Мислиша       Дубаић Стојаков Биљана
51 Омчикус Жарко 6/4 Мислиша       Дубаић Стојаков Биљана
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту

4. РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

4.1.РАД СЕКЦИЈА УЧЕНИКА                

У школи су радиле секције у оквиру слободних активности ученика које су приказане табелом 14.

Табела бр.14. Представља секције слободних активности

назив секције наставник
Астрономска и географска Биљана Крстин
Еколошка Биљана Крстин, Вера Станоевски, Радојка Миловановић

                                                                       

4.1.1. Извештај рада астрономске и географске секције за школску 2017/2018. годину

           План и програм секције подељен је у два нивоа. ТЕОРИЈСКИ- у кабинету путем видео бим презентација и прелиставања часописа вршимо реализацију утврђеног плана секције. Док је други ПРАКТИЧНИ који смо на следећи начин реализовали и нашта смо веома поносни.

СЕПТЕМБАР:

Формирање групе „Астрономска дружина“ и договор да се сваког четвртка за време 3 и 4 часау супротној смени у односу на њихов распоред окупљамо у учионици географије. 21.септембра посетили смо Планетаријум на Калемегдану где смо имали предавање и интерактивни час. Посетили смо и Природњачки музеј,где смо видели изложбу метеорита.Посетили смо музеј „Јован Цвијић“.

ОКТОБАР:

17--21.октобра учествујемо на 18. Српској астрономској конференцији,са радом“Корелација астрономије и географије“. Рад је објављен у Зборнику радова астрономске опсерваторије и Астрономског факултета у Београду. Постављено на школски сајт.

НОВЕМБАР:

15.новембра мр.Наташа Станић одржава интерактивни час са ученицима “Балони,чаша воде и мобилни телефон“.

МАРТ:

23.марта урадили смо Ератостенов експеримент.У школском дворишту мерили смо дужину сенке и уз помоћ тригонометрије израчунали обим земље.Постављено на школски сајт.

АПРИЛ:

Припрема за Међународни дан Планете Земље

22. април обележавамо у холу школе Међународни дан планете Земље

МАЈ:

Ретроспектива догађаја и договор за следећу школску годину.

Проф. географије Крстин Биљана

4.1.2. Извештај рада еколошке секције за школску 2017/2018. годину

            Обележен је Дан планете земље, 22. априла, где су се ученици, заједно са наставницима подсетили колико је важно чувати нашу планету од загађења и континуирано развијати еколошку свест. Током пролећа, ученици су заједно са наставницима имали више акција чишћења школског дворишта и сађења дрвећа и цвећа.

4.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

4.2.1. Хор и оркестар

            Хор основне школе „Васа Живковић“ из Панчева, чине ученици од петог до осмог разреда. Пробе хора се одвијају једном недељно у две групе. Хор изводи једногласне и двогласне песме различитих жанрова и карактера, као и две химне, Државну химну (Боже правде) и школску химну. Такође, хор изводи духовне песме и Светосавску химну. Хор претежно наступа а цапелла, али понекад и уз пратњу оркестра или клавира.

            Од важнијих наступа могу се издвојити учешће на манифестацији „Дан бундеве“, наступ на школској слави (Свети Сава) дана 27. јануара 2018. године и на прослави Дана школе.

4.2.2. Цртање, сликање и вајање

            Предмет Цртање, сликање и вајање похађају ученици од петог до осмог разреда организовани у групе одређеног узраста. Настава се одвија једном недељно у свакој групи. Циљ предмета је да развије креативне и инвентивне способности ученика као и да их упозна са актуелним кретањима у ликовним уметностима и развије навике посећивања музеја и галерија.

            Осим посета изложбама ученици су учествовали на конкурсима и изложбама које су организоване у оквиру пратећих школских манифестација или у организацији других институција. Излагани су радови ученика кроз тематске изложбе као пратећи програм прославе школске славе светог Саве, „Дана бундеве“, Дана школе и Ускршњих празника.

4.2.3. Информатика

            Циљ предмета је развијање информатичке писмености и учење правилне употребе технологије. У наставном програму информатике налази се стицање основних знања о рачунарима, рад са програмима WОРД, ЕXЦЕЛ, Поwер Поинт, програмирање у Висуал Басиц-у, графика и анимација. Такође, било је речи о превенцији дигиталног насиља у сарадњи са стручном службом школе, за ученике седмог разреда, а програм планирамо да имплементирамо следеће школске године и прилагодимо за ученике од 7. и 8. разреда.

4.2.4. Домаћинство

          Изборни предмет домаћинство организован је за ученике 7. и 8. разреда. Наставу је држала наставница Живана Костић. Ученици су савладали садржаје који су предвиђени планом и програмом за овај изборни предмет.

4.3. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИИЕКСКУРЗИЈЕ

            У току 2017/2018. године ученици нижих и виших разреда школе посетили су Градски музеј, више позоришних и биоскопских представа, Калемегдан и Планетаријум у Београду, поставке у градској биб­лиотеци и Фестивал науке у Београду и све ос­тале пригодне културне манифестације у граду и ближој околини.

            Организоване су посете културно-историјским споменицима у ближој и даљој околини.

            Према Програму рада школе, директор школе је уз сагласност Школског одбора и Савета родитеља склопио уговор са Дечјим одмаралиштем града Панчева. Наставу у природи на Дивчибарама имала су одељења првог, другог, трећег и четвртог разреда, а ове школске године су и ученици који су предходне године постигли запажене резултатe на такмичењима имала прилику да бораве на Дивчибарима.

Настава у природи

Циљ: Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатским погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај: Задаци и садржаји наставе у природи заснивају се на плану и програму образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег плана рада школе.

            За ученике који нису ишли на наставу у природи, школа је организовала редовну наставу.

Реализована настава у природи:

разреди Релације трајање
1. разред Дивчибаре 7 дана
2. разред Дивчибаре 7 дана
3. разред Дивчибаре 7 дана
4. разред Дивчибаре 7 дана
 • Излет у Београд, где су ученици са разредним старешинама обишли легат Паје Јовановића, Народно позориште, Природњачки музеј на Калемегдану, Планетаријум и Војни музеј на Калемегдану.
 • Посета Фестивалу науке у децембру 2017. у Београду где су ученици видели занимљиве експерименте из физике и хемије.

4.4. ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Дечји савез

- Пријем првака у дечји савез поводом Дечје недеље,

- На часовима одељенске заједнице обрађене су теме “Деца помажу старијим особама” и вођен је разговор на сличне теме. Континуирано прикупљање уџбеника, школског прибора, одеће и обуће за децу без материјалних средстава.

4.5.УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

„Моја школа-школа без насиља“

            Школа је наставила са активностима које је започела учешћем у реализацији пројекта и у овој школској години, а првенстевено кроз активности Вршњачког тима школе и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Обзиром да је наша школа добила сертификат од стране УНИЦЕФ-а да је завршила све кораке предвиђене овим пројектом, ове године смо имали и већу одговорност да даље наставимо са спровођењем овог пројекта.

Игре без граница у школском дворишту“

            Ово је спортско такмичење које организује Учитељско панчевачко друштво, ради популаризације спорта кроз игру и дружење. Ученици 4. разреда се такмиче у седам игара које не спадају у регуларне спортове – вијача, фудбал коцка, хула-хоп, арачкиње-барачкиње, школице и вожња ролера. Арачкиње-барачкиње и штафетна игра су екипне, фудбал коцка се игра у пару, а остале су појединачне.

            У овом пројекту сваке године учествују ученици четвртог разреда свих основних школа на територији Панчева.

           

„Ојачај себе, предупреди грешку“

            Наша школа је током школске 2017/2018. године успешно сарађивала са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“ отворило Саветовалиште за децу и адолесценте. Овај пројекат је финансиран од стране града Панчева. Рад Саветовалишта је био осмишљен тако да оно буде помоћ педагошко-психолошкој служби школе у процесу рада на превенцији поремећаја понашања, психолошке подршке младима, помоћи у учењу деци која раде по ИОП-у, али и свим осталим ученицима којима је стручна помоћ и подршка неопходна. Стручни сарадници који су радили у Саветовалишту су мастер дефектолог, дипл. специјални педагог, дипл. психолог и дипл. дефектолог-олигофренолог.

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“

            Овај пројекат је реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта уз подршку ГИЗ. Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе на преласку из основне у средњу школу кроз петофазни динамични модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању, пошто спозна себе и савремени свет рада са свим изазовима. Стога, је програм професионалне оријентације ученика 8. разреда и ове школске године надограђен радионицама и активностима из овог пројекта.

„Уз малу помоћ пријатеља“

            Школа је школске 2017/2018. године била учесник у пројекту „Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школе у Панчеву“. Пројекат је финансирала Европска унија, а реализован је од стране Градске управе града Панчева, у сарадњи са Домом „Споменак“. Учествовало је десет школа са територије Панчева.

У току реализације пројекта, чланови тима су имали следеће задатке:

 • Сарадња са родитељима деце која су обухваћена пројектом
 • Подршка у мапирању тренутне ситуације деце и њихових породица ради утврђивања фактора ризика у школама, подршка у креирању израда извештаја..
 • Учешће у изради Акционог плана за унапређење образовања у граду Панчеву
 • Креирање индивидуалних наставних планова за дропаут , вођење евиденције, добијање сагласности родитеља да њихова деца буду обухваћена пројектом,….
 • Подршка у одабиру адекватног дидактичког материјала и опреме планиране у оквиру пројекта
 • Сарадња са педагошким асистентима који су одабрани да реализују пројектне активности у датој школи, одржавање редовних консултација и стручна подршка
 • Сарадња са члановима Пројектног тима на нивоу града Панчева присуствовање састанцима, давање информација и стручних консултација
 • Сарадња и подршка у реализацији свих догађаја и програмских активности обухваћени пројектом

Активности које су спровођене за ученике укључене у пројекат:

Циљеви Активности Носиоци реализације активности Време реализације
Укључивање у активности са осталим ученицима Учешће у хуманитарној акцији „За Анин први корак“ 20.12.2017. године /продаја колача/ одељењски старешина 6-3, директорка школе

децембар 2017.

Остваривање топлих међуљудских односа, задовољавање емоционалних потреба деце и потребе за припадношћу и љубављу

- Додела Новогодишњих пакетића

асистенти

децембар 2017.
Остваривање топлих међуљудских односа, задовољавање емоционалних потреба деце и потребе за припадношћу и љубављу - додела поклон пакетића у виду слаткиша чланови пројектног тима јануар 2018.
Континуитет у школским обавезама

- редовна израда домаћих задатака

- помоћ у савладавању школског градива

асистенти

новембар 2017. децембар 2017.

јануар 2018.

Учешће у школским манифестацијама - Учешће у обележавању Светог Саве - Дана духовности, 27.01.2018.

асистенти, чланови пројектног тима

јануар 2018.

Подизање мотивације за учешће у слободним активностима у школи и развијање уметничких интересовања

- Слушање музике,

- радионице са темом „Покажи шта знаш“,

- пројекције филмова, концерата.

-“Шта знам о вршњачком насиљу”

-Дан заљубљених

-Одлазак у биоскоп

-„Дан књиге“

асистенти, чланови пројектног тима

јануар 2018.

фебруар 2018.

март 2018.

април 2018.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

РАДИОНИЦЕ

 

 

ЧАС

 

ВРЕМЕ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред (уводна радионица) ЧОС новембар одељенске старешине, психолог/ педагог

2. У свету интересовања (радионица 2)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

3. Графикон интересовања (р. 3)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

4. Стереотипи (р.4)

ЧОС новембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

5. У свету врлина и вредности (р.5)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

6. Слика савременог света рада (р.10)

ЧОС децембар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

7. Повезивање области рада са занимањем (р.15, 7. разред) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог

8. Образовни профил у средњим школама (р.11) ЧОС јануар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

9. Мрежа средњих школа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

10. Израда паноа (р.12)

ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

11. Захтеви занимања, одговарајуће способности, контраиндикације (р.13) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

12. Сазнајем са интернета куда после ош (р.14) ЧОС фебруар

одељенске старешине,

психолог/ педагог

13. Путеви образовања и каријере (р.15)

ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

14. Припрема и спровођење интервјуа за реалне сусрете (р.16) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

15. Испитивање ставова, разбијање предрасуда (р.19) ЧОС март

одељенске старешине,

психолог/ педагог

16. Саветодавни рад (р.30)

ЧОС април

одељенске старешине,

психолог/ педагог

 

            План рада Тима за професионалну оријентацију реализован је на часовима одељенског старешине и приликом посета средњим школама у Панчеву у периоду од октобра 2017. до краја априла 2018. године. Чланови тима су се састали на пре почетка реализације и на том састанку је координаторка тима објаснила како је овај програм био реализован претходних година и изнела план за школску 2017/18. са којим су се остали чланови упознали и сложили.

            Ученици су на почетку овог програма имали прилику да интроспективно сагледају своја интересовања, способности, ставове и вредности у циљу самоспознаје, што је први од пет корака на основу којих дете доноси самосталну одлуку о избору средње школе. Ученици су попуњавали упитнике, дискутовали у групама и били у прилици да дебатују. Нашу школу су посетиле и бивше ученице, које су осмацима пренеле своје утиске и искуства из средњих школа које су уписале. Школски тим се након тога састао у циљу евалуације претходно урађеног и договора око наставка реализације програма. Ученицима је представљена мрежа средњих школа у Панчеву, као и образовни профили, кроз реалне сусрете, који су организовани у средњој Техничкој школи, а где су свој штанд имале све средње школе у Панчеву. Затим су се ученици, путем анкета, изјаснили које 3 средње школе би желели да посете и школски психолог је заказала термине и водила их током марта и априла месеца. Такође, представници средњих школа су посетили ОШ „Васа Живковић“ и на тај начин им приближили образовне профиле које им нуде. У мају и јуну су ученици могли да закажу термин консултације са школским психологом, уколико су и даље имали дилему око одабира средње школе.

            Одељенске старешине су са ученицима 7. разреда урадиле уводне радионице на ЧОС-у из програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“.

4.6.ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

            У интересу здравља ученика свакодневно се одржава хиги­јена радних просторија, опреме и целокупног инвентара.

            Школа континуирано сарађује са свим референтним здравственим установама у нашем граду и одазива се и организује едукације са различитим темама за ученике и родитеље.

ОСТАЛИ ВИДОВИ ЕДУКАЦИЈЕ:

Промене у пубертету

            У сарадњи са компанијом „Процтер & Гамбле“ у школи је одржано предавање девојчицама 6. разреда. Медицински стручњаци су после предавања и разговора са ученицама поделили пригодне поклоне.

Превенција трговине људима

           У сарадњи са „Црвеним крстом“ Панчева, организоване су вршњачке едукације за ученике 3, 6. и 7. разреда на тему превенције трговине људима. Такође, постоји континуирана сарадња са Црвеним крстом Панчева и ученици наше школе су континуирано били обавештавани о њиховим акцијама, како Тима за борбу против трговине људима, тако и других активности волонтера, нарочито прве помоћи.

 

Здрава школа

            Ученици 4-2, Лупулов Александар, Медаковић Вукашин и Станков Катарина, као екипни представници наше школе, освојили су друго место на такмичењу "Здрава школа" у организацији Патронажне службе Дома здравља Панчево. На такмичењу су учествовале све панчевачке основне школе.           

Превенција дигиталног насиља

            Ученици 7. разреда и ове школске године, наставили су да се информишу о овој теми и приказани су им филмови из Приручника, које је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Црвени крст

            Ученици 6. разреда су 23.02.2018. присуствовали предавању и показној вежби из пружања прве помоћи. Волонтери Црвеног крста су шестацима објаснили шта је прва помоћ и дали им неке практичне савете везане за ову тему. Црвени крст је у нашој школи током школске године одржао низ предавања и радионица на тему превенције трговине људима.

           

                                                                       ***

Ужина у школи

            У школи је постојала ор­ганизована ужина ученика. Недовољно материјално обезбеђени ученици имали су бесплатну ужину.

Осигурање

Сви ученици били су обухваћени животним осигурањем.

Уџбеници

            Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило набавку уџбеника за ученике лоше материјалне ситуације, док је набавку уџбеника за ученике ромске националности и ове године финансирао град Панчево.

4.7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

            Наша школа улаже напоре да континуирано ради на развијању еколошке свести ученика. Ученици и наставници су учествовали у недељи уређења школског дворишта и Дана планете Земље у априлу месецу.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПЛЕНЕТЕ ЗЕМЉЕ      

            Ученици од I до VIII разреда су са својим учитељицама урадили зидне плакате и ликовне радове који пружају подршку заштити животне средине. Ученици од 1.до 8. разреда су уз помоћ астрономске, еколошке и фото секције у холу школе приказали едукативни филм и презентацију у циљу подизања еколошке свести, како би упозорили на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама., а све то услед развоја индустрије, повећања потрошње енергије, глобалног загревања и климатским променама.   

            Овим активностима желимо да подстичемо ученике да учествују у рециклирању отпада, како би смањили депоније. Након тога почистили смо двориште школе, заједно са наставницима, ђаци су садили цвеће како би улепшали екстеријер и ентеријер наше школе која има најдужу традицију у граду, на шта смо посебно поносни.

            На крају да подсетимо, на данашњи дан 22. април 2016. године у Паризу је потписан споразум, између 195 земаља света, а први пут подписнице су САД и Кина иначе највећи загађивачи. Овај споразума се односи на ограничење глобалног загревања на два Целзијусова степена изнад преиндустријског нивоа, и прелазак на такозвану чисту енергију . Драго нам је да смо и ми били део “Светске еколошке патроле“.

4.8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

            Ученици наше школе су учествовали на кошаркашком турниру у ОШ Јован Јовановић Змај, који је био организован за ученике 8. разреда. Такође, организовани су турнири у фудбалу за ученике 6. разреда и традиционални фер плеј меч за Дан школе, на којем су ученици играли фудбал против наставника. Ученици 4. разреда учествовали су на турниру Игре без граница у нашој школи. На редовним часовима физичког васпитања, као и на часовима изабраног спорта и слободних физичких активности континуирано се истиче значај физичке активности за развој ученика, као и важност поштовања конкурента у спорту. Школа је учествовала на традиционалном Кросу РТС-а.

 

5. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

5.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

            Седницама Наставничког већа председавао је и водио их директор школе. У току школске године одржано је 14 седница. На седницама су разматрана следећа питања:

à      школски календар

à      правилник о норми часова рада наставника

à      подела предмета и одељењског старешинства

à      избор руководилаца Разредних већа и стручних актива

à      годишњи Извештај о раду школе

à      годишњи План рада школе

à      извештај о раду директора

à      наставни Планови и Програми

à      именовање комисија за попис инвентара, именовање стручних тимова за самовредновање рада школе, инклузивно обравовање, тима за Школско развојно планирање, осталих тимова Школе

à      усвајање акционог плана у оквиру процеса самовредновања рада школе

à      кућни ред школе и школска правила

à      припреме за одржавање Дана Бундеве

à      информисање настваника о начину организовања наставе у природи, зимовања и екскурзија

à      извештаји о успеху и владању ученика на класификационим и полугодишњим седницама

à      изрицање васпитно-дисциплинских мера за повреде дужности ученика

à      прослава Св.Саве

à      Одлука о избору уџбеника за 2018-2019.

à      административни послови одељењских старешина

à      упознавање са правилником о дипломама за изузетан успех у основној школи

à      планирање учешћа на семинарима и сручном усавршавању наставника, директора и стручних сарадника

à      спровођење припремне наставе за ученике 8. разреда и планирање уписа у средњу школу

à      Проглашење ученика генерације

à      Припреме за почетак нове школске године

à      додела специјалних диплома и дипломе "Вук Караџић"

à      анализа остварених резултата на такмичењима ученика

à      инвестиционо одржавање и опремање школе

à      кадровска питања

à      Организовање пријема првака

à      Упознавање са Програмским основама васпитног рада основне школе

à      разматрање новог Закона о основама сиситема образовања и васпитања и његова имплементација у школска домумента

5.2.ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Седнице Одељењских већа водили су руководиоци ових већа.

Разред Руководиоци одељењских већа
I Соња Грујић
II Славица Радосављев Ђорђевић
III Јасмина Рајић
IV Ирена Мирковић
V Маја Марошан Михајловић
VI Слободан Стамболић
VII Наташа Челар
VIII Благоје Копривица
   

Седницама су присуствовали директор, психолог и педагог школе. Одржано је по 5 седница у сваком већу.

Важнија питања са седница била су:

 • усвајање плана и програма рада одељењског већа
 • организовање припремне наставе
 • анализа успеха ученика
 • анализа владања, дисциплине и изостанака ученика
 • васпитно-дисциплинске мере
 • реализација редовне, додатне и допунске наставе, те часова одељењ­ског старешине и одељењске заједнице
 • распоред писмених и контролних задатака
 • критеријуми оцењивања
 • рад у слободним активностима
 • сарадња са родитељима

Записници са седница налазе се у Дневницима образовно-васпитног рада.

5.2.1. Извештај о раду Одељенског већа 1. разреда за школску 2017/2018.

Одељенско веће првог разреда је формирано на својој првој седници од 31.08.2017. Чине га три одељења I1, I2 и I3, са учитељицама:Миленом Калкан, Соњом Грујић и Весном Лујанов Писарев. За руководиоца већа изабранабје Соња Грујић.

На седници је донет План одељенског већа за текућу школску годину који је реализован у потпуности.

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА

У току школске године одржано је 5 седница Одељенског већа:

31.08.17, 27.10.17, 21.12.17, 16.03.18 и 15.06.18. год.

- На седницама су донети и реализовани: глобални план за шк. 2017/18.год., оперативни планови, планови излета, посета културним и осталим догађајима едукативног карактера, што је уврштено у Годишњи план школе.

- Изабрани су чланови Савета родитеља

- Вршене анализе успеха и дисциплине ученика и предлагане мере и поступци за отклањање проблема

- Евидентирани ученици са тешкоћама и вршена сарадња са Тимом за инклузију

- Предлагане мере и пријављивана ПП-служби деца непохађачи

-Расправљано о текућим проблемима у току школске године.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

Одржано шест родитељских састанака и велики број индивидуалних посета родитеља.

Родитељи су упознати са Планом и програмом, уџбеницима Издавачке куће Креативни центар који су се користили у току године, предметима, режимом рада школе, Кућним редом школе пројектом "Школа без насиља" , одељенским и школским правилима.

Обавештавани су о успеху и дисциплини ученика и у сарадњи са учитељицама налазили решења за њихово отклањање.

ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ И АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ОКВИРУ ШКОЛЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У току школске 2017/18 године организовано је мноштво активности:

- Од 22.02.18. - 02.03.18. је организована настава у природи у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

- 27.09.17. је одржана обука првака за безбедност у саобраћају.

- 25.10.17. одржана је традиционална школска манифестација Дан бундева где су прваци учествовали у изради предмета од бундева, костима и сл.

21.12.17. Учешће у продајној изложби дечијих радова.

- 23.04.18. ученици првог разреда су дали своје учешће у обележавању "Дана планете Земље" прављењем тематских круница и посетом презентацији.

- Организоване и остварене посете позоришним представама, концерту дечије музике, реализовани су излети у природу и сл.

- Одељенско веће је са својим ученицима организовало приредбу поводим пријема будућих првака.

5.2.2. Извештај о раду Одељенског већа 2. разреда за школску 2017/2018.

Рализовано:

 1. Одељенских већа-5
 2. Родитељских састанака-4
 3. Допунских часова-36

Реализована је и додатна настава из математике за ученике који су узели учешће у такмичењу „Мислиша“.

У августу месецу веће другог разрееда је традиционално организовало приредбу поводом пријема првака.

Учествовали смо на манифестацијама: Дан бундеве, Дан школе, Хуманитарној акцији одржаној у холу школе.

Реализован је одлазак на Дивчибаре у фебруару и мају 2018. године.

Реализоване су три посете позоришту, посета Музеју у Панчеву.

5.2.3. Извештај о раду Одељенског већа 3. разреда за школску 2017/2018.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Усвојени су годишњи планови рада

- Извршен је договор о организовању допунске наставе и

слободних активности

-Договорено је о изради и избору наставних средстава, приручника и школског прибора

-Утврђен је распоред часова и школски календар

-Организована је анкета за изборне предмете и договорено о начину њихове реализације

Септембар

Извршена је организација многобројних активности у оквиру Дечје недеље.

 

Договорено је о индивидуализацији наставе почетног читања и писања и извршена је идентификација ученика са тешкоћама у развоју и израда планова подршке.

 

- Анализирани су образовни стандарди који треба да буду реализовани током школске године

Учествовање на манифестацији Дан бундеве у оквиру школе

Октобар

Одржана је Седница одељенског већа и извршена тромесечна анализа васпитно-образовног рада; остварених резултата у учењу; анализа понашања ученика и реализације наставног плана и програма Новембар

Одржана је Седница одељенског већа и извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог

Полугодишта, реализација наставног плана и програма, донешене су препоруке за даљи рад, анализирана је сарадња са родитељима и друштвеном заједницо и ефекти рада на индивидуализацији и ИОП-у.

Организована је Новогодишња приредба

Децембар

 

Учествовање у организацији школске приредбе поводом Светог Саве, школске славе

Јануар

 

Постигнут је договор око усклађивања захтева при реализацији наставних активностии анализирано је индивидуално праћење напредовања ученика

 

Фебруар

Одржана   је Седница одељенског већа

Анализирани су предлози и постигнут је договор о

избору уџбеника за наредну школску годину.

Извршена је анализа успеха и понашања ученика на крају

трећег класификационог периода као и

резултати остварени у допунској настави

Март

 

Извршене су припреме и реализована је на приредба поводом Дана школе

Мај

Одржана је Седница одељенског већа и извршена је

анализа успеха и владања ученика на крају школске године у односу на дефинисане циљеве и исходе, реализације наставног плана и програма, утврђен је предлог похвала

Јун

Усвојен је план рада Одељенског већа за наредну школску годину;   договорено је о начину   глобалног и оперативног планирања наставних и ваннаставних активности за други разред. Извршене су стручно организационе припреме за почетак школске 2018/2019.

 

Август

                                   

5.2.4. Извештај о раду Одељенског већа 4. разреда за школску 2017/2018.

Утоку школске 2017/2018. године Одељенско веће 4. разреда одржано је 5 седница на којима је:

       -   извршен договор о плану и програму и уџбеницима

-          вршена анализа успеха и владања ученика по квалификационим

   периодима и на полугодишту

-          вршена анализа планова рада

-          вршена анализа допунске наставе

-          донет план мера за побољшљње успеха ученика

-          вршена анализа рада по ИОП –у и индивидуализацији

Одељенско веће четвртог разреда ове школске године користило је уџбенике издавача ,,Креативни центар,, План и програм рада је у потпуности реализован.

Анализа успеха и владања је извршена на седницама Одељенског већа у присуству чланова стручне службе школе, који су евидентирали све закључке седнице.

У одељенском већу 4. Разреда 1 ученик ради по индивидуализацији, 1 ученик по ИОП-у 1 и једна ученица по ИОП.у 2

Допунском наставом обухваћено је 11 ученика, од тога 4/1 – 4 уч. (36 часова), 4/2- 4 уч. (40 часова) и4/3 -3 уч.(40 часова).

Укупно часова допунске наставе у току школске године 116.

Планови рада су усаглашени и анализирани, прилагођени потребама сваког одељења понаособ. Планови рада су редовно евидентирани стручној служби.

Мере за побољшање успеха ученика доношене су периодично, по потреби сваког одељења у сарадњи и међусобним консултацијама чаланова већа и стручне службе.

На седницама Одељенског већа вршена је анализа рада са децом која раде или су предложена за индивидуални образовни план. Закључци су евидентирани код стручне службе.

У току школске године ученици су посетили Музеј града панчева, присуствовали позоришним представама у школи и Центру за културу.

На крају школске године свако одељење припремило је завршну приредбу за родитеље.

Ученици 4. разреда учествовали су у школским активностима:

-          Дан бундеве

-          Дан школе

-          Дан Планете Земље

-          Пролећни крос РТС-а

-           

Ученици 4. Разреда учествовали су у активностима друштвене заједнице:

-          Предавања Полицијске управе Панчево – „Основи безбедности деце“

-          Такмичење ,,Здрава школа“ у организацији Патронажне службе Панчево

-          Дечије спортске игре у организацији Спортског савеза Панчево

                                                                                    Руководилац већа, Ирена Мирковић

                                                           

5.2.5. Извештај о раду Одељенског већа 5. разреда за школску 2017/2018.

Одељењске старешине :

5-1   Зорица Аћамовић, проф. енглеског језика

5-2   Биљана Крстин, проф. географије

5-3   Маја Марошан Михајловић, психолог

5-4   Вера Станоевски, проф. физике

Руководилац Већа у 2017/2018. години била је Маја Марошан Михајловић.

Реализоване активности у 2017/18. школској години:

-          Формирање одељења, распоређивање нових ученика и поноваца, евиденција ученика са потешкоћама у учењу у сарадњи са ПП службом школе

-          Сарадња са учитељима ученика, код којих су ученици 5. разреда похађали наставу од 1. до 4. разреда

-          Усвајање календара рада, распореда часова и евиденција слободних наставних активности у 5. разреду

-          Попуњавање школске евиденције

-          Распоред израде писмених задатака и контролних вежби

-          Сарадња са Стручним тимом за инклузивно образовање (СТИО), прикупљање потребне документације, израда педагошких профила за ученике којима је потребна додатна подршка, израда ИОП-а

-          Истицање Одељенских правила и нагласак на Кућном реду Школе

-          Обилазак музеја у Београду у септембру - ученици 5. разреда са одељењским старешинама: Природњачки музеј, Војни музеј, Музеј Јована Цвијића, Планетаријум

-          Организована посета изложбама Народног музеја у Панчеву, одлазак на биоскопску пројекцију

-          Укључивање ученика у рад вршњацког тима, друштвено-користан рад и слободне активности

-          Активно учешце ученика и одељењских старешина у обележавању Дана бундеве

-          Сарадња са родитељима: редовно одржавање родитељских састанака и индивидуални разговори у терминима „Отворених врата“

-          Анализа успеха и дисциплине ученика и помоћ ученицима који слабије напредују

-          Одлазак на зимовање на захтев и уз сагласност родитеља уценика, за време зимског распуста

-          Прослава Дана духовности - Светог Саве

-          Учешће ученика на такмичењима у школи и ван ње и постизање завидних резултата ученика и наставника

-          Активно учешће ученика 5. разреда у активностима везаним за обележавање Дана школе

-          Сарадња са педагошко-психолошком службом школе везана за различита питањима и теме - предавања, радионице, помоћ ученицима у учењу, превенција вршњачког насиља

-          Здравствена заштита ученика у сарадњи са Школским диспанзером Дома здравља Панчево

руководилац одељењског већа, Маја Марошан Михајловић

5.2.6. Извештај о раду Одељенског већа 6. разреда за школску 2017/2018.

Одељенско веће шестог разреда чинила су четири одељења са разредним старешинама:

6-1 Ивана Бикар

6-2 Биљана Дубаић Стојаков

6-3 Слободан Стамболић

6-4 Драгица Дулејан Стојковић

За руководиоца већа изабран је Слободан Стамболић.

            У току школске године континуирано су одржавани састанци како би се пратили успех и владање ученика; програм је реализован према плану осим ликовне колоније: за ученике са слабијим постигнућем одржавана је допунска настава, такође је организована и додатна настава, остварена су школска такмичења; ученици су у другом полугодишту добили понуду за осигурање, претплату за ужину; затим списак потребних уџбеника за наредну школску годину, а у оквиру пројекта и бесплатне уџбенике према одређеним критеријумима.

           Током ове школске године посећени су: Музеј Николе Тесле, Ботаничка башта „Јевремовац“, Педагошки музеј, Галерија САНУ, Калемегданска тврђава, Музеј науке и технике, Музеји позоришне и примењене уметности, као и Фестивал науке. На овај начин постигнута је већа корелација међу школским предметима, сарадња између школе и установа културе, а ученици су више заинтересовани за савладавање градива.

            Обављена је редовна вакцинација, затим фотографисање ученика на крају школске године.Ученици су учествовали у школским манифестацијама и активностима: Дан бундеве, Дан школе, школска слава, спортски турнири и сл.

            Сарадња са предметним наставницима и стручном службом, као и са родитељима била је добра.

                                                           

5.2.7. Извештај о раду Одељенског већа 7. разреда за школску 2017/2018.

     У августу 2016. формирано је веће седмих разреда са одељенским старешинама:

7-1   Томислав Стошић

7-2   Емилија Милосављевић

7-3   Наташа Челар

            За руководиоца већа седмих разреда изабрана је Наташа Челар.

            Веће је током школске године одржало пет редовних састанака (на почетку школске године и квартално), уз низ договора и консултација који су организовани по потреби.

            На редовним састанцима анализирани су успех и владање ученика. Договарали смо се о побољшању квалитета рада са ученицима, изрицању васпитних мера и планирању активности.

            Сарадња са родитељима спроведена је кроз пет редовних родитељских састанака и већи број индивидуалних разговора. Чланови већа ову сарадњу оцењују као средње успешну.

            Веће седмих разреда сарађивало је и са предметним наставницима, нарочито у организацији наставе, планирања контролних и писмених задатака, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности.

            Успешна сарадња је остварена и са директором и управом школе, Саветом родитеља и осталим радницима школе.

            Психолошко-педагошка служба је помогла у раду већа, нарочито око оних ученика који су показали слабије напредовање. Кроз консултације добили су смернице како да унапреде свој рад. Такође су дали и велики допринос раду са ученицима који недовољно поштују правила понашања у школи.

            Сарадња са здрвственим институцијама спроведена је кроз систематски преглед ученика, очни преглед и предавања која је Центар за превенцију одржао у школи на актуелне теме.

            Одељенске старешине одржале су по 37 часова ЧОС-а на којима су обухваћене следеће теме: понашање у школи и ван ње, сарадња, другарство и солидарност, празници, учење и организација слободног времена,увод у тему професионалне оријентације која нас очекује у осмом разреду.

            Ученици седмог разреда успешно су учествовали на свим нивоима такмичења.

            Ученици су такође учествовали на манифестацијама у оквиру школе, као што су Дан бундеве, Дан Светог Саве, Дан планете Земље и Дан школе.

           У првом полугодишту организован је полудневни излет до Београда, где смо посетили музеј Афричке уметности и музеј "25.мај"

           Овим је план већа за школску 2017/18. годину у потпуности реализован.

5.2.8. Извештај о раду Одељенског већа 8. разреда за школску 2017/2018.

8-1 Драгана Милићев Јанковић

8-2 Татјана Ановић

8-3 Татјана Стојковић

8-4 Благоје Копривица

Руководила већа је Благоје Копривица.    

Веће је пратило рад и напредовање ученика у сталним консултацијама. Одржано је пет седница Одељењског већа, на почетку школске године и на крају сваког квартала на којима је анализиран успех и напредовање ученика, сваки одељењски старешина одржао је по пет родитељских састанака и велики број индивидуалних разговора са родитељима ученика.

Организовано је и спроведено учешће ученика 8. разреда у следећим манифестацијама:

-          Обележавању Дана бундеве

-          Посети Сајму науке и Сајму књига

-          Посетама изложбама и гледању позоришних представа

-          Веће је учествовало у организовању других школских манифестација

-          Пратило, организовало и спроводило припремну наставу за завршни испит

-          Учествовало и спроводило активности око завршног испита

-          Радило на професионалној оријентацији ученика

Одељењско веће је, такође, пратило остваривање наставног плана и програма, допунске, додатне и припремне наставе, разредних и поправних испита и решавало текућа питања везана за наставни процес и ваннаставне активности, пратило учешће ученика на такмичењима кроз сталне консултације, сарадњу са родитељима и педагошком службом школе.                                        

5.3. СТРУЧНА ВЕЋА

            У школи је радило осам стручних већа. Стручна већа су радила у складу са својим плановима и програмима.

            Руководиоци Стручних већа 2017/2018. су били:                                   

Ред. бр. Назив већа Руководилац стручног већа
1. Српски језик Драгица Дулејан-Стојковић
2. Математика Биљана Дубаић-Стојаков
3. Физика и ТИО Вера Станоевски
4. Биологија и хемија Живана Костић
5. Историја и географија Биљана Крстин
6. Страни језици Биљана Јелић
7. Веће вештина Томислав Стошић
8. Веће учитеља Драгана Филиповић

            У оквиру својих састанака бавили су се следећим питањима:

 • планирањем и припремањем наставног рада
 • корелацијом наставних садржаја сродних предмета
 • избором ученика за додатну и допунску наставу као и секције сло­бод­них ак­тивности
 • припремама за такмичење ученика
 • уједначавање критеријума оцењивања
 • оптерећеношћу ученика домаћим задацима
 • избором уџбеника

            У оквиру предагошко-инструктивног рада са руководиоцима стручних већа вршено је информисање наставника и упућивање на стручну литературу као и сарадња педагога и психолога са појединим већима, пре свега око вођења педагошке документације, око проблема додатне наставе и модела дневног припре­мања за наставу.

Руководиоци стручних већа воде записнике о својим састанцима у посебним свескама.

5.3.1. Извештај о раду Стручног већа за предмет српски језик у школској 2017/2018. години

ЧЛАНОВИ АКТИВА:

 1. ЕМИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ,   професор
 2. ИВАНА БИКАР, професор,
 3. ДРАГИЦА ДУЛЕЈАН-СТОЈКОВИЋ, професор

           За ову школску годину чланиви актива одржали су шест редовних састанака. Радом су били обухваћени план и програм наставе српског језика, додатне, допунске и припремне наставе, као и слободне активности у школској 2017/2018. години.

            У рад актива су се, по потреби, укључивали професори страног језика и разредне наставе, као и осталих предмета са којима је било могуће остварити корелациони однос.

                  ПРОГРАМ РАДА РЕАЛИЗАЦИЈА

  КОНСТИТУИСАЊЕ АКТИВА

-организационо-материјални услови рада

 

1.Доношење плана рада стручног актива (договор о израда глобалних и оперативнох планова, планирање писмених и контролних задатака и објективних провера знања)

2. Договор око поделе одељења, часова редовне наставе, слободних активности и осталих задужења

3. Договор о броју седница и времену одржавања

4. Предлози за опремање кабинета и набавку наставних средстава и литературе

септембар
     РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА  
5. Организација извођења допунске и додатне наставе октобар
6. Подела задужења за групе слободних активности октобар
7. Посета Сајму књига октобар
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА  

8. Организовање стручног усавршавања у оквиру саветовања и семинара

-усаглашавање критеријума оцењивања ученика

децембар
9. Договор око организације школског такмичења ЈАНУАР
10. Договор око учешћа на општинском и окружном ткмичењу МАРТ
11. Договор око учешћа ученика на смотри рецитатора  

12. Реализација додатне наставе и резултати

- План организовања припремне наставе за завршни испит ученика осмог разреда

АПРИЛ
13. Анализа реализације програма рада актива за текућу школску годину мај
14. Договор о планирању програма рада за наредну годину мај
15. Подела одељења, часова и задужења за наредну школску годину ЈУН

   Професори су у току школске године одржали све потребне контакте и договоре који су били неопходни за квалитетну реализацију наставног плана и програма. На тај начин отклањали су се наилазећи проблеми наставног процеса. Актив је, по потреби, узимао учешће у раду разредних и наставничког већа. Спроводила се и активна сарадња са директором и стручном службом у школи.

                                                       Руководилац актива

                                               Драгица Дулејан-Стојковић, професор

                        

5.3.2. Извештај о раду Стручног већа за предмет - математика у школској 2017/2018. години

Стручно веће насавника за предмет МАТЕМАТИКА у 2017/2018. години чине:

-          Биљана Дубаић–Стојаков, проф.математике

-          Татјана Стојковић, проф.математике

-          Невена Граовац, апсолвент математичког факултета у Београду.

Председник Струцног веца била је Биљана Дубаић-Стојаков .

У 2017/18. сколској години одрзано је укупно 7 састанака Струцног веца за предмет- математика, а записници су водјени у свесци записника.

Активности по месецима су биле :

Септембар :

Усвојени планови контролних и писмених задатака за 1. полугодисте и видно истакнути у холу сколе.

Урађени иницијални тестови у свим одељењима.

Помоћ ученицима у набавци уџбеника, систематизација планова рада, планова такмицења и планови припрема уценика за такмицења у 2017/2018.                    

Претплата 7 заинтересованих уценика свих разреда на Математицки лист.

Новембар :

Интензивно корисцење Збирке задатака за матурски испит у обради тема из математике у свакодневном раду на цасовима.

Запоцета организација Мислисе у марту 2018. – Архимедес.

    

Децембар :

Присуство цланова Актива једнодневним струцним семинарима у организацији Подрузнице ДМС Панцево у Масинској и Електротехницкој сколи у Панцеву .

Припрема уценика за сколско такмицење које је одрзано по календару прописаном од стране ДМС.

Јануар:

Организација сколског такмицења из математике 19.1.2018. на којем су уценици од 3. до 8.разреда са 60 и висе бодова пласирани на виси ниво такмицења-Општински.

Фебруар :

Присуство Републицком семинару 10. и 11.2.2018. на Економском Факултету у Београду у организацији ДМС, професори математике Биљана Дубаић-Стојаков и Татјана Стојковић.

Припрема уценика за опстинско такмицење одрзано 24.2.2018.

На окрузни ниво такмицења пласирали су се Лука Трајковиц, 8.разред-3.место и Надја Матовиц-4.разред.

Март :

Организација такмицења Мислиша у школи 8.3.2018. била је успешна.

На опстинском такмицењу истакао се уценик 8.разреда Лука Трајковић освојивши 3.место и пласиран је на окружно такмицење као и једна уценица 4.разреда Нађа Матовић.

Окрузно такмицење одрзано 24.3.2018.

Уцесце уценика 4. и 8. разреда на окрузном такмицењу из математике у сколи Ј.Стерија Поповиц у Вршцу , уцесце проф. Биљане Дубаић-Стојаков као прегледаца и освајање 1.места на ранг листи насег уценика Луке Трајковић.

Уценик је на приредби поводом Дана сколе 23.5.2018. адекватно наградјен и похваљен за постигнути успех и представљање сколе. Пласиран је на републицки ниво такмицења.

Активно уцесце у раду Подрузнице ДМС у Панцеву имала је Биљана Дубаиц Стојаков.

Април :

Пробни заврсни испит за уценике 8. разреда, прегледање и анализа резултата теста одрзаног 13.4.2018. одрадили су наставници сколе.

Уценик Лука Трајковиц уцествовао на републицком такмицењу из математике у Јагодини 20.4.-22.4.2018.али није постигао пласман за награду.

Мај :

Обелезавање дана ,,пи-даy,, 14.3.2018. као и уцесце у манифестацији Мај – месец математике у организацији Подрузнице ДМС Панцево.

Интензивирање припрема уценика 8.разреда за заврсни испит из математике.

Јуни :

Одрзане су припреме уценика 8. разреда за заврсни испит из математике прве две недеље јуна месеца – Б.Дубаиц и Т. Стојковиц по постојецем распореду за одељења..

Одрзан је Заврсни испит за уценике 8. разреда 19.јуна 2018. по упутствима             Министарства просвете.

Прегледац у сколи ,,Мика Антиц,, била је Б.Дубаиц-Стојаков.

Актив је предао предлог поделе за 2018.-2019. директору Сколе као и удзбенике за наредну сколску годину који су одобрени и које је изгласало Наставницко веце. По издавацима : за 5.разред Нови Логос, за 6.-7.разред Клетт и за 8.разред Круг.

Анализа резултата на крају сколске године, успеха из математике, анализа матурског теста из математике ( 6.70 просецан број бодова од 13 сто је 6.место у опстини Панцево ).

-          Допунску наставу одрзавали су наставници редовно и по плану за уценике који слабије напредују

-          План и програм у потпуности реализовани.

За реализацију планова додатне наставе из математике корисцена је следеца литература :

1. Збирке задатака са матем. такмицења МИСЛИША

2. Збирка занимљивих матем. задатака

3. Збирка задатака са матем. такмицења КЕНГУР

4. Математицки листови из предходних година и бројеви из текуце године

Активност наставника усмерена је ка програмским циљевима :

-          заинтересовати сто висе уценика за садрзаје предмета математика кроз необавезне и слободне садрзаје везане за математику

-          осамосталити уценике у раду и мотивисати

-          стварати радне навике код уценика као и прецизност и уредност

-          прузити уценицима задовољство у раду и разоноду са квалитетним садрзајима

-          постици максималан успех код сваког уценика појединацно, по својим способностима

Облици и методе рада прилагодјени су зависно од теме свакога часа.

План и програм реализовани у потпуности.

Панчево, 10.7.2018.                                         Биљана Дубаић-Стојаков        

                                          

5.3.3. Извештај о раду стручног већа биологије и хемије у школској 2017/2018. години

 1. Укупно је одржано 7 састанака
 2. Активности

-          евидентирање састанака актива, подела и избор председника актива за 2017/2018. годину

-          у фебруару одржана су школска такмичења из биологије и хемије,

-          на Општнско такмичење из биологије укупно се пласирало 5 ученика, један ученик је освојио 3 место

-          на општинско такмичење из хемије пласирало се три ученика

-          ученици осмог разреда су полагали пробни Матурски испит

-          редовно су одржавани часови додатне,допунске и припреме за такмичења и завршни испит( евиденција долазака ученика се води у дневницима који су за то предвиђени).

-          у прегледању завршног испита из хемије учествовала је Живана Костић (ОШ,,СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ)

-          наставница Весна Хлавати Ширка у току школске године је похађала следеће семинаре: Улога и задаци и значај одељенског старешине 8 бодова 23.9.2017, Образовање за опстанак 16 бодова 21-22.04.2018, Блог,твитер и фејзбук у настави 30 бодова и Обука наставника за остваривање програма наставе и учења 24 бодова 23-24.05.2018 године

-          наставница Живана Костић у току школске године похађала је следеће семинаре: Улога и значај одељенског старешине 8 бодова 23.09.2017 , Блог твитер и фејзбук у настави 30 бодова 16.04-16.05.2018 године.

-          предвиђена су и даља усавршавања за школску 2018/2019 године.

-          наставница биологије Радојка Миловановић у току маја отишла је у пензију а на њено место дошла је наставница Јелена Рокнић

ЧЛАНОВИ АКТИВА:

Живана Костић

Весна Хлавати Ширка

Радојка Миловановић

Јелена Рокнић

5.3.4. Извештај о раду стручног већа историје и географије у школској 2017/2018. години

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

 1. Септембар 2017.

Актив већа И/Г одржан 23. септембра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар и Маја Обренов. проф. географије Биљана Крстин и проф. географије Гордана Станковић

Професорка историје Наташа Челар предаје 5- 1,2,3,4, 6-2, 7-1,2,3, 8-1,2,3,4 и разредни старешина је 7-3. Маја Обренов предаје 6-1,3,4

Професорка географије Биљана Крстин предаје 5-1,2,3,4 , 6- 3, 7-1,,3,4, 8-1,2,3 И разредни старешина је 5- 2

Професорна географије Гордана Станковић предаје 6 -1,2,,4,

Уџбеници који ће се користити ове школске године су од истих издавача као и предходне, Историја Фреска а Географија Логос .

Тражили да нам се купе зидне карте за географију карта Африке и обе Америке а за историју Србија у првом и другом св. рату

Ученике смо обавестиле о распореду и динамици рада часова консултације (допунска и додатна настава) као иприпремна настава за осмаке. Сатница је видно окачена на огласној табли у учионици И/Г.

 1. Октобар 2017.

Актив већа И/Г одржан 27. октобра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар, Маја Обренов и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић

Ученици који имају потешкоћа у раду (ИОП) упућени су на допунску наставу која се редовно реализује у учионици И/Г

       3.   Новембар 2017.

             Актив већа И/Г одржан 25. новембар са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар, Маја Обренов и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић.

             Састанак је имао за циљ да упоредимо постигнућа успеха ученика, као евиденцију долазака ученика на консултације. Критеријуми оцењивања ученика су стандардом дефинисани и налазе се на огласној табли учионице.

            

 1. Децембар 2017.

       Актив већа И/Г одржан 20. децембра са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар, Маја Обренов и проф. географије Биљана Крстини Гордана Станковић  

           Све три у настави кристимо савремене методе и облике рада који показују ученикову креативност. Часови су урађену у Поwер поинт презентацији или са кратким видео записима, радимо чак и експерименте-симулације вулканске активности, набирање и раседање литосферних плоча, ширење свемира...    

 1. Јануар 2018.

       Актив већа И/Г одржан 25. јануара са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар, Маја Обренов и проф. географије Биљана Крстини Гордана Станковић. Састанак је имао за циљ да анализира постигнут успех из И/Г током првог полугодишта. Просечне   оцена из географије и историје налазе се у дневницима свих одељења . Планирана је припремна настава за матуранте као и допунске активности са децом која раде по ИОПу.

 1. Фебруар 2018.

       Актив већа И/Г одржан 22. фебруара са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку присуствовале проф. историја Наташа Челар и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић.

Договориле смо се о припремама талентованих ученика за престојећа такмичења.

На школском такмичењу из географије и историје учештвовало је осам ученила из седмог и пет из осмог разреда , које је одржано 18. фебруара. За даље општинско такмичење из географије пласирали су се два ученика из. осмог разред: Сердар Стефан, Чанковић Лука . У седмом разреду из географије се за општинско такмиченње пласирали Самуилов Милица, Дакић Бојана и Врачевић Анђелија. Они ће у марту представљати нашу школу на општинском такмиченју из географијеи. ментор је Биљана Крстин

Ученици 7/3 одржали су угледни час из географије, тема је била Јапан. Све је на сајту школе.

 1. Март 2018.

У ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву одржано је општинско такмичење из географије, Чакновић Лука и Врачевић Анђелија освоили су треће место. Док су Дакић Бојана и Самуилов Милица друге и оне ће даље представљати нашу школу. У ОШ „Паја Јовановић“ у Вршцу . Ментор је Биљана Крстин.

 1. април- мај 2018.

Актив већа И/Г одржан 26. маја са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку     присуствовале проф. историја Наташа Челар и Маја Обренов, проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић.

       У складу са темом: Анализа реализације плана и програма, увођење нових елемената у рад у складу са потребама ученика и наставника, договориле смо се да кроз индивидуалне планове и индивидуализацију планова као и на часовима допунске и додатне наставе ученике мотивишемо у даљем раду, на тај начин што цемо им поједноставити наставне јединице њиховим психосоматским могућностима.

У априлу је одржано окружно такмичење из географије. Ученице Самуилов Милица и Дакић Бојна освојиле су друго место . Ментори су проф. географије Крстин Биљана

22. априла обележили смо Међународни дан планете Земље као и дан сећанја на жртве Јасеновца.

 1. јун 2018.

Актив већа И/Г одржан 9.. јуна са унапред наведеним темама за текући месец. Састанку     присуствовале проф. историја Наташа Челар и Маја Обранов и проф. географије Биљана Крстин и Гордана Станковић.

теме овог састанка су:

          Анализа рада стручног актива током године.

          Подела задужења у оквиру актива за нову школску годину.

          Доношење новог плана рада стручног већа за историју и географију

         Усагласиле смо се да је план и програм у подпуности реализован, о чему говоре резултати на такмичењима и активности ученика и наставника актива на разним пољима.

Руководилац већа, Наташа Челар

5.3.5. Извештај о раду Стручног већа за стране језике у школској 2016/2017. години

            Актив страних језика, у даљем тексту АСЈ, одржао је у току школске 2017/18. године четири званична састанка забележена у предвидјеној свесци/дневнику састанака, али и прегршт незваничних, консултативних састанака на којима су разматране многе идеје, размењена искуства и савети.

            АСЈ чине наставници енглеског језика: Зорица Аћамовић, проф., Драгана Милићев Јанковић, проф., Слободан Стамболић, проф., те професори француског и шпанског језика Биљана Јелић, проф. и Татјана Ановић,проф.

            На почетку школске 2017/18 године одржан је састанак на коме су усвојени закључци са претходног састанка, усвојени планови и програми рада за текућу школску годину, планови редовне, допунске и додатне наставе (припреме за такмичење), потврдјена подела и избор уџбеника, направљен распоред коришћења кабинета, план контролних и писмених задатака и предложен план могућег стручног усавршавања.

            На другом састанку одржаном пред сам крај другог полугодишта чланови актива су разменили искуства из првог полугодишта са посебним освртом на постигнуте резултате ученика у овом периоду. Све планиране активности су спроведене, размењени су материјали за припреме и сачињавање контролних задатака, направљен је план рада и садржаја на допунској настави преко зимског распуста уколико  буде потребно држати исту ученицима који су слабије напредовали у току првог полугодишта.

            Трећи састанак одржан у априлу месецу је прошао у размени искустава са одржаних такмичења.  Традиционално су општинско и окружно такмичење у познавању страних језика одржани у нашој школи.

            Размењени су материјали и удзбеници, планови и програми, предложено која наставна средства треба набавити за нормално спроводјење наставе следеће године. Још једном указано на потребу решења простора тј изналажења још једне учионице за страни језик.

            У име чланова АСЈ, Извештај поднео Слободан Стамболић, проф. 

5.3.6. Извештај о раду Стручног већа за физику и ТИО/Технику и технологију у школској 2017/2018. години

Чланови актива: Вера Станоевски, настравник физике, Дарко Кнежевић, наставник ТИО и Технике и технологије и Божидар Аћимов, наставник технике и технологије.

Подела часова: Вера Станоевски предаје Физику свим одељењима 6., 7. и 8. разреда; Дарко Кнежевић предаје 5/1,2,3,4; 6-2; 7/1,2,3 и 8/1,2,3; Божидар Аћимов предаје одељењима 6/1,3,4 и 8-4.

Наставница Вера Станоевски организовала је одлазак на Фестивал науке 16.12.2017. године. Фестивал је посетило 42 ученика 5.,6.,7.,8. разреда.

Одржано је 15 часова допунске наставе из физике, 32 часа додатне наставе и припремна настава за ученике 8. разреда (10 часова).

Ученици су учествовали на такмичењима и остварили следеће резултате:

 1. Тијана Катић-физика-2. место општинско такмичење
 2. Жарко Омчикус - физика- похвала општинско такмичење
 3. Матеја Бркић - физика-3. место општинско такмичење
 4. Елена Грбић - физика-3. место општинско такмичење
 5. Огњен Лозановски - физика-2. место општинско такмичење, окружно 3. награда
 6. Огњен Лозановски – ТИО општинско 1. место, окружно 1.место
 7. Вук Радојевић – ТИО-3. место општинско
 8. Јована Гајић - ТИО-3. место општинско

5.3.7. Извештај о раду Већа учитеља за школску 2017/ 2018. годину

Време реализације Активност

Август

-       Изабран је председник Актива учитеља Драгана Филиповић

-       Донет је годишњи програма рада

-       Договорено је да се Актив састаје једном месечно, а по потреби и чешће

-       Усаглашене су форме и садржаји месечних оперативних планова васпитно образовног рада за обавезне и изборне предмете

-       Договорили смо се око уношења општих стандарда у наставне планове и дневне припреме

-       Саставили смо и предали листу за набавку неопходних наставних средстава и дидактичког материјала

-       Договорено је ко ће које учионице користити

-       Одржана је приредба за пријем првака

-       Договорено је да пратимо и убудуће семинаре за стручно усавршавање   учитеља и похађамо их

-       Настављена је дугогодишња сарадња са Учитељским Панчевачким друштвом

Септембар

-       Усвојен је годишњи   програма рада Актива учитеља

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Израђене су табеле за праћење напредовања ученика

-       Одабрана је дечија штампа „Национална географија

           “Витез “, „ Школарка “

-       Организована је школа у природи и једнодневне екскурзије са програмом обиласка

-       Уређене су учионице заједно са ученицима и родитељима

-       Активно смо учествовали у пројектима школских тимова

Октобар

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Учествовали смо у реализацији пројекта Учитељског панчевачког друштва у спортским такмичењима Игре без граница у школском дворишту и освојили четврто место.

-       Обележена је Дечије недеља од 4 до 8 октобра различитим активностима ученика

-       Одржана је обука пливања за ученике других разреда

-       Организоване су активности у оквиру манифестације „Дани бундева“

-       Извршена је анализа напредовања ученика са тешкоћама

Новембар

-       Израђени су месечни оперативни планови рада

-       Разматрани су предлози Одељенских већа за побољшање резултата васпитно образовног рада у другом тромесечју

Децембар

-       Извршена је анализа успешности реализације планираних активности за новембар

-       Израђени су месечни планови рада

-       Организована је Новогодишња забава за ученике

-       Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају другог класификационог периода

Јануар

-       Израђени су оперативни планови рада

-       Учествовали смо у прослави школске славе, посвећене Светом Сави

-       Извршен је договор о начину коришћења спортских реквизита за наставу Физичког васпитања за млађе разреде

Фебруар

-       Иивршена је анализа успешности реализације планираних активности за јануар

-       Анализа оперативних планова рада

Март

-       Обављен је договор око израде оперативних планова рада

-       Ученици трећих и четвртих разреда су учествовали на математичком такмичењу

-       Пружена је подршка учитељима око израде индивидуалних образовних планова за децу са потешкоћама

-       Укључивали смо се у рад школских тимова у оквиру планираних пројеката

Април

-       Присуствовали смо промоцији уџбеника

-       Израђени су месечни оперативни планови рада за мај

-       Извршена је анализа напредовања ученика са тешкоћама у складу са индивидуалним планом и дате су сугестије за наредни период

-       Обележен је „Дана планете земље“22 априла у холу школе

Мај

-       Извршен је договор око израде оперативних планова рада за јун

-       Израђени су јединствени тестови за систематизацију наставног градива по разредима

-       Уједначени су критеријуми оцењивања

-       Организовали смо радионице за ученике, где су ученици прошли кроз четири радионице различите у току једног дана и учествовали активно у нјима, као и у приредби за Дан школе

Јун

-       Анализирали смо остварене резултате увођења иновација у наставу

-       Анализирали смо рад Актива учитеља у текућој школској години у циљу напредовања , праћења и увођења иновација у васпитно образовни рад учитеља

 

5.4. СТРУЧНИ АКТИВИ

5.4.1. Стручни актив за развој школског програма

ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Време

 

Реализоване активности

 

Носиоци активности

 

Начин праћења

 

Август

- израђен нацрт годишњег програма рада

- прикупљени годишњи и оперативни планови за шк. годину

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Септембар

- реализована израда годишњег програма рада

- извршено усклађивање са ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива - прикупљена докуметација

 

Октобар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Новембар

- извршено праћење реализације допунске и додатне наставе

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Децембар

- на крају првог полугодишта извршена анализа извештаја - наставници, руководиоци актива, тим за   ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јануар

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Фебруар

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом - наставници, руководиоци актива, тим за   ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Март

- извршено праћење реализације редовне наставе, допунске наставе, секција

- извршено праћење спровођења активности планираних ШРП-ом и акционим планом

- наставници, руководиоци актива, тимови за самовредновање и ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова

 

Јун

- на крају школске године извршена анализа извештаја

- Предложене мере за наредну годину

- наставници, руководиоци актива, тим за ШРП - прикупљена докуметација, извештаји тимова
Август -рад на Анексу школског програма за други циклус основног образовања и васпитања -чланови тима, директор школе  

Чланови актива за развој школског програма за 2017/18. годину, били су:

- Драгана Филиповић, руководилац већа учитеља

- Драгица Дулејан Стојковић, руководилац већа српског језика

- Биљана Јелић, руководилац већа страних језика

- Томислав Стошић, руководилац већа вештина

- Живана Костић, руководилац већа биологије и хемије

- Биљана Дубаић Стојаков, руководилац већа матеметике

- Вера Станоевски, руководилац већа физике и ТИО

- Наташа Челар, руководилац већа историје и географије

- Александра Мрдак, педагог

- Маја Марошан Михајловић, психолог

5.4.2. Стучни актив за Школско развојно планирање

Чланови тима:

Маја Марошан Михајловић

Александра Мрдак

Данијел Станић

Данијела Ђорђев

Илијана Огризовић

Душанка Младеновић

Биљана Јелић

Маја Вукомановић

Благоје Копривица

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2017/2018. ГОДИНЕ

Области промена: Подршка ученицима – Уобласти ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА наше потребе се тичу личног и социјалног развоја ученика. Настава и учење – Уобласти НАСТАВА И УЧЕЊЕ наше потребе су стално усавршавање процеса наставе.

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о избору одговарајућих занимања. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Унапређивање квалитета наставе и активности ученика у процесу учења путем увођења нових облика и метода рада.

У оквиру ових развојних циљева остварени су следећи задаци:

                 Активности / задаци    носиоци активности временска динамика

- коришћени примера из свакодневног живота и повеза са наставним садржајем

- организоване су наставне активности ван школе – амбијентална настава (музеји, парк, Тамиш, Народна башта...)

Учитељи, предметни наставници, директор, ПП служба континуирано током школске године

- коришћење савремених наставних средстава, метода и облика рада, како би се настава учинила интересантнијом

Учитељи, предметни наставници континуирано током школске године

- већа индивидуализација наставе која је помогла ученицима да лакше савладају градиво

Учитељи, предметни наставници континуирано током школске године

Упознавање са занимањима које постоје у школи.

Посете: Музеју, Галерији, Центру за културу

Проширивање знања о занимањима кроз боље упознавање са занимањима родитеља;

Израда састава на тему »Шта желим да будем кад одрастем«?

Упознавање са различитим занимањима кроз наставне садржаје свих наставних предмета који се могу повезати са одређеним занимањим

одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2017/18.

Упознавање са занимањима кроз све наставне предмете четвртог разреда.

»О чему треба водити рачуна приликом избора занимања«? групни рад.

одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2017/18.

Тест интересовања из Водича за избор занимања

Упознавање са програмом рада ПО анкета: „Коју средњу школу желим да упишем и зашто?“

„Мој аутопортрет“

Упознавање ученика са условима уписа у средње школе

Упознавање са средњим школама Панчева.

Сајам занимања: Презентација средњих школа за заинтересоване ученике.

Психолошка припрема за полагање квалификационог испита

Професионално саветодавни рад са ученицима који се колебајуили су неодлучни у погледу избора средње школе и занимања

одељенске старешине, педагог, психолог, директор, родитељи током школске године 2017/18.

Евалуација је вршена на основу следећих критеријума:

1. Увид у оперативне планове рада и Дневнике рада

2. Сценарији за часове

3. Извештаји одељенских и стручних већа

4. Разговори са ученицима, наставницима и родитељима

5. Анализа листе жеља и резултата уписа у средњу школу

5.4.3. Стучни тим за инклузивно образовање

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•Анализа састава одељења првог разреда и идентификација ученика којима ће бити потребна подршка

психолог

учитељице првог разреда

септембар

• Сарадња са предшколском установом Дечја радост у циљу упознавања са карактеристикама ученика и ефикасних васпитно-образовних поступака у досадашњем раду са њима

васпитачице

учитељице првог разреда

чланови тима

септембар

•Упознавање Одељенског већа петих разреда са специфичностима ученика којима је потребна додатна подршка и који су напредовали по ИОП-у

чланови тима

психолог

септембар

• Израда предлога и аргументација за ученике који треба да буду упућени на ИРК

чланови тима

одељенске старешине

септембар

октобар

• Доношење концепта плана за израду ИОП-а

чланови тима

чланови стручних већа

одељенске старешине

септембар

октобар

• Осмишљавање партиципације родитеља у интересу адекватног образовања деце којој је потребна подршка

чланови тима

током школске године

• Састанци ИОП тимова за два ученика првог разреда у циљу израде педагошког профила и плана активности за ИОП - 2

родитељи

учитељице

васпитачице

психолог

чланови тима

21. октобар

и 3. новембар

2018.

• Умрежавање и сарадња школе са Специјалном школом, договор о обухвату ученика и врсти подршке за шест ученика

чланови тима

учитељице

одељенске старешине

дефектолог

септембар

октобар

• Анализа броја ученика по одељењима за које је потребна подршка у учењу и израда планова индивидуализације за ученике

чланови тима

одељенске старешине

предметни наставници

одељенска већа

новембар

• Сарадња са ИРК у циљу остваривања оптималне подршке за ученике

чланови тима

током школске године

• Креирање и размена наставних материјала за рад са ученицима који напредују у складу са ИОП-ом

наставници

чланови тима

током школске године

• Упознавање чланова Педагошког колегијума са карактеристикама ИОП-а како би их усвојили

чланови тима

током школске године

• Анализа потешкоћа у реализацији ИОП-а за појединачне ученике и давање подршке и смерница наставницима за рад са њима

чланови тима

током школске године

• Реализација пројекта Учитељког панчевачког друштва (Раз)личити, а заједно, припрема и учествовање ученика на фестивалу дечјих позоришних представа које промовишу толеранцију и инклузију

учитељице

април

мај

• Праћење и анализа напредовања ученика који се образују у складу са плановима индивидуализације, ИОП – 1 и ИОП – 2.

чланови тима

одељенске старешине

током школске године

Напомена: састанцима Стручног тима за инклузивно образовање су присуствовали и наставници који нису именовани за чланови, али који су проценили да су им знања и сугестије чланова корисни за даљи рад са ученицима и њиховим родитељима.

Координатор

Драгана Филиповић

5.4.4 Стручни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И ВРШЊАЧКОГ ТИМА ШКОЛЕ

Чланови тима за 2017/18. били су:

1. Ивана Бикар

2. Милена Калкан

3. Јасмина Рајић

4. Благоје Копривица

5. Славко Макара

6. Маја Марошан Михајловић

7. Марија Мишљанов (координатор)

8. Александра Мрдак

9. Данијела Ђорђев

 

 

   Време

    

               Активности

   

         Носиоци активности

 

октобар

   2017.

 

-Избор нових чланова за Вршњачки тим

-Састанак и конституисање Вршњачког тима и избор наставника координатора за ВТ

-Састанак са представницима Црвеног крста Панчево и оквиран договор о сарадњи

- Дан бундеве (организовање спортских игара и промовисање фер плаја; штанд Црвеног крста

     -   Одељенске старешине, ПП служба

-          ПП служба

-          Координатор за ВТ

-          Координатор тима

-          Чланови тима, ВТ, волонтери Црвеног крста

 

новембар

2017.

-Ревизија одељенских и школских правила

-Посета Црвеном крсту и представљање ове организације (ученици од 6. до 8. разреда)

-          Одељенске старешине

-          Вршњачки тим

     -       ПП служба

-          Коордиаторка тима, волонтери ЦК

 

током школске године

-Рад на решавању проблема из „Кутије поверења“ и редовно ажурирање табле Вршњачког тима у холу школе

-          ВТ

-          координатори за ВТ

-          Тим за заштиту деце

 

Децембар- април 2018.

- Имплементација превентивних предавања и радионица о дигиталном насиљу и трговини људима са ученицима 3. разреда и сарадња са Црвеним Крстом

   - ПП служба

   - Црвени Крст Панчева

  

 

Фебруар 2018. године

-Радионица превенције трговине људима за ученике 8. разреда

-Показне вежбе прве помоћи за ученике 6. разреда

- Волонтери Црвеног крста

- Волонтери Црвеног крста

током школске године

-Сарадња са надлежним институцијама (Центар за социјални рад, полиција и Школски диспанзер- психолог) у циљу помоћи   ученицима са проблемима у понашању

     - ПП служба, Тим за заштиту деце

мај 2018.

- Организовање спортских фер-плеј турнира између ученика, поводом Дана школе

-Плакат другарства

-Радионице превенције злоупотребе ПАС за ученике 8. разреда

    

     -   Тим за заштиту деце (наставници физичког васпитања)

-          ВТ

-          Координаторка тима

 

Током   школске     године

 

- Превенција и конструктивно решавање проблема везаних за насиље - пано за одговоре ВТ у холу школе

- Континуирано евидентирање случајева насиља у школи, коришћење Евиденционог листа за пријаву насилних ситуација у школи од стране Стручне службе, одељенских старешина и предметних наставника

-          Координатори   ВТ

-          ВТ

-          Наставници

-          Стручна служба

           Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања састао се током школске 2017/18. године пет пута и на састанцима је најпре усвојен извештај за претходну школску годину, као и план за текућу годину. Констатовано је да је важно појачати превентивни васпитни рад у Школи и да је у том смислу редовно и квалитетно одржавање часова одељенског старешине од непроцењивог значаја. Чланови тима су се, даље, подсетили садржаја Општег и Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Истакнут је значај вођења евиденције наставника о владању ученика. Такође, на састанцима су разматране и законске измене у вези одговорности ученика и запосленима је подељен материјал везан за те промене. Разматрана су текућа питања. На састанцима Тима је констатовано да је наша школа успела до сада да оствари висок ниво безбедности, али да морају и даље и континуирано да се спроводе активности којима се спречава сваки вид насиља, нарочито вршњачког. Такође, континуирано је праћено понашање ученика, који су испољавали непримерена понашања. ПП служба је континуирано радила на спречавању и сузбијању вршњачког насиља у школи саветодавним радом, о чему постоји посебна евиденција. На крају школске године неоцењено је 6 ученика, због великог броја изостанака, о чему су благовремено обавештене надлежне службе. Када је реч о владању ученика, смањене оцене из владања је имало укупно 23 ученика, 12 врло добрих и 11 добрих. Остали ученици имају примерно владање.

     Вршњачки тим школе се састајао на месечном нивоу и разматрао могућа решења за проблеме из „Кутије поверења“. Направљени су панои везани за фер плеј и промоцију другарства.

     Ученицима осмих разреда је пуштен филм „Посматрачи“ на тему трговине људима и злоупотребе дигиталних медија, о којима су касније имали прилику да дискутују и критички се осврну на употребу технологије данас. За ученике осмих разреда су организована и предавања на тему злоупотребе психоактивних супстанци са акцентом на превенцију. Ученици шестих разреда имали су прилику да присуствују показним вежбама прве помоћи волонтера Црвеног крста. Ученици од 6. до 8. развреда су, уз добијену писмену сагласност родитеља посетили организацију Црвеног крста, дружили се са волонтерима и сазнали чиме се ова организација бави. Промовисан је волонтеризам. Такође, у октобру је одржано предавање волонтера Црвеног Крста Панчева за ученике 3. разреда на тему превенције трговине људима. Када је реч о превентивним предавањима, настављена је сарадња са припадницима полиције, који су ученике информисали о безбедности у саобраћају, на друштвеним мрежама и сл. Такође, настављена је успешна сарадња са Домом здравља Панчево и ученици су имали прилике да се информишу о здравом стилу живота и правилној хигијени. Наставници физичког васпитања су организовали разне спортске турнире и спремали ученике за такмичења, где су такође промовисали здрав животни стил и фер плеј. Фотографије успешних спортиста школе су окачене на паноу Вршњачког тима.

     5.4.5.  Тим за самовредновање

Чланови Тима за самовредновање су:

1. Марија Мишљанов (координатор)

2. Маја Марошан Михајловић

3. Александра Мрдак

4. Татјана Стојковић

5. Славица Ђорђевић

6. Биљана Дубаић Стојаков

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Чланови тима:

1. Татјана Стојковић

2. Биљана Дубаић-Стојаков

3. Слободан Стамболић

4.Александра Мрдак

5.Маја Марошан Михајловић

6. Данијела Ђорђев

Активности које Тим за самовредновање спроводио током 2017/2018:

Активност

време носиоци активности

-Формиран тим за самовредновање

за школску 2017/2018. годину

септембар директор, ПП служба

-Дефинисане су области које ће бити

предмет самовредновања, избор одељења

која ће битиобухваћена самовредновањем

-Израђен план самовредновања

октобар чланови тима
-спроведене су анкете за родитеље, ученике и наставнике новембар

ПП служба и

одељенске старешине

-извршено прикупљање података из релевантне

школске документације

децембар

ПП служба

-извршена обрада података добијених

анкетирањем

фебруар ПП служба

- анализа прикупљених података

- обрада упитника

март

чланови тима
- анализа података добијених анкетирањем и кроз школску документацију април чланови тима

Резултати самовредновања из области: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Циљ истраживања је био: Испитати ставове родитеља, ученика и наставника о квалитету школских постигнућа, а показатељи су били Квалитет знања, Мотивисаност ученика и Вредности код ученика.

Специфични задаци:

1. Подизање нивоа школског постигнућа ученика од првог до осмог разреда.

2.Постизање бољих резултата на завршном испиту

Инструменти: Упитници за родитеље, ученике и наставнике

РОДИТЕЉИ

- Упитник за родитеље садржао је тврдње које се односе на КВАЛИТЕТ ЗНАЊА. Највећу важност родитељи дају тврдњама 1, 3 и 5 (оцена 4), међутим сматрају да су ове тврдње у мањој мери остварене, тачне, тј. присутне (оцена 2).

УЧЕНИЦИ

1. Виши разреди

- Када је у питању показатељ КВАЛИТЕТ ЗНАЊА, оцене ученика се поклапају са оценама родитеља.

- Што се тиче показатеља МОТИВИСАНОСТ УЧЕНИКА (за учествовање на такмичењима, секцијама, додатним и ваннаставним активностима), највећи број ученика сматра да су тврдње и важне и присутне (оцене 3, 4). Издвајају се тврдње 2 и 4 за које сматрају да су важне (оцене 3, 4), али да су мање присутне (оцена 2).

- За показатељ ВРЕДНОСТИ КОД УЧЕНИКА, ученици сматрају да су тврдње 10, 11, и 12 мало присутне (оцена 2), али и да су мање важне (оцена 2). Када је у питању тврдња 13, сматрају да је важно, али да није присутно.

2. Нижи разреди

Упитник за ученике нижих разреда је садржао само показатељ ВРЕДНОСТИ. Они сматрају да су тврдње 6 и 8 врло важне, али да су у мањој мери присутне.

НАСТАВНИЦИ

- Што се тиче показатеља КВАЛИТЕТ ЗНАЊА, 80% наставника сматра да су све тврдње важне или врло важне (оцене 3 и 4) и да су присутне или врло присутне (оцене 3 и 4).

- Када је у питању МОТИВИСАНОСТ УЧЕНИКА (за самостално стицање додатних знања и вештина) 90% наставника сматра да су све тврдње важне или врло важне (оцене 3 и 4) и да су присутне или врло присутне (оцене 3 и 4). Изузетак је тврдња 7, за коју сматрају да је мање важна и мање присутна.

- Код показатеља ВРЕДНОСТИ УЧЕНИКА, 90% наставника сматра да су све тврдње важне или врло важне (оцене 3 и 4) и да су присутне или врло присутне (оцене 3 и 4). Ставови наставника се поклапају са ставовима ученика када су у питању тврдње 10 и 11 - сматрају да су мало присутне (оцена 2), али и да су мање важне (оцена 2).

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

            На основу анализе резултата самовредновања, ове школске године ће се реализовати мере за побољшање стања из области Образовна постигнућа ученика.

Мере за побољшање квалитета образовних постигнућа

1.Повезивање наставе са животом

Активност Носици реализације Време реализације
*Користити примере из свакодневног живота и повезивати их са наставним садржајима кад год је то могуће учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године
*Користити очигледну наставу, демонстрацију, оглед учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године
*Организовати наставне активности ван школе (Музеј, Градски парк,Тамиш, посета разним установама...) учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године
*На часовима одељењског старешине разговарати о различитим темама везаним за свакодневни живот (права и обавезе, развој личности, сазревање, рад на самопоуздању, толеранција, одговорност...) одељењски старешина, ПП служба током школске године

2.Подизање квалитета допунске и додатне наставе и ваннаставних активности

Активност Носиоци реализације Време реализације
*Испитивање ставова ученика о организацији допунске, додатне наставе и осталих активности учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године
*Усаглашавање распореда осталих активности са потребама ученика и распоредом часова редовне наставе учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године, завреме зимског распуста
*Мотивисање ученика за похађање осталих облика рада и учествовање у ваннаставним активностима школе учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године
*Континуитет у одржавању допунске наставе учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године
*Диференцирани приступ у реализацији допунске наставе учитељи, наставници, ПП служба, директор током школске године

3.Мере за побољшање резултата на завршном испиту

Активност Носиоци реализације Време реализације
*Повезивање наставних садржаја из различитих наставних предмета – усаглашавање планова обраде, систематизације и утврђивања градива; сарадња стручних већа наставници, ПП служба, директор током школске године
*Провера знања тестовима и квизовима који подстичу на размишљање, логичко повезивање и решавање животних проблемских ситуација наставници, ПП служба, директор током школске године
*Континуирана припремна настава од 5. разреда наставници, ПП служба, директор током школске године
*Мотивисање ученика за похађање припремне наставе наставници, ПП служба, директор током школске године

 

5.4.6. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 

Активност Носиоци активности Време
- конституисање Педагошког колегијума - директор

август, септембар

- доношење Програма рада педагошког колегијума - директор, ПП служба
- учешће у планирању стручног усавршавања наставника - директор, ПП служба
- утврђивање резултата рада ученика - ПП служба

квартално,

полугодишње

- доношење ИОП-а - Стручни тим за ИО

- праћење резултата рада ученика

- предлагање и праћење примене иновација у циљу побољшања квалитета наставног процеса

- стручни активи

- наставници

           током године

- aнализа безбедности и сигурности у школи - директор, ПП служба
- Праћење спровођења активности планираних ШРП-ом , као и акционим планом у области самовредновања рада школе

- директор, ПП служба, руководиоци стручних већа

- сарадња са Стручним тимом за ИО - Стручни тим за ИО
- спровођење поступка за стицање знања наставника/стручног сарадника - директор
- Анализа извештаја рада Педагошког колегијума на крају првог полугодишта - директор децембар

- Анализа извештаја на крају школске године

- Предлагања мера за наредну годину

- директор

- директор

јун, јул, август

Чланови Педагошког колегијума су руководиоци(предсрдници) стручних већа и актива,кординатори стручних тимова, стручна служба школе и директор школе.

 

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

            Продужени боравак је почео са радом 11.09.2017. године, када се формирала група која ће похађати боравак и трајао је до краја школске године, тачније до 14.6.2018. године. На време је прикупљена сва потребна документација.

            Рад у продуженом боравку је организован пре или после редовне наставе у зависности од смене када ученици иду у школу. Пре наставе деца су била у боравку од 8.00 до 13.30 часова а после наставе од 10.30 до 16.30 часова.

            Свакодневни рад са децом одвијао се кроз израду домаћих задатака, утврђивање наставних садржаја, проверу усвојености градива и вежбање. Слободно време су деца проводила или у просторији продуженог боравка или на школском игралишту. У просторији деца су играла разне друштвене игре, бавила се цртањем и прављењем различитих паноа, новогодишњих и ускршњих украса, честитки за 8. Март, као и пригодних рођенданских честитки. На школском игралишту деца су се играла разних игара са лоптом, прескакала су вијаче, играла се са обручима, школице, јуре итд.

            Сав рад који је организован у продуженом боравку био је у циљу стицања радних, културних и хигијенских навика, као и одређених правила понашања у учионици, трпезарији и школском дворишту.

            У циљу унапређења рада, остварена је добра сарадња са учитељима и педагогом школе. Кроз индивидуалне посете и разговоре постигнута је и сарадња са родитељима.

            Сви васпитно-образовни циљеви и задаци предвиђени годишњим планом рада су у потпуности остварени.

            Рад у продуженом боравку школске 2017/18. је организовала јепрофесор разредне наставе, Биљана Анђелковић.

6. РАД СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

6.1.РАД ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ

6.1.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Школски психолог је у школској 2017/2018. години обављала следеће послове:

   1. Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2016/2017. годину
 • учествовала у изради програма рада школе за школску 2017/2018. годину
 • учествовла у изради програма стручног усавршавања наставника
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • састављала годишњи и месечне планове рада психолога
 • учествовала у организовању васпитног рада
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад
 • учествовала у процесу праћења рада наставника
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученика)
 • организовала сарадњу са Заводом за јавно здравље и средњим школама Панчева, временски артикулишући       гостовања и презентације
 • учествовала у припреми педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и смена, подели одељенског старешинства, организовању васпитног рада и друго

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада
 • у предузимању мера за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу
 • стручних актива, нарочито питања везана за избор наставника за рад са појединим категоријама ученика
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем, као и њиховој реализацији
 • помагала одељенским старешинама у проналажењу начина за превазилажење проблема у одељенској заједници
 • континуирано пратила и анализирала напредовање ученика у наставном процесу путем тромесечних извештаја наставника који су анализирани на седницама разредних и наставничког већа  
 • на часовима пратила употребу и заступљеност наставних средстава као и методе стимулације и технике ненасилне комуникације у раду са ученицима

3. Рад са ученицима:

 • индивидуално је психолог радила пре свега тестирање за упис у први разред, тестирања способности према захтеву старешине или родитеља најчешће ученика који раде по посебном програму смањеног обима и захтева.
 • индивидуални разговори са ученицима који су самоиницијативно долазили по савет или на консултацију у вези проблема које не могу сами да реше
 • индивидуални разговори са недисциплинованим ученицима по сугестији наставника
 • идентификовање ученика који су васпитно, здравстврено као и едукативно занемарени, те узимање података од њих и заштита ове групе деце кроз сарадњу са дечијим диспанзером и службама центра за социјални рад
 • сарађивала са одељенским заједницама од четвртог до осмог разреда и то радећи најчешће на превазилажењу конфликтних ситуација ученик-ученик, ученик-наставник и сагледавању групне динамике.У том циљу су се релизовалерадионице са темом уважавања различитости инеговања толеранције
 • са мањим групама ученика који су се навикли да долазе самоиницијативно најчешће су се решавали текући конфликти и сукоби.Тада су у рад укључивани и ОС како би се тимски помогло ученицима
 • организовала часове превентивне едукације у сарадњи са стручним тимом Завода за јавно здравље.На савремен начин путем средстава АВ комуникације ученицима су представљене болести зависности као и обрада тема хигијене, пубертета и физичког сазревања.Тако је од петог до осмог разреда у свим одељењима одржано укупно 28 часова. Овај обиман посао психолог и педагог не би могле да реализују, да колеге одељењске старешине и предметни наставницинисубилимаксимално предусретљиви кад је требало прилагодити распоред часова.
 • пратила мотивацију за рад и учење код појединих ученика, развој и напредовање личности ученика и усклађеност програмских захтева са индивидуалним могућностима ученика
 • пратила успех и напредовање ученика у настави и ваннаставним активностима, идентификовао ученике којима је потребан корективан рад и организовао образовно-васпитни рад са њима, пратио рад слободних активности, учествовао у организацији психолошко-педагошког и здравствено-превентивног образовања ученика, обављао инструктивни рад ради рационалне организације рада и учења, припремао предавања из области културе и науке, упознавао ученике са подручјима рада и уписном политиком средњих школа, подстицао ученике на активно понашање према свету рада

4. Сарадња са наставницима:

 • након наведених посета часовимаодржаване су консултације наставник-психолог у вези са посматрањем и анализом часа. Уколико је било примедби и сугестија договарана је још једна посета у наредном месецу на којем часу би се примениле договорене измене.Директору су подношени усмени извештаји и протоколи праћења часова као и записници са консултативних састанака.
 • сарадња са ОС који су се обраћали за помоћ у вези са проблемимапојединих ученика и њихових породица, одвијала се континуирано током целе школске године и у већини случајева, укључивањем родитеља или сарадника са стране
 • Психолог је учествовала у реализацији програма ПО непосредним контактом са ученицима осмих разреда и њиховим старешинама.
 • сарађиваласаодељенскимстарешинама: пружаопомоћуупознавању, подстицањуипраћењусвихкомпоненатаразвојаличностиученика (физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, социјалногипрофесионалног), пружањепомоћиуформирањуивођењуученичкогколектива, откривањеузрокапоремећајапонашањапојединихученикаилигрупаипредузимањеодговарајућихваспитнихмера, праћењеиусклађивањеоптерећеностиучениканаставнимиваннаставнимактивностима (домаћизадаци, тестови, контролнизадаци, такмичењаидр.).
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

5. Сарадња са родитељима

 • индивидуални разговориса родитељима већ при тестирању ученика за први разред
 • индивидуални рад са родитељимау виду саветовања, када се родитељи самоиницијативно обраћају
 • пружањепомоћиродитељимачијадецаимајупроблемеуразвоју, учењуипонашању, оспособљавањеродитељазапружањепомоћидециуусмеравањуњиховогпрофесионалногразвоја, каоиупознавањесаплановимаикритеријумимауписа, педагошко-психолошкообразовањеродитеља
 • по позиву су родитељи долазили на договорне састанке са психологом и директором и то најчешће због неких изгреда или недисциплине њихове деце
 • присуствовање родитељским састанцима, као помоћ и подршка разредним старешинама, приликом решевања евентуалних проблема који превазилазе компетенцију разредног старешине

6. Истраживање и анализа

 • испитивања, проучавања и истраживања
 • прилагођавање планова и програма за основну школу узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика
 • учествовање у утврђивању образовних захтева за поједине категорије ученика
 • откривање узрока заостајања појединих ученика или одељења у школском раду и учењу и преузимање или предлагање одговарајућих мера
 • подстицање мотивације за рад и учење, учествовање у вредновању резултата образовно-васпитног рада и израда критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика
 • остваривање циљева и задатака професионалне оријентације

7. Рад у стручним органима

 • учествовала у раду стручних органа школе (у решавању актуелних образовно-васпитних проблема, извештавао о резултатима анализа о успеху и дисциплини ученика и о другом образовно-васпитном раду у школи
 • присуствовала свим седницамаодељенских или наставничког већа
 • учествовала у раду стручног тима за ШРП
 • учествовала у раду стручног тима пројекта за самовредновање
 • учествовала у раду стручног тима за инклузивно образовање
 • учешће у раду школске администрације и помоћ директору око подношења годишњег извештаја, те учешће у изради глобалног плана рада школе
 • учествовала у организацији завршног испита и активности везаних за упис у средњу школу, као координатор

 

8. Сарадња са релевантним институцијама

 • сарадња са друштвеном средином (Центром за социјални рад, МУП-ом, Болницом, Градском управом града Панчева итд.), ради остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада
 • учествовала у раду стручног Актива педагога и психолога
 • пратила стручно усавршавање наставника и приправника
 • водила документацију о свом раду и вршила припремање и планирање за рад са ученицима, наставницима и родитељима
 • сарадња са Предшколском установом „Дечја радост“, Панчево, посебно њиховом стручном службом, у вези саполазницима који стижу у школу „Васа Живковић“
 • сарадња са средњим школама - професорима, директорима и стручном службом, а у вези са презентацијом средњих школа у нашој школи, намењеној ученицима осмог разреда
 • сарадња са Институтом за психолошка истраживања и Друштвом психолога Србије, ради набавке тестова и мерних инструмената потребних за рад психолога
 • сарадња са следећим институцијама: Диспанзер за школску децу, Центар за социјални рад, Полицијска управа Панчево, Диспанзер за ментално здравље, Завод за јавно здравље, Институт за ментално здравље у Београду, Интерресорна комисија града Панчева
 • сарадња са СОШО „Мара Мандић“, Панчево
 • сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.

 

9. Стручно усаврашавање

 • Праћење стручног усвршавања наставника и приправника и рад на сопственом усавршавању

 

10. Вођење документације

 • води се евиденција о разговорима са ученицима, родитељима и наставницима у виду појединачних фолдерау компјутеру
 • досијеи тестираних ученика су ван компјутера у посебним фасциклама
 • постоје појединачни досијеи за ученика који су показали проблеме у учењу и/или понашању (ван компјутера)
 • постоје посебне фасцикле са материјалима за: сарадњу са ОС и ОЗ, за рад са талентованим ученицима, за рад на ПО, за дописе који су послати или добијени у току године итд, за посете часовима, за седнице у школи(записници)

 

6.1.2. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ПОЛАЗНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ У ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ“

            У оквиру активности везаних за упис деце у први разред основне школе, стручна служба школе обављала је различите послове:

            Евиденција полазника у први разред трајала је од 01.04. до 30.06., као и у последњој недељи августа. Истовремено је прављен и распоред тестирања стандардизованим тестом ТИП-1, који испитује готовост за полазак у школу. Обухваћена су деца која су рођена 2011. и 2012. године. Евидентирано је укупно 103 деце. Уз наведени тест, родитељи су давали податке о детету путем упитника, као и у току усменог разговора са психологом и педагогом, након тестирања.

            Тестирање полазника извршено је у периоду између 14.04. и 07.07. У последњој недељи августа тестирано је још 5 деце. Од укупног броја деце (106), формирана су 4 одељења, узимајући у обзир пре свега резултате теста, а затим и социјални статус полазника, образовни статус родитеља, посебне потребе детета, пол, породичне прилике и личне карактеристике детета.

Табела полнe структура ученика по одељењима

  1/1 1/2 1/3 1/4
дечаци 18 18 15 19
девојчице 9 10 8 8
УКУПНО 27 28 23 28

 

Школске 2018/2019. године, 106 ученика првог разреда преузимају следеће учитељице:

1/1 Ирена Мирковић

1/2 Снежана Живановић

1/3 Татјана Путник

1/4 Биљана Анђелковић

6.2. РАД   ПЕДАГОГА ШКОЛЕ

6.2.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ:

Школски педагог је у школској 2017/2018. години обављао следеће послове:

1. Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

 • учествовала у изради извештаја рада школе за школску 2016/2017. годину;
 • учествовала у изради плана рада школе за школску 2017/2018. годину;
 • учествовала у изради програма стручног усавршавања наставника;
 • учествовала у изради плана и програма васпитног рада са ученицима (у оквиру програма одељенског старешине, сарадње са родитељима ученика,...)
 • израдила скице за глобалне и оперативне планове наставника, припреме,...
 • састављала годишњи и месечне планове рада педагога;
 • пружала помоћ наставницима у састављању планова рада редовне наставе;
 • учествовала у организовању васпитног рада;
 • проналазила и обезбеђивала услове за тимски рад;
 • учествовала у процесу праћења рада наставника, посебно приправника (посете часовима);
 • редовно прегледала педагошку документацију (двевнике образовно-васпитног рада, матичне књиге,...)
 • континуирано пратила напредовање ученика;
 • пратила ефекте васпитно-образовног рада (успеха и понашања ученника);
 • као члан тима учествовала у изради плана и извештаја ШРП-а, као и акционог плана и извештаја за самовредновање;

2. Учешће у реализацији наставног плана и програма:

 • у непосредној припреми наставника (нарочито наставника-приправника) за васпитно-образовни рад: одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада;
 • у предузимању мера (проналажењу метода, облика и средстава рада) за надарене ученике, као и оне који заостају у раду и учењу;
 • кроз посете часовима, а у сарадњи са наставником, радила на отклањању евентуалних пропуста у реализацији васпитно-образовних задатака (вођени су протоколи праћења часова и разговори са наставницима);
 • предлагање одељенским старешинама избора садржаја, метода и облика рада са одељењем на часовима одељенског старешине, као и њиховој реализацији;
 • сарађивала са разредним старешинама у откривању узрока проблема (у учењу или владању) и помагала им у проналажењу начина за превазилажење истих у одељенској заједници;

3. Рад са ученицима:

 • прикупљала је све важне податке које су важни за рад са ученицима;
 • испитивала узроке неуспеха у учењу, предлагала мере за њихово отклањање, учествовала у њиховој примени и пратила њихове ефекте;
 • у сарадњи са психологом школе радила на професионалној орјентацији ученика;
 • испитивала интересовања ученика за обавезне изборне и изборне предмете;
 • обављала саветодавно-васпитни рад са ученицима који постижу слабији успех, са ученицима који имају проблема у социјализацији и/или понашању и ученицима који живе у лошим социјално-педагошким условима (на њихову иницијативу или на иницијативу наставника);
 • индивидуално и групно радила са ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање метода учења и коришћења литературе и повећању мотивације за учење;
 • у сарадњи са психологом и наставницима организовала предавања и трибине:
 • организовала је предавање ЗЈЗ ученицима од 5. до 8. разреда;
 • Координација Ученичког парламента

4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика:

 • од родитеља прикупљала податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика;
 • информисала родитеље о проблемима њихове деце;
 • индивидуално и групно (на родитељским састанцима) упућивала родитеље у методе решавања проблема деце;
 • радила са психологом на професионалном информисању родитеља;

5. Аналитичко-истраживачки рад:

 • сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са својим радом и радом школе уопште;
 • Неколико пута у току школске године прикупњала податке у циљу обавештавања просветно-педагошких служби и министарства просвете;
 • Прикупљала податке за потребе истраживања Института за педагошка истраживања

6. Остали послови:

 • Учествовала у раду седница наставничког и одељенских већа, дајући предлог мера за решавање проблема, извештавала о успеху и дисциплини ученика;
 • Сарађивала са друштвеним институцијама – Школским диспанзером, ПУ Панчево, Геронтолошким центром, Центром за социјални рад, ПУ „Дечја радост“, основним и средњим школама, Институтом за ментално здравље у Београду, Интерресорном комисијом града Панчева
 • Сарадња са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, које је, у оквиру пројекта „Ојачај себе, предупреди грешку“, отворило Саветовалиште за децу и адолесценте.
 • Учествовао у организовању завршног испита;
 • Пратила је стручно усвршавање наставника и приправника и радила на сопственом усавршавању;
 • Координирала радом Тима за самовредновање, Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и Тимом за професионалну оријентацију;
 • Чланица Тима за инклузивно образовање;
 • Учествовала у раду Актива педагога и психолога;
 • Припремала и планирала свој рад.

     Као и претходне године, рад педагогошко- психолошке службе школске 2017/2018. године био је значајно отежан, због смањења норме, односно рада психолога 50%. Упркос томе, уложен је труд да се остваре сви циљеви рада. Наравно да су ове околности неминовно утицале на квалитет рада.

            Стручне сараднице су школске 2017/2018. године учествовале у писању већег дела Годишњег извештаја за 2016/2017. годину. Такође, свакодневно су имале саветодавне разговоре са ученицима, било да је у питању рад на превенцији ризичних понашања, помоћ у учењу или медијација при решавању конфликтних ситуација између ученика. Помагале су учитељима и наставницима у раду са децом са тешкоћама у развоју. Такође, бавиле су се и саветодавним радом са родитељима ученика. План посете часова наставника и учитеља је текао према месечним плановима.      Стручне сараднице су учествовале у раду свих школских тимова и водиле Ученички парламент школе, где су разматране потребе ученика и њихови проблеми. Такође, вежбане су вештине ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата. Организовале су предавања невладиних организација и Института за јавно здравље. Такође, одржане су едукативне радионице са ученицима петог разреда о успешном учењу у октобру, са ученицима осмог разреда на тему превенције психоактивних супстанци и са ученицима седмог разреда на тему превенције дигиталног насиља, према приручнику Министарства просвете. Одржана су и предавања на Наставничком већу на тему информисања наставника о дигиталном насиљу и правилном прављењу индивидуалног образовног плана за ученике са тешкоћама у развоју у току ове школске године.

            Стручни сарадници су учествовали у организацији свих већих манифестација одржаних у школи: Дан бундеве крајем октобра месеца, обележавање школске славе Св. Сава, Дана планете Земље, као и Дана школе, крајем маја месеца. Организовале су активности и родитељске састанке са предшколским установама „Дечја радост“. Учествовале у организовању пробног пријемног испита и биле дежурне на истом, а помагале су и у организацији пријемног испита за ученике осмог разреда у јуну месецу. Сарађивале су са институцијама у заједници, попут Центра за социјални рад, Дечјег диспанзера и полиције. Сарађивале су са средњим школама и организовале посете ученика истим. Такође су биле домаћини средњим школама, које због просторне удаљености наши ученици нису могли да посете, те се посебно издваја гостовање представника Гимназије у Ковачици.

            Психолог школе је тестирала зрелост деце за полазак у први разред и формирала одељења. Организован је и састанак са учитељицама првих разреда пре почетка наставе, као и састанак учитељица и одељенских старешина петих разреда. Стручне сараднице су водиле рачуна о школској документацији и прегледала Дневнике образовно- васпитног рада у новембру, фебруару и јулу месецу. Такође, прегледане су матичне књиге. О свим активностима рада постоји писана документација. Стручне сараднице су присуствовале састанцима Актива педагога и психолога.

 

6.3. ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

            У току школске 2016/17. године у школској библиотеци на пословима библиотекара радила је Мирјана Радичевић, проф.разредне наставе са пуним радним временом, у међусмени.

Библотека је смештена у приземљу школе у простору од 42 м2.

Услуге библиотеке користило је 694 ученика, од тога - 89 ученика првог, 102 другог, 85 трећег, 85 четвртог, 89 петог, 83 шестог, 90 седмог, 71 осмог разреда, и 69 запослена радника школе, (наставници, стручни сарадници и остали радници). Понекад бивши ученици или родитељи затраже неку услугу или књигу, на наше велико задовољство.

Књига инвентара инвентарише се са 13661 бројем. То не значи да библиотечки фонд располаже са толико публикација. У електронском облику заведено је и инвентарисано 4212 монографских публикација. Све књиге које библиотека поседује нису још електронски евидентиране. Овај посао је у току и даље.

Урађено је делимично сређивање фонда и предлог за отпис већег дела старих и оштећених књига. Комисија за отпис није завршила тај део посла, још.

У току школске године набављено је и инвентарисано 248 књига монографских публикација.

Школска библиотека ове школске године била претплаћена на часописе „Забавник“ и „Микијев забавника“. Као бесплатан примерак часописа добијали смо: РАК- спречити, открити и лечити.

Реализација програмских садржаја:

 1. Васпитно-образовна делатност са ученицима:

¨  Издавање књига:

У оквиру ових активности рад се огледао у пружању помоћи при избору литературе и развијању свести о значају и вредности које књига има, неговању потребе за кулурним односом према књизи (хигијенски захтеви при читању, правила о корићшењу књиге, позајмљивању, задуживању и чувању књиге).

¨  Реализовани су часови библиотекарства са темама:

-          Упознавање са простором и основна обавештења о библиотеци, 1. разред

-          У сусрет новим читачима, 2. Разред

-          Оспособљавање за самостално коришћење књижевне грађе библиотеке – 3. Разред

-          Појмови: садржај, предговор, поговор, 4. Разред

-          Послове које обавља: аутор књиге, састављач, издавач... 5. Разред

-          Упућивање у коришћење енциклопедија и других приручника, 6. Разред

-          Упућивање ученика да пишу приказе књига, 7. Разред

-          Професионална оријентација – Библиотекар као занимање, 8. Разред

 1. Сарадња са наставницима и стручним службама
 • Учешће у набавци потребне стручне и друге литературе за наставнике и стручне сараднике у договору са Директором и информисање о истом.
 • Припремање и проналажење књижне и остале грађе за потребе наставе и осталих активности.
 • Обавештавање и популарисање часописа који су у понуди школе.
 • месец 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  Свега услуга
                         
  Рад са ученицима 290 275 351 312 205 237 390 342 276 45* 2730
  домаћа лектира 124 109 68 36 72 36 66 73 41 1 653
  популарна литер. 94 80 172 114 63 82 13 113 108 29 985
  стручна књига 0-9 15 8 15 21 42 53 48 36   264  
  часописи, сликовнице 10 9 14   6 5 55 41 57 5 223
  речници, прир....             2 10     12
  лектира нижи раз. 39 17 17   25 110 55 24 55   342
  остало                      
  свега књига: 282 223 286 207 177 275 361 309 297 36 2453
                             

  *Евиденција врсте издатих књига делимично вођена због замене.

  Обрада и давање статистичких података за потребе психо-педагошке службе
 1. Библиотечко информациона делатност

У оквиру стручног рада који се односи на ову делатност рађени су следећи послови

 • Испитивање интересовања и потребе корисника.
 • Проналажење књижне и остале грађе путем интернет мреже, код издавачких кућа или диструбутера
 • Набавка и техничкој обрада фонда: инвентарисање, сигнирање, класификовање и вођење одговарајуће евиденције и статистике
 • Систематско информисање корисника о новим књигама, часописима и новинама.
 • Евиденција коришћења услуга
 • Унос података за електронске-базе по налогу директора, за потребе школе
 1. Културна и јавна делатност

! Информисање ученика о расписаним конкурсима.

Учешће у обележавању:

! Дана бундеве – набавка и припрема књига за награђене ученике; Дана Светог Саве – школске славе; Дана школе, набавка и припрема књига за награђене ученике,

 1. Стручно усавршавање

! Присуство седницама стручних органа школе

! Праћење законских прописа из области образовања и васпитања

 1. Планирање и програмирање рада

! Израда програма и плана рада

! Израда извештаја рада и статистичких података за потребе школске службе и Матичне службе - Анкета о библиотечком пословању.

! Планирање набавке литературе и осталих публикација за потребе корисника

Библиотекар Мирјана Радичевић, проф. разредне наставе

6.4 РАД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

6.4.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

РЕАЛИЗОВАНИ послови и задаци из делокруга правне службе:

* израда правилника и других општих аката из овог делокруга

* правно-стручна обрада свих предмета који се достављају на мишљење и обраду

* израда свих врста уговора, решења и осталих појединачних аката (целе године)

* праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих ( целе године).

* праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката, припремање предлога за измене и допуне, давање тумачења тих   аката (целе године)

* присуствовање седницама школског одбора, вођење записника и чување документације (целе године)

* обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове ( када се укаже потреба)

РЕАЛИЗОВАНИ   послови и задаци из области кадровске службе:

* стучне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за пријем радника школе (по потреби)

* стручне и административно- техничке послове у вези са престанком радног односа (целе године)

* вођење кадровске евиденције за раднике школе ( целе године)

* обављање послова око пријављивања и одјављивања радника у надлежној заједници за запошљавање и заједници здравствене заштите (целе године)

* припремање и достављање података и извештаја за органе управљања и органе ван школе, (целе године)

* сарадња са другим школама и друштвеним организацијама (свакодневно)

РЕАЛИЗИВАНИ   послови и задаци у области образовања и стручног усавршавања запослених:

* вођење евиденције о обавези полагања стручних испита и испита за лиценце наставника, сарадника као и осталих радника школе.   (целе године )

* упис ученика у први разред, ( мај - септрмбар)

РЕАЛИЗОВАНИ остали послови :

* организација и надзор над радом административне и помоћно-техничне службе,које опслужују образовно-васпитни процес школе (свакодневно).

 

7. РАД УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА

7.1.ШКОЛСКИ ОДБОР

     У току школске 2017/2018. године одржано је осам састанка Школског одбора.

Чланови Школског одбора су:

1. Биљана Дубаић Стојаков, председник, представник школе

2. Драгана Филиповић, представник школе

3. Слободан Стамболић, представник школе

4. Илијана Огризовић, представник локалне самоуправе

5. Маја Радованчев, представник локалне самоуправе

6. Ивана Грбић Радетић, представник локалне самоуправе

7. Јелена Самуилов, представник родитеља

8. Весна Чанковић, представник родитеља

9. Александар Радојевић, представник родитеља

           

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • Усвојен је Извештај рада школе за протеклу школску годину,
 • Усвојен је Годишњи план рада школе за наредну школску годину,
 • Усвојен је Анекс Школског програма за други циклус основног образовања и васпитања
 • усвајање финансијског плана и финансијског извештаја
 • упознавање са финансијским пословањем Школе
 • формирана је комисија за попис, усвојен Извештај пописа и предлог расхода
 • Осигурање Школе
 • Усвојен је Статут ОШ „Васа Живковић“
 • Усвојен је Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Васа Живковић“
 • Усвојени су Правилници Школе који су усклађени са новим Законом о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу у октобру 2017. године
 • упознавање са извештајима надлежних инспекција
 • разматране су кадровске промене,
 • именовање чланова стручног актива ШРП,
 • Усвајање Извештаја о раду директора
 • разматране је одлазак ученика на наставу у природи а у складу са материјалним могућностима и условима школе
 • разматран правилник о критеријумима за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба.

7.2. САВЕТ РОДИТЕЉА

Чланови Савета родитеља за 2017/18. годину су били:

одељење име и презиме родитеља
1-1 Невенка Миловановић
1-2 Јован Цицуљ
1-3 Оља Секулић
2-1 Зоран Јанић - Председник СР
2-2 Маја Спајић
2-3 Маја Ромић
2-4 Александра Гавриловић
3-1 Наташа Калаба
3-2 Милица Перић
3-3 Ана Милатовић
3-4 Даница Ђорђев
4-1 Марија Џивџановски
4-2 Зорица Миленковић
4-3 Ивана Павлов
5-1 Ивана Папац
5-2 Даниел Станић - члан ШРПа
5-3 Оливера Станчић
5-4 Велимир Бирманац
6-1 Марта Стојнов - Заменик Председника
6-2 Младенка Лозановски
6-3 Владислава Филиповски
6-4 Весна Живковић-Николић
7-1 Маријана Стојинов
7-2 Гордана Бати
7-3 Јелена Ивковић
8-1 Светлана Радановић
8-2 Петар Перић
8-3 Зоран Брнгар
8-4 Невенка Цмиљановић

            Савет родитеља школе радио је у складу са Законом о основној школи и ре­ализовао четири састанка у току школске 2017/2018. године.

На састанцима су разматрана следећа питања:

 • конституисање Савета родитеља за школску 2017/18,
 • Извештај о раду школе за шк. 2016/17. и План рада школе за шк. 2017/18.,
 • избор председника Савета родитеља
 • разматран је Анекс Школског програма и Извештај о раду директора
 • Успех и владање ученика у школи
 • Изабран је представник за Општински савет родитеља
 • Изабрани су нови представници за Школски одбор
 • Усвојен је нов Пословник о раду Савета родитеља
 • утврђивање цена продуженог боравка
 • избор дистрибутера ужине
 • изборни предмети у школи и слободне наставне активности
 • осигурање ученика и обезбеђење у школи
 • иницијатива родитеља ученика 8. разреда-прослава матуре.

Одлуке донете на Савета родитеља доследно су спровођене у складу са могућностима и условима школе.

7.2.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

            Сарадња са родитељима одвијала се путем индивидуалних разговора и родитељских састанака. За решавање питања везаних за ученике највише су се користили индивидуални контакти родитеља и наставника. Овакви разговори одржавали су се по потреби, и имали су значајну улогу у решавању питања успеха и дисциплине код свих. Такође, по потреби су се укључивали и психолог и педагог школе, а посебно код ученика који су показивали проблеме у понашању и учењу.

            Осим тога, велико интересовање родитељи су показали и за учешће у организацији већ традиционалне манифестације - „Дан бундеве“.

7.3. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

7.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Чланови Ученичког парламента за школску2017/18. годину

Име и презиме Разред и одељење
Јосиповић Маша 71
Обрадовић Урош
Јовановић Анита 72 
Обрадовић Урош
Кнежевић Ања 73 
Самуилов Милица
Вучковић Маша 81 
Јокић Андреа
Маркушев Марија 82 
Илић Огњен
Антонијевић Анђела 83 
Танацковић Лука
Станојковски Невена 84 
Пајкић Валентина

Председник парламента: Кнежевић Ања, 7/3

Заменик председника парламента: Илић Огњен, 8/2

Секретар парламента (записничар): Хамзагић Мајда, 7/2

 • Члан парламента који је учествовао у раду Тима за самовредновање: заменик председника
 • Члан парламента који је учествовао у раду тима за Школско развојно планирање: заменик председника
 • Два члана парламента који су учествовали у раду Школског одбора: председник и заменик                       

Ученички парламент је у школској 2017/2018. години одржао шест седница.

Током школске године реализоване су следеће активности: 

 1. конституисање парламента (избор председника, заменика председника, избор два члана који ће учествовати у раду Школског одбора)
 2. мишљења и предлози за Годишњи план рада парламента, мишљења и предлози за Годишњи план рада школе,
 3. избор чланова парламента који ће представљати радна тела (за праћење правила понашања у школи, за праћење безбедности ученика у школи, за праћење естетско-хигијенских услова у школи)
 4. активно учешће у процесу планирања развоја школе, развојног планирања и самовредновања школе
 5. активно учешће у организацији манифестација у школи (поводом обележавања дана Бундева, Школске славе, Дана школе и др.)
 6. активно учешће на спортским и другим такмичењима
 7. давање мишљења о правилима понашања у школи
 8. давање мишљења о мерама безбедности ученика
 9. давање мишљења о успеху и дисциплини ученика на крају I класификационог периода, крају I полугодишта, на крају III класификационог периода и крају II полугодишта.
 10. давање мишљења о сарадњи између ученика и наставника, као и сарадњи са стручним сарадницима
 11. давање мишљења о оптерећености ученика школским обавезама
 12. давање мишљења о начину уређења школског простора
 13. давање мишљења за слободне и ваннаставне активности
 14. преко представника парламента обавештавање свих ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање
 15. професионална оријентација ученика - припреме за избор средње школе
 16. давање мишљење чланова парламента о избору кандидата за доделу дипломе “Ученик генерације“
 17. давање мишљења о раду парламента
 18. разно-текућа и актуелна проблематика

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

семинар

наставници

Семинар у организацији «Учитељског друштва Панчева»   тематског и радионичарског типа

сви наставници разредне наставе,

Зорица Аћамовић, Драгана Милићев-Јанковић,

Слободан Стамболић, Татјана Ановић, Татјана Стојковић, Живана Костић, Благоје Копривица, Весна Ширка

Зимски сусрети – српски језик

Емилија Милосављевић, Ивана Бикар

Зимски сусрети - математика

Биљана Дубаић-Стојаков, Татјана Стојковић

Семинар за наставнике енглеског језика у организацији «ELTE“

Зорица Аћамовић, Драгана Милићев-Јанковић,

Слободан Стамболић

Фејсбук, твитер и блог у функцији наставе

Весна Ширка, Живана Костић
Примена новог Закона о основама система образовања и васпитања - INGPRO Вера Рајовић, Данијела Ђорђев
Семинар за израду модела у настави ТИО

Дарко Кнежевић

  

 

 

 

9. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

            Током читаве школске године школа је сарађивала са свим друштвеним ор­гани­зацијама на нивоу града, ради реализације текућих проблема школе и педагошког рада у њој. Такође, своју расположеност за сарадњу показали су и ученици учествујући у следећим активностима:

Фолклор

            Деца наше школе која се баве фолклором под вођством кореографа Лазара Стојнова наступили су у Геронтолошком центру у Панчеву. Овим наступом је настављена традиција наступа наше деце пред штићеницима овог Центра. Програм је трајао сат времена и био састављен од игара и песама које су деца учила. Наступиле су све три узрасне групе.

Дан бундеве

            25. октобра смо обележили Дан бундеве. Као што то увек бива, све је било у знаку овог магичног плода наранџасте боје. Почели смо шетњом млађих ученика, којима су се придружили предшколци из вртића "Лептирић" и "Бубамара". Од 12 часова у фискултурној сали играле су се одбојка и кошарка, а гости су нам били ученици ОШ "Јован Јовановић Змај". На штанду Вршњачког тима, могло се научити нешто о фер плеју. Посебно занимљиви гости били су волонтери Црвеног крста, који су на свом штанду са ученицима разговарали о свом раду и упознали их са едукативним радионицама на тему превенције трговине људима.

БУДИ - Бијенале уметничког дечијег израза

            У оквиру Бијенала уметничког дечијег израза, 22.05.2018. наша школа је угостила ауторе и реализаторе едукативног пројекта „Свезналков речник - едукативна серија за децу“. Одељењу 5-4 представљен је овај пројекат и одржане су радионице везане за садржај пројекта. "Свезналков речник" је замишљен као едукативна серија која најмлађима објашњава значење израза и фраза српског језика на хумористичан и забаван начин.

Хуманитарне акције

            У школи је 20. децембра 2017.организована продајна изложба колача, која је била хуманитарног карактера. Средства која су прикупљена, намењена су за рехабилитацију девојчице Ане Ирис Филипоски. Идеја за ову акцију потекла је од ученика одељења 6-3 и њиховог одељењског старешине. Сестра Ане Ирис похађа ово одељење. Велики број ученика, родитеља и запослених у школи одазвао се и помогао у спровођењу акције. Захваљујемо свима на показаној солидарности и хуманости!

            13. и 14. фебруара 2018. у холу школе је одржана велика хуманитарна продајна изложба рукотворина и радова ученика наше школе. Ова хуманитарна акција је спроведена у циљу прикупљања средстава за помоћ Милошу Станисављевићу, бившем ученику школе. Милош је тешко повређен у саобраћајној несрећи у иностранству децембра 2017. године. 10. фебруара у холу школе одржана је журка за ученике старијих разреда, а приход од улазница је био намењен за Милоша.

            У школи је и ове школске године настављено спровођење акције "Чеп за хендикеп". Код портирнице је постављена кутија за чепове, а која врста се све може убацивати, назначено је на плакату.

Сарадња са предшколском установом „Дечија радост“ Панчево

            У току школске 2017/2018. године остварена је добра сарадња са ПУ „Дечија радост“, а у циљу афирмације школе и уписа ученика у први разред. Са предшколском децом која похађају вртић „Бубамара“ реализоване су бројне активности. У школи су се организовале радионице за свим предшколским групама и за 4 одељења 4. разреда. Деца из вртића била су у посети школи поводом „Дана бундеве“ и ускршњих празника

            Ажурирана је презетанија школе, а 21. марта ОШ “Васа Живковић“ Панчево представљена је родитељима деце која похађају вртиће “Бубамара“, Бајка“, „Црвенкапа“ и „Лептирић“, у оквиру активности везаних за упис првака 2018/19.

Дан школе

            Дан школе обележен је 23. маја низом креативних активности ученика и запослених. Ученици су уз помоћ наставника спремили приредбу у холу школе. У дворишту школе, 22. маја, одржан је фудбалски турнир за ученике 7. и 8. разреда, као и фудбалска утакмица наставника и ученика 8. разреда. Презентација за ученике 8. разреда, коју су припремили психолог и разредне старешине, одржана је 24. маја, у холу школе. Изложба кућних љубимаца је одржана 25. маја у школском дворишту. Дружење запослених настављено је у зборници, у среду након приредбе.

10. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

            У оквиру педагошко-инструктивног рада и сарадње са наставницима на ун­апређивању образовно-васпитног рада, педагог, психолог и директор школе пружали су помоћ у избору и примени иновативних метода и облика рада. Пра­тили су дидактичко-методичку заснованост часова, упућивали наставнике на коришћење стручне литературе, унапређивали конпензационе облике наставе (додатна и допун­ска настава), радили са приправницима и сарађивали са надзорницима. Обилазак наставе од стране школске стручне службе био је добра основа за стручно усавршавање једног дела наставника, чији рад је био предмет надзора.

            Настава је у току школске године, посебно у разредној настави, у више наврата била уз помоћ примена савремене технологије рада, (индивидуализована настава, полупрограмирана настава, групни облик рада, рад у паровима).

            Наставницима је обезбеђена потребна стручна литература за рад у току године и за лично професионално усавршавање.

     У току школске године од стране Министарства просвете били су организовани семинари за поједине предмете. Стручно звање наставника проширивано је путем стручних актива и путем тема предвиђених програмом Наставничког већа.

Панчево,                                                                                                                    

13. септембар 2018.год.                                            

      

                                                                                    

Директор школе                                      

_______________________________

         Данијела Ђорђев 

Pogodaka: 107