Ученички парламент

Ученички парламент је назависна, нестраначка и невладина организација ученика наше школе, чији су основни задаци: развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим, сличним организацијама у земљи и иностранству.

Ученички парламент (у даљем тексту Парламент) представљају ученици седмог и осмог разреда и то по два представника из сваког одељења. Њих бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови Парламента бирају председника, као и два представника који учествују у раду Школског одбора, без права одлучивања.

Састанцима Парламента присуствују председници одељенских заједница петог и шестог разреда као предлагачи и посматрачи, без права одлучивања.

Циљеви Парламента су:

 • Учење демократије као вештине у понашању
 • Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и солидарности
 • Развијање свести о правим друштвеним вредностима и подизање опште културе
 • Активно учествовање у образовно-васпитним активностима
 • Иницирање сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима
 • Сарадња са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и руководством школе
 • Разматрање односа ученика и наставника, као и односа између ученика
 • Обавештавање ученика о битним питањима у вези са њиховим школовањем

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину

Име и презиме Разред и одељење
Урош Тегелтија 7-1
Петар Шимрак 7-1
Александар Лупулов 7-2
Нина Јерковачки 7-2
Александра Влајић 7-3
Елеонора Николић 7-3
Немања Антић 8-1
Јован Симовић 8-1
Вук Радојевић 8-2
Сара Мијатовић 8-2
Наталија Гавриловић 8-3
Наташа Пап-Марковић 8-3
Уна Мандић 8-4
Лазар Мркела 8-4

Председник Парламента: Уна Мандић 8-4

Заменик председника Парламента: Вук Радојевић 8-2

Секретар Парламента (записничар): Нина Јерковачки 7-2

Члан Парламента који ће учествовати у раду Тима за самовредновање: Александар Лупулов 7-2

Два члана Парламента који ће учествовати у раду Школског одбора: председник (Уна Мандић 8-4), заменик (Вук Радојевић 8-2)

Члан Парламента који ће учествовати у раду Актива ШРП: Елеонора Николић 7-3

Члан Парламента који ће учествовати у раду Тима за професионални развој: Наталија Гавриловић 8-3

Члан Парламента који ће учествовати у раду Тима за инклузивно образовање: Сара Мијатовић 8-2

Члан Парламента који ће учествовати у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Наташа Пап-Марковић 8-3

Члан Парламента који ће учествовати у раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: Нина Јерковачки 7-2

Члан Парламента који ће учествовати у раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: Урош Тегелтија 7-1

План рада

 • конституисање Парламента (избор председника, заменика председника, избор два члана који ће учествовати у раду Школског одбора)
 • мишљења и предлози за Годишњи план рада Парламента, мишљења и предлози за Годишњи план рада школе
 • избор чланова Парламента који ће представљати радна тела (за праћење правила понашања у школи, за праћење безбедности ученика у школи, за праћење естетско-хигијенских услова у школи)
 • активно учешће у процесу планирања развоја школе, развојног планирања и самовредновања школе
 • активно учешће у организацији манифестација у школи (поводом обележавања Дана бундева, школске славе, Дана школе и др.)
 • активно учешће на спортским и другим такмичењима
 • давање мишљења о правилима понашања у школи
 • давање мишљења о мерама безбедности ученика
 • давање мишљења о успеху и дисциплини ученика на крају I класификационог периода, крају I полугодишта, на крају III класификационог периода и крају II полугодишта
 • давање мишљења о сарадњи између ученика и наставника, као и сарадњи са стручним сарадницима
 • давање мишљења о оптерећености ученика школским обавезама
 • давање мишљења о начину уређења школског простора
 • давање мишљења за слободне и ваннаставне активности
 • обавештавање свих ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање преко представника Парламента
 • професионална оријентација ученика - припреме за избор средње школе
 • давање мишљења о избору кандидата за доделу дипломе “Ученик генерације“
 • давање мишљења о раду Парламента
 • разно - текућа и актуелна проблематика